Børne- og Skoleudvalget

11-03-2014

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Kim Hammer (O)

Fraværende

Hans Houmøller(Ø)

Sager 28 - 38

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 28

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 2. Skolen altid online.
 3. Anvendelse af IT-programmer og APPs i undervisningen.
 4. Styrk sproget.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
Bilag 2: Skolen altid online
Bilag 3: Anvendelse af IT-programmer og APPs i undervisningen
Bilag 4: Styrk Sproget

Hendriksholm Skole - udskiftning af vinduer i hovedbygningen, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 29

Sagens kerne

Godkendelse af dispositionsforslag til udskiftning af vinduer i hovedbygningens sydfacade på Hendriksholm Skole.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2014 er der afsat rådighedsbeløb på 1.430.000 kr. til udskiftning af vinduerne.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.430.000 kr. til gennemførelse af udskiftningen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at dispositionsforslag og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.430.000 kr.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Indgangspartiet og vinduerne i hovedbygningens sydvendte facade er i meget ringe forfatning.
Flere vinduer er sikret mod nedstyrtning ved ekstraordinær fastgørelse af vinduesrammerne.

Dispositionsforslag:
Teknisk Forvaltning foreslår, at vinduerne udskiftes til nye vinduer, der i proportioner, farve og udseende i øvrigt svarer til de eksisterende vinduer i facaden.

For at sikre lang holdbarhed med minimalt vedligeholdelsesbehov foreslås de nye vinduer udført i en udgave, hvor rammer og karme af træ udvendigt er afdækket med lakerede aluminiumskapsler.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til udskiftningen er anslået i alt 1.430.000 kr.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 11.03.2014
Økonomiudvalget: 18.03.2014
Kommunalbestyrelsen: 25.03.2014
Projektering og udbud: april - maj 2014
Udførelse: juli - august 2014
Ibrugtagning: medio august 2014

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 21.02.2014

Børneinstitutionen Egegården - renovering af tag, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 30

Sagens kerne

Godkendelse af dispositionsforslag til renovering af taget på Børneinstitutionen Egegården.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2014 er der afsat rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. til renovering af taget.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til gennemførelse af renoveringen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at dispositionsforslag og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver, og
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.200.000 kr.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Børneinstitutionens tag er i ringe stand i et omfang med tilbagevendende problemer med indtrængende vand i institutionen.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Børneinstitutionen Egegården og Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet forslag til renoveringen.

Dispositionsforslag:
Det foreslåes, at den nye tagbelægning udføres med profilerede metalplader i mørk grå, og at der i forbindelse med renoveringen sker en efterisolering af tagfladen med 200 mm mineraluld.

De eksisterende tagplader indeholder asbest, og forskriftsmæssig bortskaffelse af disse er indeholdt i projektet.

Renoveringen vil ske etapevis af hensyn til institutionens fortsatte drift.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til renoveringen er anslået til i alt 1.200.000 kr.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 11.03.2014
Økonomiudvalget: 18.03.2014
Kommunalbestyrelsen: 25.03.2014
Projektering og udbud: maj - juni 2014
Udførelse: august - oktober 2014
Ibrugtagning: primo november 2014

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 21.02.2014

Forventet behov for daginstitutionspladser - marts 2014
Sag nr. 31

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra marts 2014 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden marts 2014 - februar 2015.

Der er fra februar 2014 indhentet en ny prognose fra Dynasoft, hvoraf uddrag vedlægges som bilag.

Dynasoft har opgjort dækningsgraden, og denne er steget for vuggestuebørn fra 89 procent til 92 procent på et år. I samme tidsrum er dækningsgraden faldet en anelse for børnehavebørn fra 96 procent til 95 procent.

Ifølge Dynasoft passes der i øjeblikket 75 børn i andre kommuner. Samtidigt fremgår det, at der passes 48 børn fra andre kommuner i kommunens daginstitutioner. Således er der netto 27 børn, der bliver passet udenfor kommunen.

Derfor vil ventelisten midlertidigt bliver åbnet gældende fra 01.05.2014, således at forældre til børn fra andre kommuner har mulighed for at skrive sig på venteliste til en institutionsplads i Rødovre Kommune på samme vilkår som kommunens egne borgere. Det fremgår af reglerne, at ventelisten altid kan lukkes igen, hvis f.eks. pasningsgarantien trues.

