Beskæftigelsesudvalget

11-09-2018

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 39 - 42

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 03.08.2018 - 22.08.2018
  2. Mundtlig præsentation af virksomhedsindsatsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 03.08.2018 - 22.08.2018

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 2. kvartal 2018
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed redegørelse for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i 2. kvartal 2018. Redegørelsen omfatter ligeledes graden af målopfyldelse for mål fastsat af Kommunalbestyrelsen for indsatsen i 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 2. kvartal drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter den relativt store stigning i antallet af forsikrede ledige i efteråret og vinter 2017 ses i første og andet kvartal 2018 et markant fald fra ca. 860 ledige i januar til ca. 740 ledige ved udgangen af andet kvartal. Dermed ligger antallet marginalt over niveauet på samme tidspunkt i foregående år. Målt på andel af arbejdstyrken følger udviklingen blandt forsikrede ledige den overordnede tendens i den sammenlignelige kommuneklynge.

Det er fortsat blandt A-kasser med ufaglærte medlemmer og på handel- og kontorområdet, at ledigheden er størst. Jobcentrets skærpede fokus på disse områder har dog medvirket til et fald på i alt 70 ledige ud af et samlet fald på i alt 115 forsikrede ledige i perioden. Jobcentret følger forsat udviklingen med særlig opmærksomhed og forsætter den skærpede indsats i samarbejde med A-kasserne for at nedbringe antallet af arbejdsmarkedsparate ledige og for at forbygge langtidsledighed.

Udviklingen blandt modtagere af sygedagpenge har været positiv i andet kvartal og ligger på ca. samme niveau som sidste år. Målt i andel af arbejdsstyrken er der sket et fald på 0,4 procentpoint af sygedagpengemodtagere i andet kvartal.

Blandt modtagere af øvrige ydelser er antallet af unge faldet. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister er svagt faldende, hvorimod antallet af ledige i resssourceforløb, som forventet er svagt stigende. Der er ikke sket væsentlige ændringer i øvrigt i andet kvartal. Andelen af arbejdstyrken på offentlig forsørgelse ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sammenlignelige kommuner i klyngen, og samlet set har Rødovre fortsat den laveste andel af borgere på ydelse.

Der er i andet kvartal samlet et markant fald på 0,8 procentpoint i andelen af borgere i arbejdstyrken, der modtager ydelse. Således er andelen nu 20,7 %, hvilket betyder, at målet for 2018 på 21,3 % alt andet lige er nået.  Baseret på erfaring fra tidligere år må der dog forventes en stigning i ledigheden henover andet halvår 2018.  

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Jf. budgetopfølgningen.

Tidsplan

2. kvartal 2018.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 2. kvartal 2018

Fremlæggelse af ministeriets mål for Beskæftigelsesplan 2019/2020
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger ministeriets mål for beskæftigelsesindsatsen. Målene danner udgangspunkt for beskæftigelsesplanen for 2019 og 2020, som kommer på møderækken i november.

Indstilling

Social - og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at ministeriets mål og og betydning for Rødovre Kommune drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger ministeriets mål for beskæftigelsesindsatsen. Ministerets mål er:

  • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse. (videreføres)
  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. (videreføres)
  • Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende. (videreføres)
  • Flere  jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. (videreføres)
  • Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes. (videreføres)
  • Udsatte ledige skal have en indsats. (nyt mål)

Ministeren har bebudet endnu et nyt mål som udmeldes i efteråret:

  • Flere handicappede skal i beskæftigelse.

Det er forvaltningens vurdering, at disse emner er dækkende for Rødovre Kommunes udfordringer. Dog foreslår forvaltningen, at der i den kommende beskæftigelsesplan også indgår et mål for kommunale indsatser for unge under 25 år samt etablering af Forberedende Grunduddannelse under overskriften: Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse.

Det skal bemærkes, at målsætninger og strategier ikke omhandler samtlige indsatsområder i Jobcentret, men alene dem der må anses som særligt prioriterede i den kommende periode. Det er forvaltningens vurdering, at indsatsen i Jobcentret generelt modsvarer kravene til beskæftigelsesindsatsen og resultater.

Social- og Sundhedsforvaltningen har vedlagt ministerens  brev til kommunerne om de kommende mål og dennes bemærkninger. På mødet vil forvaltningen give en yderligere præsentation af ministerens mål og betydning for den kommende beskæftigelsesplan 2019/2020.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2019 og 2020.

Bilag

Bilag 1: Brev til kommuner - Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019
Bilag 2: Beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019

Diverse
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 16.00