Børne- og Skoleudvalget

08-04-2014

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Hammer (O)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)

Sager 42 - 50

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 42

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 2. Notat vedrørende fastholdelse og rekruttering.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for undevisning for perioden 05.03.14 - 27.03.14
Bilag 2: Meddelelsesdokument til BSU og ØU

Islev Skole, Hovedbygning/rød bygning, fjernelse af altangange og etablering af holdlokaler - godkendelse af projektforslag og ansøgning om bevilling
Sag nr. 43

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af 20.03.2014 vedrørende fjernelse af altangange og etablering af holdlokaler på Islev Skole.

På Kommunalbestyrelsens møde den 17.12.2013 blev der afsat rådighedsbeløb på 2.350.000 kr. til projektet, og samtidig blev der givet en anlægsbevilling på 250.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 2.100.000 kr. til gennemførelse af projektet, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 2.350.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i underhåndsbud,
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 2.100.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I helhedsplanen for Islev Skole er der medtaget fjernelse af altangange samt indretning af område til holdundervisning i skolens hovedbygning.

I samarbejde med Islev Skole og Børne- og Kulturforvaltningen har Teknisk Forvaltning udarbejdet vedlagte projektforslag.

Projektforslaget omfatter fjernelse af udvendige altangange samt etablering af nye udvendige trapper på bygningens vestfacade. Endvidere etablering af ny solafskærmning på vestfacaden.

Herudover etablering af holdlokaler på overetagen ved åbning af to eksisterende klasselokaler mod gangarealet og åbning mellem de to lokaler indbyrdes.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenører.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til i alt 2.350.000 kr., hvoraf 250.000 kr. er disponeret til projektering.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Islev Skole, udarbejdet maj 2011.

Det vurderes, at gennemførelse af forslaget ikke vil påvirke driftsudgifterne i nævneværdigt omfang.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 08.04.2014
Økonomiudvalget: 23.04.2014
Kommunalbestyrelsen: 29.04.2014
Projektering og udbud: maj - august 2014
Udførelse: juli - november 2014
Ibrugtagning: primo december 2014


Nedrivning af altangangene, der er en betonkonstruktion, er forbundet med støjgener og udføres derfor i skolens sommerferie.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 24.03.2014
Bilag 2: Projektforslag, Fjernelse af altangange og etablering af holdlokaler af 20.03.2014

Nyager Skole, renovering af stor skolegård og areal mod nord - godkendelse af projektforslag
Sag nr. 44

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af 15.03.2014 til renovering af den store skolegård efter fjernelse af SFO-pavillonen og retablering af arealet mod nord efter færdiggørelse af 3. og sidste etape af indskolingsbygningen.

Der er den 17.12.2013 givet anlægsbevilling på 2.276.000 kr. til udarbejdelse af forslag og gennemførelse af projekterne. Herudover har Nyager Skole overført 300.000 kr. af deres opsparede midler til anlægssagen, hvorefter den samlede anlægssum udgør 2.576.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes som fagentreprise i licitation, og
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I Nyager Skoles helhedsplan for skoleudbygning er der medtaget renovering af den store skolegård efter fjernelse af SFO-pavillon og retablering af arealet mod nord mellem Nyager Vænge og Otto Møllers Vænge efter opførelsen af 3. etape af indskolingsafsnittet.

Den store skolegård er på i alt 3.500 m2. Gården består i dag overvejende af asfalt med et boldbur mod vest ved indgangen til skolen og en boldbane mod øst ved stien. Derudover er der stort set ikke andre lege- og opholdmuligheder.

Arealet mod nord mellem Nyager Vænge og Otto Møllers Vænge benyttes i dag fortrinsvis til cykelparkering. Den tidligere gennemkørsel og parkering på området blev afspærret i forbindelse med etablering af den nye parkeringsplads mod Ejbyvej.

I samarbejde med Nyager Skole og Børne- og Kulturforvaltningen har Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen udarbejdet vedlagte projektforslag sammen med den tilknyttede eksterne rådgiver GHB Landskabsarkitekter.

