Børne- og Skoleudvalget

14-01-2014

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Hammer (O)

Sager 1 - 10

Fold alle ud

Børne- og Skoleudvalget 01.01.2014-31.12.2017 - konstituering
Sag nr. 1

Sagens kerne

Konstituering af medlemmer til Børne- og Skoleudvalget for perioden 01.01.2014-31.12.2017.

Indstilling

Valg af formand og næstformand.

Beslutning

Som formand blev valgt Flemming Lunde Østergaard Hansen (A).

Som næstformand blev valgt Annie Arnoldsen Petersen (A).

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 06.12.2013 blev følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt til Børne- og Skoleudvalget:

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Hans Houmøller (Ø)
Kim Hammer (O)
Kim Drejer Nielsen (C)

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget fungerer i perioden 01.01.2014-31.12.2017.

Meddelelser
Sag nr. 2

Sagens kerne

 1. Politisk mødeplan 2014.
 2. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 3. Fortsættelse af Sesam mv. - brev fra bestyrelsen i Børnehuset Carlsro.
 4. Information om naturkonsulentens arbejde andet halvår 2013.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Politisk mødeplan 2014
Bilag 2: Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
Bilag 3: Fortsættelse af Sesam mv. - brev fra bestyrelsen i Børnehuset Carlsro
Bilag 4: Information om naturkonsulentens arbejde andet halvår 2013

Generel orientering om Børne- og Skoleudvalgets ressortområde
Sag nr. 3

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen vil på mødet give en introduktion til Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde, struktur og delegationer samt igangværende og kommende opgaver på udvalgets område.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen vil på mødet give en introduktion til Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde, struktur og delegationer samt igangværende og kommende opgaver på udvalgets område.

Ansvarsområde

I henhold til Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt af 2007, varetager Børne- og Skoleudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens dagpasnings- og undervisningsmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende:

 • Daginstitutioner og dagpleje.
 • Folkeskolen med tilhørende skolefritidsordninger og skolebiblioteker.
 • Byggelegepladser og andre socialpædagogiske tilbud.
 • Specialskoler og specialinstitutioner.
 • Ungdomsskolen.
 • Den kommunale tandpleje.
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
 • Drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Fakta

Der er 41 decentrale enheder på Børne- og Skoleudvalgets område, herunder 27 daginstitutioner, 6 folkeskoler, 1 specialskole, 1 ungdomsskole, 3 byggelegepladser, 1 specialfritidshjem, Pædagogisk Udviklingscenter samt Tandplejen. Der er SFO 1 og 2 samt café-væresteder på alle seks folkeskoler og ungdomsklubber på tre af skolerne.

Pr. 1. januar 2014 er der indskrevet 838 børn i vuggestuer og dagpleje (0-2 år) og 1.451 børn i børnehaver (3-5 år).
I alt 2.289 børn.

Pr. 1. januar 2014 er der indskrevet 3.799 elever i de 6 folkeskoler, 119 elever i specialskolen og 36 elever i ungdomsskolen.
I alt 3.954 elever.

Pr. 1. januar 2014 er der indskrevet 1.192 børn i SFO 1 (0.-2. klasse), 738 børn i SFO 2 (3.-5. klasse), 450 børn på byggelegepladserne og 132 børn i café-væretederne.
I alt 2.512 børn.

Budget i 2014

Børne- og Skoleudvalgets samlede budgetramme (drift) er i 2014 på 765.908.100 kr på udgiftssiden og 183.570.100 kr. på indtægtssiden, svarende til en nettoramme på 582.338.000 kr.

På anlægssiden er der i budgetåret afsat 2.630.000 kr. til følgende opgaver:

 • Hendriksholm Skole: Udskiftning af vinduer.
 • Børneinstitutionen Egegården: Renovering af taget.

Herudover er der på anlægssiden i forbindelse med indgåelse af budgetaftale for 2014 mellem liste A og liste F afsat 13.150.000 kr. i budgetåret 2013 til gennemførelse af følgende opgaver i 2014:

 • Islev Skole: Etablering af holdlokaler og fjernelse af altangange i Rød bygning samt renovering af lille gymnastiksal "Kostalden".
 • Tinderhøj Skole: Renovering og udvidelse af cykelparkering.
 • Valhøj Skole: Ombygning af Ny fløj til indskolingsområde.
 • Nyager Skole: Renovering af stor skolegård samt retablering af areal mod nord efter færdiggørelse af indskolingsbygningen.

