Beskæftigelsesudvalget

05-10-2021

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Steen Skriver Rasmussen (A), sag 44-47

Sager 44 - 47

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 24.08.2021- 13.09.2021 (se bilag 1)
  2. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)
  3. Program for borgermøde om kommuneplanen (se bilag 2)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 24.08.2021 - 13.09.2021
Bilag 2: Program for borgermøde om Kommuneplanen 2022

Status på samarbejde med virksomheder omfattet af sociale klausuler
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for den aktuelle anvendelse af sociale klausuler blandt virksomheder, der udfører vare- og tjenesteydelser for Rødovre Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for anvendelse af sociale klausuler tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger den årlige status for samarbejdet med virksomheder, der er omfattet af sociale klausuler. I perioden 2. halvår 2020 og 1. halvår af 2021 var 20 virksomheder, der udfører vare- og tjenesteydelser for Rødovre Kommune, omfattet af sociale klausuler, jf. bilag vedhæftet sagen.

Samarbejdsaftaler med virksomheder omfattet af sociale klausuler

Der er indgået egentlige og længerevarende samarbejdsaftaler med 11 virksomheder, ud af de 20 virksomheder, der er omfattet af sociale klausuler. Samarbejdsaftaler med yderligere to virksomheder er under udarbejdelse. Tre virksomheder er ikke relevante, i forhold til et samarbejde, grundet den geografiske afstand, mens fire virksomheder ikke ønsker en egentlig samarbejdsaftale. Der samarbejdes dog løbende med to af de sidstnævnte fire virksomheder omkring ordinære job og virksomhedspraktikker.

Virksomhederne er generelt meget velvillige til at indgå i et samarbejde med Rødovre Jobcenter. Også i forhold til mere varige samarbejdsaftaler, der rækker ud over udførelsesperioden for projekter omfattet af krav om sociale klausuler. De virksomheder, der ikke er interesseret i et mere varigt samarbejde, er forpligtet til at samarbejde om enkelte borgere eller om ordinær rekruttering, når Jobcentret har brug for det. Enkelte virksomheder er meget træge i deres respons til Jobcentret, hvilket altid meddeles til ordregiver.

Faktorer der vanskeliggør udnyttelsen af de sociale klausuler

Der er stor geografisk afstand til enkelte virksomheder, hvorfor der ikke arbejdes på at etablere et samarbejde her. Enkelte andre faktorer kan vanskeliggøre muligheden for at udnytte de sociale klausuler. Arbejdet kan pågå i en relativ kort og tidsbegrænset periode eller produktet/tjenesteydelsen kan være så specialiseret, så der ikke findes ledige med de rette kompetencer på området.

Sociale klausuler og uddannelsesaftaler

Muligheden for sociale klausuler, der omfatter et bestemt antal uddannelsesaftaler, er ikke etableret. Det skyldes, at der ikke er gennemført udbud over beløbsgrænsen på fem mio. kr. (vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2019).

5 mio. puljen

I forbindelse med COVID-19 situationen besluttede Kommunalbestyrelsen i Rødovre at understøtte arbejdsmarkedet på bygge- og anlægsområdet gennem udførelsen af mindre, akutte anlægsopgaver. Der blev således indgået samarbejde med 34 lokale virksomheder. Hensigten var, at alle virksomheder skulle omfattes af sociale klausuler. Virksomhederne blev kontaktet af Jobcentret for at indgå aftaler om nuværende eller kommende samarbejder. Bygge- og anlægsbranchen har dog vækstet betydeligt, og der er ingen ledige i Jobcentret inden for de pågældende områder.

Indhold af samarbejdsaftaler

Jobcentrets samarbejde med virksomhederne omfatter rekruttering af medarbejdere til ordinære job, alternativt til fleksjob, samt etablering af løntilskud og virksomhedspraktikker. I øvrigt omfatter virksomhedsindsatsen mere generelle samarbejdsaftaler med de virksomheder, der ønsker det. I den løbende opfølgning med virksomhederne, uanset arten af samarbejdet, har Jobcentret fokus på muligheden for at etablere uddannelsesaftaler med lærlinge og elever, fastholdelse af sygemeldte samt beskæftigelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne.

Samarbejde i øvrigt

I perioden 2. halvår 2020 – 1. halvår 2021 har Jobcentret rettet kontakt til ca. 2.300 virksomheder. De omkring 900 med henblik på afdækning af rekrutteringsbehov, herudaf er der etableret ca. 500 ordinære rekrutteringsopgaver. Dvs. at 55 pct. af kontakterne har resulteret i en rekrutteringsopgave. 600 borgere er visiteret til disse stillinger, hvoraf 170 er blevet ansat. Herudover er der etableret 92 fleksjob, 82 løntilskud og ca. 370 virksomhedspraktikker.

Det skal bemærkes, at det, i perioden 15. december 2020 til 15. april 2021, ikke har været muligt at etablere praktikker eller løntilskud grundet en suspenderet beskæftigelsesindsats.

