Børne- og Skoleudvalget

06-02-2014

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Hammer (O)

Sager 11 - 25

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 11

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 2. Decentral møderække 2014, Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
Bilag 2: Decentral møderække 2014, Børne- og Skoleudvalget

Istandsættelse af skolernes adgangsarealer, Regnskab 2013
Sag nr. 12

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Anlægsbevilling 20.12.2011

2.350.000 kr.

Forbrug/Regnskab

2.298.688 kr.

Mindreforbrug

51.312 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 51.312 kr. tilgår kassebeholdningen i 2013.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 20.12.2011 en anlægsbevilling på 2.350.000 kr. til istandsættelse af skolernes adgangsarealer. Beløbet var afsat i investeringsoversigten i budget 2012.

Oversigt af 15.11.2011 over løsningsforslag vedrørende bygningsarbejder og udearealer vedlægges. Oversigten var bilag til mødesagen den 20.12.2011 vedrørende ansøgning om anlægsbevilling.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 51.312 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2013.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt af 15.11.2011 over løsningsforslag vedr. bygninger
Bilag 2: Oversigt af 15.11.2011 over løsningsforslag vedr. udearealer
Bilag 3: Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning af 20.01.2014

Hendriksholm Skole - renovering af indgangs- og udeområde ved hovedindgang, Regnskab 2013
Sag nr. 13

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Anlægsbevilling 29.05.2012

2.877.000 kr.

Forbrug/Regnskab

2.864.308 kr.

Mindreforbrug

12.692 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 12.692 kr. tilgår kassebeholdningen i 2013.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 29.05.2012 en anlægsbevilling på 2.877.000 kr. til renovering af indgangs- og udeområde ved Hendriksholm Skole.

Renoveringen omfattede en genopbygning af amfiteater og støttemure samt niveaufri adgang til specialklassebygningen og med en bedre tydeliggørelse af skolens hovedindgang for at forbedre tilgængeligheden og orienteringen i skolegården.
Endvidere en rydning af sveller ved indgangen og langs boldbane samt delvis udskiftning og fornyelse af belægning samt tilpasning af kloaker.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 12.692 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2013.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning af 27.01.2014

Nyager Skole - opførelse af indskolingsafsnit 3.etape, Regnskab 2013
Sag nr. 14

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Projekteringsbevilling 31.01.2012

1.525.000 kr.

Anlægsbevilling 27.03.2012

14.588.000 kr.

Anlægsbevilling 18.06.2013

420.000 kr.

Bevillinger i alt

16.533.000 kr.

Forbrug/Regnskab

16.186.836 kr.

Mindreforbrug

346.164 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 346.164 kr. tilgår kassebeholdningen i 2013.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Der var i investeringsoversigten i budget 2012 afsat i alt 16.763.000 kr. til færdiggørelse af Nyager Skoles indskolingsafdeling med opførelse af ny bygning 3. etape.
Beløbet var afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Nyager Skole, udarbejdet maj 2011.

Kommunalbestyrelsen har bevilget anlægsbevillinger til frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 16.533.000 kr.

3. etape er en del af Nyager Skoles samlede indskolingskompleks, og er med mindre bygningstilpasninger opført som en spejlvending af 1. etape, der blev opført i slutningen af 1990'erne.

Den nye bygning er tilpasset de nye krav til varmeisoleing, lyddæmpning, brandsikring og tilgængelighed.

Støttemuren, der adskiller skolegården ved indskolingsbygningen og den offentlige cykel- og gangsti, er fornyet i forbindelse med opførelsen af 3. etape.

Endvidere er den tidligere SFO-pavillon, der var placeret i den store skolegård, fjernet, da børnene herfra er overført til den nye indskolingsbygning.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der var i investeringsoversigten i budget 2012 afsat i alt 16.763.000 kr.

Der er bevilget anlægsbevillinger til frigørelse af rådighedsbeløb på i alt 16.533.000 kr.
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 346.164 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2013.

Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været udgifter til vejreparation og forurenet jord, som forventet i budgetlægningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning af 23.01.2014

Skolen ved Milestedet - etablering af CTS-anlæg, Regnskab 2013
Sag nr. 15

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Anlægsbevilling 24.04.2012

2.709.300 kr.

Forbrug/Regnskab

2.239.442 kr.

Mindreforbrug

469.858 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 469.858 kr. tilgår kassebeholdningen i 2013.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 24.04.2012 en anlægsbevilling på 2.709.300 kr. til etablering af et komplet CTS-anlæg på Skolen ved Milestedet for bedre styring af forbruget samt bedre indeklima for brugerne.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 469.858 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2013.

