Beskæftigelsesudvalget

16-03-2021

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 8 - 12

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 12.01.2021 - 08.02.2021
 2. Status på COVID-19
 3. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 12.01.2021 - 08.02.2021

Styrket indsats for borgere ramt af COVID-19 ledighed
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som følge af COVID-19 og den deraf markante stigning i ledigheden implementeres nu en helt ekstraordinær indsats for at bringe de ledige tættere på eller tilbage til arbejdsmarkedet. Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om den styrkede indsats.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af coronapandemien og nedlukningen af store dele af samfundet, er der sket en markant stigning af borgere omfattet af Jobcentrets indsats – i særdeleshed på a-dagpengeområdet. Rødovre Kommune har, som den øvrige del af Hovedstadsområdet, været særligt hårdt ramt.

De nye ledige ses især indenfor 3F, HK og Kristelig A-kasse. Det skyldes blandt andet, at flere medlemmer af disse A-kasser er ansat i de udsatte servicefag, der har været særligt påvirket af nedlukningen. Udviklingen med en stigende ledighed ses dog inden for alle a-kasser. Der forventes desuden en øget dimittendledighed i den kommende periode.

Ekstraordinær indsats

Der igangsættes en række ekstraordinære tiltag og indsatser i Rødovre Kommunes beskæftigelsesindsats med det formål, at flest mulige forsikrede ledige bringes tilbage på arbejdsmarkedet på både kort og længere sigt. Der er et særskilt fokus på de borgere, der er blevet ledige som en direkte konsekvens af coronakrisen. De nye tiltag løber i første omgang til ultimo 2021.

Den ekstraordinære indsats bygger på den nuværende lovpligtige indsats og de tiltag, der allerede er iværksat, men omfatter også iværksættelse af en række helt ekstraordinære tilbud og indsatser. De nye initiativer henvender sig både til virksomheder og borgere og søger at inddrage A-kasser, dels i en mere tværgående indsats over for forskellige brancher og dels i indsatsen sammen med den enkelte ledige. Ligeledes søges inspiration fra og samarbejde med øvrige jobcentre eventuelt i en fælles indsats.

Strategien og den konkrete indsats beror dels på den nuværende situation på arbejdsmarkedet, hvor både store dele af samfundet er nedlukket og aktive redskaber i beskæftigelsesindsatsen er suspenderet, og dels på et arbejdsmarked i gradvist eller fuld genåbning med intakte redskaber i beskæftigelsesindsatsen.

En del ledige forventes at vende tilbage til hidtidige jobs i takt med, at samfundet genåbner. Flere ledige må dog forventes at have vanskeligheder ved at genindtræde på arbejdsmarkedet. Dels fordi arbejdsmarkedet har ændret sig, eller fordi deres tilknytning i forvejen har været skrøbelig. En voksende andel af de ledige er nyuddannede og dimittender inden for alle områder. Blandt disse en del ledige, der er uddannede i brancher eller med specialer, hvor de er efterspurgte, og som må forventes at gå i arbejde uden større indsats. Ligeledes ses en del ledige, der får brug for supplerende strategier og indsatser.

Det første fokus lægges dels på formidling af ordinært arbejde i de brancher, der fortsat har relativt gode beskæftigelsesmuligheder, og på kortvarig arbejdsmarkedsrettet opkvalificering til disse brancher. Det omhandler pt. håndværk og service i byggebranchen, nethandel og understøttende virksomhed såsom lager og transport, visse typer fremstillingsvirksomhed og social- og sundhedsområdet. Det første fokus lægges desuden på uddannelsesløft fra ufaglært til faglært og på omskoling af ledige fra brancher, der forventes at have manglende efterspørgsel også på længere sigt.

Når samfundet genåbner, og redskaber i beskæftigelsesindsatsen er intakte, suppleres indsatsen med anvendelse af de virksomhedsrettede redskaber i form af løntilskudsjob og virksomhedspraktik. Dette er særligt målrettet borgere med umiddelbar vanskelighed med at komme i job og borgere, der er langtidsledige.