Udvalg og bestyrelser

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 6. december 2013 er der på børne- og skoleområdet nedsat følgende udvalg og bestyrelser:

Bestyrelsen for Rødovre Gymnasium.
Bestyrelsen for Ungdomsskolen.

Delegationer

Der er p.t. vedtaget delegationer på følgende områder:

 • Godkendelse af dagplejehjem (Daginstitutionsområdet/Den kommunale dagpleje).
 • Dispensation i forbindelse med optagelse i dagtilbud (Formanden for Børne- og Skoleudvalget).
 • Pædagogiske læreplaner (Børne- og Kulturforvaltningen).
 • Folkeskolens afgangsprøver for privatister (Børne- og Kulturforvaltningen).
 • Forældrebetaling i dagtilbud, fripladser (Daginstitutionsområdet/Pladsanvisningen).
 • Omplaceringer vedrørende SFO-kursusmidler (Børne- og Kulturforvaltningen).
 • Dispensation fra regler om tildeling af plads i skolefritidsordning (Børne- og Kulturforvaltningen).
 • Suspendering i Lov om frit skolevalg over kommunegrænser (Formanden for Børne- og Skoleudvalget).
 • Udtrædelse af skolebestyrelse samt oprykning af suppleant (Børne- og Skoleudvalget).
 • Omplaceringer vedrørende kursusmidler til skolerne (Børne- og Kulturforvaltningen).
 • Dispensation fra skoledistriktsgrænser i forbindelse med skoleindskrivning (Børne- og Kulturforvaltningen).
 • Omplaceringer til skoler vedrørende centralt afsatte undervisningsmidler (Børne- og Kulturforvaltningen).
 • Udsættelse af undervisningspligten (Børne- og Kulturforvaltningen).
 • Ansættelse og uansøgt afsked ved Ungdomsskolen (Ungdomsskoleinspektøren).

Igangværende og kommende opgaver på daginstitutionsområdet

 1. Der er indenfor de seneste år etableret flere nye institutioner og foretaget ombygninger. Det øgede antal institutionspladser har, sammenholdt med en stagnering i antallet af pladser, bevirket at det stort set er muligt at imødekomme efterspørgslen på pladser i kommunen som helhed. Det er således alene i forårsmånederne, at der er behov for ekstra indskrivninger. Dette behov løses i praksis ved, at de enkelte institutioner byder ind med ønsker om ”ekstra børn” med deraf følgende ekstra personalenormering.
 2. Der er madordning for alle 0-3 årige, mens to af institutioner (Regnbuen og Græshoppen) har mad også til børnehavebørnene.
 3. Der er specialgrupper i to af kommunens institutioner. I den ene institution (Elvergården) arbejdes der med børn, som både har behov for at kunne være i en lille overskuelig gruppe og at kunne deltage i fællesskabet. I den anden institution (Nyager) arbejdes der med børn, som har glæde af og kan profitere af at være fuldt integreret i forhold til institutionens øvrige børn.
 4. For et par år siden blev det besluttet at ændre forholdet mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere fra 65/35 til 70/30. Ændringen skulle gennemføres ved ”naturlig afgang”, og en rundspørge i december måned 2013 har vist, at i godt halvdelen af institutionerne udgør de uddannede pædagoger 70 procent eller mere af personalet.
 5. Kommunen har science som særligt indsatsområde for de 0-6 årige. Det varetages i praksis i et samarbejde mellem kommunens sciencekonsulent og de sciencepædagoger, der er ansat i de enkelte institutioner. For tiden er der – udover det generelle arbejde med science og matematik, igangsat et pilotprojekt som er særligt rettet mod de børn, som skal begynde i skole i sommeren 2014. Til scienceindsatsen er tilknyttet en ”transmogrif”, som følger sciencekonsulenten.
 6. Naturområdet er en fastforankret del af institutionernes hverdag og varetages af en naturkonsulent i samarbejde med de naturpædagoger, der er ansat i de enkelte institutioner. Til naturindsatsen er tilknyttet en minibus, som udlånes til institutionerne.
 7. Tre af kommunens institutioner deltager i et landsdækkende treårigt projekt kaldet ”Barnet i Centrum”, som er forankret i Danmarks Pædagogiske Universitet. Projektet handler om kvalitetsudvikling af pædagogikken for børn i alderen 0-3 år.
 8. Der har fundet en større indsats sted i forbindelse med efteruddannelse af daginstitutionernes personale.
  Langt de fleste ledere, souschefer og afdelingsledere har deltaget i en kommunalt planlagt diplomuddannelse i ledelse, som er gennemført på Professionshøjskolen UCC.
  Der er i 2013 etableret og gennemført moduler af diplomuddannelse i sprog for 48 af kommunens pædagoger. Kredsen udvides i 2014, hvor der gennemføres uddannelse for yderligere 20 pædagoger. Endvidere arbejdes der på at gennemføre moduler af en diplomuddannelse, som omhandler inklusion.
  Endelig pågår for tiden merituddannelser af allerede ansatte pædagogmedhjælpere.
 9. Der er i løbet af de seneste år indført et digitalt kommunikationsværktøj, BørneIntra, som er et lukket IT forum beregnet til forældre, børn og pædagoger i de enkelte institutioner.
 10. Der er nye projekter i støbeskeen. Et sprogprojekt, som omhandler fremmedsprog – engelsk – til børnehavebørn, og et projekt rettet mod børn og IT. Disse forsøg, vil senere blive uddybet i en orienteringssag til udvalget.

