Beskæftigelsesudvalget

10-11-2020

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 44 - 48

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 10.09.2020 - 21.10.2020
 2. Status på COVID-19
 3. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)
 4. Orientering om aktiveringsindsatser for unge i Greve Kommune v/repræsentanter fra Greve.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 10.09.2020 - 21.10.2020

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021-2022
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til beskæftigelsesplan for Rødovre Kommune for perioden 2021-2022 til godkendelse. Beskæftigelsesplanen har udgangspunkt i de aktuelle arbejdsmarkedspolitiske udfordringer på landsplan og i Rødovre, og beskriver kommende målsætninger og strategier for beskæftigelsesindsatsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at beskæftigelsesplanen for 2021-2022 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejder hvert andet år en beskæftigelsesplan, der indeholder målsætninger og strategier for de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer på arbejdsmarkedet generelt og i Rødovre. Planen omhandler den borgerrettede indsats såvel som den virksomhedsrettede indsats.

Beskæftigelsesplanen justeres årligt, såfremt der sker væsentlige ændringer på arbejdsmarkedet eller ændrede prioriteter. Kvantitative mål for andelen af borgere på ydelser fastlægges på baggrund af den årlige Resultatrevision og godkendes på Kommunalbestyrelsens møde i marts 2021. Forvaltningen fremlægger kvartalsvist redegørelse for udvikling i resultatmålene til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har i 2020 vedtaget at udarbejde en ny beskæftigelsespolitik, der vil udgøre et mere varigt og overordnet grundlag for prioriteringer og strategier i beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsespolitikken forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen i foråret 2021.

Beskæftigelsesministeren fremlægger årligt beskæftigelsespolitiske målsætninger, som sammen med Kommunalbestyrelsens mål er centrale i fastlæggelsen af de strategiske pejlemærker og indsatser.

Beskæftigelsesministerens mål for 2021:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Kommunalbestyrelsens mål:

 • Flere unge skal i uddannelse eller job
 • Borgere, med udfordringer ud over ledighed, omfattes af en mere enstrenget og koordineret sagsbehandling

Det er målet for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre, at den samlede andel forsørgede af befolkningen mellem 16-66 år i Rødovre, ikke overstiger den forudsagte andel i den statslige benchmarkingmodel, der fastsættes på baggrund af Rødovre Kommunes rammevilkår. Målet for 2020 er fastsat til maksimalt at udgøre 9,3 pct.

Beskæftigelsesplanen 2021-2022 udarbejdes og godkendes midt i en global pandemi, som har afgørende betydning for den nuværende situation på arbejdsmarkedet. Ledigheden er steget betydeligt på landplan og i Rødovre. Særligt hovedstadsområdet har været hårdt ramt. Mange familier har mistet det forventede indkomstgrundlag, og virksomhederne de forventede kunder og ordrer. Pandemiens fortsatte udvikling og påvirkning på arbejdsmarkedet er højst usikker, men må forventes at have betydelige negative konsekvenser for borgere og virksomheder i en længere periode. Den største udfordring i beskæftigelsesindsatsen vil være at modvirke disse konsekvenser. Strategier i beskæftigelsesplanen omhandler derfor også det intensiverede samarbejde mellem Rødovre Jobcenter og virksomhederne, der sammen med øget opkvalificering og eventuel omskoling af ledige, skal modvirke de negative konsekvenser.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Beskæftigelsesplanen dækker indsatsen i 2021-2022.

Bilag

Bilag 1: Beskæftigelsesplan 2021-2022

Forventet regnskab pr. ultimo september 2020 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2020 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2020 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status pr. ultimo september 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo september 2020 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo september 2020 - Beskæftigelsesudvalget

Rødovrestrategi 2020 - endelig vedtagelse
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovrestrategien udtrykker Rødovre Kommunes ambitioner inden for FN’s verdensmål, bæredygtighed og den grønne omstilling.
Strategien sætter retningen for, hvordan Rødovre kan blive en grønnere og mere klimavenlig kommune.

Forslag til Rødovrestrategi har været i offentlig høring og der er kommet 11 høringssvar. Rødovrestrategi 2020 fremlægges nu til endelig vedtagelse.

