Beskæftigelsesudvalget

04-10-2022

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 42 - 44

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Ingen meddelelser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Status på samarbejde med virksomheder omfattet af sociale klausuler 21/22
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for den aktuelle anvendelse af sociale klausuler blandt virksomheder, der udfører vare- og tjenesteydelser for Rødovre Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for anvendelse af sociale klausuler tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed den årlige status for samarbejdet med virksomheder, der er omfattet af sociale klausuler. I perioden 2. halvår 2021 til 1. halvår 2022 har 26 virksomheder, der udfører vare- og tjenesteydelser for Rødovre Kommune, været omfattet af sociale klausuler. Kontrakter med 12 virksomheder er udløbet i den pågældende periode.

Samarbejdsaftaler vedrørende sociale klausuler

Der er indgået faste og vedvarende samarbejdsaftaler med 11 virksomheder ud af de 14 virksomheder, der pt. er omfattet af sociale klausuler, jf. bilag. To virksomheder har ikke ønsket at indgå en fast og vedvarende aftale, men der samarbejdes løbende om virksomhedspraktikker og rekruttering til ordinære jobs. En enkelt virksomhed er ikke relevant i forhold til et samarbejde.

Virksomhederne i Rødovre er generelt meget positive over for et samarbejde med Rødovre Jobcenter – både i forhold til et almindeligt samarbejde om rekruttering til ordinære jobs og praktikker eller mere langvarige samarbejdsaftaler, der kan række ud over udførelsesperioden for ydelser, der er omfattet af krav om sociale klausuler.

Faktorer, der kan vanskeliggøre udnyttelse af sociale klausuler

Få virksomheder er grundet en for stor geografisk afstand til den konkrete virksomhed ikke relevante i forhold til et egentligt samarbejde. I øvrigt kan enkelte projekter have pågået i en så kort og tidsbegrænset periode, eller tjenesteydelsen været så specialiseret, at det ikke har været muligt at rekruttere (eller efteruddanne) ledige til job med de konkrete kompetencer generelt eller inden for udførelsesperioden.

Der er ikke indgået uddannelsesaftaler i denne periode, idet der ikke er gennemført udbud over den beløbsgrænse på fem mio. kr., som Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2019.

Samarbejde i øvrigt

Jobcentrets samarbejde med virksomhederne omfatter normalt rekruttering af medarbejdere til ordinære jobs, etablering af løntilskud og virksomhedspraktikker, etablering af uddannelsesaftaler for lærlinge og elever, beskæftigelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne samt fastholdelse af sygemeldte, uanset om der er udarbejdet en formel samarbejdsaftale eller blot samarbejdes løbende.

I perioden 2. halvår 2021 til 1. halvår 2022 har Jobcentret udført 1.334 kontakter, der vedrørte afdækning af rekrutteringsbehov og særlige kampagner. Der er i alt gennemført 876 fysiske møder på virksomhederne.

Kontakter og møder har medført 397 jobordrer vedrørende 603 stillinger. 1.119 borgere er formidlet til disse stillinger, hvoraf 252 er blevet ansat. Således er en fjerdedel af alle stillinger, der er oprettet en jobordre på, blevet besat.

Lov- og plangrundlag

Vejledning om sociale klausuler i udbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Virksomheder omfattet af sociale klausuler 2021-22

Diverse
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.10.