Dynasoft forventer, at fødselstallet begynder at stige igen i 2018.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt marts 2014 - februar 2015
Bilag 2: Prognose fra Dynasoft
Bilag 3: Generelle betragtninger fra Dynasoft

Lokale rammer og indhold i skoler og SFO fra skoleåret 2014/15
Sag nr. 32

Sagens kerne

Sagen er en statusredegørelse for, hvorledes rammer og indhold foreslås implementeret pr. 01.08.2014 jf. folkeskolereformen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at de foreslåede tiltag implementeres som beskrevet, og
 2. at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget). F.s.v.a. pkt. 1.
Pkt. 2 bortfalder.

Sagsfremstilling

Der har siden skolernes sommerferie 2013 været arbejdet med folkeskolereformens betydning for skoler og SFO'er i Rødovre Kommune. Arbejdsformen har været, at Børne- og Kulturforvaltningen og skoleledelserne har afholdt en række møder og seminarer, hvor forskellige aspekter har været drøftet - dels ud fra egne oplæg og dels ud fra gæsteoplæg. De faglige foreninger, BUPL, Rødovre Lærerforening og FOA, har været inviteret til at deltage i processen med henblik på at skabe en åben dialog og for at bruge de forskellige kompetencer, der er i de forskellige regier. Den mere direkte medarbejderinddragelse, elevinddragelse og forældreinddragelse har foregået og foregår på skolerne, hvor der har været afholdt forskellige temamøder for alle medarbejderne, og hvor der har været drøftelser i MED-regi og bestyrelsesregie. Denne arbejdsform tænkes fortsat frem til skolernes sommerferie 2014.

På junimødet 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen et udviklingsprojekt for udskolingerne på kommunens skoler, FUEL-projektet. Det er et treårigt projekt, som har til formål at udvikle skoletilbudet for de ældste elever i forhold til at sætte dem bedre i stand til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Kernepunkterne i FUEL-projektet er: Differentierede faglige mål for den enkelte elev, fokus på undervisningsdifferentiering, kontaktlærerordning, fokus på holddannelse, fokus på undervisningsmiljøets tilpasning til de unge, fokus på ungepædagogik samt en åbning ud mod erhvervslivet og ungdomsuddannelserne. Det kan nu konstateres, at folkeskolereformen har fokus på de samme parametre, hvorfor elementerne i FUEL foreslås inddraget i den generelle udvikling af skolerne, frem for at fortsætte som et selvstændigt projekt. Erfaringerne fra FUEL-projektet kan således bruges på hele skoleforløbet.

Helt overordnet betragtes hele dagen på skolen som et læringstilbud. Det vil sige, at det forventes, at læring er i centrum fra det tidspunkt eleverne møder ind i SFO om morgenen til de forlader den om eftermiddagen.

Nedenfor kommenteres de forskellige parametre i reformen.

Skoledagens struktur

Reformen lægger op til, at eleverne skal møde en ny skolehverdag, når de møder i skolen til august. For at skabe en 'ny' hverdag er det nødvendigt til en vis grad at nedbryde de strukturer, den 'gamle' hverdag har været styret efter. Som det er i dag, er dagen overordnet bygget op af faglige moduler af 45 minutters varighed med én lærer tilknyttet. Skemaet er altovervejende ens hver uge hele året. Der har dog gennem årene været blødt op på denne struktur med 2 lektioners moduler, temauger og holddeling. I forbindelse med FUEL-projektet er det 'kendte' system ligeledes blevet udfordret på flere måder, og skemaet har i højere grad været opbrudt i ugeflader, hvor der har været undervist i flader som temauger, faguger og innovationsuger. På en af skolerne er skemaet i dag så fleksibelt, at det bliver korrigeret hver tredje uge, således at skemaet retter sig efter indholdet i undervisningen og ikke omvendt. Endelig er der et større fokus på at bruge holddeling mere strategisk. Der er gode resultater med denne opblødning af strukturen.