Følgende aktiviteter intensiveres yderligere eller supplerer nuværende:

Samarbejde med virksomhederne

 • Yderligere og generel virksomhedskontakt til de virksomheder, der har gode beskæftigelsesmuligheder, med henblik på aftaler om rekruttering blandt ledige i Rødovre til ordinære stillinger – både nu og i fremtiden.
 • Særskilt og håndholdt virksomhedskontakt med henblik på ordinær ansættelse af specifikke ledige i Rødovre. Eventuelt med aftale om uddannelse/opkvalificering i forbindelse med ansættelse.
 • Yderligere håndholdt indsats til ledige, der har erfaring eller uddannelse inden for brancher med gode beskæftigelsesmuligheder, men som har udfordringer med at blive ansat.
 • Særlig appel til virksomheder i Rødovre om opmærksomhed på lokale ledige ved behov for arbejdskraft, gennem virksomhedsbesøg, elektronisk nyhedsbrev, eventuelt annoncer og gennem eksempelvis Erhvervsrådet og Erhvervsforeningen.
 • I takt med genåbning og ophævelse af suspendering af dele af beskæftigelsesindsatsen iværksættes særlig indsats for ansættelse med løntilskud og eventuelt virksomhedspraktik som supplement til øvrig indsats.

Samarbejde med borgerne

 • Hyppigere samtaler og mere håndholdt virksomhedskontakt gennem personlig jobformidler med ledige, der har størst behov for enten ændret/målrettet jobsøgning eller opkvalificering og uddannelser.
 • Fortsættelse af systematisk screening af ledige, som kommer fra jobs eller brancher med gode beskæftigelsesmuligheder med henblik på konkret jobformidling. Herunder et særskilt fokus på dimittender.
 • Fortsættelse af særlig indsats for ledige/familier med akutte forsørgelsesudfordringer, som har uspecificerede jobønsker.
 • Yderligere kapacitet til individuel uddannelsesvejledning. Intensiv opfordring til ufaglærte om brug af ledighedsperiode til opkvalificering og uddannelse.
 • Fortsættelse af tildeling af personlig jobformidler til ledige, som er truet af langtidsledighed og udløb af dagpengeperiode.
 • Tilbud til alle ledige om deltagelse i webinar om lediges mange uddannelsesmuligheder. Tilbud om webinar til alle ledige om, hvilke brancher, der har gode beskæftigelsesmuligheder. Tilbuddet annonceres gennem e-boks målrettet ledige med vurderet behov.
 • Særlig screening af dimittender med henblik på jobformidling til ledige inden for brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. Det omhandler dimittender inden for alle uddannelser. Screening af ledige med uddannelser inden for brancher med ringe beskæftigelsesmuligheder med henblik på hyppigere samtaler om jobsøgningsstrategi. Akademikerledigheden imødegås i øvrigt med jobkonsulenter, der har kompetencer i karriererådgivning.
 • Øget anvendelse af Rødovre Kommune som virksomhed til praktik og løntilskudsjob med henblik på ansættelse eller arbejdserfaring inden for specifikke brancheområder.

