Beskæftigelsesudvalget

12-05-2020

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 14 - 21

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 27.03.2020 - 22.04.2020
 2. Status på Covid-19
 3. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)
 4. Orientering om fremrykning af anlægsinvesteringer

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 27.03.2020 - 22.04.2020
Bilag 2: Fremrykkede anlægsprojekter - Beskæftigelsesudvalget

Udgiftsneutral tillægsbevilling vedr. puljer til beskæftigelsesindsatser
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter har fået tilsagn om økonomisk støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra to puljer til uddannelsesforløb for ledige. Forvaltningen indstiller, at puljerne godkendes, og at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling hertil.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, 

 1. at de to beskrevne puljer godkendes samt
 2. at der i 2020 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling, svarende til en udgift på 1.018.400 kr. og tilhørende indtægt på 1.018.400 kr. i alt for de to puljer til Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Jobcenter har ansøgt om midler fra to puljer på beskæftigelsesområdet og har i alt fået bevilget 1.018.400 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). De ansøgte tilskud er imødekommet for:

 • Puljen til uddannelsesløft
 • Den regionale uddannelsespulje

Puljen til uddannelsesløft

Formålet med puljen til uddannelsesløft er at give mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en erhvervsuddannelse, hvis:

 1. personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller
 2. personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, men ikke har anvendt denne uddannelse i de sidste 5 år.

Bevillingen er fordelt til alle landets kommuner, som aktivt har tilkendegivet, at de ønsker midler fra puljen til uddannelsesløft. Fordelingen er sket ud fra kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som ikke har en erhvervsuddannelse eller en anden erhvervsrettet uddannelse.

Tilskuddet udgør i alt 350.000 kr. og skal anvendes til forløb, der gennemføres i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020. Jobcentret kan med midlerne fra puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af udgifterne til køb af en erhvervsuddannelse, efter lov om erhvervsuddannelse, til dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år. Uddannelsen kan gives fra første ledighedsdag. Der stilles krav om kommunal medfinansiering på de resterende 20 procent.

Den regionale uddannelsespulje

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. Årets bevilling er fordelt til alle landets kommuner ud fra kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere i 2019.

Tilskuddet udgør i alt 668.400 kr. og skal anvendes til aktiviteter, der gennemføres i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020. Jobcentret kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af sine udgifter til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste i det regionale arbejdsmarkedsråds område, hvor kommunen er beliggende.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 1.018.400 kr. for de to puljer vedrører funktion 5.68.98, beskæftigelsesordninger.

Tidsplan

Tilskuddene skal anvendes i perioden frem til 31. december 2020.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Puljen til uddannelsesløft 2020
Bilag 2: Bilag - Den regionale uddannelsespulje

Integrationsrådets redegørelse 2019
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger Integrationsrådets redegørelse for arbejdet i 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Integrationsrådets redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet i Rødovre Kommune aflægger årligt redegørelse for rådets aktiviteter. Denne redegørelse "Integrationsrådets redegørelse for 2019", vedlagt som bilag, indeholder de aktiviteter, som Integrationsrådet har beskæftiget sig med i 2019, herunder egne arrangementer og samarbejde med både foreninger, politikere og forvaltninger i Rødovre.

Integrationsrådet har til formål at medvirke til en effektiv og sammenhængende integrationsindsats i kommunen samt at fremme etnisk ligestilling. Rådet afgiver høringssvar til Kommunalbestyrelsen på mødesager med relevans for integrationsindsatsen og kan i øvrigt give vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Rødovre Kommune. Integrationsrådet kan af egen drift afholde arrangementer og møder eller deltage i lignende, såfremt det findes relevant. Der afholdes mindst fire møder årligt.

Medlemmer af Integrationsrådet er udpeget af Kommunalbestyrelsen for en fireårig periode efter personlig indstilling fra borgere med udenlandsk baggrund i Rødovre. Der udpeges mindst syv og højst 11 medlemmer. En række medlemmer er udpeget specifikt efter indstilling fra henholdsvis: Folkeoplysningsudvalget, Fællesrepræsentationen af almene boligorganisationer, LO, Dansk Arbejdsgiverforening, samt skolebestyrelserne og forældrebestyrelserne på daginstitutionsområdet i Rødovre. Integrationsrådet er repræsenteret i Etniske minoriteters repræsentantskab og i Folkeoplysningsudvalget.