Igangværende og kommende opgaver på skoleområdet

 1. 95 procent-målsætningen i forhold til "Ungdomsuddannelse til alle" er stadig et fokusområde. Samarbejdet med Jobcenteret, Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelserne udvikles positivt, og med folkeskolereformen er der lagt op til et yderligere fokus på overgangen til ungdomsuddannelserne. Ungdomsskolen er en væsentlig part i dette samarbejde.
 2. Der er vedtaget en handleplan for inklusion af elever med særlige behov. I den forbindelse sker i disse år en øget decentralisering af visitationen og økonomistyringen til skolens ledelse. De eksisterende gruppeordninger redefineres fra klasserækker til pædagogiske centre, hvorfra der kan ydes faglig støtte til de øvrige skoler. Der udvikles tillige videre på de enkelte skolers kompetencecentre, hvor lærere og ledelse kan få støtte og rådgivning i forhold til elever med specielle behov. Her er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) en væsentlig medspiller. PPR's medarbejdere har over de sidste år ændret fokus fra at være reaktivt arbejdende med fokus på udredninger og visitationer, til at være mere konsultativt arbejdende.
 3. Der har de seneste tre år været rettet stor fokus på skolernes faglighed og på at hæve elevernes karaktergennemsnit. Et fokus som fortsætter. Herunder skal ses et intensiveret arbejde med faglig læsning og dansk som andetsprog i fagene, hvortil der er udarbejdet handleplaner.
 4. Den digitale udvikling fylder meget på skolerne. SmartBoards i alle undervisningslokaler, iPads-forsøg på Tinderhøj Skole for 0.-5. klasse og udlevering af TabletPC'ere til alle elever i 6.-10. klasse og lærerne. Maskinerne gør det ikke alene, og der er derfor et stort uddannelsesfokus på, hvorledes der gennemføres god digital undervisning.
 5. Der er sat et udviklingsprojekt igang i udskolingen (FUEL). Kerneområderne i dette er en kontaktlærerordning, udarbejdelse af differentierede læringsmål, fokus på ungdomspædagogik, undervisningsmiljø for unge samt et større samarbejde med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. Disse parametre indgår desuden som væsentlige elementer i den nye folkeskolereform.
 6. Folkeskolereformens implementering fylder naturligvis meget og vil gøre det noget tid fremover med ny struktur på hverdagen for såvel lærere som elever, samt med ændrede undervisningsformer og indarbejdelse af den understøttende undervisning. Der skal arbejdes med, hvorledes fagligheden højnes, og der skal opstilles effektmål, som Kommunalbestyrelsen kan styre efter. Den længere skoledag giver udfordringer for områdets fritidsinstitutioner, SFO'er og byggelegepladser. Der er igangsat udviklingsarbejder med henblik på at komme med forslag til, hvorledes fritidsstrukturen skal se ud på såvel kort som lang sigt. Byggelegepladserne er desuden i gang med at kompetenceudvikle sig til at kunne indgå i et samarbejde med skolerne om undervisningen i flere fag. Fx anvendt matematik i forbindelse med byggeri.
 7. Som nævnt er Ungdomsskolen central i forhold til at arbejde med 95 procent-målsætningen. Der er oprettet et tilbud til faglig opkvalificering af de unge, som har behov herfor - dels som følge af, at de er droppet ud af en ungdomsuddannelse og dels som opkvalificering til at starte på en ungdomsuddanelse. Herudover har medarbejdere på ungdomsskolen i samarbejde med Kriminalpræventivt Råd udarbejdet et undervisningsmatriale i vredeshåndtering (Diamantforløbet).
 8. Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) er central i kompetenceudviklingen af medarbejderne på det pædagogiske område, idet centeret er entreprenør på kommunens uddannelsestiltag. Der tages udgangspunkt i, at kompetenceudvikling skal være så praksisnær som muligt, hvilket PUC og skolerne har gode erfaringer med.
 9. Det er vedtaget at sammenlægge de to specialinstitutioner Skovmoseskolen og Fritidstilbudet ved Espelunden til et helhedstilbud pr. 01.08.2014. Sammenlægningsprocessen vil der naturligvis være stort fokus på i dette år.