Sagen behandles i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovrestrategi 2020 vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Fælles mål: Sammen om en bæredygtig udvikling

Rødovrestrategi 2020 beskriver, hvordan Rødovre Kommune ønsker at arbejde med bæredygtighed inden for fem områder: det demokratiske, det miljømæssige, det økonomiske, det kulturelle og det sociale område.

Strategien går på tværs af sektorer og beskriver, hvilke emner vi har til fælles i vores arbejde med byen. Fremtidige sektorplaner og politikker skal bidrage til at løfte og udfolde emnerne i Rødovrestrategien, så vi arbejder bæredygtigt inden for alle områder.

Kommuneplan 2022-2034

Samtidig med at være en strategi, der beskriver bæredygtighedsindsatser inden for alle områder er Rødovrestrategi 2020 en planstrategi og en Agenda 21 strategi. Den kommende kommuneplan vil tage udgangspunkt i nedenstående emner fra Rødovrestrategien:

• Tre byudviklingsområder – Bykernen, Rødovre Syd og Valhøj erhvervskvarter,

• To fokusområder – De gennemskærende veje og Kolonihaverne, samt

• De bæredygtighedsindsatser, der vedrører fysisk planlægning

Kommuneplanen vil blive revideret som en fuld revision af Kommuneplan 2018 og vil gennemføres som en digital plan.

Høringssvar

Der er indkommet i alt 11 høringssvar til forslaget til Rødovrestrategi 2020. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i Bilag 2 – Indkomne høringssvar.

Temaerne i høringssvarene omhandler trafikale forhold, fokus på samskabelse i forhold til bæredygtighed, seniorboliger, samarbejde med nabokommuner, fokus på at få flere aktive borgere, indhold i kommuneplan, natur og biodiversitet, miljømæssig byforbedring.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår Teknisk Forvaltning at Rødovrestrategi 2020 vedtages med følgende ændringer:

1. Der tilføjes et afsnit under God fremkommelighed for alle trafikarter: ”Vi vil samtidig understøtte alternativer til benzin-bilismen f.eks. ved at skabe bedre muligheder for cyklisme og for brugen af elbiler”.

2. Der tilføjes en linje under Kulturel bæredygtighed i afsnittet Kvalitet og mangfoldighed: ”Vi vil desuden igangsætte en opdatering af idrætspolitikken fra 2009.”

3. Der tilføjes et afsnit under Boliger til alle: ”Vi vil desuden arbejde for, at der skabes gode muligheder for at etablere seniorbofællesskaber flere steder i kommunen.”

4. Der ændres i afsnittet Grønt og levende kvarter så ordet fortætning tages ud: ”Vi ønsker en bæredygtig udvikling i området med tilføjelse af ny bebyggelse til blandede boligformer, hvor muligheder for etablering af forskellige ejerformer og byggeri til erhverv- og serviceformål skal undersøges.”

Teknisk Forvaltnings behandling af høringssvarene kan ses i Bilag 3 – Behandling af indkomne høringssvar med forvaltningens kommentarer.

Siden offentliggørelsen af Forslag til Rødovrestrategi 2020 har Kommunalbestyrelsen truffet strategiske beslutninger, som Teknisk Forvaltning foreslår indarbejdet i Rødovrestrategien. Derudover er der påbegyndt en screening af mulighederne for at få en metro til Rødovre, som også har betydning for indholdet i strategien.

5. Metroselskabet er i samarbejde med Rødovre Kommune i gang med at undersøge flere løsningsmuligheder for linjeføringen af en metro til Rødovre. Afsnittet om en metroforbindelse under Miljømæssig bæredygtighed ændres derfor til følgende: ”Rødovre Kommune vil yderligere styrke den kollektive trafik ved at arbejde for en metrolinje til det centrale Rødovre.” og afsnittet om metroen under Strategiens forudsætninger ændres til: ”Rødovre arbejder desuden på at få en metro til det centrale Rødovre, hvilket fordrer tæt samarbejde med nabokommunerne.”