Lov- og plangrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2019

Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare borgere 2020-2024
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 13. august 2019 (sag nr. 47) at gennemføre en proces for udvikling af en helhedsplan for psykisk sårbare borgere i Rødovre. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare borgere 2020-2024. Efterfølgende sendes helhedsplanen i høring i Handicaprådet og Udsatterådet, inden den forelægges til godkendelse.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare borgere 2020-2024 drøftes samt
 2. at helhedsplanen sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning

Godkendt. Helhedsplanen sendes tillige i høring i Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen tager udgangspunkt i de eksisterende politikker på social- og sundhedsområdet, hvor psykisk sårbare borgere er en del af målgruppen. Rødovre Kommune har allerede gode indsatser på området, men en voksende gruppe psykisk sårbare borgere samt ny viden og metoder betyder, at området skal udvikles, og at indsatser med fordel kan tænkes ind i nye og styrkede sammenhænge.

Målgruppen for indsatserne i helhedsplanen spænder bredt fra borgere, som kortvarigt oplever at være psykisk sårbare, til borgere med komplekse psykiske vanskeligheder.

Siden vedtagelsen af procesplan for udvikling af helhedsplanen i august 2019 har Social- og Sundhedsforvaltningen gennemført en proces med en høj grad af inddragelse af borgere, foreninger og medarbejdere.

En lang række borgere er interviewet, og der er afholdt workshop med borgere, foreninger og medarbejdere. Ligesom der er afholdt dialogmøder med relevante interessenter på området, med ledere og medarbejdere på tværs af fagområder samt med behandlingspsykiatrien. Handicaprådet, Udsatterådet og Rødovre Frivilligcenter har været tæt involveret. Derudover er der indsamlet viden fra relevante rapporter og undersøgelser samt erfaringer fra andre kommuner. Det har givet mange vigtige indsigter, som er medtaget i helhedsplanen.

Visionen er, at Rødovre Kommune er blandt de bedste kommuner i landet, når det kommer til at tilbyde tidlige og forebyggede indsatser til psykisk sårbare borgere, der samtidig skaber styrke hos den enkelte til selv at handle og forme sit eget liv.

Baseret på denne vision har Social- og Sundhedsforvaltningen valgt fire fokusområder, som samlet set nytænker og styrker indsatsen for psykisk sårbare i Rødovre Kommune gennem en mere relationel og borgerrettet tilgang. De fire fokusområder er:

 1. Tidlig indsats og én indgang
 2. Hjælp til at skabe sammenhæng
 3. Alle har ret til en meningsfuld hverdag
 4. Faglighed i top.

Der vil blive udarbejdet en årlig status på initiativerne i helhedsplanen.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Maj 2020: Helhedsplanen sendes i 14 dages høring i Handicaprådet og Udsatterådet.  

Juni 2020: Helhedsplanen forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Juni 2021: Status for initiativerne i helhedsplanen forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare borgere 2020-2024

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på indsatserne i handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I handleplanen for sundhedsindsatsen 2019-2020 har de overordnede fokusområder været "Vores Sunde hverdag", "Tobak", "Sundhedsfællesskabet i psykiatrien", "Mental Sundhed", "Overvægt" og "Kræftrehabilitering".

Kendetegnende for fokusområderne i 2019-2020 er, at ulighed i sundhed fortsat er et centralt element i alle indsatser. Der har i den forbindelse været fokus på at styrke samarbejdet på tværs af forvaltningerne i kommunen samt på at skabe sunde rammer og indsatser for særligt sårbare grupper. Herudover har der på tobaksområdet været særligt fokus på de unge.

Udviklingsprojektet "Vores Sunde Hverdag" blev sat i gang i 2018, og resultaterne af den første del af processen indgik i handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020. I 2019-2020 er der gennemført en lokalsamfundsanalyse af bydelen Islev, og en samskabelsesproces med aktører i Islev er under planlægning.

På tobaksområdet har der i 2019-2020 været fokus på unge og rygning med udarbejdelse af handleplan for implementering af Røgfri Fremtid i Rødovre på tværs af forvaltningerne i kommunen. Derudover har der været gennemført rygestoptilbud både individuelt, klassiske gruppeforløb og en cafémodel med flere hold, der mødes på én gang.

I sundhedsfællesskabet i psykiatrien er der gennemført en kommunikationsindsats i forhold til at udbrede kendskabet til tilbuddene i sundhedsfællesskabet, der er igangsat varmvandstræning, og der er opnået midler til projektet "Træningsmakkere bygger bro til lokale idrætsfællesskaber".

I forhold til mental sundhed er alle de fire planlagte forløb af "Mental Balance" gennemført i 2019 . Ligesom der i samarbejde med kultur- og fritidsinstitutioner i Rødovre er udviklet en model for afprøvning af projekt "Kulturvitaminer" i Rødovre.