Mindreforbruget skyldes, at den tilbudte udbudspris var væsentligt lavere end den beregnede overslagspris.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning af 22.01.2014

Pædagogisk IT-strategi for dagtilbud i Rødovre Kommune
Sag nr. 16

Sagens kerne

Forslag til fastsættelse og udvikling af rammerne for det pædagogiske arbejde med de digitale medier i Rødovre Kommunes dagtilbud.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til pædagogisk IT-strategi for Rødovre Kommunes dagtilbud godkendes og implementeres i samtlige dagtilbud, og
 2. at Børne- og Kulturforvaltningen arbejder videre med udviklingen og anvendelsen af IT-strategien i praksis.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nuværende praksis omkring brugen af de digitale medier på dagtilbudsområdet er varierende. Nogle institutioner har anskaffet flere forskellige digitale medier og bruger dem aktivt både som redskab i forhold til administrative opgaver - herunder Børneintra - og som pædagogisk redskab. Andre institutioner har ikke så meget udstyr, og anvender næsten udelukkende IT til løsning af administrative opgaver.

Det skal nævnes, at flere institutioner har drøftet brugen af medier, og har aktivt taget stillling til, hvordan de ønsker at arbejde med det. Derudover indgår nogle institutioner i et netværk omkring digital læring på tværs af kommunegrænsen, ligesom en enkelt institution indgår i et udviklingsarbejde med Danmarks Radio.

For at skabe optimale rammer for den positive udvikling på området, er der brug for en overordnet ramme for, hvordan institutionerne bliver introduceret til arbejdet med digitale medier.

Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen og daginstitutionslederne, som arbejder videre med udvidelse og udvikling af mediestrategien, herunder retningslinjer for anskaffelse af hardware og software.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

I januar/februar 2014 præsenteres forslag til IT-strategi for daginstitutionslederne, Digitaliseringsgruppen samt og Skoleområdet.

I marts 2014 afholdes fyraftensmøde omkring implementering af IT-strategien for personalet i samtlige daginstitutioner.

Bilag

Bilag 1: Pædagogisk IT-strategi 2014

Forventet behov for daginstitutionspladser - februar 2014
Sag nr. 17

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra februar 2014 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet det månedlige behov for daginstitutionspladser for perioden februar 2014 - januar 2015.

Årgang 2008, der skal starte i SFO den 1. maj, har et børnetal på 486 børn. Årgang 2011, som løbende overgår til børnehave, har et børnetal på 426 børn.

Lidt mere usikkert skønnes behovet for vuggestuepladser at ændre sig. Årgang 2012 har et børnetal på 448 børn, og årgang 2012 er de store vuggestuebørn. Hvorimod årgang 2013, der skal eller netop er begyndt i vuggestue, har et børnetal på foreløbigt oplyst 396 børn.

I denne forbindelse henledes opmærksomheden også på, at Friluftsbørnehaven lukker den sidste vuggestueplads med virkning fra januar 2015, og at dagplejen allerede fra marts 2014 er nedjusteret med syv pladser.

Endelig skal det anføres, at der ikke er indregnet eventuelle tilflytninger eller udbygninger i kommunen.

Børne- og Kulturforvaltningen vil løbende gennemføre justeringer, som vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

På martsmødet forventes det, at der foreligger en ny prognose fra Dynasoft.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventede behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt februar 2014 - januar 2015

Udpegning af medlemmer til bestyrelserne - selvejende daginstitutioner og Rødovre Byggelegeplads
Sag nr. 18

Sagens kerne

Udpegning af medlemmer til bestyrelserne i Vuggestuen Bybjerget, Børnehaven Barnets Hus og Børnehuset Carlsro samt Rødovre Byggelegeplads.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der udpeges et medlem til hver af de selvejende daginstitutioners bestyrelser samt et medlem til bestyrelsen for Rødovre Byggelegeplads.

Beslutning

Det anbefales, at Annie Arnoldsen Petersen udpeges til Bybjergets Vuggestue, Kim Drejer Nielsen udpeges til Carlsro Børnehus, Kim Hammer udpeges til Barnets Hus og Hans Houmøller udpeges til Rødovre Byggelegeplads.
(Til Økonomiudvalget). 

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesvedtægterne for Vuggestuen Bybjerget, Børnehuset Carlsro og Rødovre Byggelegeplads, at der skal udpeges en repræsentant af og blandt Kommunalbestyrelsen til bestyrelserne for en 4-årig periode.