Politikker

I november 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes overordnede børne- og ungepolitik. Politikken beskriver visioner, mål og værdigrundlag for indsatsen med børn og unge i alderen 0-18 år. Politikken er bygget op over seks temaer, som tilsammen sikrer sammenhæng og helhed i opgaveløsningen. Der har igennem årene været arbejdet målrettet og kontinuerligt med de seks temaer - blandt andet gennem kommunens aftalestyring med de decentrale enheder. Der er endvidere udarbejdet handleplaner for udvalgte områder i politikken.

Desuden henvises til Rødovre Kommunes pædagogiske læreplan for 0-6 års-området, børnekulturpolitikken, idrætspolitikken og sundhedspolitikken, som også vedrører børn og unge i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Budget 2014 BSU - drift
Bilag 2: Organisationsdiagram BKF 2014
Bilag 3: Delegationer indenfor Børne- og Skoleudvalgets område

Skolemøbler, indkøb af borde og stole til eleverne - Regnskab 2013
Sag nr. 4

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Bevilling 27.03.2012

3.000.000 kr.

Forbrug 2012

1.472.209 kr.

Forbrug 2013

1.498.390 kr.

Forbrug i alt

2.970.599 kr.

Mindreforbrug

29.401 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 29.401 kr. tilgår kassebeholdningen i 2013.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 27.03.2012 i sag vedrørende overførsel af uforbrugte driftsmidler til anlæg givet en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til inventar (borde og stole) til skolerne.

Skolemøblerne har været i EU-udbud, og i forbindelse med afgivning af tilbud fra firmaerne, leverede disse et sæt møbler til test/afprøvning af et dertil nedsat testudvalg, bestående af repræsentanter for Børne- og Kulturforvaltningen, skolelederne, lærerne, eleverne, teknisk servicemedarbejdere samt fysio/ergoterapeut.

Der blev herefter indgået kontrakt med firmaet Flexform/Stolehuset A/S i Køge om levering af Step by Step borde og Panto Move Lupo stole.

Stolene er indkøbt i to forskellige størrelser med trinløs justering af højden, tilpasset elever i 0.-2. klasse samt 3.-9. klasse.
Bordene kan ligeledes reguleres i højden, og kan tilpasses elever i forskellige højder fra 0.-9. klasse.

Der er indkøbt borde og stole til alle skolerne i varieret antal, vurderet ud fra behov og ønsker.