Den store skolegård

Projektforslaget er udarbejdet ud fra det tidligere udarbejdede visionsoplæg 'Spring over hvor gærdet er sjovest, Drøn på Skolegården' med henblik på at skabe rum til leg og bevægelse samt til læring og ophold.
Der er lagt vægt på at skabe forskellige rum, både til større grupper samt til mindre hyggekroge, som specielt pigerne har efterspurgt.
Der er i projektforslaget planlagt et område 'gymnastiksalen', hvor der tænkes opstillet aktivitetsredskaber, et læringsrum med tavler til udeundervisning og et kantineområde til ophold som supplement til de to boldområder.
Herudover foreslås der opstribet på asfalten til undervisningsbrug, f.eks. et Danmarkskort, det periodiske system og lignende.
Forslaget omfatter også en mindre tilpasning af boldarealet mod vest ved indgangen, således at der her skabes et større rum til samlinger. Boldbanen mod øst ved stien bibeholdes som i dag.

Arealet mod nord mellem Nyager Vænge og Otto Møllers Vænge

På arealet ønsker skolen cykelparkering samt mulighed for udeundervisning.
Der er derfor i projektforslaget planlagt indretning af to læringsrum/scienceområder.
Herudover foreslås der opstribet på asfalten til undervisningsbrug og leg.
Forslaget omfatter også indretning af to områder til cykelparkering for henholdsvis elever og lærere.

Det endelige projekt vil blive udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen samt Nyager Skole.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglement i forhold til legeudstyr og skelforhold.
Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projekterne er anslået til i alt 2.576.000 kr.

Beløbene er afsat på grundlag af den revidere helhedsplan for Nyager Skole, udarbejdet maj 2011. Herudover er der overført 300.000 kr. til anlægsprojektet fra Nyager Skoles opsparede midler.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 08.04.2014
Økonomiudvalget: 23.04.2014
Kommunalbestyrelsen: 29.04.2014
Projektering og udbud: april - maj 2014
Udførelse: juli - december 2014

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 15.03.2014
Bilag 2: Projektforslag, Renovering af skolegårde af 15.03.2014

Revision af skolestyrelsesvedtægterne
Sag nr. 45

Sagens kerne

Med ændringene i Lov om Folkeskolen og de beslutninger, der er truffet i denne forbindelse, er det blevet nødvendigt med en revision af styrelsesvedtægterne for skoleområdet.

Ændringerne i forhold til skolebestyrelsernes sammensætning har været sendt i høring. De øvrige rettelser er foretaget som følge af lovændringerne og tidligere beslutninger.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at de reviderede styrelsesvedtægter for skoleområdet godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Med ændringerne i Lov om Folkeskolen af 26.12.2013 har det været nødvendigt at tilpasse styrelsesvedtægten for folkeskolen med tilhørende bilag.

Der er foretaget følgende korrektioner:

Kapitel 1
1. Der er i bestyrelsernes sammensætning tilføjet to pladser til besættelse af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, en lokal ungdomsuddannelse eller det lokale kultur- og fritidsliv.
2. Der er åbnet mulighed for, at skolernes afdelingsledere kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Kapitel 2
Ingen ændringer.

Kapitel 3
1. Kravet om, at der skal oprettes et Pædagogisk Råd, er taget ud af loven, hvorfor det også er fjernet fra styrelsesvedtægten. Skolelederen kan stadig nedsætte de rådgivende udvalg, der findes nødvendigt.
2. Antallet af dialogmøder/temamøder mellem skolebestyrelserne og Børne- og Skoleudvalget er nedsat fra tre til to møder om året.

Bilag 1
Ingen ændringer.

Bilag 2
1. Tidligere afsnit 2.0.7 om Ordblindeskolen, afsnit 2.0.8 om §20.2 grupper og 2.0.9 om tværkommunale grupper er, på baggrund af den nye specialundervisnings bekendtgørelse og vedtagelse af inklusionshandleplanen, skrevet sammen i et nyt afsnit 2.0.7 om Pædagogiske Centre jf §20 stk. 2 i Lov om Folkeskolen.
2. I afsnit 2.2.3 er tilføjet, at den store modtagelsesklasse er flyttet fra Ungdomsskolen til Valhøj Skole.
3. Afsnit 2.2.6 om valgfag er fjernet, da dette område er reguleret i loven.