For så vidt angår Børnehaven Barnets Hus fremgår det af styrelsesvedtægten, at et af medlemmerne af bestyrelsen skal være en af Rødovre Kommune udpeget repræsentant uden stemmeret. Det kommunale medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen for en 4-årig periode

Der er tale om enkeltstående udpegninger.Repræsentanterne var i sidste valgperiode alle medlemmer af Børne- og Skoleudvalget.

Valgene i de fire institutioner gælder for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode fra den 01.01.2014 til 31.12.2017. For så vidt angår Vuggestuen Bybjerget er valget gældende til og med 30.06.2014, idet vuggestuen overgår til kommunal institution pr. 01.07.2014.

Lov- og plangrundlag

Institutionernes styrelsesvedtægter.

Tidsplan

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 01.01.2014 til 31.12.2017.

Udpegning af kommunalbestyrelserepræsentanter til skolebestyrelserne
Sag nr. 19

Sagens kerne

Udpegning af kommunalbestyrelserepræsentanter til skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen udpeger repræsentanter til skolebestyrelserne for den resterende bestyrelsesperiode.

Beslutning

Det anbefales, at Annie Arnoldsen Petersen udpeges til Hendriksholm og Rødovre skoler, Flemming Lunde Østergaard Hansen udpeges til Tinderhøj Skole, Hans Houmøller udpeges til Skovmoseskolen, Kim Hammer udpeges til Valhøj Skole, og Kim Drejer Nielsen udpeges til Nyager og Islev skoler.
(Til Økonomiudvalget).  

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen kan anmode om, at et medlem af Kommunalbestyrelsen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, jf. Lov om folkeskolen § 42 stk. 3. Skolebestyrelserne ved Hendriksholm Skole, Islev Skole, Rødovre Skole, Tinderhøj Skole, Nyager Skole, Valhøj Skole og Skovmoseskolen anmoder hermed om, at der udpeges medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at deltage i skolebestyrelsernes møder.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Den resterende bestyrelsesperiode frem til 31.07.2014.

Orientering om ændring af Lov om Folkeskolen
Sag nr. 20

Sagens kerne

Folketinget vedtog 20.12.2013 en ændring af Lov om Folkeskolen. Børne- og Kulturforvaltningen orienterer her om de væsentligste ændringer.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Målet med ændringen af Lov om Folkeskolen er,

 • at alle elever bliver så dygtige, de kan,
 • at den sociale arvs negative konsekvenser skal nedbrydes, og
 • at der skal rettes fokus på tilliden til og trivslen i folkeskolen.

Alle elever skal have en længere og mere sammenhængende skoledag. 0.-3. klasse skal have 30 timer/uge, 4.- 6. klasse skal have 33 timer/uge og 7.-9. klasse skal have 35 timer/uge. Timetallet består af undervisning i folkeskolens fag og understøttende undervisning. I særlige tilfælde kan Kommunalbestyrelsen fravige kravet om mindstetiden, for så vidt det gælder den understøttende undervisning, og det sker med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Elevernes undervisningstimetal inden for de traditionelle fag er forøget, og der sker ændringer i forhold til, hvornår fagene skal læses. Endelig skifter nogle fag navn. Ændringerne sker inden for fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, idræt, musik, natur/teknik. Hjemkundskab bliver til 'Madkundskab'. Sløjd/håndarbejde bliver til 'Håndværk og design'. Valgfag indføres fra 7. klasse. Der opereres kun med minimumstimetal i dansk, matematik og historie. Timetallet i de øvrige fag er vejledende. Der åbnes endvidere op for øget mulighed for holddannelse.

Elevernes skoledag er forøget med et nyt begreb, understøttende undervisning. Den understøttende undervisning består af forløb og læringsaktiviteter, der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter mod at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Herudover indeholder den kravet om 45 minutters bevægelse hver dag samt lektiecafé og faglig fordybelse. Der er vedtaget en særlig lov vedrørende lektiecafé, idet den indtil næste valg er frivillig for eleverne og herefter vil være obligatorisk. Pædagoger ansat på skolen eller fagpersoner uden for skolen kan, såfremt kvalifikationerne er i orden, undervise i den understøttende undervisning.

'Fælles Mål', der er grundlaget for det, eleverne skal arbejde med i undervisningen, ændrer karakter fra at være tre-årige mål for, hvad eleverne skal lave til et-årige mål for, hvad eleverne skal lære. Der kommer således et større fokus på mål- og effektstyring.

