Beskæftigelsesudvalget

11-01-2022

Medlemmer

Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 1 - 5

Fold alle ud

Konstituering af Beskæftigelsesudvalget for perioden 01.01.2022-31.12.2025
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Valg af formand og næstformand.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget skal på mødet den 11. januar 2022 udpege en formand og en næstformand for udvalget.

Beslutning

Formand: Kim Drejer Nielsen

Næstformand: Peter Mikkelsen

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2021 blev følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt til Beskæftigelsesudvalget:

Kim Drejer Nielsen (C)

Peter Mikkelsen (Ø)

Birgitte Glifberg (A)

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Mikkel Molin (V)

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Beskæftigelsesudvalget fungerer i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Meddelelser
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Orientering om procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet (se bilag 1)
 2. Orientering om flygtningekvote 2022 (se bilag 2)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Orientering om procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet
Bilag 2: Orientering om flygtningekvote 2022

Generel orientering om Beskæftigelsesudvalgets ressortområde
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen vil på mødet give en introduktion til Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde, struktur og delegationer samt igangværende og kommende opgaver på udvalgets område.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ansvarsområde

Som det fremgår af Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt (vedtaget af Kommunalbestyrelsen januar 2018), skal Beskæftigelsesudvalget træffe afgørelser i sager om hjælp til enkeltpersoner på beskæftigelsesområdet. Denne kompetence er uddelegeret til forvaltningen. Derudover varetager Beskæftigelsesudvalget den umiddelbare forvaltning af opgaver på beskæftigelsesområdet, herunder:

 • Myndighed på det borgerrettede og virksomhedsrettede område
 • Beskæftigelsesindsats for ledige og sygemeldte
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning
 • Kompensation for handicappede i erhverv
 • Den kommunale ungeindsats mellem 16 og 25 år
 • Integrationsindsats af flygtninge og indvandrere
 • Danskundervisning til voksne udlændinge
 • Samarbejde med lokale og regionale virksomheder
 • Kriminalitetsforebyggelse, specielt ungeindsats og SSP-koordinering af den samlede beskæftigelsesindsats på landsplan herunder samarbejdet med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Det Regionale Beskæftigelsesråd
 • Drift af anlæg og arealer under udvalgets område, herunder Jobcentret på Else Sørensens vej 1.

Fakta

Opgaver inden for ovenstående ansvarsområder varetages af Rødovre Jobcenter. Kerneopgaven i jobcentret er at medvirke til et velfungerende arbejdsmarked, hvor virksomheder får den arbejdskraft, de har behov for, og hvor ledige og sygemeldte modtager den rette indsats for at indgå i det ordinære eller rummelige arbejdsmarked.

Jobcentret er organiseret i fem afdelinger og et sekretariat med en jobcenterchef og fem teamchefer. Der er pt. ansat ca. 135 medarbejdere. Der administreres efter en kompleks lovgivning, hvor ledige og sygemeldte er opdelt i 12 målgrupper med forsørgelsesydelse, samt borgere uden ydelse men med ret til beskæftigelsesindsats.

Jobcentret har et tæt samarbejde med Social- og Borgerservice, som varetager de økonomiske ydelser samt social behandling og misbrugsbehandling. Jobcentret samarbejder med Rødovre Sundhedscenter om tilbud til ledige og sygemeldte, samt med Børne- og Kulturforvaltningen om uddannelses- og vejledningsindsatsen for unge under 18 år.

Jobcentret har løbende ca. 3.500 borgersager. Godt 6.000 borgere er årligt i kontakt med Jobcentret. Beskæftigelsesindsatsen består overvejende af uddannelses- og erhvervsvejledning, opkvalificerende kurser, virksomhedspraktik og job med løntilskud. Jobcentret tilrettelægger egne kurser og projekter, herunder "Projekt Springet" for unge og "Projekt Vestvolden" i samarbejde med Oplevelsescentret. Der anvendes private leverandører til forløb for målgrupper med særlige behov samt til den øvrige beskæftigelsesindsats, når egne tilbud ikke er dækkende eller tilstrækkelige. Et tværfagligt rehabiliteringsteam behandler alle sager indstillet til fleksjob, førtidspension eller særlige ressourceforløb. Rehabiliteringsteamet består af Jobcentret, Social- og Borgerservice samt en sundhedskoordinator fra regionen. Formålet er at yde en tværfaglig og koordineret indsats for den enkelte borger, med henblik på genindtræden på arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår. Rehabiliteringsteamet kan visitere til Klinisk Funktion i regionen med henblik på udredning af helbredsmæssige forhold hos den enkelte borger.

Som bilag til mødesagen vedlægges organisationsdiagram.

Budget 2022

Beskæftigelsesudvalgets samlede budgetramme (drift) er for 2022: 590 mio. kr. på udgiftsiden 141 mio. kr. på indtægtssiden, svarende til en nettoramme på 448 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget har ingen anlægsbevillinger i 2022.