Med målet om en større åbning mod kultur- og fritidsområdet, erhvervsuddannelserne og erhvervslivet, er behovet for en fleksibel struktur blevet yderligere tydeliggjort.

For at skabe de bedste muligheder for at understøtte fleksibiliteten i dagligdagen foreslås det, at grundstrukturen bliver som vist i bilag 1 med to undervisningsflader delt af en middagspause. Disse flader kan i perioder udfyldes med faglige perioder, svarende til hvad der kendes i dag som lektioner (bilag 2) eller med en kombination af lektioner og tema- eller projektflader (bilag 3). For indeværende er det lovgivningsmæssigt bestemt, at tiden til lektiecafé/fordybelse skal ligge som et bånd sidst på skoledagen. Når dette er ophævet, vil der kunne lægges tid til fordybelse og lektiecafé mere fleksibelt. Elevpauser lægges ind i forhold til indholdet i undervisningen og elevernes behov.

Understøttende undervisning

Det nye begreb 'understøttende undervisning' skal anvendes til læringsforløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling og motion og trivsel. Der er i finansieringen af reformen taget udgangspunkt i, at den understøttende undervisning, som varetages af skolens personale, fordeles mellem lærere og pædagoger ud fra en 50/50 model. Rødovre Kommune har et stort erfaringsgrundlag at bygge på med hensyn til pædagogers deltagelse i undervisningen i kraft af den indskolingsordning, som har eksisteret siden skoleåret 1998/99. De erfaringer tænkes anvendt bredt, således at pædagoger kan indgå i undervisningen i hele skoleforløbet.

Som den øvrige struktur er den understøttende undervisning tænkt tilrettelagt fleksibelt. Det vil sige, at det er indholdet, der er afgørende for, hvorledes undervisningen tilrettelægges. Den kan således ligge som et selvstændigt modul eller som en del af undervisning i et fag, fx i forbindelse med holddeling. Endelig kan den ligge helt uden for skolens matrikel.

Kontaktlærerordning

En af de gode erfaringer fra FUEL-projektet er kontaktlærerordningen, hvor alle elever i overbygningen har en samtale mindst hver anden uge med en kontaktlærer om faglige og sociale mål, evaluering af mål, samt trivsel. Såvel elever som lærere har udtrykt stor tilfredshed med denne ordning. Den vil derfor blive foldet ud over hele skoleforløbet. Kontaktpersonen kan være såvel en lærer som en pædagog.

Partnerskaber

Som en del af reformen skal der indgås gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskolen og kommunens musik- og billedskoler. I Rødovre Kommune er der i forvejen et godt samarbejde med musikskolen om kompagnonundervisning i indskolingen, om korskole og sidst i forbindelse med oprettelsen af 'Musik Unik'. Skolerne har ligeledes et godt samarbejde med Heerup Museum om flere projekter, og der er et godt samarbejde med Biblioteket om 'Børnekulturpakken'. Endelig er der på idrætsområdet et godt samarbejde i forbindelse med Valhøj Skoles idrætsprofillinje. Ud over disse specifikke områder er der generelt et godt samarbejde mellem skolerne og kommunens kultur- og fritidstilbud. På denne baggrund arbejdes der på at indgå et egentligt partnerskab mellem kommunens folkeskoler og kultur- og fritidsområdets institutioner. Partnerskabet skal bygge på, at kultur- og fritidsområdet leverer forskellige "pakker/tilbud", som dækker hele skoleforløbet, og at skolerne skal forpligte sig til at bruge disse tilbud i undervisningen. Aftalen er endnu ikke indgået, men forventes at være klar til aprilmøderækken, hvor den vil blive forelagt for fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen.

I dag tilbyder SSP-konsulenterne forskellige forebyggende temamøder med forældre og elever, og i et samarbejde med Vestegnens Politi arrangeres møder om flertalsmisforståelser i forhold til misbrug og kriminalitet. På nær samarbejdet med politiet er tilbudene frivillige for skolerne at benytte. Som med kultur- og fritidsinstitutionerne bliver der formuleret en aftale med SSP-konsulenterne om ydelser rettet mod forskellige aldersgrupper, som skolerne forpligter sig til at gøre brug af, fx uddannelse af konfliktmæglere, forældre- og elevmøder om sociale overdrivelser/flertalsmisforståelser o.a.

