Beskæftigelsesudvalget

15-03-2022

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 8 - 12

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

1. Livssituationer og introduktion til:

- Kontanthjælpsområdet

2. Orientering til kommuner om risiko for tilstrømning af migranter og asylansøgere fra Ukraine

Indstilling

Meddelelsespunket forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Orientering til kommuner om risiko for tilstrømning af migranter og asylansøgere fra Ukraine

Indstilling af medlemmer til Integrationsrådet i Rødovre Kommune 2022-26
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til udpegning af medlemmer til Integrationsrådet for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2026. I følge forretningsordenen skal der udpeges mindst syv og højest 11 borgere i kommunen. Da der imidlertid alene er indkommet seks personlige indstillinger, foreslår forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen udpeger disse til Integrationsrådet sammen med de øvrige repræsentanter og tilforordnede.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til udpegning af medlemmer til Integrationsrådet godkendes, samt
 2. at endnu ikke udpegede repræsentanter og borgere indtræder i Integrationsrådet uden yderligere behandling, når indstilling foreligger.
 3. at der igangsættes en proces inden næste udpegning med henblik på, hvordan der sikres den bedste inddragelse af borgere med anden etnisk herkomst end dansk.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunalvalget udpeger Kommunalbestyrelsen nye medlemmer til Integrationsrådet for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2026. Der er i alt indkommet seks personlige indstillinger til Integrationsrådet. Det foreslås, at Integrationsrådet etableres med de seks udpegede borgere. Ligeledes indstilles, at der kan suppleres med op til 11 borgere i perioden uden yderligere behandling, når indstilling foreligger.

Social- og Sundhedsforvaltningen har fulgt den vedtagne procedure, herunder anmodet organisationer, råd og udvalg om at udpege repræsentanter og suppleanter til Integrationsrådet. Derudover er der to gange annonceret i Rødovre Lokal Nyt, udarbejdet informationsfoldere til udlevering i Jobcentret og Borgerservice, mens en digital løsning og yderligere information om processen har været tilgængelig på Rødovre Kommunes hjemmeside siden årsskiftet.

I samarbejde med det nuværende Integrationsråd er der blevet afholdt informationsmøde for interesserede borgere på rådhuset den 26. januar 2022. Her mødte en rødovreborger frem.

Borgere, der har meldt deres interesse, og som opfylder de formelle kriterier for opstilling til Integrationsrådet, er vedlagt i bilaget. Her er angivet borgernes navn, etniske oprindelse, køn, alder, uddannelse og arbejde.

På baggrund af ovenstående oplysninger har Social- og Sundhedsforvaltningen vurderet, at den samlede gruppe af kandidater tilgodeser etnisk mangfoldighed, ligestilling mellem køn, uddannelses- og erhvervsmæssig mangesidighed og engagement i samfundslivet – herunder deltagelse i foreningsliv mv.

I bilaget findes ligeledes en oversigt over de udpegede fra organisationer, bestyrelser og udvalg samt tilforordnede fra Børne- og Kulturforvaltningen såvel som Social- og Sundhedsforvaltningen.

I øvrigt udpeges seks faste repræsentanter efter indstilling fra henholdsvis:

 • Folkeoplysningsudvalget
 • Fællesrepræsentationen af almene boligorganisationer
 • FH Hovedstaden
 • Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
 • Skolebestyrelserne i Rødovre, samt
 • Forældrebestyrelserne på daginstitutionsområdet.

To tilforordnede fra forvaltningen deltager i møderne uden stemmeret.

Da ikke alle faste repræsentanter på nuværende tidspunkt er udpeget, foreslår forvaltningen, at disse indtræder i Integrationsrådet uden yderligere behandling, når udpegninger foreligger. Skolebestyrelserne og DA har meddelt, at de ikke har mulighed for at udpege repræsentanter til rådet.

Integrationsrådet afholder konstituerende møde medio april 2022 med konstituering af formand.