Bilag 3
Med den nye bekendtgørelse for valg til skolebestyrelserne er en del af komptencen for udfærdigelse af retningslinjerne lagt ud til kommunalbestyrelsen. Regler for valg af repræsentanter til skolebestyrelserne i Rødovre Kommune 2014 er vedlagt som bilag på sagen.

Yderligere tilpasninger er af sproglig karakter.

Tre folkeskoler samt Skovmoseskolen har udtrykt ønske om forskudte valg til skolebestyrelserne, tre folkeskoler ønsker det ikke. Forskudte valg vil betyde, at der hvert 2. år skal gennemføres valghandlinger, og at bestyrelsesvalgenes kadance ikke længere følger Kommunalbestyrelsens. Da der blandt bestyrelserne ikke er enighed, er det Børne- og Kulturforvaltningens anbefaling, at skolebestyrelserne fortsat vælges hvert 4. år, og at der ikke indføres forskudte valg på nuværende tidspunkt.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Den nye skolestyrelsesvedtægt træder i kraft den 1. maj 2014.

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægter
Bilag 2: Bilag 1, 2, 3

Ændring af SFO-struktur
Sag nr. 46

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at SFO-strukturen og indskolingen tilrettes som følge af den nye folkeskolereform. Ændringerne træder i kraft pr. 01.08.2014. Sagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 25.02.2014, hvor den blev sendt i høring i skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at SFO I består af 0. - 3. klasse,
 2. at SFO II består af 4. - 6. klasse,
 3. at SFO III (ungdomsklub) består af 7. - 10. klasse,
 4. at Café-værestæderne nedlægges,
 5. at indskolingsmodellen ændres til også at omfatte 3. klasse,
 6. at forældrebetalingen pr. 01.08.2014 for SFO I og II godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Med revisionen af Lov om Folkeskoleloven angives elevernes timetal i tre blokke, 0.-3. klasse med 30 timer, 4.-6. klasse med 33 timer og 7.-9. klasse med 35 timer. Som konsekvens heraf anbefales det at indrette SFO'ernes åbningstid, så den passer med de tre blokke. Det vil sige, at SFO I åbner kl. 14.00, når indskolingseleverne har fri, og at SFO II åbner kl. 14.30 når mellemtrinseleverne har fri. For ikke at skulle åbne SFO II kl. 14.00 af hensyn til 3. klasserne foreslås det derfor, at de bliver en del af indskolingen og flyttes til SFO I. Langt de fleste kommuner, som Rødovre Kommune samarbejder med, og som har SFO, har denne opdeling.

De fysiske rammer på skolerne for indskolingerne er p.t. baseret på en indskoling fra 0.-2. klasse. Der vil således ikke på alle skoler være fysisk plads til 3. klasserne i selve indskolingsområderne. Der vil dog stadig kunne ske et tæt pædagogisk samarbejde på 0.-3. klasse, og der føres i dag komme- og gåkontrol på 0.-3. klasse.

Café-værestederne for 6.-7. klasse, som findes på alle skolerne, har en udnyttelsesgrad på ca. 50 procent, og det er langt overvejende 6. klasseelever, som benytter Café-værestederne. 7. klasserne benytter i stedet de ungdomsklubber, som ligger på tre af skolerne. Det foreslås, at Café-værestederne lukkes, at 6. klasserne flyttes til SFO II, og at 7. klasserne flyttes til ungdomsklubberne. Det foreslås endvidere, at såfremt helt særlige forhold gør sig gældende, kan skolens leder dispensere således, at en 7. klasseselev kan fortsætte i SFO II.

Rødovremodellen er kommunens indskolingsordning, hvor børnene i dag har 25 timer på 0., 1. og 2. klassetrin, og hvor børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger arbejder tæt sammen, således at der sikres kontinuitet og sammenhæng gennem hele indskolingsforløbet, så børnene får en tryg og helhedspræget skolestart. Der er afsat ekstra lærer- og pædagogresurser til ordningen, således at der altid er to voksne i 0. klasse, og således at der deltager pædagoger i 1. og 2. klasse i 5-15 timer ugentlig.

