Beskæftigelsesudvalget

14-05-2019

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 16 - 20

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

  1. Nyhedsliste for social i periode 22.03.2019 - 06.05.2019
  2. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)
  3. Mundtlig orientering om ny aftale om seniorpension
  4. Oplæg om BEUs studietur

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for perioden 23032019-06052019

Tilrettelæggelse af kommunal indsats for unge under 25 år
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2018 en model for tilrettelæggelse af kommunal indsats for unge under 25 år (sag nr. 35). Forvaltningen orienterer om det endelige design af ungevejledningen i hhv. Børne- og Kulturforvaltningen og i Social- og Sundhedsforvaltningen, samt om økonomien i den samlede indsats.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at orientering om det endelige design af den kommunale ungeindsats under 25 år tages til efterretning,
  2. at der gives en tillægsbevilling på netto 0 kr., svarende til en udgift på 720.942 kr. til Økonomiudvalget i budget 2019 og en tilsvarende mindreudgift -604.665 kr. til Beskæftigelsesudvalget og -116.277 kr. til Børne- og Skoleudvalget samt
  3. at udgiften som beskrevet under økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i budget 2020 og fremefter.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den samlede kommunale ungeindsats under 25 år er tilrettelagt i to enheder. En vejledningsenhed i Børne- og Kulturforvaltningen tilknyttet grundskolen frem til elevens afslutning med en uddannelsesplan, samt en vejledningsenhed i Social- og Sundhedsforvaltningen tilknyttet Jobcentret for unge, der har forladt grundskolen.

Den samlede ungeindsats omhandler desuden det tværkommunale samarbejde om den nye uddannelsesinstitution Forberedende Grunduddannelse (FGU) som etableres pr. 1. august 2019 jf. Kommunalbestyrensen behandling i maj 2018 (sag nr. 82) , som en bred kreds af Folketingets partier har indgået aftale om. Formålet er at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen med henblik på, at unge skal rustes til en ungdomsuddannelse eller et job.

Vejledningsenheden i grundskolen placeres på Ungecenter2610 i tilknytning til ungdomsskolen og 10. klasse skolen m.m. og omhandler de almene uddannelsesforberedende aktiviteter, uddannelsesparathedsvurderinger i 8. og 9. klasse samt uddannelsesplaner for den enkelte elev ved afslutning. Desuden specialvejledning for unge med behov for socialpædagogisk støtte.

Vejledningsopgaven tilknyttet Jobcentret indrettes i et ungeafsnit, og omhandler uddannelsesvejledning i sammenhæng med social- og beskæftigelsesindsatsen for unge, der ikke begynder uddannelse unge, der er frafaldstruet eller frafalder uddannelse, opfølgning på FGU uddannelsesplaner, samt videreførelse af socialpædagogisk støtte til unge med særlige behov – herunder en fast kontaktperson til unge, der har flere berøringer med den kommunale forvaltning.

Der etableres en koordinerende funktion mellem de to forvaltninger, som sikrer overgangen mellem de to vejledningsenheder for de unge, der har særlige behov eller som forventes en indsats videreført efter grundskolen og i voksenlivet i sammenhæng med social- og beskæftigelsesindsatsen. Lederne af de to vejledningsenheder har ansvar for drift og udvikling af denne funktion, og der fastlægges et kommissorium, der bl.a. skal sikre, at øvrige berørte afdelinger i kommunen og evt. øvrige relevante aktører inddrages i overgangen og i den videre indsats, i samarbejde med den unge og dennes forældre.

En særskilt vejledningsfunktion tilknyttet grundskolen får særligt ansvar for at følge elever med særlige behov samt i den koordinerede overgang – herunder elever på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) indtil det 18. år.

Den koordinerende funktion har særligt fokus på overgange i forbindelse med skoleårets afslutning, hvor indsatsplaner i god tid tilrettelægges i samarbejde mellem forvaltning, den unge og forældre. Uddannelsesplaner for alle unge samt evt. øvrige forløb og aktiviteter for den enkelte elev registreres i IT systemet UU-vej af vejledningsenheden i grundskolen, og følges op og videreføres af vejledningsenheden i Jobcentret.

I forbindelse med hjemtagelse af opgaverne i Ungdommens uddannelsesvejledning jf. Kommunalbestyrelsens behandling af "Ophør af § 60 selskabet UU-Vestegnen" i august 2018 (sag nr. 127), er der sket virksomhedsoverdragelse af fire medarbejdere samt en leder til Rødovre Kommune. Tre medarbejdere og en leder knyttes til vejledningsenheden i grundskolen og én medarbejder til Jobcentret. Yderligere medarbejdere til den samlede indsats – herunder til understøttelse af nye opgaver i forbindelse med FGU samt til administration og drift af IT system mv. afholdes indenfor den hidtidige økonomiske ramme tillagt det statslige bidrag til kommunen. I overgangsperioden varetager nuværende Ungdommens Uddannelsesvejledning målgruppevurdering til den kommende FGU i forbindelse med uddannelsesplaner for afgangsklasser sommeren 2019 under tilsyn af Rødovre Kommune.