Som bilag til mødesagen vedlægges Beskæftigelsesudvalgets budget for 2022.

Råd

Social- og Sundhedsforvaltningen sekretariatsbetjener Handicaprådet, Seniorrådet, Integrationsrådet og Udsatterådet. På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2021 blev Annie Arnoldsen Petersen valgt til Handicaprådet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Der er ikke medlemmer af Kommunalbestyrelsen i de øvrige råd.

Delegationer

Den vedtagne delegationsplan tager udgangspunkt i, at enkeltsager afgøres af Social- og Sundhedsforvaltningen, og at politikskabende sager og sager af principiel betydning afgøres af Beskæftigelsesudvalget.

Sammen med Borgeren

I 2017 indledte Social- og Sundhedsforvaltningen arbejdet med udviklingstiltaget "Sammen med Borgeren". "Sammen med Borgeren" tager afsæt i tankesættet og visionerne i "Sammen om Rødovre" og handler om, at alle medarbejdere i forvaltningen har et udefra-og-ind-perspektiv i forhold deres kerneopgave. Det vil sige, at de er nysgerrige og opmærksomme på at tage udgangspunkt, i hvad borgeren oplever og har af ressourcer, og på det grundlag skabe nogle sammenhængende og meningsfyldte forløb sammen med borgeren.

Til at hjælpe med det arbejde har forvaltningen (inspireret af input fra mere end 100 borgere) udarbejdet nogle ledetråde, som medarbejderne skal være opmærksomme på og inkludere i deres møder med borgerne.

De tre ledetråde er:

 • Mød mig: Denne ledetråd dækker over mere end bare det fysiske møde – det handler også om den kommunikation, som man har før og efter mødet, og det at borgeren i mødet med kommunen oplever at blive hørt og anerkendt.
 • Hjælp mig med at finde vej: Denne ledetråd handler om en opmærksomhed omkring at sørge for, at vi får hjulpet borgerne ordentligt videre – både internt i kommunen og i forhold til at overskue deres sag samt hvilke andre steder, borgeren også kan søge støtte ud over kommunen.
 • Husk min verden skal med: Denne ledetråd handler om at være opmærksom på, at borgeren selv skal være med at definere sit netværk, og at man som medarbejder skal være med til bygge oven på det.

Beskæftigelsessudvalget vil opleve "Sammen med Borgeren" på forskellige måder. Både i form af et eksplicit borgerperspektiv i mange af de processer og projekter, som præsenteres på møderne samt i de valg af metoder, som bruges i forvaltningen. En af metoderne ”Beskrivelsen af en livssituation” vil Beskæftigelsesudvalget blive præsenteret for på de kommende fagudvalgsmøder, hvor de i introduktionen til forvaltningens fagområder får nogle eksempler på livssituationer, hvor borgere af den ene eller anden årsag kommer i kontakt med Rødovre Kommune.

Politikker

Som følge af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen udarbejder jobcentret forslag til to-årige beskæftigelsesplaner og årlige resultatmål, som godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Beskæftigelsesministeren udmelder årlige anbefalinger til prioriterede indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. Jobcentret udarbejder en årlig resultatrevision for målopfyldelse og en redegørelse for prioriterede indsatser. Der udarbejdes desuden en kvartalsredegørelse for udviklingen blandt offentligt forsørgede og samarbejdet med virksomhederne, som forelægges Beskæftigelsesudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen arbejder målrettet med politikker, hvortil der tilknyttes handleplaner med henblik på udmøntning af de politisk vedtagne målsætninger.

På Beskæftigelsesudvalgets område arbejdes der med følgende politikker:

 • Beskæftigelsespolitikken (Godkendt af KB 2021)
 • Sundhedspolitikken (Godkendt af KB 2021)
 • Helhedsplan for psykisk sårbare (Godkendt af KB 2020)
 • Frivillighedspolitikken (Godkendt af KB 2019)
 • Handicappolitikken (Godkendt af KB 2017)
 • Udsattepolitikken (Godkendt af KB 2016).

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om aktiv socialpolitik.

Lov om sygedagpenge.

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv..

Lov om integration af udlændinge i Danmark og Lov om Danskundervisning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Social- og Sundhedsforvaltningens organisering
Bilag 2: Beskæftigelsesudvalgets budget 2022
Bilag 3: Oversigt over Social- og Sundhedsforvaltningens arbejdsopgaver

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2021
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i de tre første kvartaler af 2021 for offentligt forsørgede samlet og inden for de enkelte ydelser. Redegørelsen opgør ligeledes graden af målopfyldelse for de mål, der er fastsat for beskæftigelsesindsatsen i 2021 af Kommunalbestyrelsen. Der redegøres i øvrigt for resultatet i Rødovre af Beskæftigelsesministeriets benchmarking over jobcentrenes resultater for perioden 2. halvår 2020 til 1. halvår 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for beskæftigelsesindsatsen for 3. kvartal 2021 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021

I Rødovre er andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse 10,3 procent i de tre første kvartaler af 2021. Således 0,4 procentpoint under niveauet for hele 2020. Målsætningen om at nedbringe andelen til maksimalt 10,3 procent er dermed pt. indfriet. Det er antallet af borgere på sygedagpenge og i ressourceforløb, der endnu ikke opfylder målene, til trods for at udviklingen er for nedadgående på begge områder.

