Beskæftigelsesudvalget

15-01-2019

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Fraværende

Jan Kongebro (A), sag 1-3

Sager 1 - 3

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 1. Nyhedsliste for social i perioden 20.11.2018 - 04.01.2019
 2. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for social i perioden 20.11.2018 - 04.01.2019

Orientering om danskuddannelse og samarbejdet med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Der gives en orientering om danskuddannelse til voksne udlændinge og Rødovre Kommunes anvendelse heraf.

Beskæftigelsesudvalgets møde afholdes på Vestegnens Sprog- og Kompetencenter hvor der gives en supplerende orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om danskuddannelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med danskuddannelse er at bidrage til, at voksne udlændinge opnår de nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Danskuddannelse skal desuden bidrage til, at voksne udlændinge så hurtigt som muligt tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende det danske sprog og opnå kendskab til det danske arbejdsmarked, så de får mulighed for at komme i beskæftigelse og bliver i stand til at forsørge sig selv.

Kursistgruppen

Følgende borgere har ret til danskuddannelse:

 • Udenlandsk arbejdskraft og medfølgende familie omfattet af introduktionsforløb, inkluderer også EU-borgere. Selvforsørgende (ca.325 personer).
 • Flygtninge og familiesammenførte til disse omfattet af integrationsprogram. Selvforsørgende eller offentligt forsørgede (ca. 40 personer).
 • Familiesammenførte til danske statsborgere omfattet af introduktionsforløb. Selvforsørgende (ca. 120 personer).
 • Ledige der ikke er omfattet af integrationsprogram, hvor danskuddannelse er en del af aktivering og opkvalificering. Offentligt forsørgede (Ca. 50 personer).
 • Danske statsborgere hjemvendt fra udenlandsophold. Selvforsørgende eller offentligt forsørgede. (Ingen pt.)

Der findes tre forskellige niveauer af danskuddannelse:

 • Danskuddannelse 1. Målrettet kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål,
 • Danskuddannelse 2. Målrettet kursister, som normalt har en kort skole og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog, og
 • Danskuddannelse 3. Målrettet kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog.

Udlændinge har ret til op til tre et halvt års danskuddannelse indenfor de første fem år, hvis de har opholdstilladelse og er folkeregistreret i Danmark. Der kan alene tages én danskuddannelse. Hver danskuddannelse afsluttes med prøve. En studieprøve afslutter Danskuddannelse 3 og er adgangsgivende grundlag for optagelse på en række videregående uddannelser, såfremt øvrige optagelseskrav er opfyldt.

I 2018 er ca. 530 borgere tilmeldt danskuddannelse. Selvforsørgende kursister har som udgangspunkt ret til selv at vælge godkendt skole. Offentligt forsørgede skal deltage på den skole, som kommunen har samarbejdsaftale med.

Fordelingen af kursister på niveau og skoler var i 2018:

Vestegnens Sprog- og kompetencecenter

 • Danskuddannelse 1 - 16 personer
 • Danskuddannelse 2 - 159 personer
 • Danskuddannelse 3 - 53 personer

Københavns sprogskoler

 • Danskuddannelse 1 - 1 person
 • Danskuddannelse 2 - 132 personer
 • Danskuddannelse 3 - 39 personer

Øvrige sprogskoler

 • Danskuddannelse 1 - 3 personer
 • Danskuddannelse 2 - 101 personer
 • Danskuddannelse 3 - 30 personer

Der er den 31. juli 2018 indført et deltagergebyr på kr. 2000 pr. modul samt et depositum. Undtaget er borgere i offentligt forsørgelse og au pairs. Dette medfører et endnu ikke opgjort fald i tilmeldinger i andet halvår af 2018.

Gennemførsel og fravær

79 % af de kursister der var omfattet af integrationsprogrammet bestod en prøve i dansk inden for fem år af påbegyndelse af danskuddannelse, hvilket er en stigning på 9 procentpoint siden 2012.

Jobcenteret følger offentligt forsørgede kursisters deltagelse i danskundervisning gennem fraværslister tilsendt fra skolerne.  Kursister med ulovligt fravær sanktioneres efter gældende regler. Lovligt fravær er f.eks barsel, sygdom, jobsøgning og møder med kommunen.

Fravær fra danskuddannelse er en udfordring, både på landsplan, og i Rødovre. På landsplan lå fraværet fra danskuddannelse for flygtninge og familiesammenførte i 2017 på 36,4 %. I samme periode var fraværet for denne kategori af borgere i Rødovre på 32,8 %, hvilket var 2,8 procentpoint bedre end forventet ud fra Rødovre Kommunes rammevilkår. Der arbejdes fortsat på at få nedbragt fraværet blandt de ca. 160 borgere, der er opgjort i denne kategori.

Udgifter

I 2017 udgjorde kommunens forbrug på danskuddannelse ca. 9.580.000 kroner og niveauet er ca. det samme i 2018. På grund af øget brugerbetaling forventer forvaltningen et begyndende fald i udgiften fra medio 2019. Derudover vil andelen af betaling af modultakst blive ændret fra 50 % ved begyndelsen og 50 % ved gennemførelse af et modul til 30/70 fra 2020. 

Lov- og plangrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2019-2020.

Diverse
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.30.