Beskæftigelsesudvalget

07-02-2023

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 1 - 3

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 • Notat om Social-og Sundhedsforvaltningens håndtering af Kombits systemfejl i forbindelse med administration af 225-timersreglen (bilag 1).

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Notat om Social-og Sundhedsforvaltningens håndtering af Kombits systemfejl i forbindelse med administration af 225-timersreglen

Brugerundersøgelse i Jobcentret
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har valgt Rambøll til at bistå med gennemførelse af brugerundersøgelsen blandt borgere med tilknytning til Jobcentret. Rambøll deltager på mødet og præsenterer design og tidsplan.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oplæg vedrørende design af brugerundersøgelsen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Brugerundersøgelsen skal bidrage med ny læring og forslag til eventuel justering af tilgange og indsatser med henblik på at forbedre borgernes oplevelse og øge tilfredsheden med deres forløb i Jobcentret. Undersøgelsen tager udgangspunkt i et spørgeskema, der fremsendes til borgerne i e-boks. Efterfølgende gennemføres en række fokusgruppeinterviews.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udpeget fire overordnende emner, der vurderes væsentlige at afdække i borgernes oplevelse af samarbejdet:

 1. Værdighed: Samarbejdet bygger på en værdig, tillidsfuld, respektfuld og anerkendende tilgang og dialog mellem borger og jobcentermedarbejder, samt indflydelse på egen sag og forløb.
 2. Tilgængelighed: Jobcentret og medarbejderne er tilgængelige i hverdagen og besvarer henvendelser, når borgeren har bidrag i deres sag eller søger information.
 3. Medinddragelse: Borgeren høres og inddrages i eget forløb, så eventuelle bidrag fra øvrige myndigheder og sektorer er koordineret. Borgeren har indflydelse på valg af løsninger og de aktive tilbud, som iværksættes.
 4. Progression: De enkelte sagsbehandlingsskridt opleves meningsfulde og nødvendige for at nå et fælles mål, og der er den forventede progression i forløbet.

Valg af leverandør

Social- og Sundhedsforvaltningen har anmodet tre leverandører om tilbud på opgaven om at gennemføre en brugerundersøgelse blandt borgere med tilknytning til Jobcentret i 2023 (sag nr. 46). Der er indkommet to tilbud, og valget er faldet på Rambøll.

Der er i udvælgelsesprocessen lagt særligt vægt på følgende kriterier:

 • Pris og forventet tidsforbrug
 • Kvalitativ viden og den videst mulige læring af resultatet i Jobcentret
 • Bearbejdning af spørgeskemaet
 • Vægtning i opgavefordelingen mellem leverandør og Jobcentret
 • Leverandørens administrative og tekniske understøttelse
 • Garanti for minimumssvarprocent på mellem 40 og 50 procent

Endelig er der i forbindelse med den tekniske gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen lagt vægt på muligheden for at nå de borgere, der ikke har mulighed for at svare elektronisk. Ligesom det var afgørende, at den endelige pris kan holdes inden for rammen på 300.000 kroner.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Spørgeskema udsendes marts 2023.

Foreløbig status på resultat forelægges Beskæftigelsesudvalget i junimøderækken.

Afsluttende resultat forelægges Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktobermøderækken.

Diverse
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:45.