Vi ser en positiv udvikling på ydelserne a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, hvor målene for 2021 pt. er indfriet. I særdeleshed for de forsikrede ledige, hvor antallet nærmer sig niveauet før pandemien.

Beskæftigelsesministeriets benchmarking

Rødovre Kommune lever ikke op til det forventede antal borgere på offentlig forsørgelse jf. Beskæftigelsesministeriets benchmarkingliste for perioden 2. halvår 2020 til 1. halvår 2021.

Rødovre afviger med 160 fuldtidspersoner i forhold til et forventet niveau på 2.680. Det giver en samlet placering som nr. 84. Der er dog stor spredning på de enkelte ydelsesområder fra en placering som nr. 4 på landsplan på sygedagpengeområdet til placeringer som nr. 91 på a-dagpengeområdet og nr. 94 på kontanthjælpsområdet.

48 ud af 98 kommuner lever ikke op til Beskæftigelsesministeriets forventede niveau, herunder seks ud af otte kommuner fra Vestegnen. I 2. kvartal 2021 er Rødovre nr. 25 på landsplan, når borgere på førtidspension og i fleksjob også medtages. Såfremt antallet af borgere på førtidspension i Rødovre var på niveau med landsgennemsnittet, så ville der være omkring 400 færre borgere på ydelserne jobafklaring, ressourceforløb og kontanthjælp. Det har afgørende betydning for resultatet på kontanthjælpsområdet, og Rødovres samlede placering på Beskæftigelsesministeriets benchmarkingliste.

Udviklingen i 2021

I 1. kvartal 2021 var arbejdsmarkedet i hovedstadsområdet stadig påvirket af pandemiens anden bølge, samt suspendering af store dele af beskæftigelsesindsatsen frem til medio april. Antallet af borgere på offentlig forsørgelse faldt dog betydeligt gennem 2. kvartal i takt med, at det meste af samfundet genåbnede. Samtidig implementerede Jobcenter Rødovre en styrket indsats for at modvirke den stigende ledighed som følge af pandemien.

Udviklingen er fortsat, og ledigheden er faldet yderligere gennem 3. kvartal 2021. Aktiviteten på arbejdsmarkedet er nu stort set normaliseret, og antallet af borgere på offentlig forsørgelse er samlet set tilbage på et niveau som før pandemien. De fleste af de borgere, der blev ledige i forbindelse med COVID-19, er således tilbage på arbejdsmarkedet.

Efter en kort periode med mindre stigninger falder antallet af borgere på sygedagpengeområdet igen. Blandt andet på bekostning af en betydelig stigning i antallet af borgere i jobafklaringsforløb, idet den midlertidige lovændring er ophævet, og der igen kan visiteres til disse forløb. Det giver et ekstra pres på området i en periode.

Hovedstadsområdet, og i særdeleshed kommunerne på Vestegnen, blev hårdere ramt af pandemien end resten af landet. Ledigheden er derfor fortsat lidt højere her, selvom aktiviteten er tilbage på et niveau som før pandemien. Der er stadig udfordringer med en række ufaglærte, langtidsledige, seniorer, akademikere samt dimittender, der har svært ved at få et mere permanent fodfæste på arbejdsmarkedet enten efter pandemien eller mere generelt.

Der arbejdes fortløbende og intensivt på at nedbringe ledigheden blandt disse målgrupper. Der er derfor fortsat særligt fokus på at igangsætte uddannelse og opkvalificeringsforløb for de ufaglærte, de langtidsledige og de ledige med risiko for langtidsledighed. For de langtidsledige er i øvrigt igangsat særlige jobsøgningskurser, mens ordningen med en personlig jobformidler er fremrykket fra den hidtidige indsats ved 16 måneders ledighed (lovpligtig) til 12 måneders ledighed.

Akademikerindsatsen, herunder indsatsen for dimittender, imødegås med hyppigere samtaler samt skræddersyede jobsøgningsforløb - specifikt med fokus på karriererådgivning. I forlængelse af den stigende ledighed blandt seniorerne er etableret håndholdt indsats med særlige aktiviteter og kampagner primært ift. at fastholde optimismen og motivationen hos de ledige, trods udfordringer i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsredegørelse 3. kvartal 2021 - Jobcenter Rødovre

Diverse
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.55.