Beskæftigelsesudvalget

05-03-2024

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 8 - 10

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Ingen meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Udgiftsneutral tillægsbevilling til beskæftigelsesområdet
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter er tildelt midler fra den regionale uddannelsespulje på 843.089 kroner fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at modtagelse af puljemidlerne godkendes og
  2. at der i 2024 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling svarende til en udgift på 843.089 kroner og en tilhørende indtægt på 843.089 kroner til Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har fordelt midlerne for 2024 fra den regionale uddannelsespulje. Formålet med puljen er at give flere ledige mulighed for at deltage i korte, erhvervsrettede kurser inden for de områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Kommunerne modtager samlet 107,5 mio. kroner fra puljen. Tilskuddet til Rødovre Jobcenter udgør i alt 843.089 kroner. Jobcentret kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af udgifterne til de korte, erhvervsrettede kurser, der fremgår af den regionale positivliste i Hovedstadsområdet eller i tilstødende RAR-områder (de regionale arbejdsmarkedsråd).

Tilskuddet skal i øvrigt anvendes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1974 af 11/12/2020 om den regionale uddannelsespulje.

Midlerne for 2024 er fordelt ud fra kommunernes andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet) i perioden 4. kvartal 2022 – 3. kvartal 2023.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 843.089 kroner vedrører funktion 5.68.98 (beskæftigelsesordninger). Senest den 1. april 2025 skal Jobcentret indsende påtegnede regnskaber for puljen via styrelsens tilskudsportal.

Tidsplan

Tilskuddet fra puljen skal anvendes til aktiviteter, der påbegyndes i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024.

Bilag

Bilag 1: Tilsagn om midler fra den regionale uddannelsespulje 2024

Diverse
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.00.