Beskæftigelsesudvalget

01-12-2020

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 49 - 53

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 22.10.2020 - 05.11.2020
  2. Status på COVID-19
  3. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 22.10.2020 - 05.11.2020

Årsrapport for den kommunale ungeindsats
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år trådte i kraft den 1. august 2019. Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen har i fælleskab implementeret lovens intentioner og den ansvarsfordeling og organisering, som Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 14. maj 2019. Forvaltningerne har udarbejdet en årsrapport om Kommunal Ungeindsats, som forelægges til orientering. Årsrapporten fremlægges samtidigt i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at årsrapporten for Kommunal Ungeindsats 2019-2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den samlede kommunale indsats for unge under 25 år (KUI) er tilrettelagt i to enheder: En vejledningsenhed i Børne- og Kulturforvaltningen, tilknyttet grundskolen frem til elevens afslutning med en uddannelsesplan, samt en vejledningsenhed i Social- og Sundhedsforvaltningen, tilknyttet Jobcentret, for unge, der har forladt grundskolen.

Den samlede ungeindsats omhandler desuden det tværkommunale samarbejde om den nye uddannelsesinstitution Forberedende Grunduddannelse (FGU), som er etableret pr. 1. august 2019.

Formålet er at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. En styrket indsats kan ruste unge bedre til en ungdomsuddannelse eller et job.

Vejledningsenheden i grundskolen er placeret på Ungecenter2610, i tilknytning til ungdomsskolen og skolens 10. klasse m.m., og omhandler de almene uddannelsesforberedende aktiviteter, uddannelsesparathedsvurderinger i 8. og 9. klasse, samt uddannelsesplaner for den enkelte elev ved afslutning. Desuden er der specialvejledning for unge med behov for socialpædagogisk støtte.

Vejledningsopgaven, tilknyttet Jobcentret, er indrettet i ungeafsnittet. Indsatsen omhandler uddannelsesvejledning i sammenhæng med social- og beskæftigelsesindsatsen for unge, der ikke begynder uddannelse, er frafaldstruet eller frafalder uddannelse. Ligeledes er der opfølgning på FGU-uddannelsesplaner samt videreførelse af socialpædagogisk støtte til unge med særlige behov.

Der er etableret en koordinerende funktion mellem de to forvaltninger, som sikrer overgangen mellem de to vejledningsenheder for de unge, der har særlige behov, eller som forventes en indsats videreført efter grundskolen og i voksenlivet i sammenhæng med social- og beskæftigelsesindsatsen.

Den nedsatte styregruppe, med deltagelse af Børne-og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen på ledelsesniveau, følger fortsat indsatsen med henblik på justeringer og resultatopfølgning.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet vedlagte årsrapport, der dels gør status på implementeringen, og dels redegør for aktiviteterne i den kommunale ungeindsats.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport for den kommunale ungeindsats 2019-2020
Bilag 2: Bilag 1. KUI - Organisering
Bilag 3: Bilag 2. KUI - Samarbejdsfora
Bilag 4: Bilag 3. KUI - Ungecenter2610
Bilag 5: Bilag 4. KUI - Ungeenheden i Rødovre Jobcenter
Bilag 6: Bilag 5. KUI - Vejviser

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2020
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger redegørelse for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen for 3. kvartal 2020 for alle offentligt forsørgede under ét og inden for de enkelte ydelser. Redegørelsen omfatter ligeledes graden af målopfyldelse for mål fastsat af Beskæftigelsesudvalget for indsatsen i 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for beskæftigelsesindsatsen for 3. kvartal 2020 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvartalsredegørelsen for 3. kvartal 2020 viser, at andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse i Rødovre (16-66 år) i august 2020 er på 10,4 procent. Målsætningen om at fastholde andelen på maksimalt 9,3 procent er således ikke nået. Antallet af offentligt forsørgede (16-66 år) i Rødovre er steget med 15 procent over det seneste år. Det svarer til 351 fuldtidspersoner.

Data vedr. sygedagpenge og fleksjob er endnu ikke opdateret på Jobindsats.dk, hvorfor der opgøres pr. august. Ses på niveauet i september 2020 (uden sygedagpengeområdet) ligger Rødovre på 9,0 pct. og således stadig højere end målsætningen på maksimalt 7,5 pct. (uden sygedagpenge).

COVID-19 pandemien betyder alt andet lige, at det ikke forventes at realisere Kommunalbestyrelsens samlede mål for 2020 på det maksimale antal ledige og sygemeldte i Rødovre Kommune.