Rødovre Kommunale Ungdomsskole løser i dag opgaver inden for folkeskolens regi. Det drejer sig om dagskolen for 8. - 9. klasses elever, som er kørt trætte i folkeskolerne, og som har behov for et anderledes undervisningstilbud. Herudover kan kommunens elever modtage undervisning i et treårigt forløb i fransk som andet fremmedsprog med en afsluttende afgangseksamen. Som noget nyt uddanner ungdomsskolen nu lærere og pædagoger i et koncept, der er udviklet på Ungdomsskolen om vredeshåndtering, Diamantforløbet. Endelig er det aftalt, at Ungdomsskolen skal varetage arbejdet med fælleselevrådet. Der vil - som med de ovenstående områder - blive udarbejdet en aftale mellem folkeskolerne og Ungdomsskolen om, hvilke opgaver de fremover kan stå for. Forslag til denne aftale vil ligeledes blive forelagt Kommunalbestyrelsen.

Kommunens tre byggelegepladser blev friholdt for besparelser i forbindelse med den længere skoledag under forudsætning af, at de kunne indgå i den understøttende undervisning med netop deres kompetencer inden for natur og dyreliv. De har ud over dette også udarbejdet nogle supplerende undervisningsforløb i praktisk anvendt matematik i forbindelse med deres byggeri.

I forbindelse med FUEL-projektet er der indgået samarbejder med tekniske skoler og Nørre Gymnasium. Der arbejdes på at udvide disse aftaler og at indgå aftale med flere ungdomsuddannelser, ligesom der arbejdes med at indgå aftaler med erhvervslivet om fx praktikpladser.

Bevægelse

Reformens krav om mere bevægelse for eleverne i skolehverdagen er en del af den understøttende undervisning. Strukturen herfor er beskrevet ovenfor. På Valhøj Skole har de som idrætsprofilskole gennem fire år mange erfaringer med, hvorledes bevægelse kan inddrages i den almindelige undervisning. Disse erfaringer vil fremadrettet blive brugt på alle skolerne i kommunen. Herudover indgår skolerne i et samarbejde med Bevægelseskompagniet på Vestvolden.

Holddannelse

Holddannelse har gennem nogle år været en af folkeskolens muligheder for at undervisningsdifferentiere. Med den større fleksibilitet i strukturen og indførelse af den understøttende undervisning øges mulighederne for holddannelse. Holddannelsen sker altid i respekt for enhedsskolen og med udgangspunkt i det pædagogiske indhold og elevgruppen. Der vil således på skolerne blive holddelt ud fra pædagogiske kriterier i forhold til fag, niveau, interesser, struktur o.a. Holddelingen kan foregå i klassen, på tværs af klasser på årgangen og på tværs af årgange. Der er i folkeskoleloven bestemt, hvor meget der maksimalt kan holddeles.

Fordybelse/lektiecafé

I Rødovre Kommune har der i mange år været tilbud om lektiecafé på alle skolerne. Erfaringerne viser, at det kun er en lille del af eleverne som benytter sig af tilbudet, selv om de har behovet. Med indførelse af tid til fordybelse vil det betyde, at de kendte lektiecaféer skifter karakter til i højere grad at kunne differentiere i tilbudet.

SFO

Som beskrevet ovenfor foreslås det, at hele dagen i skole og SFO ses som et læringstilbud. I den forbindelse vil det være relevant at revidere de vedtagne 'Mål og indholdsbeskrivelser for SFO', som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Imidlertid bygger de oven på de pædagogiske læreplaner, som er vedtaget for daginstitutionerne, og de ligger tæt op ad den nuværende Børne- og ungepolitik. Da der sker ændringer for en del af læreplanerne, og da arbejdet med at formulere en ny overordnet Børne- og ungepolitik er igangsat, foreslås det, at arbejdet med at formulere nye mål og indholdsbeskrivelser for SFO'erne afventer udarbejdelsen af den nye Børne- og ungepolitik, som forventes vedtaget inden udgangen af 2014.