6. Der tilføjes et afsnit under Demokratisk bæredygtighed om arbejdet med partnerskaber som udmøntningen af sidste års budgetresolution om FN’s verdensmål: ”Partnerskaber: Der skal igangsættes et arbejde med at etablere partnerskaber mellem lokalsamfundet og Rødovre Kommune, for at styrke Rødovres bidrag til at løfte de 17 verdensmål”.

7. Der tilføjes et afsnit under Miljømæssig bæredygtighed om det §17 stk. 4 udvalg, der er nedsat i forbindelse med budgetaftalen i 2020: ”Grøn omstilling: I forbindelse med budgettet i 2020 er der nedsat et §17 stk. 4 udvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Rødovre Kommune kan gøre endnu mere i forhold til den grønne dagsorden. Rødovre Kommune har desuden tilsluttet sig det mest ambitiøse klimasamarbejde i Danmark, DK2020 og skal i den forbindelse udarbejde en lokal klimahandlingsplan, der skal medvirke til at opfylde det nationale mål om 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030 - og et helt klimaneutralt Danmark i 2050.”

8. Der tilføjes et afsnit under Miljømæssig bæredygtighed om støjreducerende slidlag og biodiversitet langs de gennemskærende veje som følge af budgetforliget 2020: ”Langs indfaldsvejene vil vi arbejde med at få grønne rabatter, der kan skabe mere biodiversitet i byen. På vejene skal der lægges støjreducerende slidlag, der kan nedsætte støjbelastningen for beboerne omkring vejene.”

9. Der tilføjes et afsnit under Miljømæssig bæredygtighed om direkte genbrug: ”I forbindelse med den nye genbrugsstation vil der med tiden blive mulighed for direkte genbrug, det vil sige at borgerne kan aflevere og afhente genstande som har en genbrugsværdi.”

10. Der tilføjes et afsnit under Økonomisk bæredygtighed om langsigtede investeringer: ”I forbindelse med renovering af bygninger og veje, skal vi være på forkant. I stedet for at vente med at renovere vores bygninger og veje til de virkelig trænger, skal vi investerer i god tid. Det er både billigere for kommunen at renovere i tide, og det giver bedre rammer at være i.”

Ud over ovenstående ændringer er der foretaget redaktionelle ændringer i strategien.

Inddragelse

I tilblivelsesprocessen for Rødovrestrategien er rødovreborgere samt repræsentanter fra byens forældrebestyrelser, foreninger, organisationer, erhvervsliv og forskellige råd blevet inddraget. Det har gjort det muligt at kvalificere emnerne i strategien, så den repræsenterer de aktuelle problematikker i byen. Der skulle derudover have været afholdt et borgermøde med fokus på de 17 verdensmål i høringsperioden for strategien, men på grund af de omfattende restriktioner i forhold til covid-19 blev det aflyst.

Partnerskaber

I forlængelse af sidste års budgetresolutioner besluttede Kommunalbestyrelsen på juni-mødet i år at igangsætte en inddragelsesproces om FN’s verdensmål og grøn omstilling med borgere, virksomheder, foreninger, organisationer og institutioner, der skal munde ud i partnerskaber i lokalsamfundet. Med baggrund i Kommunalbestyrelsen beslutning i juni vil lokalsamfundet derfor blive inviteret til at være med i en proces - kaldet Bæredygtighedslab, hvor man kan få hjælp og sparring til at udvikle en idé, der kan støtte den grønne omstilling og/eller et eller flere af FN’s 17 verdensmål. I bilag 4 om Bæredygtighedslab beskrives processen for borgerinddragelsen nærmere, herunder om alternativ mødeform, hvis forsamlingsforbuddet opretholdes. Kommunalbestyrelsen skal medio 2021 træffe beslutning om hvilke partnerskaber, der kan nedsættes på baggrund af de bæredygtige idéer.

Lov- og plangrundlag

Planloven (Lov om planlægning).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til Rødovrestrategi 2020 har været i offentlig høring fra den 29. januar til den 30. august 2020.

Endelig vedtagelse – november 2020.

Offentliggørelse – december 2020.

Bilag

Bilag 1: Rødovrestrategi 2020
Bilag 2: Høringssvar
Bilag 3: Skema med behandling af høringssvar
Bilag 4: Bæredygtighedslab

Diverse
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 16.30.