Øvrige tiltag

 • Yderligere kategorisering/screening af ledige indenfor og på tværs af A-kasser. Dette med henblik på behov for afdækning af ændret jobsøgningsstrategi målrettet brancher med gode beskæftigelsesmuligheder, samt opkvalificering i form af kortere arbejdsmarkedskurser og/eller reelt uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Screeningen anvendes desuden til prioritering og kvalificering inden for særlige indsatsmålgrupper - herunder for eksempel unge ledige med sprogvanskeligheder og til pejling af retning i virksomhedskontakt mv.
 • Afdækning af øvrige jobcentres indsats med henblik på implementering af gode erfaringer og eventuelt etablering af yderligere tværkommunalt samarbejde.
 • Afdækning af A-kassers erfaringer om jobformidling inden for specifikke brancher til implementering og yderligere samarbejde.
 • Invitation/opfordring til de A-kasser, der har et betydeligt antal ledige, om særligt samarbejde i indsatsen og om den enkelte ledige. Det omhandler f.eks. 3F, HK, Kristelig A-kasse, FOA m.fl.
 • Inddragelse af øvrige samarbejdsparter, f.eks. powerjobsøgerne, som er et frivilligt netværk, der understøtter den enkelte i jobsøgning, og som har lokaler i Rødovre Centrum eller Senior +, som er et frivilligt netværk for jobsøgende seniorer m.fl.

De ekstraordinære indsatser kan medføre udgifter, udover den afsatte beløbsramme, på op til 2 mio. kr. i 2021, som anvendes til koordinering, screening/kategorisering af ledige med henblik på mere målrettet virksomhedskontakt, opfordring til uddannelse/opkvalificering og brancherettet jobsøgning, øget samtalefrekvens med borgere i de enkelte kategorier samt til øget håndholdt virksomhedskontakt med henblik på aftaler om jobplacering og uddannelsesaftaler mellem borger og virksomhed.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Det er usikkert, hvornår den delvise nedlukning af beskæftigelsesindsatsen ophører. Den ekstraordinære indsats der igangsættes, kan medføre ekstra udgifter, udover det afsatte budget, på op til 2 mio. kr.

Tidsplan

Den ekstraordinære indsats løber fra april 2021 til udgangen af december 2021.

Udgiftsneutral tillægsbevillig vedrørende den regionale uddannelsespulje
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter har ansøgt om midler fra den regionale uddannelsespulje og har fået bevilget kr. 1.961.000 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at modtagelse af puljemidlerne godkendes samt
 2. at der i 2021 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling, svarende til en udgift på 1.961.000 kr. og en tilhørende indtægt på 1.961.000 kr. til Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Finansloven for 2021 er der afsat en bevilling på i alt 236,0 mio. kr. til den regionale uddannelsespulje. Formålet med puljen er at give flere ledige mulighed for at få korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i de næste seks måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fordelt midlerne i 2021 ud fra kommunernes andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere.

Den Regionale Uddannelsespulje vedrører nu alle målgrupper med undtagelse af borgere i fleksjob. Tilskuddet til Rødovre Jobcenter udgør i alt kr. 1.961.000.

Jobcentret kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af sine udgifter til køb af korte, erhvervsrettede kurser. Forløbene skal fremgå af den regionale positivliste for Region Hovedstaden, eller af positivlisten i de tilstødende områder inden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Styrelsen stiller krav om kommunal medfinansiering på de resterende 20 procent.

Endvidere kan Jobcentret, inden for den regionale uddannelsespulje, bevilge tilbud om korte, erhvervsrettede kurser, hvis der kan fremvises en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse uden løntilskud. Ligeledes give tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte, erhvervsrettede kurser i forbindelse med ansættelse af ledige, som inden ansættelsen har været ledige i mindst 6 måneder, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om ansættelse uden løntilskud.

Tilskuddet fra den regionale uddannelsespulje skal anvendes til forløb, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen og påbegyndes i perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Senest den 1. april 2022 skal Jobcentret indsende et påtegnet regnskab via styrelsens tilskudsportal.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt kr. 1.961.000 kr. vedrører funktion 5.68.98, beskæftigelsesordninger.

Tidsplan

Tilskuddet skal anvendes i perioden frem til 31. december 2021.