Lov- og plangrundlag

Vejledning om sociale klausuler i udbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Virksomheder omfattet af sociale klausuler 2020-21

Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger det endelige forslag til Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025 til godkendelse efter endt høringsperiode.

Sagen forelægges samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestytrelsen godkendte på møde den 31. august (sag nr. 137) at sende udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik i høring.

Udkastet har i september 2021 været i høring hos relevante råd og panel samt borgere og foreninger, der har bidraget med input i processen. Derudover har udkastet være i offentlig høring på Rødovre Kommunes høringsportal.

Høringsmøde

Der er afholdt et høringsmøde den 9. september 2021. På høringsmødet deltog repræsentanter fra Integrationsråd, Handicapråd og Seniorråd samt borgere og repræsentanter fra foreninger og en skolebestyrelse.

På høringsmødet var der bred opbakning til politikken og tilfredshed med den involverende proces. Flere deltagere udtrykte vigtigheden af at indgå partnerskaber og inviterede til tværgående samarbejde, når politikken skal udmøntes i konkrete indsatser.

Integrationsrådet og Seniorrådet udtrykte et ønske om at målrette sundhedsindsatser til særlige målgrupper som borgere med anden etnisk baggrund end dansk og ældre borgere særligt ved overgange og kriser i livet.

I udmøntningen af politikken vil der blive sat fokus på, at nye indsatser og planer bidrager til at skabe sundhedsfremme for alle borgere uanset livssituation og levevilkår med særligt fokus på mangfoldigheden blandt borgerne.

Handicaprådet ønskede fokus på tilgængelighed, både som fysisk tilgængelighed og som tilgængelighed i form af en hjælper eller hjælpemidler.

Repræsentanten fra Rødovre Skoles skolebestyrelse ønskede, at der i forordet kom fokus på, at vi skal udvikle samtidig med, at vi skal sikre stabilitet.

Rødovre Håndboldklub understregede vigtigheden af, at der er faciliteter til rådighed til at understøtte bevægelse i og uden for foreningerne. Derudover efterlyste håndboldklubben, at det fremgår tydeligere af politikken, at der også bliver arbejdet med indsatser i forhold til de øvrige KRAM-faktorer som eksempelvis alkohol.

Skriftlige høringssvar

Det har også været muligt at fremsende skriftlige høringssvar, og der er modtaget høringssvar fra Udsatterådet og Bedre Psykiatris lokalforening Rødovre/Glostrup.

Udsatterådet skriver i sit høringssvar, at de anerkender og tilslutter sig udkastet til sundhedspolitikken, herunder de fem strategimål. Rådet opfordrer til, at der i arbejdet med handleplanerne anvendes opsøgende metoder, hvor man tager direkte kontakt til de mest udsatte borgere ved eksempelvis hospitalsindlæggelser og i samarbejde med regionen, herunder at der skeles til det samarbejde, der allerede findes for ældre indlagte borgere. Rådet mener, at borgerne generelt vil se den direkte kontakt/opsøgende metoder som et positivt og forebyggende initiativ.

Bedre Psykiatris lokalforening Rødovre/Glostrup angiver et ønske om, at Rødovre Kommune styrker initiativer til børn, unge og voksne med psykiske udfordringer og diagnoser samt deres forældre og andre pårørende, herunder at der arbejdes på at få etableret en akuthjælp, og at det er nemt at finde vej til støtte og hjælp via Rødovre Kommunes hjemmeside.

Tilretninger i politikken

Input på høringsmødet og høringssvar har givet anledning til følgende større tilretninger i sundhedspolitikken:

  • I forordet er det tilføjet, at vi ikke kun orienterer os mod udvikling, men også mod at fastholde velfungerende indsatser.
  • I afsnittet "Tidlig Indsats" er overgangen fra at være aktiv på arbejdsmarkedet til at være pensionist indarbejdet
  • I afsnittet om "Deltagelse og partnerskaber" er det under "Følgeskab og værtsskab" indarbejdet , at vi har øje for, at tilgængelighed kan være en barriere for at deltage i fællesskaber
  • I afsnittet "Tidlig Indsats" er det præciseret, at vi arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om eksempelvis alkohol, rusmidler og seksuel sundhed.

De øvrige input fra høringsmødet og de skriftlige høringssvar vil samlet blive taget med i det videre arbejde med konkrete indsatser i handleplanerne, som vil være præget af høj grad af dialog og inddragelse på tværs.

Udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik vil efter den politiske godkendelse blive sat op med layout af tekst, billeder, figurer og citater og trykt samt lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside i november 2021.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Den 2. november 2021: Borgermøde med lancering af sundhedspolitikken.

December 2021: Oplæg til arbejdet med de fem strategimål forelægges.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025
Bilag 2: Høringssvar fra Udsatterådet til Rødovre Kommunes Sundhedspolitik 2021-2025
Bilag 3: Høringssvar fra Bedre Psykiatris lokalforening RødovreGlostrup
Bilag 4: Opsamling på høringsmøde om udkast til sundhedspolitik den 9. september 2021

Diverse
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.15.