Plads til forskellighed

Det er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at der stadig skal være plads til forskellighed inden for rammerne af det fælles skolevæsen, hvorfor skolerne også i fremtiden vil kunne udfylde de givne rammer på forskellig vis - dette med henblik på at nå de opsatte mål og skabe de bedst mulige skoletilbud for Rødovre Kommunes elever i fremtiden.

Styring på effektmål

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den fremtidige styring af kommunens folkeskoler skal ske ud fra opstillede effektmål. Forslag til effektmål vil blive fremlagt til beslutning i en senere sag.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.
Lov om Ungdomsskolen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen er indarbejdet i budgettet.

Tidsplan

Folkeskolereformen træder i kraft 01.08.2014.

Bilag

Bilag 1: Elevskema reform prototype

Faglig handleplan for Tinderhøj Skole
Sag nr. 33

Sagens kerne

I forbindelse med godkendelsen af Kvalitetsrapport for folkeskolerne på decembermøderækken 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skal sættes fokus på højnelse af Tinderhøj Skoles faglige resultater. Børne- og Kulturforvaltningen har sammen med Tinderhøj Skole udarbejdet en handleplan for, hvorledes Tinderhøj Skoles elever kan opnå samme resultater som de øvrige skoler i kommunen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at den fremlagte handleplan tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På sit ordinære møde 20.12.2013 behandlede Kommunalbestyrelsen Kvalitetsrapporten for folkeskolerne for skoleåret 2012/2013. Med baggrund i at karaktererne ved afgangsprøverne på Tinderhøj Skole udviser et lavere niveau end de øvrige skoler i Rødovre Kommune, er Børne- og Kulturforvaltningen gået i dialog med Tinderhøj Skole med henblik på udarbejdelse af en handleplan til sikring af, at det faglige niveau på skolen kommer på højde med de øvrige skoler.

De sidste par år har lærerne i overbygningen arbejdet med flere tiltag under FUEL-projektet, som skulle medvirke til at hæve det faglige niveau. I indeværende skoleår er der sat yderligere fokus på processen, da en gruppe lærere er koblet på en PH.D-stipendiat, hvor der sættes individuelle læringsmål for eleverne. Det er et ønske, at de gode erfaringer fra FUEL i overbygningen anvendes ved udarbejdelse af handleplanen, og at de gode resultater bredes ud til hele skoleforløbet.

For at fremme læseindlæringen er der tillige i indeværende skoleår indført læsebånd for alle klasser med faglig læsning i fagene.

Desuden er der indledt et samarbejde med Danish Institute for Study Abroad (DIS), hvor eleverne har gjort gode erfaringer med engelsktalende undervisere i samarbejde med engelsklærerne.

Der er således sat flere tiltag igang i forhold til at øge elevernes faglige udbytte.

Der opstilles følgende mål:

 • Eleverne i kommende 1. klasse skal ligge på niveau med resten af kommunens førsteklasser ved læsetestene og følge samme udvikling.
 • Der skal på mellemtrinnet i de nationale test ske en fremadskridende udvikling i resultaterne, således at de inden for en toårig periode skal være på højde med resultaterne på de øvrige skoler.
 • Resultaterne ved folkeskolernes afgangsprøver juni 2016 skal være på højde med gennemsnittet i kommunen.

Det er skolebestyrelsens og ledelsens holdning, at det - for at kunne opnå de ønskede resultater - er nødvendigt at strukturere skolens organisation på en ny måde i forpligtende lærerteams, det vil være nødvendigt med et nyt læringsyn, og der vil skulle ske en kompetenceudvikling af medarbejderne. For medarbejderne på Tinderhøj Skole vil en ny struktur og et nyt læringssyn betyde en radikal kulturændring, hvorfor det vil være nødvendigt, at hele medarbejdergruppen deltager.

Handleplanen

Handleplanen tager udgangspunkt dels i et toårigt praksisnært kompetenceudviklingsprojekt for medarbejderne i forhold til:

 • Tydelige læringsmål
 • Summativ- og formativ feedback
 • Effektvurdering
 • At lære eleverne at lære
 • Undervisning set gennem elevens øjne
 • Lærernes nye roller som evaluatorer og forandringsagenter

og dels i initiativer her og nu.