Vægtenheden har fortsat aktiviteterne i 2019-2020, og børn i vægtenheden mellem 6-12 år har kunnet deltage i et fysisk aktivitetstilbud som brobygning til at komme i gang med træning i en idrætsforening.

På kræftområdet er der i 2019-2020 arbejdet med en mentorordning for kræftramte familier, og der er udarbejdet action card med vejledning til medarbejdere, der møder børn fra familier med kræft.

Mange af indsatserne vil fortsætte i 2020-2021. Tilgangen og metoderne fra "Sammen med Borgeren" vil blive brugt i den videre udvikling af indsatserne.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020

Handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 25. juni 2019 (sag nr. 109) er beskrevet, at der skal udarbejdes en handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed handleplan for implementering af Røgfri fremtid 2020-2023 "Her er vi sammen om en røgfri fremtid".

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for Røgfri Fremtid i Rødovre 2020-2023 "Her er vi sammen om en røgfri fremtid" godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I handleplanen for "Røgfri Fremtid" sætter Rødovre Kommune fokus på at forebygge rygestart hos børn og unge, at fremme røgfri miljøer, hvor børn og unge færdes og at fremme rygestop blandt unge.

Den sundhedsadfærd, der grundlægges i barndommen og ungdommen, videreføres med stor sandsynlighed i voksenlivet. Jo tidligere de unge begynder at ryge, jo større sandsynlighed er der for, at de bliver storrygere og har svært ved at stoppe senere i livet. Det er derfor vigtigt med en flerstrenget indsats for at forebygge rygning hos børn og unge.

Rødovre Kommune igangsætter initiativer på mange fronter og tager ansvar for at opnå "Røgfri Generation 2030". Forskning viser, at indsatser på flere niveauer er det, der giver resultater på længere sigt. Det kræver derfor et langt sejt træk med involvering af flere parter for at opnå resultater. Med denne handleplan tages nye vigtige og ambitiøse skridt til, at vi når målet om, at vi har røgfri børn og unge i Rødovre.

Handleplanen indeholder en vifte af konkrete forslag til indsatser både i familierne, i skoler, klubber og fritidsliv. Som en del af dette har direktionen også besluttet, at igangsætte en proces i MED-organisationen hen mod røgfri arbejdstid. Medarbejderne i Rødovre Kommune og familierne har en fælles opgave om at sikre det bedst mulige fundament for børn og unge og være rollemodeller for dem.

Rødovre Kommune indgik allerede i 2018 en partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden om Røgfri Fremtid og forpligtede sig dermed til at være med til at arbejde med Røgfri Fremtids hovedbudskaber. Hovedbudskaberne i partnerskabsaftalen er, at børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og at vi skal arbejde for at skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv og samtidig sikre at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg. 

Sidst i 2019 indgik et flertal i Folketinget en aftale om en national handleplan "Røgfri Generation 2030" i forhold til børn og unges rygning. Den omfatter tiltag som indførelse af røgfri skoletid i grundskolen og efterfølgende på ungdomsuddannelserne. Røgfri skoletid i grundskolen forventes indført fra august 2020 og på ungdomsuddannelserne fra august 2021.

Partnerskabet om Røgfri Fremtid og de nationale mål om "Røgfri Generation 2030" ligger til grund for handleplanen for "Røgfri Fremtid" i Rødovre Kommune. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, Teknisk Forvaltning samt Ressource- og Serviceforvaltningen.

Udvikling og implementering af handleplanen vil ske i tæt samarbejde med projekt ”Vores Sunde Hverdag”, som også har fokus på tobaksforebyggelse. ”Vores Sunde Hverdag” vil bidrage med forskningsmæssig støtte og bistand til de samskabende processer i udviklingen af nye tiltag på tobaksområdet.

Alle indsatser planlægges, udvikles og implementeres i et samarbejde på tværs af flere forvaltningsområder. Der vil blive nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de relevante områder, som skal være med til at sikre involvering og forankring af indsatserne. Styregruppens repræsentanter udpeges af de relevante forvaltninger samt projekt ”Vores Sunde Hverdag” og mødes tre gange om året. Formandskabet vil ligge i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Handleplanen gælder for perioden 2020-2023.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for Røgfri Fremtid Rødovre 2020-2023

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2020 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2020 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2020 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status pr. ultimo marts 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget: "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2020 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Beskæftigelsesudvalget pr ultimo marts 2020

Diverse
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og mødet slut kl. 15.35