Beskæftigelsesudvalget

30-11-2021

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 53 - 55

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 05.10.2021 - 29.10.2021 (se bilag I)
  2. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)
  3. Mundtlig orientering om betydning og praksis for jobhenvisninger.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 05.10.2021 – 29.10.2021

Status på handleplan for handicappolitikken
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handleplan for handicappolitikken.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for handicappolitikken 2020-2021 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 8. oktober 2020 (sag nr. 59) handleplan for handicappolitikken 2020 - 2021. I status for handleplanen er der arbejdet med følgende indsatser:

1. Bedre livskvalitet med øget tilgængelighed til sundhedsrådgivning inkl. sundhedstjek

For at skabe større lighed i sundhed for borgere med udviklingshæmning, arbejdes der på bostederne systematisk med samtaler med beboerne, samarbejdet med Sundhedscentret er styrket og med et nyt journaliseringssystem er der øget fokus på det sundhedsfaglige felt.

2. Bedre adgang til job og uddannelse

For at fremme adgangen til job og uddannelse blandt borgere med handicap, har Jobcentret iværksat en række initiativer under overskriften "Styrket indsats". Initiativerne omhandler bl.a. optimering af Jobcentrets arbejdsgange samt tværfagligt samarbejde med Børne- Skoleområdet og Social- og Borgerservice. For at styrke indsatser og vidensdele på område er Jobcentrets medarbejder på handicapområdet opnormeret og der er iværksat og gennemført undervisning af egne medarbejdere og information til medarbejder og de virksomheder, Jobcentret samarbejder med.

3. Tilgængelighed - borgerservice og byrummet

Det nye kontaktcenter i Borgerservice har stor opmærksomhed på at hjælpe borgere, der ikke er digitale. Det sker i tæt dialog med borgerne, så Borgerservice løbende bliver opmærksom på og kan reagere på digitale løsninger, der er uhensigtsmæssige for borgere med handicap.

I byrummet har Teknisk Forvaltning forbedret tilgængeligheden på en række konkrete lokationer, herunder nedlagt ledelinjer og etableret andre tilgængelighedsløsninger såsom niveaufri adgang.

4. Læringsfællesskaber i folkeskolen

For at styrke læringsfællesskaber i folkeskolen er der iværksat kompetenceudviklingsforløb "Læringsfællesskaber for alle". Der er gennemført forskellige indsatser for elever med dysleksi (ordblindhed) og Specialpædagogisk center har, med en ny struktur, samlet en stor del at kommunens specialpædagogiske ressourcer og kompetencer.

5. Medborgerskab

På bostederne skal der arbejdes med "Selv- og medbestemmelse" for at øge viden om medborgerskab og egne rettigheder. Processen er i opstartsfasen, og materiale fra Socialstyrelsen vil indgå og understøtte dette.

For en del af områderne gælder, at COVID-19 situationen og de medfølgende restriktioner har pauseret eller besværliggjort dele af indsatserne.

Handleplanen er forelagt Handicaprådet den 18. november 2021. Tilbagemelding fra Handicaprådet vil blive forelagt skriftligt for udvalgene til orientering.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2020-2021

Bilag

Bilag 1: Status på Handleplan for handicappolitikken 2021
Bilag 2: Handicaprådets bemærkninger til Status på handicappolitikken

Diverse
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.25.