Lov- og plangrundlag

Tilbudsreglerne.
Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 29.401 kr. til tilgår kassebeholdningen i 2013.

Tidsplan

Ingen.

Etablering af elektronisk sikring/adgangskontrol på skolerne - Regnskab 2013
Sag nr. 5

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Anlægsbevilling 26.04.2011

2.000.400 kr.

Overført fra central driftkonto 2011

336.740 kr.

Anlægsbevilling 27.11.2012

1.462.500 kr.

Bevilling i alt

3.799.640 kr.

Forbrug 2011

728.210 kr.

Forbrug 2012

1.273.041 kr.

Forbrug 2013

1.795.657 kr.

Forbrug i alt

3.796.908 kr.

Mindreforbrug

2.732 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 2.732 kr. tilgår kassebeholdningen i 2013.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede i april 2011 en anlægsbevilling på 2.000.400 kr. til installering af ATS-anlæg (integreret sikringsanlæg med mulighed for tyverialarm, adgangskontrol og tv-overvågning i samme central/brugerflade) på skolerne med påbegyndelse på Tinderhøj, Islev, Rødovre og Nyager Skoler.

Herudover bevilgede Kommunalbestyrelsen i november 2012 en anlægsbevilling på 1.462.500 kr. til installering af ATS-anlæg på de resterende skoler.

I forbindelse med overførsler fra budget 2010 til budget 2011 blev der til anlægsbevillingen overført driftmidler på 336.740 kr. fra central konto vedr. skoler, vagtkorps.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2.732 kr. der tilgår kassebeholdningen i 2013.

Tidsplan

Ingen.

Forslag til nyt navn efter sammenlægning af Børneinstitutionen Troldhøjen og Børnehaven Islev
Sag nr. 6

Sagens kerne

Forslag om nyt navn fra forældre, børn og personale i Børneinstitutionen Troldhøjen og Børnehaven Islev efter sammenlægningen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I kølvandet af den påbegyndte sammenlægning af Børneinstitutionen Troldhøjen og Børnehaven Islev har forældre, børn og personale i begge institutioner haft mulighed for at komme med deres bud på et nyt og passende navn. Det anbefalede forslag er Børnehuset Kompasset, som er valgt ud fra følgende kriterier:

 • Navnet skulle symbolisere en start på en ny fremtid - og skulle derfor ikke indeholde dele af de gamle navne.
 • Navnet skulle symbolisere rummelighed - et symbol på at den nye institution rummer forskelligheder/mangfoldighed under fælles rammer og retning.
 • Navnet skulle være velklingende, kort og ikke kompliceret at sige for hverken børn eller voksne.

Til slut i processen fik en gruppe børn mulighed for at give deres mening til kende i forhold til tre udvalgte af de indkomne forslag. Børnene blev samtidig spurgt om hvad de forskellige navne fik dem til at tænke på. Børnehuset Kompasset mindede børnene om bl.a. rejse, oplevelser og at finde vej - et fint symbol på sammenlægningen.

For at undgå kaldenavne som 'Det gamle Islev' og 'Den gamle Troldhøjen' ønsker institutionen i dagligdagen at kalde de to afdelinger hhv. Øst (Islev) og Vest (Troldhøjen), hvilket i sig selv er oplagte navne i forhold til Kompasset, og medvirkende til at skabe en rød tråd for hele institutionen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Januar 2014.

Bilag

Bilag 1: Forslag til nyt navn - Troldhøjen og Islev

Sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn i Rødovre Kommune
Sag nr. 7

Sagens kerne

Forslag om at rammerne for sprogindsatsen for småbørn i Rødovre Kommune justeres, og at sprogvurderings- og sprogstimuleringspraksis i kommunens dagtilbud optimeres.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at kommunens dagtilbudspraksis omkring sprogvurdering udvides til også at omfatte 4- og 5-årige børn, og
 2. at det IT-understøttede sprogvurderingsmateriale indføres i alle institutioner med børnehavebørn.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den nuværende praksis omkring sprogvurdering og sprogstimulering er følgende

 • Vuggestuer sprogvurderer børn i alderen 2 år til 2 år og 8 måneder, når der er en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Der anvendes sprogvurderingsmaterialet TRAS (Tidlig Registrering af Sprogudvikling).
 • Børnehaver sprogvurderer børn i alderen 2 år og 8 måneder til 3 år og 4 måneder, når der er en formodning om, at barnet kan have behov for sprogvurdering (langt de fleste institutioner i Rødovre bruger elektronisk understøttet materiale anbefalet af Undervisningsministeriet).
 • Sprogvurderingen ved skolestart gennemføres med sprogmaterialet fra Undervisningsministeriet.