Med 3. klassernes tilknytning til indskolingen foreslås det, at indskolingsordningen udvides til også at omfatte dette klassetrin, dog således at der stadig er to voksne i 0. klasse, men således at de resurser, der er afsat til 1.-2. klasse, fremover kan bruges fleksibelt på 1.-3. klasse, hvor skoleledelsen anser, at effekten vil være størst. Det samlede timetal i indskolingsordningen og formålet med indskolingsmodellen vil være uændret.

Forældrebetalingen for børn i fritidstilbud efter 'Lov om frit valg' udregnes i forhold til bruttodriftsudgiften.

Sagen har været i høring i skolebestyrelserne. Der er modtaget svar fra samtlige bestyrelser, som generelt bakker op om de foreslåede ændringer. Der er følgende uddybende bemærkninger:

Nyager Skole:
Udtrykker tilfredshed med, at SFO II nu også kommer til at omfatte 6. klassetrin, hvilket har været ønsket af skolen i mange år. Indskolingslokalerne vil blive presset, såfremt 3. klasserne skal benytte dem også. Det bliver derfor nødvendigt, at 3. klassernes SFO tilbud foregår i de nuværende SFO II lokaler, hvorfor det anbefales, at der indføres en reduceret forældrebetaling for 3. klassetrin.

Rødovre Skole:
Tilslutter sig forslagene om ændring af SFO-strukturen og indskolingen.

Tinderhøj Skole:
Skolens indskolingsbygninger er udfordret ved, at 3. klasserne skal være der og hilser det velkomment, at der ses på en mere fleksibel udnyttelse af den samlede lokaleresurse i SFO I og II.
SFO'ens forældreråd udtaler, at meget få unge fra Tinderhøj Skole benytter de omkringliggende ungdomsklubber på de andre skoler, og de anmoder derfor om, at det genovervejes at etablere et ungdomsklubtilbud i forbindelse med Tinderhøj Skole.
Det hilses velkomment, at det bliver muligt at sprede pædagogresurserne ud til også at omfatte 3. klasse.

Hendriksholm Skole:
Opgaven med at rumme 3. klasserne i SFO I tænkes løst ved en mere fleksibel udnyttelse af eksisterende lokalekapacitet, herunder en mere dynamisk brug af "Kærhuset". Ungemiljøet på skolen for udskolingseleverne nytænkes.

Islev Skole:
Er enig i, at det er fornuftigt at ændre SFO-strukturen, så den matcher den kommende folkeskolereform. Udtrykker bekymring for, om SFO-tilbuddene vil blive fravalgt af økonomisk trængte familier.

Valhøj Skole:
Tager ændringerne til efterretning.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Forældrebetalingen for SFO I og II er nedreguleret forholdsmæssigt som følge af den kortere åbningstid.

En SFO I plads vil pr. 01.08.2014 koste 1.557 kr. pr. måned (pt. 1.901 kr.)
En SFO II plads vil pr. 01.08.2014 koste 793 kr. pr. måned (pt. 1.097 kr.)

De relevante budgetter i forhold til konsekvenser af ændringerne vil blive korrigeret til budget 2015 ff. Ændringerne sker inden for den til rådighed værende økonomiske ramme.

Tidsplan

Ændringerne i SFO-strukturen sker pr. 01.08.2014.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar SFO struktur Nyager Skole
Bilag 2: Høringssvar SFO struktur Rødovre Skole
Bilag 3: Høringssvar SFO struktur Tinderhøj Skole
Bilag 4: Høringssvar SFO struktur Valhøj Skole
Bilag 5: hørringssvar SFO struktur Islev Skole
Bilag 6: Høringssvar SFO struktur Hendriksholm Skole
Bilag 7: Høringssvar SFO struktur Hendriksholm Skole - Udleveret på BSU, den 08.04.2014 sag nr. 46

Forventet behov for daginstitutionspladser - april 2014
Sag nr. 47

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra april 2014 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden april 2014 - marts 2015.

I april er der en mindre merindskrivning, der er dog stadig ledige vuggestuepladser. Samlet set er der et lille overskud i kapaciteten af ledige pladser.