Der tages udgangspunkt i John Hatties evidensbaserede forskningsresultater, som dels giver konkrete metoder til at omsætte dem i praksis og dels giver forståelse af nødvendigheden af et ændret mindset, som er det overordnede budskab i forskningsresultaterne: "Kend jeres virkning og brug denne viden til yderligere udvikling for eleverne". SMTTE-modellen eller en lignende model kobles på arbejdet med John Hatties metoder.

For at udvikle ovenstående elementer kræver det, at lærerne udvikler læringen sammen, og det kræver, at de effektvurderer og reflekterer over nye og andre måder at organisere læringen på. Dette vil ledelsen løbende drøfte med medarbejderne ud fra besøg i undervisningen og deltagelse i teammøder.

Handleplanen er i overensstemmelse med den udvikling og nytænkning, som skolereformen iøvrigt kræver.

Med baggrund i besøg i undervisningen har ledelsen iværksat en dialog med lærerne om brugen og effekten af iPads og Tablets med fokus på læringsmål for eleverne.

Planen forelægges skolens medarbejdere med henblik på en nærmere konkretisering.

Indsatserne her og nu vil være:

 • En tæt dialog mellem den enkelte medarbejder og ledelsen om undervisningens kvalitative indhold og elevernes resultater.
 • Lærerne skal opstille faglige læringsmål for og sammen med den enkelte elev.
 • Lærerne får et kompetenceløft i brugen af Reading Recovery med henblik på at styrke læseindlæringen.
 • Gode erfaringer fra kommunens øvrige skoler inddrages i planlægningen.

Handleplanen vil være fast punkt på skolebestyrelsens møder fremover. Der forelægges en status for Børne- og Skoleudvalget to gange om året.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Alle medarbejdere forventes at skulle bruge 15 - 20 timer i hvert af skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 på deltagelse i møder, workshops, oplæg og lignende. Der forventes tilknyttet konsulentbistand til sikring af proces og kvalitativ udvikling.
Udgifterne holdes inden for skolens og Børne- og Kulturforvaltningens budget.

Tidsplan

Initiativer i forhold til planen iværksættes straks.

Skolebestyrelsesvalg 2014
Sag nr. 34

Sagens kerne

Sagen er en opfølgning på sag nr. 217 fra Kommunalbestyrelsen møde 17.12.2013 om 'Ændrede regler for sammensætning af skolebestyrelser', som blev sendt i høring, samt en orientering om tidsplanen i forbindelse med skolebestyrelsesvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 • at fristerne for skolebestyrelsesvalget 2014 tages til efterretning,
 • at skolebestyrelserne udvides med to pladser, som kan besættes med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser og/eller det lokale kultur- og fritidsliv, samt
 • at skolens SFO- og afdelingsledere kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret, såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker det.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Ændringer i Lov om Folkeskolen har åbnet op for muligheden for, at der tilknyttes to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser og/eller det lokale kultur- og fritidsliv. Sagen har været i høring i skolebestyrelserne, og der er modtaget syv høringssvar. Fem skolebestyrelser anbefaler en udvidelse, og to bestyrelser ønsker at vente til folkeskolereformen er implementeret.

Der er ligeledes åbnet mulighed for, at skolens øvrige afdelingsledere kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Seks bestyrelser er positive over for en deltagelse af skolens øvrige ledere. Én bestyrelse ønsker det ikke.

Det fulde regelsæt vedrørende skolebestyrelsesvalget indarbejdes i forslaget om ændring af styrelsesvedtægterne for skolerne, som tages op på Kommunalbestyrelsens møde i april 2014.