Skolen skal åbnes ud mod det øvrige samfund. Der skal etableres samarbejder med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts-, og foreningsliv og kunst- og kulturskoler med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale musik- og ungdomsskoler.

Det er blevet muligt at etablere eliteidrætsspor på folkeskoler med mulighed for at sortere eleverne ud fra kvalifikationer.

Kravet om 'Pædagogisk Råd' ophæves. Rammerne for 'Pædagogisk Råd' er en del af skolestyrelsesvedtægten.

Rammerne for klasselærerfunktionen gøres mere fleksibel. Den kan fx deles mellem flere i teamet, herunder pædagoger.

Der er åbnet mulighed for at sammensætte skolebestyrelsen anderledes. Der kan tildeles to pladser i skolebestyrelsen til repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, det lokale kultur- og fritidsliv og lokale ungdomsuddannelser.

Endelig er der oprettet mulighed for fællesledelse mellem en folkeskole og ungdomsskole med tilrettede konsekvenser for bestyrelserne.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.
Lov om Ungdomsskoler.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbetyrelsen vedtog på sit møde 24.09.2013, at finansieringen af folkeskolereformen skulle ske ved omplaceringer inden for rammen, og at skoleområdet tillægges de til skolereformen tildelte DUT-midler.

Bilag

Bilag 1: Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Ændring af SFO-struktur
Sag nr. 21

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at SFO-strukturen og indskolingen tilrettes som følge af den nye folkeskolereform. Ændringerne træder i kraft pr. 01.08.2014.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at SFO I består af 0.-3. klasse,
 2. at SFO II består af 4. - 6. klasse,
 3. at SFO III (ungdomsklubber) består af 7.-10. klasse,
 4. at Café-værestederne nedlægges,
 5. at indskolingsmodellen ændres til også at omfatte 3. klasse,
 6. at forældrebetalingen pr. 01.08.2014 for SFO I og II godkendes, samt
 7. at sagen sendes til høring skolebestyrelserne.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Med revisionen af Lov om Folkeskoloven angives elevernes timetal i tre blokke, 0.-3. klasse med 30 timer, 4.-6. klasse med 33 timer og 7.-9. klasse med 35 timer. Som konsekvens heraf anbefales det at indrette SFO'ernes åbningstid, så den passer med de tre blokke. Det vil sige, at SFO I åbner kl. 14.00, når indskolingseleverne har fri, og at SFO II åbner kl. 14.30 når mellemtrinseleverne har fri. For ikke at skulle åbne SFO II kl. 14.00 af hensyn til 3. klasserne foreslås det derfor, at de bliver en del af indskolingen og flyttes til SFO I. Langt de fleste kommuner, som Rødovre Kommune samarbejder med, og som har SFO, har denne opdeling.

De fysiske rammer på skolerne for indskolingerne er p.t. baseret på en indskoling fra 0.-2. klasse. Der vil således ikke på alle skoler være fysisk plads til 3. klasserne i selve indskolingsområderne. Der vil dog stadig kunne ske et tæt pædagogisk samarbejde på 0.-3. klasse, og der føres i dag komme- og gåkontrol på 0.-3. klasse.

Café-værestederne for 6.-7. klasse, som findes på alle skolerne, har en udnyttelsesgrad på ca. 50 procent, og det er langt overvejende 6. klasseelever, som benytter Café-værestederne. 7. klasserne benytter i stedet de ungdomsklubber, som ligger på tre af skolerne. Det foreslås, at Café-værestederne lukkes, at 6. klasserne flyttes til SFO II, og at 7. klasserne flyttes til ungdomsklubberne. Det foreslås endvidere, at såfremt helt særlige forhold gør sig gældende, kan skolens leder dispensere således, at en 7. klasseselev kan fortsætte i SFO II.

Rødovremodellen er kommunens indskolingsordning, hvor børnene i dag har 25 timer på 0., 1. og 2. klassetrin, og hvor børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger arbejder tæt sammen, således at der sikres kontinuitet og sammenhæng gennem hele indskolingsforløbet, så børnene får en tryg og helhedspræget skolestart. Der er afsat ekstra lærer- og pædagogresurser til ordningen, således at der altid er to voksne i 0. klasse, og således at der deltager pædagoger i 1. og 2. klasse i 5-15 timer ugentlig.

