Beskæftigelsesudvalget

14-01-2020

Medlemmer

Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 1 - 3

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 21.11.2019 - 06.01.2020
  2. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 21.11.2019 - 06.01.2020

Orientering om Lov om seniorpension
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Folketinget vedtog d. 20 december 2019 Lov om seniorpension med ikrafttrædelse 1. januar 2020. Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om lovens indhold og administration.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om Lov om seniorpension tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget lovforslag L 67, der indfører den nye seniorpension fra 1. januar 2020. Samtidig ophæves reglerne om seniorførtidspension.

Kommunerne får i første omgang ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension. Det gælder frem til 1. januar 2021, hvor en ny selvstændig myndighed under ATP overtager myndighedsansvaret. Udbetalingen af forsørgelse sker gennem Udbetaling Danmark.

Med loven indføres en ny ydelse - seniorpension, som er en helbredsbetinget forsørgelsesydelse for personer med højst 6 år til folkepensionsalderen og en arbejdsevne på under 15 timer ugentligt. Ydelsen kan tilkendes ansøgere, der sammenlagt har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 27 timer ugentligt i 25 år. Ansættelse i fleksjob, uanset ugentlig arbejdstid, anses for periode med fuld tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Borgere kan søge fra 1. januar og skal have behandlet sagen inden 6 måneder. Dette på baggrund af dokumentation og beskrivelse af ansøgers arbejdstilknytning, kompetencer i forhold til seneste jobindhold, samt helbredsmæssige forhold udredt af egen læge eller Klinisk Funktion i Regionen. Det er ikke en betingelse at være i job ved ansøgningstidspunktet. Der skal ikke iværksættes aktiviteter med henblik på at afklare eller udvikle arbejdsevnen.

Kommunen skal vurdere, om der i øvrigt er sociale forhold eller særlige omstændigheder i ansøgers arbejdsmarkedstilknytning, der har betydning for arbejdsevnen, og dermed om 20 – 25 års tilknytning til arbejdsmarkedet kan anses for at være tilstrækkeligt til at være omfattet.

Det er forvaltningens vurdering, at Lov om seniorpension vil medføre stigende antal ansøgninger til behandling, som allerede Lov om seniorførtidspension har medført i 2019. Det er i lovgrundlaget anslået, at yderligere omkring 3.500 tildeles seniorpension årligt på landsplan, svarende til ca. 25 tildelinger i Rødovre kommune. Alene 65 af de ansatte i fleksjob, på 15 timer eller derunder, vil være aldersmæssigt berettiget indenfor 3 år. Den samlede gruppe udgør 250 ansatte.

De økonomiske konsekvenser for udgifter til forsørgelse og administration er endnu ikke forhandlet mellem stat og kommune. Som udgangspunkt finansierer kommunerne udgiften til forsørgelse efter de nuværende regler for førtidspension og refusionstrappen. Der er 650 mio. kr. afsat årligt ved fuld indfasning, anslået til 4,4 mio. kr. i Rødovre – heraf 0,9 mio. kr. det første år.

Fra d. 1. januar 2021 overgår myndighedsansvaret fra kommunerne til ATP. En betydelig del af den administrative sagsbehandling vil fortsat være henlagt til kommunerne. I 2020 behandler Jobcentret i Rødovre Kommune borgeres ansøgninger og Pensionsnævnet varetager myndigheden.

Lov- og plangrundlag

L 67 – indførelse af seniorpension.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er endnu ikke forhandlet mellem stat og kommune.

Tidsplan

Loven træder i kraft 1. januar 2020.

Diverse
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.