På grund af en forventet demografiregulering i 2015 ser Børne- og Kulturforvaltningen p.t. på mulighederne for en midlertidig nedjustering i antallet af pladser, ligesom det forventede antal merindskrivninger er nedskrevet.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt april 2014 - marts 2015

Islev ID linjen, Åbning af Islev Skole ud mod Islevbrovej - godkendelse af projektforslag
Sag nr. 48

Sagens kerne

Der blev på Kommunalbestyrelsesmødet i december 2013 (sag nr. 196) givet en anlægsbevilling på 3.800.000 kr. til gennemførelse af projektet og med beslutning om, at der på april møderækken skulle fremlægges et projektforslag samtidig med fremlæggelsen af projektforslaget for ID-linjen.

Der foreligger nu et projektforslag for åbning af Islev Skole, så der skabes spændende og attraktive byrum, som inspirerer til ophold og liv både for borgerne i området og for skolen. Projektforslaget omfatter dels arealer på Islev Skole ud mod Islevbrovej, samt en flot adgang fra parkeringspladsen til skolens indgang.

Sagen fremlægges til politisk beslutning både i Teknik- og Miljøudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltning indstiller,

 1. at projektforslag for åbning af Islev skole godkendes, samt
 2. at projektet gennemføres incl. etablering af en ny adgang fra parkeringspladsen, samt fjernelse af den midlertidige pavillon.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Åbningen af Islev Skole er en vigtig del i forhold til, at gøre Islevbrovej attraktiv med gode opholdspladser og aktivitetsområder og derved styrke bylivet. Skolen ligger direkte op til ID linjen ad Islevbrovej, og her findes et naturligt liv med skoleaktiviteter og fritidstilbud. Skolen lukker sig i dag mod vejen, men det er tanken at åbne op, så skolen i højere grad bliver en levende del af lokalområdet. Det er samtidig målet, at skabe en flot og tydelig adgang til skolen.

På Kommunalbestyrelsesmødet i december 2013 blev det godkendt, at følgende skulle være udgangspunkt for udarbejdelsen af projektforslaget:

 • der skal skabes et attraktivt opholdsmiljø mod Islevbrovej, som både kan benyttes af skolen og af borgerne
 • der skal skabes en synlig, flot og tydelig adgang til skolen
 • anvendelse af de små bygninger mod vejen bør vurderes, således at funktionerne i disse kan være med til at skabe liv i området.
 • det eksisterende grønne område skal åbnes op og gøres attraktivt til boldspil og som en lille grøn oase
 • de grønne træk i de tidligere haver skal indgå som en del af et attraktivt opholdsmiljø
 • cykelparkering skal organiseres bedre, så de mange cykler ikke optager al pladsen, og så der skabes mulighed for ophold og andre aktiviteter
 • bilparkeringen skal søges minimeret og planlægges, så parkering sker på de bløde trafikanters vilkår
 • åbningen af Islev Skole skal planlægges i sammenhæng med projektforslaget om ID linjen, således at holdning til farver, materialer, inventar og belægninger koordineres.

Beskrivelse af projektforslaget

Projektforslaget med beskrivelse er vedlagt som bilag, jf. tegningen ”Åbning af Islev skole, Projektforslag”, samt beskrivelsen ”ID linjen, Åbning af Islev skole” begge af 15.03.2014. 

I hovedtræk etableres ”parken” med bibeholdelse af boldarealet. Mod Islevbrovej etableres en lav græsvold, så der ikke kan køres ind på arealet og bolden ikke kommer ud på vejen. Der etableres siddepladser på volden. Derudover etableres der opholdsarealer under træerne mod festsalen. Som invitation til området anlægges en ny sti.