En ung strategi - Sammen med Unge
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til 'En ung strategi - Sammen med unge' for Rødovre Kommune, som er udviklet med afsæt i projektet 'Sammen med unge'. 'En ung strategi - Sammen med unge' sætter fokus på en sammenhængende indsats for alle unge i Rødovre og afspejler kommunens vision 'Sammen om Rødovre' om løbende at udvikle politik og velfærd sammen med borgerne.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Rødovre Kommunes nye ungestrategi 'En ung strategi - Sammen med unge' godkendes samt
 2. at udgiften på 1,425 mio. kr. indarbejdes i skoleområdets budget for 2022 og fremefter.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2019 igangsættelsen af projektet 'Sammen med unge' og gav i den forbindelse unge i Rødovre Kommune et løfte om at medvirke til at skabe den mest livssprudlende generation af unge i Rødovre Kommunes historie. Med afsæt i løftet er der i perioden november 2019 - november 2020 gennemført en stor kvalitativ analyse og proces med inddragelse af flere end 250 unge, 50 medarbejdere og ledere, lokale erhvervsledere, foreningslivet og frivillige fra Rødovre. I processen er der indsamlet et stort datamateriale, som viser, hvad unge i Rødovre i 2020 er optaget af, hvad de bøvler med, og hvad de drømmer om. De mange input, der er indsamlet undervejs, udgør et omfattende kvalitativt datamateriale, som har bibragt ny viden og mange relevante indsigter. Rødovre Kommunes ungestrategi 'En ung strategi - Sammen med unge' står således på et solidt datagrundlag.

En ung version af Rødovre
Ungestrategien er: En involverende og kreativ tilgang til, sammen med de unge, løbende at udvikle den mest livssprudlende generation i et ungt Rødovre.

'En ung strategi - Sammen med unge' skal virkeliggøres gennem en sammenhængende ungestrategi, hvor kommune og unge borgere sammen vil styrke fællesskab, medansvar og engagement i lokalsamfundet.

I tråd med den politiske vision om velfærdsfornyelse, 'Sammen om Rødovre', er målet med 'En ung strategi – Sammen med unge' at gøre de unge livsduelige og –glade, give dem de bedste forudsætninger for uddannelse og sikre lige deltagelsesmuligheder.

De ønskede effekter er koncentreret om:

 • at skabe fællesskaber, der giver mening for alle,
 • at flere unge oplever, at de bliver hørt og lader sig engagere,
 • at flere unge træffer det rette uddannelsesvalg samt
 • at trivslen blandt unge stiger.

Det er en ung strategi, da den både omhandler kommunens mange unge borgere, ligesom at strategien skal signalere, at der ikke tidligere er blevet arbejdet tværgående strategisk med de unge på den måde.

En sammenhængende indsats for unge, som skaber unge-engagement og inddrager de unges perspektiver og fællesskaber, kræver, at de unge spørges.

Pejlemærker
Ungestrategiens bærende elementer består af tre pejlemærker, som sætter retningen for Rødovre Kommunes unge strategi.

1. Nysgerrig først

Unges stemmer skal i spil, og de skal opleve nysgerrige voksne, der lytter. De unge skal opleve, at de kan gøre en forskel for dem selv og for fællesskabet. Selvom vi voksne tror, at vi ved, hvad de unge har behov for, så skal vi i langt højere grad tage afsæt i det, de unge er optagede af, drømmer om og bøvler med. Nysgerrig først understøtter de indsatser, der også er relevante i fremtiden. I 2020 er især mobile, fleksible og individualiserede tilbud i høj kurs hos de unge, men om fem år ser billedet formodentlig anderledes ud.

2. Ingen rammer der strammer

Unge skal have mulighed for at udvikle sig i rammer, der giver plads til at fejle og til at tage styring selv. Unge og voksne har i fællesskab fokus på, om der er rammer, der strammer. De fysiske rammer, samarbejdspartnere og organiseringsformer skal nytænkes.

3. Relationer før regler

For unge betyder relationer mere end regler. Unge vil mødes i øjenhøjde og venner er altafgørende. Derfor er det essentielt, hvem der er med på 'holdet' – både unge og voksne. Holdet sættes ud fra de unges verden – ikke systemets.

