Beskæftigelsesudvalget

16-01-2024

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 1 - 3

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Orientering om møde med virksomhederne i april 2024 (se bilag 1).
 2. Forvaltningen orienterer om praksis i forbindelse med ukrainske fordrevnes udrejser fra Danmark (se bilag 2).
 3. Beskæftigelsesudvalget drøfter opsamling på studieturen den 30. november – 1. december 2023.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Orientering om møde med virksomhederne i april 2024
Bilag 2: Notat vedr. sagsbehandling af ukraniske fordrevne, som udrejser af Danmark

Understøttelse af iværksættermiljøet i Rødovre
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen præsenterer en procesplan for, hvordan budgetresolutionen om at undersøge mulighederne for at understøtte og skabe netværk blandt iværksættere i Rødovre kan udmøntes. 

Indstilling

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at procesplanen for budgetresolution om at undersøge mulighederne for at understøtte og skabe netværk blandt iværksættere i Rødovre godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Virksomhederne i Rødovre Kommune er overvejende små og mellemstore. Mange virksomheder ligger i de attraktive erhvervsområder tæt på indfaldsvejene og i cykelafstand fra København. Samarbejdet med virksomhederne er helt centralt for Rødovre Kommune. Det er fundamentet for et velfungerende lokalt arbejdsmarked – også i fremtiden. Jf. Rødovre Kommunes Beskæftigelsespolitik gælder det både samarbejdet med de mange familieejede virksomheder, der i generationer har skabt nye arbejdspladser i kommunen, såvel som samarbejdet med de nyoprettede virksomheder af iværksættere, der brænder for at bidrage til vækst gennem nye initiativer. Og et af formålene med beskæftigelsespolitikken er at medvirke til, at virksomhederne ser Jobcentret som en attraktiv sparringspartner.

Samtidig er det tydeliggjort i erhvervspolitikken, at Rødovre Kommune vil fremme etableringen af nye virksomheder, og derved gøre det nemmere og mere attraktivt for iværksættere at etablere sig i Rødovre. Der er generelt et stort ønske i beskæftigelsespolitikken om dialog og samarbejde mellem kommune og erhvervsliv, da det er afgørende for den løbende udvikling og fokus på rekruttering af relevant arbejdskraft til virksomhederne. Iværksættere og nystartede virksomheder (startups) spiller dermed en central rolle i fremtidens beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune.

Mål og målgruppe

Målet er at afdække kendetegn for eksisterende startups og iværksættere i kommunen samt komme med forslag til, hvordan man bedst kan understøtte iværksættermiljøet fremadrettet. Målgruppen er bredt defineret. Dels borgere med en god forretningsidé, som endnu ikke er etablerede, og dels helt nye virksomheder, som har behov for hjælp til konsolidering og udnyttelse af deres vækstpotentiale. Det omfatter borgere og virksomheder hjemmehørende i Rødovre, men også dem, som kan finde det attraktivt at etablere sig i kommunen, og således skal tiltrækkes fra omegnskommuner – herunder København.

Afdækning af eksisterende startups og iværksættere i Rødovre

 • Formålet er at få et grundigt indblik i de eksisterende iværksættervirksomheder og potentialet for nye virksomheder.
 • Se på volumen, typiske brancher, produkter/services og overlevelsesgrad
 • Afdække barrierer og udfordringer ift. overlevelse og vækst
 • Kortlægge eksisterende faciliteter og fysiske rammer

Der trækkes på offentligt tilgængelige analyser og erfaringer. Herunder fra Erhvervshus Hovedstadens, input fra virksomheder i Rødovre samt egne opgørelser og erfaringer hos Rødovre Kommunes Erhvervskonsulent.

Afdækning af nuværende støttemuligheder til iværksættere

Der kortlægges eksisterende services og tilbud fx:

 • Erhvervshus Hovedstadens tilbud
 • Andre offentlige ydelser og tilbud
 • Private ydelser og tilbud
 • Rødovre Kommunes tilbud
 • Øvrige kommuners tilbud og evt. projekter

Behovsundersøgelse ift. støtte af iværksættervirksomheder

Det er målet og metoden at komme i direkte dialog med både nuværende iværksættere og borgere, der overvejer at starte egen virksomhed. I samarbejde med Rødovre Kommunes Erhvervsafdeling afholdes to workshops, om muligt i TekX. Alle nystartede virksomheder i Rødovre inviteres direkte. Samtidig opfordres ledige borgere til at deltage. Facebook, lokalavisen og evt. andre relevante medier bruges til at invitere andre interesserede borgere.

Formålet med de to workshops er at lære iværksættermiljøet bedre at kende og høre deres ønsker og konkrete behov for støtte og netværksdannelse. Input og viden herfra fremlægges så efterfølgende til en politisk drøftelse.

Der oprettes en "åben postkasse" på kommunens hjemmeside, hvor iværksættere kan sende forslag eller udtrykke behov for yderligere understøttelse af iværksættermiljøet i Rødovre.

Der undersøges samtidig, hvad de omkringliggende kommuner gør for at hjælpe iværksættere, og om der er basis for et tværkommunalt samarbejde.

Bud på hvordan iværksættermiljøet bedst kan understøttes fremadrettet

På baggrund af ovenstående afdækning, og dialog med borgere/virksomheder og øvrige samarbejdsparter mv., fremlægger forvaltningen et bud på, hvordan iværksættermiljøet i Rødovre bedst understøttes fremadrettet. Afrapporteringen har ophæng til både Beskæftigelsesudvalget og Erhvervsrådet. Det er vigtigt at få erhvervslivets egne refleksioner med i afrapporteringen til Kommunalbestyrelsen, hvorfor der planlægges en fælles drøftelse af konklusionerne i hhv. Beskæftigelsesudvalget og i Erhvervsrådet.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der afrapporteres på møderække i september 2024.

Diverse
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:40.