Med 3. klassernes tilknytning til indskolingen foreslås det, at indskolingsordningen udvides til også at omfatte dette klassetrin, dog således at der stadig er to voksne i 0. klasse, men således at de resurser, der er afsat til 1.-2. klasse, fremover kan bruges fleksibelt på 1.-3. klasse, hvor skoleledelsen anser, at effekten vil være størst. Det samlede timetal i indskolingsordningen og formålet med indskolingsmodellen vil være uændret.

Forældrebetalingen for børn i fritidstilbud efter 'Lov om frit valg' udregnes i forhold til bruttodriftsudgiften.

Sagen genoptages på aprilmøderækken.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Forældrebetalingen for SFO I og II er nedreguleret forholdsmæssigt som følge af den kortere åbningstid.

En SFO I plads vil pr. 01.08.2014 koste 1.557 kr. pr. måned (pt. 1.901 kr.)
En SFO II plads vil pr. 01.08.2014 koste 793 kr. pr. måned (pt. 1.097 kr.)

De relevante budgetter i forhold til konsekvenser af ændringerne vil blive korrigeret til budget 2015 ff. Ændringerne sker inden for den til rådighed værende økonomiske ramme.

Tidsplan

Ændringerne i SFO-strukturen sker pr. 01.08.2014.

Overordnet børne- og ungepolitik
Sag nr. 22

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde 27.11.2007 blev Rødovre Kommunes nuværende overordnede børne- og ungepolitik godkendt.

Politikken har siden da fungeret som et vigtigt og visionært styringsredskab for det daglige arbejde i daginstitutioner, skoler og kultur- og fritidstilbud samt for kommunens udvikling af områderne. Efter seks år er det tid til at revurdere den eksisterende overordnede børne- og ungepolitik og formulere en ny og endnu mere tidssvarende politik for området.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at projekt- og tidsplan for udarbejdelsen af en ny overordnet børne- og ungepolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Processen blev skudt i gang 26.09.2013, hvor der blev afholdt et borgermøde på Rødovregaard mellem Børne- og Skoleudvalget, Rødovreborgere, ledere og ansatte om en revision af den gældende kommuneplan. Der var på mødet en café-debat med input til en ny overordnet børne- og ungepolitik, hvor Børne- og Skoleudvalget og Børne- og Kulturforvaltningen fik en række gode og spændende forslag til nye initiativer for børn og unge i kommunen.

I 'Kommuneplan 2010-2022' står der i afsnittet 'Et udfordrende børne- og ungeliv' side 27-28 at: 'Det skal være godt at være barn og ung i Rødovre Kommune. Det er vores vision, at alle børn og unge har en tryg, sund og meningsfuld tilværelse'.

Kommunalbestyrelsen vil i planperioden derfor blandt andet arbejde for at:

 • 'skoler, daginstitutioner, fritidsklubber, foreninger og andre kommunale tilbud får endnu bedre betingelser for at sætte fokus på sundhedsmæssige, idrætslige, motionsmæssige og andre kreative initiativer,
 • understøtte særlige initiativer, der sætter fokus på indlæringsmetoder for børn og unge,
 • børn og unge bliver inddraget i beslutninger, der vedrører dem, så de kan blive endnu bedre til at tage medansvar for egen situation,
 • sætte øget fokus på bedre udnyttelse af de fysiske rammer som gode væresteder med større fleksibilitet i funktionerne. Det gælder de kommunale bygninger og byens rum,
 • skabe en sammenhængende indsats for børn, unge og den enkelte familie gennem individuelle løsninger'.

Der står desuden, at vi skal 'udmønte vores politikker for børn og unge i konkrete initiativer som emneprojekter, specielle profiler og andre lignende initiativer. Udgangspunktet er, at undervisningen udfordrer børn og unge og dermed øger indlæringsevnen'.

Kommuneplanen vil være et naturligt fundament i en ny politik, som desuden vil bygge på intentionerne i folkeskolereformen, der træder i kraft medio 2014.

Formålet med formuleringen af en ny overordnet børne- og ungepoilitik i Rødovre Kommune er at beskrive visioner, mål og værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i alderen 0-18 år. Den nye politik skal - i lighed med den nugældende politik - sikre en sammenhæng i opgaveløsningen på 0-18 årsområdet, være et handlingsorienteret styringsredskab for de ansatte og kvalificere den faglige indsats.

Politikken skal desuden fungere som et værktøj til at sikre videndeling og skabe en dialog mellem forskellige interessenter, samt skabe grundlaget for høj faglig kvalitet i de politiske og forvaltningsmæssige tiltag. Der skal i arbejdet sikres en bevidsthed om fleksibel opgaveløsning på tværs af faggrænser, således at undervisningen kan udfordre børn og unge som beskrevet i kommuneplanen.