En ny tilgang
Brugeroplevelsen sættes i centrum ved at have de unge borgere og deres verden som omdrejningspunkt for, hvordan kommunen samarbejder med og agerer over for de unge. Der vil være fokus på indgange - både de fysiske og digitale - samt sammenhænge på tværs af sektorer, forvaltninger og fagområder.

De tre vigtigste elementer for at opnå dette er de tre M’er:

 • Metoden
  Strategien indebærer en tydelig metodisk tilgang kaldet designtænkning. Metoden handler i sin essens om at lytte, observere og forstå, før de voksne kommer med løsninger og svar, samt om at udvikle løsninger sammen med de mennesker, som det hele handler om.
 • Mindsettet
  Strategien tager afsæt i, at det tager tid at flytte det fælles fokus fra 'vi ved allerede, hvad borgerne har brug for' til 'vi er systematisk nysgerrige og inddragende'. Det kræver fokus, ledelse og tålmodighed at skifte mindset.
 • Menneskene
  Strategien medfører, at en gruppe medarbejdere på tværs af organisationen trænes i metoden og strategiens pejlemærker. De bliver ambassadører for den unge strategi og hjælper ledere og medarbejdere med at anvende metoden i hverdagen.

Organiseringen
'En ung strategi – Sammen med unge' er en ambitiøs strategi, der underbygger og realiserer ambitionerne i 'Sammen om Rødovre' ved at skabe dialog og fælles forståelse med de unge som en forudsætning for at udvikle et ungt Rødovre sammen. Involvering, engagement og omstilling af vante praksisser kræver tid, ressourcer og et tværfagligt fællesskab.

Derfor foreslår Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, at der etableres et tværgående designteam drevet af en projektleder, som løbende og dedikeret arbejder med at realisere 'En ung strategi – Sammen med unge'. Designteamet er en gruppe af medarbejdere med forskellige fagligheder, som arbejder med afsæt i designtænkning og fungerer som ambassadører for denne tilgang til udvikling sammen med unge.

Projekt 'Sammen med unge' har vist, at den tværgående indsats kan løfte mere og giver mening for de unge i deres livssituation. De er optaget af 'cool voksne', der taler sammen og kan gøre en forskel for dem, og som oprigtigt lytter og agerer i forhold til dem.

Prøvehandlinger
Datamaterialet fra projekt 'Sammen med unge' (se bilag 1) viser, at unge i Rødovre er forskellige og har individuelle behov og ønsker, der afhænger af deres personlighed, baggrund og af, hvor de er i deres liv. En række tematikker går igen blandt de unge og danner grundlag for de prøvehandlinger, som allerede er afprøvet med afsæt i pejlemærkerne og de tre M'er:

- Hvor kan jeg hænge ud, når jeg er 18 år?
Contain – et ungestyret sted for unge over 18 år, hvor 'relationer kommer før regler', hvor kendskab og kommunikation var ungestyret gennem unges SoMe platforme. Stedet tog udgangspunkt i de unges fællesskaber og interesser, og var mobilt.

Næste skridt er en afdækning af, hvordan et ungestyret sted skal se ud, og hvad det skal understøtte, herunder om det skal være et fysisk sted eller mere mobilt. Designteam og projektleder afvikler i samarbejde med unge over 18 yderligere prøvehandlinger.

På den lange bane er det målet, at der etableres et ungestyret sted for de 18+ unge. Indholdet skal drøftes politisk og besluttes politisk.

- Hvordan bliver klubberne relevante for mig?
Pop-up event i klubregi - en øvebane for klubberne med udgangspunkt i unges interessefællesskaber. Eventet byggede på en fleksibel og mobil tilgang, som var ungestyret ud fra interesse og kommunikation via de unges SoMe platforme.

