Beskæftigelsesudvalget

07-06-2022

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 22 - 24

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Ingen meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen 1 kvt. 2022
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i første kvartal af 2022 for offentligt forsørgede samlet og inden for de enkelte ydelser. Redegørelsen opgør ligeledes graden af målopfyldelse for de mål, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen for beskæftigelsesindsatsen i 2022. Der redegøres i øvrigt for resultatet i Rødovre i forhold til Beskæftigelsesministeriets benchmarking over jobcentrenes resultater for hele 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for beskæftigelsesindsatsen for 1. kvartal 2022 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledigheden er fortsat generelt faldende, trods en traditionel stagnering henover årsskiftet og i første kvartal, hvor nye dimittender og vikaransatte m. fl. typisk øger tilgangen af ledige. Ledigheden i hovedstadsområdet og særligt på Vestegnen er dog fortsat højere end på landsplan. Der er fortsat gode beskæftigelsesmuligheder inden for en række brancher, men der er også ca. 180 nye, der melder sig ledige om måneden. Ca. 60 procent af de nye ledige er gengangere - dvs. at de tidligere har været ledige inden for en 3-årig periode. Det er dels ufaglærte, men også akademikere - særligt nyuddannede i midlertidige jobs.

Antallet af sygedagpengemodtagere er nu faldende efter en markant stigning i de sidste kvartaler i 2021. Antallet af borgere, der går i jobafklaringsforløb efter 22 uger på sygedagpenge, er fortsat stigende. Den samlede udvikling på sygedagpenge og jobafklaringsforløb ses også på landsplan, dog med en mere gunstig udvikling i Rødovre. De relativt gode konjunkturer betyder dog også, at antallet af offentligt forsørgede på de øvrige midlertidige ydelser er faldende. Der er samlet set nu næsten 800 færre borgere i offentlig forsørgelse, i Rødovre, end samme tidspunkt sidste år, hvor pandemien var på sit højeste.

Der imødeses en mindre stigning i antallet af borgere på kontanthjælpsydelser med baggrund i tilgangen af fordrevne ukrainere. Proceduren i forhold til at få en endelig opholdstilladelse, samt individuelle forhold, kan vanskeliggøre en hurtig indtræden på det danske arbejdsmarked.

Medio maj har 52 voksne og børn fra Ukraine fået opholdstilladelse i Rødovre. Der opholder sig pt. ca. 100 fordrevne ukrainere i Rødovre.

Kommunalbestyrelsens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022

I Rødovre er andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse 9,1 procent i første kvartal af 2022. Således 0,5 procentpoint under andelen for hele 2021. Målsætningen om at nedbringe andelen af forsørgede til maksimalt 9,7 procent er dermed pt. indfriet.

Der ses en positiv udvikling på ydelserne a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvor andelene falder og målene for 2022 pt. er indfriet. Ligeledes er målene på revalidering, ledighedsydelse og integrationsområdet pt. nået. Det er antallet af borgere på sygedagpenge og i ressourceforløb, der endnu ikke har nået målene til trods for, at udviklingen er positiv med fald på begge områder.

Antallet af borgere på førtidspension og seniorpension er svagt stigende, men er ikke omfattet af målfastsættelsen i 2022.

Beskæftigelsesministeriets benchmarking

Rødovre Kommune lever ikke op til det forventede antal borgere på offentlig forsørgelse jf. Beskæftigelsesministeriets benchmarking for 2022.

Rødovre afviger med 100 fuldtidspersoner i forhold til et forventet antal på 2.430. Det giver en samlet placering som nr. 78, som dog er seks pladser bedre end sidste måling. Der er stor spredning på de enkelte ydelsesområder - fra en placering som nr. 4 på landsplan på sygedagpengeområdet til placeringer som nr. 81 på a-dagpengeområdet og nr. 95 på kontanthjælpsområdet.

49 ud af 98 kommuner lever ikke op til Beskæftigelsesministeriets forventede niveau, herunder seks ud af otte kommuner fra Vestegnen.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsredegørelse 1. kvartal 2022 - Jobcenter Rødovre

Diverse
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.20.