I forbindelse med det endelige design af vejledningsopgaven gennemføres et ”sammen med borgeren” projekt, hvor unge der umiddelbart forventes at begynde uddannelse, unge med ekstra vejledningsbehov og unge med særlige behov samt disses forældre er interviewet om deres nuværende og hidtidige oplevelse af mødet med vejledningsindsatsen, samt om yderligere ønsker til indsats. Et bredt udvalg af kommunale aktører i den samlede ungeindsats i kommunen har gennemført en møderække, hvor den kommende indsats er drøftet. Det er hensigten, at dette forum udvides og fortsat mødes, med henblik på videndeling og faglig udvikling.

Den nedsatte styregruppe med deltagelse af Børne-og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen på ledelsesniveau fortsætter ligeledes i en toårig periode, med henblik på fortsat implementering og evt. justering.   

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilaget "Notat om de økonomiske konsekvenser ved tilrettelæggelsen af kommunal indsats for unge under 25 år" 

Tidsplan

1. august 2019 og fremefter.

Bilag

Bilag 1: Notat om de økonomiske konsekvenser ved tilrettelæggelsen af kommunal indsats for unge under 25 år

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2018/2019
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2018 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2018 godkendes. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I handleplanen for sundhedsindsatsen 2018 har de overordnede fokusområder været udvikling af tværgående indsatser og indsatser i forhold til tobak, mental sundhed, overvægt og fysisk aktivitet, indsatsen for borgere med kronisk sygdom og borgere med kræft.

Udviklingsprojektet "Vores Sunde Hverdag" blev sat i gang i 2018, hvor der blev gennemført en workshop for direktionen og fagchefer. Resultaterne fra workshoppen kvalificeres yderligere og drøftes på et direktionsmøde 15. maj 2019, så det kan  indgå i handleplan for sundhedsindsatsen 2019/2020.

Der er i 2018 fortsat arbejdet med at styrke trivsel og sundhed i kultur og idrætsforeningerne, og der blev i foråret 2019 i samarbejde mellem Børne- og Kulturafdelingen afholdt en konference om sundhedsfremme, hvor det blev besluttet at arbejde videre med en model i Rødovre inspireret af Aalborg Kommunes "Kulturvitaminer" og at styrke det strukturelle samarbejde mellem de to forvaltninger.

Der er i 2018 arbejdet med tobaksforebyggelse blandt andet med et mere intensiveret samarbejde i klynge Midt. Kommunens rygestop tilbud viser gode resultater. Der er flere, der tilmelder sig rygestop og særligt cafémodellen "Rødovre kvitter smøgerne" er en succes med 85 % røgfrie ved kursets afslutning. Udfordringen er stadig at få flere deltager til at gennemføre rygestopkurserne.

Der har været afholdt fire forløb "Mental balance", hvor deltagerne ved evalueringen tilkendegiver, at de har fået et positivt udbytte. I 2018 har der fortsat været gode erfaringer  med vægtenheden for børn og unge og deres familier. De gode erfaringer er overført til et pilotprojekt for en individuel model for overvægtige voksne, hvor 10 borgere har deltaget i et pilotprojekt i 2018, foreløbig med gode resultater.

I forhold til kronisk sygdom er det formelle strukturelle samarbejde optimeret i 2018. På kræftområdet er der i forbindelse med "Sammen med borgeren" indsatsen arbejdet med livssituationen: "Vi er en familie, hvor mor eller far har en kræftdiagnose". Dette arbejde har resulteret i at der arbejdes videre med udvikling af en mentorordning for kræftramte og et "action card" til de medarbejdere i kommunen, der møder børn og deres forældre i situationen, hvor mor eller far har en kræftdiagnose. Disse initiativer beskrives nærmere i handleplan for sundhedsindsatsen 2019/2020.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven §119, stk 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret inden for det afsatte budget i 2018.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på Handleplan for sundhedsindsatsen 2018-2019

Forventet regnskab pr. ult. marts 2019
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2019 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2019 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultmo marts 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den økonomiske rapportering orienterer Forvaltingen om en budgetomplacering på ca. 5 mio. kr. netto vedrørende foranstaltninger for borgere på ressourceforløb og i jobafklaring. Omplaceringen er af ren teknisk karakter og skyldes en kontoplanændring, som ikke var kendt, da budgettet for 2019 blev vedtaget.

Der henvises til bilaget: "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2019 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Beskæftigelsesudvalget pr ultimo marts 2019

Diverse
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.55.