Beskæftigelsesudvalget

14-11-2023

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 41 - 45

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Mundtlig orientering om Jobcenterets tilpasninger i forlængelse af 2. delaftale.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Mål for beskæftigelsesindsatsen 2024
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed forslag til resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i 2024 til godkendelse. Målsætningen for andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse nedbringes til maksimalt 8,1 procent i 2024. Det svarer til et fald på 0,5 procentpoint i forhold til målsætningen for 2023.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at mål for beskæftigelsesindsatsen i 2024 i Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Mål for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune i 2024 bliver fastlagt ud fra udviklingen på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen er stadig rekordhøj, og ledigheden er lav. Ledigheden er steget marginalt gennem 2023, men ikke til et niveau som forventet ved indgangen til 2023. Der forventes dog en mindre stigning i ledigheden gennem 2024.

 • Målet for andelen af modtagere af a-dagpenge foreslås fastsat til maksimalt 2,1 pct. Det er 0,1 procentpoint under målsætningen for 2023.

Blandt borgere langt fra arbejdsmarkedet forventes den positive udvikling at fortsætte. Der forventes færre på kontanthjælp og især færre i ressourceforløb, hvor Jobcentret har fokuseret sin indsats.

 • Målet for andelen af modtagere af kontanthjælp foreslås fastsat til maksimalt 1,6 pct. Det er 0,3 procentpoint under målsætningen for 2023.
 • Målet for andelen af borgere i ressourceforløb foreslås fastsat til maksimalt 0,5 pct. Det er 0,2 procentpoint under målsætningen for 2023.

Andelen af modtagere af sygedagpenge og borgere i jobafklaringsforløb er steget under corona både på landsplan og i Rødovre Kommune. Andelen af sygemeldte med stress og depression mv. er stadig markant. Med den fulde beskæftigelse forventes en fortsat relativt høj andel modtagere af sygedagpenge og i jobafklaringsforløb.

 • Målet for andelen af modtagere af sygedagpenge foreslås fastsat til maksimalt 2,0 pct. Det er 0,1 procentpoint højere end målet for 2023.
 • Målet for andelen af borgere i jobafklaringsforløb foreslås fastholdt på maksimalt 0,7 pct., som i 2023.

Andelen af unge på uddannelseshjælp er steget marginalt siden november 2022. Det drejer sig særligt unge i mistrivsel og unge med psykiske diagnoser. Det er fortsat ambitionen at nedbringe andelen af unge på uddannelseshjælp.

 • Andelen af unge på uddannelseshjælp foreslås fastholdt på linje med målsætningen for 2023 på maksimalt 0,6 pct. på trods af et niveau på 0,7 pct. siden november 2022.

Andelen af borgere på ledighedsydelse, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt i revalidering er stadig relativ lav og forventes ikke at kunne nedbringes yderligere.

 • Målet for andelen af borgere på ledighedsydelse foreslås fastholdt på maksimalt 0,3 pct.
 • Målet for andelen af borgere på selvforsørgelse- og hjemrejseydelse foreslås fastholdt på maksimalt 0,3 pct.
 • Målet for andelen af borgere i revalidering forventes ikke at kunne nå 0,1 pct.

Målene opgøres stadig som andele af fuldtidspersoner i procent af befolkningen. Udviklingen følges løbende ved opgørelse af andel fuldtidspersoner år-til-dato fra Jobindsats.dk. Resultater vises i Jobcentrets kvartalsredegørelser og endeligt i Resultatrevision 2024 på møderækken i marts 2025.

I bilaget er forslag til mål for de enkelte ydelser og alle ydelser samlet.

En andel på 0,1 pct. svarer til ca. 25 fuldtidspersoner i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Mål for beskæftigelsesindsatsen 2024

Udgiftsneutral tillægsbevilling vedr. den regionale uddannelsespulje
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget 197.431 kr. vedr. den regionale uddannelsespulje fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til brug i 2023.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at modtagelse af puljemidlerne godkendes og
 2. at der i 2023 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling, svarende til en udgift på 197.431 kr. og en tilhørende indtægt på 197.431 kr. til Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen modtog 1.016.687 kr. vedrørende den regionale uddannelsespulje fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i marts, hvilket blev forelagt for Beskæftigelsesudvalget den 11. april 2023 (sag nr. 11).

STAR har siden genudmeldt et mindreforbrug fra den regionale uddannelsespulje 2022 til brug i 2023. Puljen er fordelt blandt landets kommuner ud fra deres andel af jobparate ledige, jf. bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje.

Rødovre Kommunes andel af genudmeldingen udgør 197.431 kr., så det samlede beløb, der er modtaget fra puljen, nu udgør 1.214.118 kr.

Den regionale uddannelsespulje understøtter, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Rødovre Kommune kan med disse midler få dækket 80 procent af driftsudgifterne og 100 procent af udgifterne til revision i forbindelse med køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Jobcentret anvender de bevilgede midler til diverse AMU-kurser, korte erhvervsrettede kurser og forløb, samt kurser i forbindelse med uddannelsesløft til områder med jobåbninger på nuværende tidspunkt.

Tilskuddene skal anvendes til forløb, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen, og som påbegyndes i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Forløb, der er påbegyndt i dette tidsrum, vil kunne afsluttes efter periodens udløb.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på 197.431 kr. vedrører funktion 5.68.98 (beskæftigelsesordninger)

Tidsplan

Tilskuddet anvendes i perioden frem til 31. december 2023.

Bilag

Bilag 1: Brev fra STAR vedr. bevilling fra den regionale uddannelsespulje

Forventet regnskab pr. ultimo september 2023
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2023 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2023 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo september 2023.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget: "Forventet regnskab pr. ultimo september 2023 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo september 2023 - Beskæftigelsesudvalget

Diverse
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:20.