Forvaltningen kan konstatere, at det er vanskeligt at få den fornødne interesse for at deltage i Integrationsrådets arbejde, jævnfør antallet af indstillede personer. Forvaltningen foreslår derfor, at der inden næste udpegning til Integrationsrådet er en proces omkring, hvordan integrationsperspektivet bedst styrkes, således at der er en god og stærk inddragelse af personer med anden etnisk herkomst end dansk.

Lov- og plangrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 42.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2022 – Integrationsrådets aktiviteter.

Tidsplan

Medlemmerne er udpeget for perioden fra 1. april 2022 til 31. marts 2026.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Indstillinger Integrationsrådet

Modtagelse af internationale arbejdstagere og studerende
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunerne har fra januar 2022 overtaget en række statslige opgaver fra de fire nuværende International Citizen Centre, hvilket omhandler modtagelse og registrering af internationale arbejdstagere og studerende, som tilflytter kommunen. Kommunernes Landsforening opfordrer kommunerne til at indgå samarbejdsaftaler med de oprindelige Internationale Citizen Centre.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger et forslag til at udarbejde og indgå en samarbejdskontrakt med International Citizen Centre East under Københavns Kommune om den fortsatte administration af området.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommune udarbejder og indgår en samarbejdskontrakt med Københavns Kommune om modtagelse og registrering af internationale arbejdstagere og studerende, som tilflytter kommunen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunerne har som led i økonomiaftalen for 2022 overtaget en række statslige opgaver fra de fire International Citizen Centre (ICS) fra januar 2022. Opgaverne omhandler modtagelse og registrering af internationale arbejdstagere og studerende, som tilflytter kommunen, herunder vejledning om rettigheder, services som jobsøgningskurser, vejledning om ansøgning af skattekort mv. Derudover er der sket en ændring i bekendtgørelsen om folkeregistrering fra juli 2022, der stiller øgede krav til kommunernes kontrol af internationale borgeres identitet.

Samarbejdskontrakt

International Citizen Service East (ICS-East) samarbejder allerede med 29 kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, herunder Rødovre Kommune. Kommunernes Landsforening opfordrer til, at kommunerne også fremadrettet indgår samarbejdsaftaler med ICS-kommunerne om at varetage eksisterende såvel som nye opgaver. Rødovre Kommune er i den forbindelse blevet kontaktet af Københavns Kommune om et fortsat samarbejde og indgåelse af en samarbejdskontrakt.

Københavns Kommune foreslår, at de nuværende opgaver, såvel som de ekstra opgaver og krav, lægges i ICS-East. ICS-East vil varetage opgaver fra staten, leve op til den øgede kontrol med internationale borgeres identitet samt fortsat levere en række serviceydelser. Opgaverne er uddybet nedenfor.

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at Rødovre Kommune indgår en samarbejdskontrakt med ICS-East under Københavns Kommune. Opgaven er omfattende og kompliceret, kræver særlige kompetencer og faglighed, samt adgang til særlige IT-systemer. Indsatsen kan derfor med fordel løftes i en større enhed som ICS-East.

Nye opgaver fra staten

Hver enkelt kommune fik fra 1. januar 2022 ansvaret for følgende opgaver:

 • Vejledning om rettigheder og pligter på det danske arbejdsmarked
 • Modtagelse og registrering af EU/EØS-borgere, der har arbejdsløshedsydelse (dagpenge) med fra hjemlandet
 • Services til udenlandske jobsøgere såsom engelsksprogede jobsøgningskurser
 • Koordination, drift, visitation samt betjening af ICS-telefon og -mail
 • Vejledning om online ansøgning af skattekort
 • Modtagelse og videresendelse af manuelle ansøgninger til Skattestyrelsen.

Der er desuden sket en ændring af bekendtgørelsen om folkeregistrering. Pr. 1. juli 2022 stilles der øgede krav til kommunernes kontrol af internationale borgeres identitet, når de for første gang skal CPR-registreres i Danmark. Den enkelte kommune skal:

 • Udarbejde forretningsgange for og fastsætte ensartede minimumskrav til identitetskontrolprocessen
 • Sikre tilstrækkelig uddannelse af medarbejdere til at forestå identitetskontrolprocessen
 • Føre tilsyn med kontrolprocessens udførelse
 • Skriftligt oprette dokumentation for myndighedens overholdelse af kravene i nr. 1-3.

