Beskæftigelsesudvalget

09-10-2018

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 43 - 46

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

 1. Besøg på Projekt Vestvolden.
 2. Aftale om Forenkling af beskæftigelsesindsatsen, notat udleveres på mødet.
 3. Nyhedsliste for Social i perioden 23.08.2018 - 24.09.2018.

Indstilling

Social - og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 23.08.2018 - 24.09.2018

Status på samarbejde med virksomheder omfattet af sociale klausuler 2018
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: BEU.

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger den årlige status på samarbejdet med virksomheder, der er omfattet af sociale klausuler.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på samarbejdet med virksomheder omfattet af sociale klausuler tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er aktuelt (pr. september 2018), 29 virksomheder som er omfattet af sociale klausuler, i forbindelse med kommunens udbud af vare- og tjenesteydelser.

Virksomhederne samarbejder med Rødovre kommune om beskæftigelsesindsatsen.  Jobcentret bliver orienteret fra Teknisk forvaltning og Ressource- og Serviceforvaltningen når der indgås nye kontrakter hvori der indgår sociale klausuler.  Virksomhederne forpligter sig til at tage kontakt til Jobcentret i forhold til at indlede et samarbejde.  I tilfælde af at virksomhederne ikke opfylder forpligtelsen, tager Jobcentret selv kontakt til virksomhederne.

Når der er etableret kontakt, får virksomhederne besøg af Jobcentrets Virksomhedsservice, som afholder et møde med henblik på at indgå konkrete aftaler:

Aftalerne kan blandt andet omhandle:

 • Ordinær rekruttering
 • Virksomhedspraktikker
 • Job med løntilskud
 • Fleksjob

På grund af geografisk afstand kan det være praktisk vanskeligt at etablere et samarbejde med virksomheder som er placeret i Jylland og på Fyn. Ligeledes kan meget produktspecifikke virksomheder være vanskelige at udnytte. Enkelte virksomheder er nyeligt omfattet af social klausuler, hvor samarbejdsaftaler er på vej.

I tilfælde af at virksomhederne ikke lever op til forpligtelsen for samarbejde, giver Jobcentret besked til de respektive afdelinger.

Der har i 2018 vøret samarbejde om i alt 22 borgere i diverse beskæftigelsesordninger og 28 omhandlende ordinær rekruttering.

Generelt oplever Rødovre Jobcenter at virksomhederne gerne vil gå i dialog og have et konstruktivt samarbejde. Samarbejdet med virksomhederne fortsætter ofte efter endt aftaleperiode.

Lov- og plangrundlag

Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder mv.

Konkurrence- og Forbrugsstyrelsens vejledning om sociale klausuler i udbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over sociale klausuler

Tilpasning af beskæftigelsesindsatsen som følge af finansieringsomlægning
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Et flertal i Folketinget indgik i november 2017 aftale om en Erhvervs- og Vækstpakke, hvis finansiering blandt andet sker ved fjernelse af statsrefusionen på dele af den kommunale beskæftigelsesindsats. Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om, hvordan beskæftigelsesindsatsen tilpasses som følge af finansieringsomlægningen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen har indgået aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i november 2017. Lovgrundlaget er ikke endeligt vedtaget, men forventes på plads i løbet af efteråret 2018.

Pakken rummer f.eks. nedsættelse eller fjernelse af en række afgifter, og finansieringen af dette sker blandt andet ved, at kommunernes udgifter til aktivering i vejlednings-, opkvalificerings- og mentorforløb ikke længere oppebærer statsrefusion. Dermed overlades finansieringen fuldt ud til kommunerne indenfor rammerne af budgetgarantien. Omlægningen ventes ifølge aftalen at bidrage med en budgetforbedring på 870 mio. kr. fra 2019 gennem ændret kommunal adfærd i aktiverings- og beskæftigelsesindsatsen.

En umiddelbar opgørelse viser et nettotab for Rødovre Kommune på 8,3 mio. kr. på driftsbudgettet i 2019 og 8,5 mio. kr. fra 2020 og frem som følge af omlægningen. Det betyder, at beskæftigelsesindsatsen må tilpasses til de nye budgetmæssige rammer.

Beskæftigelsesindsatsen tilpasses naturligvis indenfor lovgivningens rammer og med henblik på fortsat at holde antallet af offentligt forsørgede så lavt som muligt. Det indebærer en prioritering af den tidlige indsats for alle målgrupper, og at flere tilbud rummes på offentlige og private arbejdspladser. Den beskæftigelsemæssige indsats tilpasses på følgende områder:

 • Styrket virksomhedsrettet indsats, blandt andet ved hurtigere virksomhedsplacering
 • Kortere vejlednings- og opkvalificeringsforløb for jobparate – forsikrede og ikke-forsikrede
 • Færre tildelinger af mentorer
 • Færre køb af tilbud hos andre leverandører
 • Øget samarbejde om tilbud til borgere med sociale og helbredsmæssige problemer med øvrige afdelinger – herunder Rådgivning og behandling, Sundhedscentret og Børne- og Familieafdelingen
 • Tilpasning af egne forløb og indsatser

Jobcenteret varetager selv den tidlige indsats for alle målgrupper i tæt samarbejde med myndighedsdelen af vores arbejdsmarkedsindsats. Det er en styrke, som søges bibeholdt.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesplan for Rødovre Kommune for 2019 og 2020 fremlægges i november 2018.

Økonomiske konsekvenser

Reduktionen er indarbejdet i budgettet for 2019ff.

Tidsplan

Ændringerne iværksættes med det samme, så aktiviteten så vidt muligt er tilpasset pr. 1. januar 2019.

Diverse
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

 Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:40