Næste skridt er, at projektleder og designteam faciliterer initiativer i samspil med medarbejdere fra klubberne og andre samarbejdspartnere for at afklare de unges interessefelt og undersøge om tilbuddene fortsat skal finde sted i de eksisterende klubber, eller om tilbuddene i klubberne skal se anderledes ud.

På den lange bane er det målet, at klubstrukturen afspejler de unges ønsker og behov, og en eventuel omlægning af klubstrukturen skal drøftes og besluttes politisk.

- Hvordan kan jeg få hjælp til at finde vej i uddannelsesjunglen?
Kaf’olancen – en ny måde at lave uddannelsesvejledning på med ung til ung dialog. Vejledningen havde fokus på de unges interesser og en fleksibel og mobil tilgang til at mødes med de unge, der hvor de er – både mentalt og fysisk.

Næste skridt er, at Kaf’olancen og ideerne bagved videreudvikles i samarbejde mellem projektleder, designteam og uddannelsesvejledningen i Rødovre, Ungecenter2610. Målet er at skabe et koncept for en ny, åben og fleksibel vejledning.

På den lange bane er det målet, at alle unge skal føle sig set og hørt i en mere åben og fleksibel vejledningsstruktur, ligesom de unge støttes frem mod det rette uddannelsesvalg. Vejledning skal være tilgængelig for en større gruppe unge. Formen skal findes i samarbejde med de unge og den nuværende uddannelsesvejledning, ligesom andre samarbejdspartnere med perspektiv og erfaring med vejledning af unge, skal inddrages.

Udover ovenstående prøvehandlinger er der udviklet en række andre prøvehandlinger udpeget af de unge, der også skal afprøves og videreudvikles (beskrevet i bilag 1).  

En ung strategi
I Rødovre Kommune skal unge borgere opleve, at de har en stemme, og at deres stemme gør en forskel. Rødovre er et fællesskab, og ungdommen er og skal være en naturlig del af det.

Mål og effekt knytter sig til strategien, herunder pejlemærkerne og de tre M’er, og kan derfor løbende blive foldet yderligere ud i takt med, at de unge involveres og prøvehandlinger udvikles. Ved at etablere et designteam, der fortsat har størstedelen af deres arbejdstid i de respektive forvaltninger, er hensigten, at der både udvikles på mål og ambitioner for indhold og metoder for 'En ung strategi – Sammen med unge', samtidig med at tilgange og perspektiver udvikler de enkelte forvaltningers evne til at arbejde med inddragelse af borgeren og udvikling af velfærden.

Der opstilles konkrete mål for og ønskede effekter af indsatsen 'En ung strategi – Sammen med unge', således at progressionen i indsatsen følges tæt. Mål og effekter vil tage udgangspunkt i de unges trivsel, uddannelsesvalg og oplevelse af involvering og fællesskab, bl.a. i regi af eksisterende målinger på skoleområdet og anden data fra de forskellige enheder på tværs af forvaltningerne.

'En ung strategi – Sammen med unge' vil blive foldet yderligere ud som tema på budgetseminar for Kommunalbestyrelsen i maj.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen og Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Økonomisk holdes aktiviteten i 2021 inden for rammerne af det nuværende budget.  

Det foreslås, at der fra 2022 afsættes et årligt budget på samlet 1,425 mio. kr. Heraf skal afsættes 0,6 mio. kr. til en projektleder af 'En ung strategi - Sammen med unge’ samt 0,825 mio. kr. til et designteam bestående af seks medarbejdere på tværs af hele kommunen med en ansættelsesgrad på 25 %.

Tidsplan

'En ung strategi - Sammen med unge' skydes i gang i indeværende år, hvor de indledende strategiske skridt på vejen tages. Arbejdet skaleres løbende med henblik på at realisere en sammenhængende indsats for unge fra 2022 og fremadrettet. Kommunalbestyrelsen orienteres årligt om indsatsens fremdrift.

Bilag

Bilag 1: En ung strategi - Sammen med unge

Diverse
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.15