Hvis Rødovre Kommune indgår samarbejdskontrakt med ICS-East, vil ICS-East varetage ovennævnte opgaver og fortsat levere følgende services til samarbejdskommunernes internationale borgere:

 • CPR-registrering for internationale borgere
 • Udstede sundhedskort samt valg af læge
 • Visitere borgerne samt besvare telefon og mail mm.
 • Udstede opholdsbeviser for EU-borgere (via Styrelsen for International Rekruttering og Integration), som er til stede fysisk i ICS alle dage
 • Udstede NemID/MitID.

Lov- og plangrundlag

Aftale om kommunernes økonomi for 2022.

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne kompenseres for opgaverne under ét via 'Det Udvidede Totalbalanceprincip' (DUT) med i alt 4,7 mio. kroner. Rødovre Kommunes andel heraf er ca. 33.000 kroner i 2022, hvilket svarer til det beløb, som Rødovre vil blive opkrævet af Københavns Kommune i forbindelse med indgåelse af samarbejdskontrakten.

Tidsplan

Kontrakten indgås pr. 1. april eller snarest herefter.

Bevilling af puljer til beskæftigelsesindsatsen 2022
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om puljemidler til beskæftigelsesindsatsen på i alt 1.667.500 kr. til medfinansiering af uddannelsesforløb til ledige. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en nærmere beskrivelse af de målgrupper og aktiviteter, der er omfattet af puljerne.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at de to puljer godkendes samt
 2. at der i 2022 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr., svarende til en udgift på i alt 1.667.500 kr. og en tilhørende indtægt på i alt 1.667.500 kr. for de to puljer til Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Jobcenter har ansøgt om midler fra en række puljer på beskæftigelsesområdet og har i alt fået bevilget 1.667.500 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). De ansøgte tilskud er imødekommet for:

• den regionale uddannelsespulje

• puljen til uddannelsesløft.

Den regionale uddannelsespulje

Tilskuddet udgør i alt 1.052.500 kr.

Jobcentret kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje give flere ledige mulighed for at deltage i korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i de næste seks måneder, eller hvor der ses en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver. Kommunen kan således få dækket 80 procent af sine udgifter til køb af korte, erhvervsrettede kurser, der fremgår af den regionale positivliste i det RAR-område (regionale arbejdsmarkedsråd), hvor kommunen er beliggende, eller af positivlisten i de tilstødende RAR-områder.

Bevillingen er fordelt til alle landets kommuner på baggrund af kommunernes andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet).

Puljen til uddannelsesløft

Tilskuddet udgør i alt 615.000 kr.

Jobcentret kan med midlerne fra puljen om uddannelsesløft få dækket 80 procent af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelse, jævnfør bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft nr. 1122 af 03/07/2020. Formålet er at give dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, tilbud om en erhvervsuddannelse, eller give kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere over 30 år, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse.

Bevillingen er fordelt til alle landets kommuner, som aktivt har tilkendegivet, at de ønsker midler fra puljen til uddannelsesløft. Fordelingen er sket ud fra kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse.

Med 'Aftale om ekstraordinært løft af ledige' kan ledige i målgruppen få ret til et uddannelsesløft på 110 procent af den hidtidige dagpengesats i perioden fra 1. august 2020 til

31. december 2021, hvis uddannelsen er inden for mangelområder. I lyset af COVID-19 er denne ret forlænget til ligeledes at omfatte 2022. Derudover ændres reglerne om genindplacering i dagpengesystemet, så dagpengemodtagere ikke får beregnet en ny og lavere sats, så længe de er omfattet af uddannelsesløftet.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 1.667.500 kr. for de to puljer vedrører funktion 5.68.98, beskæftigelsesordninger.

Tidsplan

Tilskuddene skal anvendes til aktiviteter, der påbegyndes i perioden fra 1. januar 2022 frem til 31. december 2022.

Bilag

Bilag 1: Tilsagn - Den regionale Uddannelsespulje 2022
Bilag 2: Tilsagn puljen til Uddannelsesløft 2022

Diverse
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 16.00.