Som følge af COVID-19 er antallet af forsikrede ledige steget markant, særligt blandt kommuner på Vestegnen, hvor Rødovre har været ekstraordinært hårdt ramt. Således er stigningen i Rødovre fra februar til udgangen af september 2020 på godt 43 procent. Til sammenligning er den gennemsnitlige stigning i hele landet på 15 procent og på Vestegnen på 30 procent. Der er ikke entydige forklaringer på den markante udvikling i Rødovre. Det er dog medlemmer af A-kasser med relativt mange ufaglærte medlemmer, der har været hårdest ramt. Ligeledes har mange af kommunens borgere job i de brancher, hvor den delvise nedlukning af samfundet har haft størst konsekvenser. Det påvirker stadig udviklingen negativt med ophøret af lønpakkerne i august og indførelsen af nye restriktrioner grundet et stigende smittetal. Der er et stigende antal dimittender, der i den givne situation, har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Blandt de øvrige forsørgelsesydelser har især jobparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere af sygedagpenge været stigende under nedlukningen. Udviklingen er nu positiv for begge målgrupper og er vendt til et mere normalt niveau. For unge på uddannelseshjælp ses ligeledes en positiv udvikling for de uddannelsesparate, såvel som de aktivitetsparate unge. Udviklingen på fleksjobområdet er fortsat stort set upåvirket, mens antallet af borgere i ressourceforløb fortsat er stigende.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsredegørelse for beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2020

Procesplan for revidering af Rødovre Kommunes sundhedspolitik
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger procesplan for udviklingen af revideret sundhedspolitik til godkendelse. Procesplanen indeholder forslag til en proces for revidering af politikken, hvor der vil være en høj grad af inddragelse af alle relevante aktører, både borgere, lokale interessenter, politikere og medarbejdere på tværs af forvaltninger med fokus på at styrke arbejdet med sundhed ud fra det brede sundhedsbegreb i hele kommunen.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der igangsættes en proces, der skal føre til vedtagelse af ny sundhedspolitik i Rødovre Kommune samt,

2. at forslag til proces godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den nuværende sundhedspolitik "Sammen om sundhed" er udarbejdet i 2015. Den består af en beskrivelse af vision, værdier og strategimål, som stadig er vigtige og relevante at arbejde efter. Men efter seks år er det tid til at revidere sundhedspolitikken. Derfor tilrettelægges der i foråret 2021 en proces for revidering af politikken, hvor der vil være en høj grad af inddragelse af alle relevante aktører, både borgere, lokale aktører, politikere og medarbejdere med fokus på at styrke samarbejdet om sundhed både i lokalsamfundet, i frivillige foreninger og i kommunens institutioner.

Den nye sundhedspolitik vil sætte den politiske ramme for sundhedsområdet, og kommunens fagsektorer vil spille en afgørende rolle for sundhed som en tværgående indsats, der kommer til at påvirke den praktiske dagligdag for både borgere og medarbejdere de næste fire år på tværs af alle forvaltningsområder.

Sundhedspolitikken har sammenhæng til Rødovre Kommunes øvrige politikker blandt andre Udsattepolitikken, Handicappolitikken, Beskæftigelsespolitikken, Børne- og Ungepolitikken samt Helhedsplanen for psykisk sårbare borgere.

Der er i procesplanen lagt op til at arbejde med fem spor i udviklingen af politikken. De fem spor skal udvikles i samarbejde mellem alle interessenter og forvaltningsområder:

Spor 1: Rødovre i bevægelse

Spor 2: Den første røgfri generation i Rødovre

Spor 3: Trivsel i top

Spor 4: Fra overvægt til ligevægt

Spor 5: Sundhed og trivsel i skolen

Processen har fokus på at afdække, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for borgerne i Rødovre inden for hvert af de fem spor med det brede sundhedsbegreb og mere lighed i sundhed som styrende perspektiv. Der vil særligt være fokus på tidlige indsatser og indsatser i det nære miljø, herunder i foreningslivet i Rødovre.

I processen vil der være åbenhed for, at der kan komme forslag om andre spor og perspektiver, som skal med i den kommende sundhedspolitik. Visionen for sundhedsindsatsen i Rødovre med ”Sundhed og Livskvalitet – lige mulighed for alle borgere” vil også blive revideret igennem processen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Januar 2021 til oktober 2021.

Bilag

Bilag 1: Procesplan for revidering af sundhedspolitikken 2020

Diverse
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 16.00.