Endelig vedrører sagen frister for skolebestyrelsesvalget 2014. De indstillede frister omfatter valgperioden frem til den 31. maj 2014, hvor valget, i henhold til 'Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen', skal være afsluttet. Tidsplanen fremgår af vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Tiden frem til skolebestyrelsesvalget.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar - Hendriksholm Skole
Bilag 2: Høringssvar - Nyager Skole
Bilag 3: Høringssvar - Rødovre Skole
Bilag 4: Høringssvar - Tinderhøj Skole
Bilag 5: Høringssvar - Valhøj Skole
Bilag 6: Høringssvar - Islev Skole
Bilag 7: Høringssvar - Skovmoseskolen
Bilag 8: Frister Skolebestyrelsesvalg 2014

Indskrivning til børnehaveklasse for skoleåret 2014/2015
Sag nr. 35

Sagens kerne

Indskrivning til børnehaveklasse for skoleåret 2014/2015.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Grundlaget for planlægningen af det kommende skoleår for børnehaveklasserne bygger på Kommunalbestyrelsens beslutning af 26.10.2004 vedrørende Lov om folkeskolen (mere frit skolevalg indenfor og over kommunegrænserne), ændringer af skoledistrikterne, antallet af børn samt udsættelse af undervisningspligten.

Der er indskrevet 433 elever i Rødovre til skolestart 2014, og der oprettes 19 klasser, hvilket giver et gennemsnit på 22,8 elever pr. klasse. De 19 klasser oprettes som følgende: Hendriksholm Skole 3, Islev Skole 4, Nyager Skole 3, Rødovre Skole 3, Tinderhøj Skole 3, Valhøj Skole 3.

28 elever har i år fået opfyldt deres ønske om en anden skole end distriktsskolen, og for 15 elever har det ikke været muligt at imødekomme deres ønske om anden skole end distriktsskolen. 36 elever har valgt en anden skole end en skole i Rødovre Kommune, og 36 elever har fået udskudt undervisningspligten et år. Der afventes andet skoletilbud for 5 elever.

Til sammenligning kan det oplyses, at der også til skolestart 2013 blev indskrevet 433 elever i de seks folkeskoler, og til skolestart 2012 blev der indskrevet 393 elever. 35 elever valgte i 2013 en anden skole end en skole i Rødovre. I 2012 var dette tal 23 elever.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen udover det i budgettet fastsatte beløb.

Bilag

Bilag 1: Tabel over indskrevne børn 2014

Ansøgning om afvikling af gruppeprøve i fysik, prøvetermin maj-juni 2014
Sag nr. 36

Sagens kerne

Valhøj Skole ønsker at indgå i Undervisningsministeriets forsøg omkring afholdelse af gruppeprøve i Fysik/kemi 2013/14. Kommunalbestyrelsen skal give samtykke til, at Valhøj Skole indgår i forsøget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver samtykke til, at Valhøj Skole kan deltage i forsøgsordningen.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Som led i det løbende udviklingsarbejde på prøveområdet og som en del af aftale om fagligt løft i folkeskolen, har Undervisningsministeriet åbnet op for forsøgsordning omkring gruppeprøver i Fysik/kemi i skoleåret 2013/14.

Valhøj Skole ønsker at deltage i forsøget. Skolen ser en øget mulighed for at skabe en styrket sammenhæng mellem undervisning, arbejdsformer og afsluttende prøve.

Undervisningsministeriet forudsætter samtykke fra elever, forældre og Kommunalbestyrelse omkring deltagelse i forsøgsordningen. Valhøj Skole har indhentet samtykke fra elever og forældre.

Som opfølgning på forsøgsarbejdet skal Valhøj Skole udarbejde en evalueringsrapport. Rapporten skal fremsendes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Rapporten vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget.

Lov- og plangrundlag

Prøvebekendtgørelsen § 46.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forsøget afvikles i prøvetermingen maj - juni 2014.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning Valhøj Skole, godkendelse af forsøg om gruppeprøve i Fysik/kemi.

Dispensation fra reglerne om mindste varighed af undervisningstiden på Udviklingscenter Skiftesporet
Sag nr. 37

Sagens kerne

Den nye folkeskolereform træder i kraft pr. 1. august 2014. Det betyder en øgning af den samlede undervisningstid for alle folkeskoleelever, og dermed også for de børn og unge, der midlertidigt går på Udviklingscenter Skiftesporet istedet for på en af folkeskolerne i Rødovre.