Endelig er det hensigten, at den nye overordnede børne- og ungepolitik skal kunne anvendes som et dokumentations- og styringsredskab, således at politikere og fagperpersoner kan følge op på, hvorvidt de opstillede målsætninger bliver opfyldt.

Målgruppen er borgere og brugere, som skal kunne orientere sig mod kommunens overordnede politik på området, samt politikere, bestyrelser og fagpersoner, som arbejder med børn og unge i Rødovre Kommune, herunder skoler, institutioner og andre kommunale tilbud.

Arbejdsprocessen tager udgangspunkt i en styregruppe bestående af Børne- og Kulturforvaltningens chefgruppe og børnefamiliechefen, som vil være øverste ansvarlige, samt en række ledere og medarbejdere, der blive indbudt til at deltage i de tværfaglige projektgrupper, som vil blive nedsat. Bestyrelser og øvrige interessenter vil løbende blive inddraget i processen.

Politikken foreslås bygget op om følgende temaer:

 • Læring og trivsel.
 • Personlig og social udvikling.
 • Sundhed og bevægelse.
 • Børnekultur.
 • Brobygning og netværk.
 • Medansvar og indflydelse.

Sideløbende med udarbejdelsen af en ny overordnet børne- og ungepolitik foretages en evaluering af den nugældende politik på området, og der medtages relevante elementer herfra i det nye politikforslag.

Sagen forelægges samtidigt i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Kommuneplan 2010-2022.
Folkeskoleloven.
Lov om Social Service.
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Opstart af ny overordnet børne- og ungepolitik på borgermøde på Rødovregaard 26.09.2013
Proces- og tidsplan forelægges til politisk behandling februar 2014
Projektgrupper nedsættes og arbejder med de valgte temaområder februar-juli 2014
1. behandling af politikforslag
Høring i forældrebestyrelser, relevante MED-udvalg og andre relevante interessenter
september 2014
oktober - november 2014
2. behandling af politikforslag, politisk godkendelse af ny overordnet børne- og ungepolitik december 2014

 

Forældre- og elevtilfredshedsundersøgelse af Rødovre Kommunes folkeskoler og SFO'er
Sag nr. 23

Sagens kerne

Forældre- og elevtilfredshedsundersøgelse af Rødovre Kommunes folkeskoler og SFO'er er svarende til undersøgelsen, der blev gennemført i foråret 2011.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at projekt- og tidsplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen finder sted i uge 11 og 12 medio marts 2014 og er suppleret med fem nye spørgsmål, der omhandler 'elevdemokrati'. Der målrettes spørgeskemaer til forældre til børn, der går i kommunens folkeskoler fra 0.-10. klassetrin og til eleverne fra 6.-10. klassetrin.

Formålet med undersøgelsen er at videreudvikle Rødovre Kommunes folkeskoler og SFO'er, således at de kan blive endnu bedre og endnu mere attraktive. Resultatet af forældre- og elevtilfredshedsundersøgelsen skal være med til at belyse, hvordan den service og kvalitet, der ydes i skolerne og SFO'erne, opleves. Samtidig kan denne undersøgelse holdes op mod undersøgelsen fra 2011, da undersøgelserne vil være sammenlignelige, idet spørgsmålene fortrinsvis er de samme.

Lov- og plangrundlag

Kommuneplan 2010-2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Processen starter - mødesag forelægges til politisk behandling februar 2014
Dialog med skolerne februar/marts 2014
Forældre- og elevtilfredshedsundersøgelse afholdes uge 11 og 12 10.-23. marts 2014
Resultater fra forældre- og elevtilfredshedsundersøgelse forelægges til politisk behandling juni 2014

Bilag

Bilag 1: Spørgeskema til elever i 6.-10. klasse
Bilag 2: Spørgeskema til forældre til skole- og SFO-elever i 0.-10. klasse

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen Rødovre Skole
Sag nr. 24

Sagens kerne

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Rødovre Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Annette Bache gives tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Annette Bache har anmodet om udtrædelse af skolebestyrelsen, da hun ikke længere kan afsætte den fornødne tid det kræves. Børne- og Skoleudvalget har kompetencen til at give denne tilladelse. Der er ingen suppleanter til at varetage opgaven, og skolebestyrelsen vil således have et forældrevalgt medlem mindre frem til 31.07.2014.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

For resten af skoleåret 2013/2014.

Diverse
Sag nr. 25

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.