Beskæftigelsesudvalget

04-02-2020

Medlemmer

Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Jan Kongebro (A), sag 4-7
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A), sag 4-7

Sager 4 - 7

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 07.01.2020 - 23.01.2020.
  2. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 07.01.2020 - 23.01.2020

Bevilling af puljer til beskæftigelsesindsatsen
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om en række puljemidler til beskæftigelsesindsatsen på godt 1 mio. kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed en beskrivelse af de målgrupper og aktiviteter, der er omfattet af puljerne.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at de fire beskrevne puljer godkendes samt
  2. at der i 2020 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr., svarende til en udgift på 1.008.600 kr. og tilhørende indtægt på 1.008.600 kr. i alt for de fire puljer til Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Jobcenter har ansøgt om midler fra en række puljer på beskæftigelsesområdet og har i alt fået bevilget kr. 1.008.600 fra STAR. De ansøgte tilskud er imødekommet for:

  • den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere
  • opkvalificering inden for mangelområder
  • nye muligheder for jobrotation
  • grundforløb til en erhvervsuddannelse for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere

Den regionale uddannelsespulje

Tilskuddet udgør i alt 475.500 kr. Jobcentret kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Forløbene skal fremgå af den regionale positivliste for Region Hovedstaden. Der stilles krav om kommunal medfinansiering på de resterende 20 procent.

Tilskuddet skal anvendes i perioden 16. december 2019 – 31. december 2020 og kan kun anvendes til at dække de udgifter, som fremgår af det godkendte budget. Forløbene skal være påbegyndt i tilskudsperioden.

Opkvalificering inden for mangelområder

Tilskuddet udgør i alt 107.600 kr. Jobcentret vil opnå 80 procent refusion af udgifterne til tilbud, der lever op til betingelserne fastsat i bekendtgørelsen. Der stilles krav om 20 procent medfinansiering. Puljen omfatter ansættelse inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområderne på den regionale arbejdsmarkedsbalance. Mangelområderne omfatter ”omfattende mangel på arbejdskraft”, ”mangel på arbejdskraft” og ”paradoksproblem”.

Målgruppen omfatter alle målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) med mere end tre måneders ledighed. Dog kun såfremt de har en hensigtserklæring fra en arbejdsgiver om ansættelse inden for en område med mangel på arbejdskraft. Opkvalificeringen kan tidligst påbegyndes tre måneder forud for ansættelsens start og kan maksimalt have en varighed på tre måneder.

Tilskuddet skal anvendes til forløb, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen og påbegyndes i perioden 20. december 2019 – 31. december 2020. Forløb, der er påbegyndt i dette tidsrum, vil kunne afsluttes efter periodens udløb.

Nye muligheder for jobrotation

Tilskuddet udgør i alt 173.200 kr. Jobcentret kan med midlerne fra puljen få dækket 60 procent af udgifterne til jobrotationsydelse til jobrotationsforløb, hvor beskæftigede på 25 år eller derover, med mindst to års relevant erhvervserfaring, deltager i en erhvervsuddannelse uden praktik (et euv1-forløb). Der stilles krav om kommunal medfinansiering på de resterende 40 procent. Puljen ændrer ikke på målgruppen af ledige, der kan komme i et jobrotationsvikariat.

Tilskuddet skal anvendes til forløb, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen og påbegyndes i perioden 20. december 2019 – 31. december 2020. Forløb, der er påbegyndt i dette tidsrum, vil kunne afsluttes efter periodens udløb.

Grundforløb til erhvervsuddannelse

Tilskuddet udgør i alt 252.300 kr. Jobcentret kan med midler fra puljen få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af grundforløb til en erhvervsuddannelse, hvis den ledige har en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden grundforløbet starter, eller hvis uddannelsen er på positivlisten for puljen til uddannelsesløft. Den ledige vil under grundforløbet modtage sin hidtidige ydelse og være fritaget for at være aktivt jobsøgende samt stå til rådighed for henvist arbejde. Der stilles krav om kommunal medfinansiering på de resterende 20 procent.

Målgruppen er dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, og som minimum er 30 år. For dagpengemodtagere skal grundforløbet kunne færdiggøres inden for dagpengeperioden.

Tilskuddet skal anvendes til forløb, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen og påbegyndes i perioden 17. december 2019 – 31. marts 2021. Tilskuddet kan kun anvendes til at dække de udgifter, som fremgår af det godkendte budget. Forløb, der er påbegyndt i dette tidsrum, vil kunne afsluttes efter periodens udløb.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 1.008.600 kr. for de fire puljer vedrører funktion 5.68.98, beskæftigelsesordninger.

Tidsplan

Tilskuddene skal anvendes i perioden frem til 31. december 2020 med undtagelse af midler vedr. grundforløb til erhvervsuddannelser, der kan benyttes til at igangsætte forløb frem til 31. marts 2021. 

Forventet regnskab pr. ultimo december 2019 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2019 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2019 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget. "Forventet regnskab pr. ultimo december 2019 - Beskæftigelsesudvalget."

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Beskæftigelsesudvalget pr ultimo december 2019

Diverse
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.