Undervisningen på Udviklingscentret Skiftesporet er tæt koblet med en behandlingsmæssig indsats, og for at sikre en optimal sammenhængende indsats stiller det store krav til daglig koordinering af indsatsen for det enkelte barn. For fortsat at sikre den fornødne tid til denne koordinering, der foregår efter den daglige undervisning, ansøges der om dispensation for reglerne om mindste varighed af undervisningstiden.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives dispensation til at fravige mindste varighedsregler for den samlede undervisningstid på Udviklingscentret Skiftesporet i skoleåret 2014 - 2015.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den nye folkeskolereform, som træder i kraft pr. 1.8.2014, fastlægger minimumstimetal for børnenes årlige samlede skoletid.

For Udviklingscenter Skiftesporets vedkommende vil den øgede åbningstid for eleverne få alvorlige konsekvenser for muligheden for at fastholde den behandlingsorienterede tilgang til arbejdet med eleverne og deres familier. Udviklingscenter Skiftesporets arbejde indeholder foruden undervisning individuelle samtaler med børn, unge og deres familier, undervisning og supervision af personalet samt eksterne møder med samarbejdspartnere som Børne- og Familieafdelingen, PPR, folkeskoler og fritidsinstitutioner.

Det behandlings- og netværksbaserede arbejde er krumtappen i Udviklingscenter Skiftesporets arbejde for at få skabt basis for at sluse eleverne tilbage i et normalt undervisningsmiljø. Dette tværfaglige arbejde vil der ikke være tilstrækkelig tid til, og formålet med den kombinerede undervisning og behandling af børn og deres familier vil ikke kunne nås, hvis eleverne på klassetrin 4. - 9. klasse fortsat skal være på skolen helt frem til kl. 15.00.

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (L51 vedtaget den 20. december 2013) indeholder en mulighed for at ansøge den stedlige kommunalbestyrelse om et reduceret timetal indenfor den understøttende undervisning, hvis der ydes yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Da tæt faglig støtte og undervisningsdifferentiering allerede i dag indgår som en integreret del af dagligdagen på Udviklingscenter Skiftesporet, hvor alle undervisningslektioner typisk er bemandet med 2 medarbejdere, ansøges der om en reduktion af det samlede årlige timetal for eleverne på 4. - 6. klassetrin på 120 timer og for 7. - 9. klassetrin på 200 timer, således at alle elever får en samlet skoledag fra kl. 8.00 til kl. 14.00 (30 timer om ugen).

Dette vil iøvrigt betyde en udvidelse af timetallet på 2½ time pr. uge i forhold til nuværende undervisning, og vil opfylde det fremtidige krav for elever på 0. - 3. klassetrin, der er på 28 undervisningstimer og tilbud om 2 timers lektiecafe. For 4. - 6. klassetrin er kravet 30 timers ugentlig undervisning og tilbud om 3 timers lektiecafe, og for de ældste elever 33 timers undervisning og tilbud om 2 timers lektiecafe.

Der er plads til 40 elever på Udviklingscenter Skiftesporet, og de fordeler sig pt. med 16 elever på 0. - 3. klassetrin, 17 elever på 4. - 6. klassetrin og 7 elever på 7. - 9. klassetrin.

Forslaget vil ikke få konsekvenser for elevernes efterfølgende skolefritidstilbud. Elever i SFO 1 (for 0. til 3. klasse) vil kunne møde ind til den nye åbningstid kl. 14.00, og elever i SFO 2 (4. til 6. klasse) vil blive sendt afsted fra Udviklingscenter Skiftesporet, så de først ankommer til SFO 2 kl. 14.30. Herved undgås, at der skal tilbydes ekstra åbningstid til eleverne, (jvf. bilag med bemærkningerne i L51 §16B stk. 2).

Ønske om ændring i mindste varighed af undervisningstiden kan ifølge loven bevilges i op til et år.

Lov- og plangrundlag

L51 "Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love." Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling d. 20. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Udvidelsen af timetallet er udgiftsneutralt, da det gennemføres ved en omlægning af Udviklingscenterets samlede opgaver.

Tidsplan

Ændring af mindste varighed af undervisningstiden for børn på 4. - 9. klassetrin på Udviklingscenter Skiftesporet sker fra 1. august 2014 og frem til 31. juli 2015.

Bilag

Bilag 1: Lov 51: Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love.

Diverse
Sag nr. 38

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.