Inden for de seneste to år er sprogvurderingsmaterialet fra Undervisningsministeriet blevet videreudviklet. Det betyder, at materialet nu er IT-understøttet, og at der er mulighed for at sprogvurdere børn i 3- og 4-årsalderen samt kommende skolebørn (ved 5- eller 6-årsalderen) umiddelbart efter skolestart i 0. klasse.

Brug af det IT-understøttede sprogvurderingsmateriale udvidet med 4- og 5-års sprogvurdering

 • Pædagogerne skal ikke længere udregne barnets ”score” og placering i indsatsgrupper manuelt.
 • Forenkling af indberetningen af sprogvurderingsresultater og opsamling af statistiker. Det udviklede IT-system giver mulighed for at trække statistiske oversigter både på institutions- og kommuneniveau.
 • Pædagogerne får mulighed for at følge op på de enkelte børns sproglige udvikling ved 4-årsalderen, og inden de starter i skole. Dette vil ske i de tilfælde, hvor børn ved 3-års sprogvurdering bliver placeret i grupper, der kræver fokuseret eller særlig indsats. Genvurderingen vil i denne sammenhæng være et pejlemærke i forhold til, hvorvidt den planlagte og gennemførte indsats har været gavnlig og tilstrækkelig. Det vil ligeledes kunne bruges til vurdering af de nyindskrevne børn, der starter i institutionen efter de er fyldt 3 år og 4 måneder.
 • Samarbejdet om det enkelte barns sproglige udvikling i overgangen fra dagtilbud til skole kvalificeres.
 • Sprogvurderingsmateriale ensartes og kan samkøres med forældrenes accept.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven § 11.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Alle dagtilbud i Rødovre kommune overgår til det IT-understøttede sprogvurderingsmateriale i løbet af 2014.
Børn, der ved 3-års sprogvurdering er blevet placeret i grupper med fokuseret og særlig indsats, genvurderes ved 4- og 5-årsalderen fra januar 2014.

Forventet behov for daginstitutionspladser - januar 2014
Sag nr. 8

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra januar 2014 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse for behovet af daginstitutionspladser for perioden januar 2014 – december 2014.

I 2013 var der 395 børn født eller tilflyttet Rødovre kommune, til sammenligning var der i 2012 samlet set 445 børn født eller tilflyttet kommunen.

Som konsekvens heraf ansættes der pt. ikke nye dagplejere i forbindelse med allerede ansatte dagplejeres ophør.

I den nordlige del af kommunen er der for tiden (få) ledige 0-3 års pladser, mens der er mangel på børnhavepladser. Derfor udnyttes 0-3 års pladserne af børn, der er fyldt 3 år i det omfang, der er mulighed for det, og hvis forældrene ønsker det.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-. fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt januar 2014 - december2014

Udpegning af valgbestyrelse i forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2014
Sag nr. 9

Sagens kerne

I forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2014 udpeges en valgbestyrelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2014 skal der udpeges en valgbestyrelse. Ifølge skolebestyrelsesbekendtgørelsen består valgbestyrelsen af skolens leder som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse samt et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

Herudover kan Kommunalbestyrelsen vælge at udpege et medlem af kommunalbestyrelsen til at sidde i valgbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan tillige vælge at kommunalbestyrelsesmedlemmet er formand for valgbestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen § 42, stk. 11, og § 43 jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skolebestyrelsesvalget skal bekendtgøres medio februar 2014. Den nye skolebestyrelse tiltræder 1. august 2014.

Diverse
Sag nr. 10

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl. 18:55.