I forbindelse med den tidligere inspektørbolig etableres der ”en have til bevægelse” med trampoliner i niveau med terrænet og med lege- og motionsredskaber. Omkring den tidligere pedelbolig etableres et uformelt byrum til ophold og bevægelse, der henvender sig både til byen og skolen. Her vil blandt andet også blive mulighed for at løbe på løbehjul, som er blevet meget populært blandt børnene. Der ligger i dag en del udhuse og skure omkring de 2 murstensbygninger. De foreslås alle fjernet, så de 2 bygninger kommer bedre til deres ret, og bidrager til et smukkere indtryk. Dette indebærer også, at den eksisterende midlertidige pavillon fjernes og facaden på bygningen genetableres. Kun funktionen i den eksisterende garage vil blive genetableret.
De trafikale forhold er vigtige omkring skolen, og der er foreslået en markant markering af skolens hovedindgang i form af en ”løber” af farvede klinker fra parkeringspladsen overfor skolen til hovedindgangen. Denne løber vil erstatte en eksisterende vejindsnævring og tydeliggøre skolen. Parkeringspladsen foreslås omorganiseret med en ensretning og med mulighed for at afsætte børnene sikkert.

Derudover omfatter forslaget, at den eksisterende cykelparkeringsplads omorganiseres, så pladsen udnyttes bedre. I forbindelse med dette vil der etableres et nyt hegn med en hæk, således at de mindste børn ikke får direkte adgang til vejen.

Det skal bemærkes, at projektforslaget for åbning af Islev skole er udarbejdet sideløbende med udarbejdelsen af projektforslaget for hele ID linjen, og at de 2 projekter således er koordineret både med hensyn til materialevalg, beplantning mv. Forslaget til åbning af Islev skole vil kunne anlægges og benyttes som et selvstændigt projekt, men kan også på en meget flot måde indgå som en del af hele ID linjen.

Økonomi

Det vurderes, at projektforslaget som det er vist, med arealerne på Islev Skole, forbindelsen over Islevbrovej til parkeringspladsen samt en mindre omlægning af denne kan holdes indenfor den afsatte økonomi. Dette gælder også fjernelse af den midlertidige pavillon.

Organisering

Projektforslaget er udarbejdet i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og skolen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenører.

Lov- og plangrundlag

Islev Helhedsplan af august 2013.
Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget vil skabe mere liv i området og dermed større brug, ligesom karakteren af offentlig bypark vil nødvendiggøre en større driftsindsats, såfremt arealerne skal fremstå flotte og attraktive. Driftsbudgettet til Islev Skole bør derfor forhøjes med 38.000 kr. til den afledte drift.

Tidsplan

Teknik- og Miljøudvalget

08.04.2014

Børne- og Skoleudvalget

08.04.2014

Økonomiudvalget

23.04.2014

Kommunalbestyrelsen

29.04.2014

Projektering og udbud

april - juni 2014

Forventet byggeperiode

juli - december 2014

Bilag

Bilag 1: Åbning af Islev Skole Projektforslag af 15. marts 2014
Bilag 2: Beskrivelsen ID linjen Åbning af Islev Skole af 15. marts 2014

Handleplan for sundhedsindsatsen 2014 og status for 2013
Sag nr. 49

Sagens kerne

Handleplan for sundhedsindsatsen 2014 og status for handleplan for sundhedsindsatsen 2013 forelægges til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2014 og status på handleplan for sundhedsindsatsen 2013 godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges handleplanen for sundhedsindsatsen for det kommende år og status på sundhedsindsatsen for det forløbne år. Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes sundhedspolitik.

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplanen for sundhedsindsatsen er sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2. Her står:

"at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne"

I budgettet er der afsat 517.800 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er fordelt ud på indsatsområderne i handleplanen for sundhedsindsatsen i 2014.

Følgende bilag belyser sagen:

 • Status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2013,
 • Notat om sundhedsindsatsen i 2014,
 • Handleplan for sundhedsindsatsen 2014,
 • Oversigt over mål for udvalgte indsater i 2014 og
 • Oversigt over fordeling af forebyggelsespuljen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteterne finansieres af forebyggelsespuljen se bilag 4, samt afsatte driftsmidler på de øvrige områder.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2013
Bilag 2: Pixiudgave af handleplan for sundhedsindsatsen 2014
Bilag 3: Handleplan for sundhedsindsatsen 2014
Bilag 4: Indsatser og mål for sundhedsindsatsen 2014
Bilag 5: Fordeling af forebyggelsesmidler 2014

Diverse
Sag nr. 50

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.