Børne- og Skoleudvalget

03-06-2014

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kim Hammer (O)
Hans Houmøller(Ø)
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 71 - 80

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 71

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. Sciencekonferencen
 3. Årsregnskab 2013, UU-Vestegnen

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 01.05.14 - 22.05.14
Bilag 2: Sciencekonference i Rødovre Kommune
Bilag 3: Program
Bilag 4: Årsregnskab for 2013 for UU-Vestegnen
Bilag 5: Revisionsprotokol 2013 for UU-Vestegnen

Valhøj Skole, ny fløj - ombygning til indskolingsområde med basislokaler og fællesrum - projektforslag, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 72

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag vedrørende ombygning af ny fløj til indskolingsområde med basislokaler og fællesrum.

På Kommunalbestyrelsens møde den 17.12.2013 blev der afsat rådighedsbeløb 6.500.000 kr. på anlægsbudgettet i 2013 til projektet.

Endvidere blev der på samme møde givet en anlægsbevilling på 600.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Der søges om en anlægsbevilling på 5.900.000 kr. til gennemførelse af projektet, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 6.500.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i indbudt licitation,
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern teknisk rådgiver, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 5.900.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I Valhøj Skoles helhedsplan for skoleudbygning er der medtaget ombygning af ny fløj til indskolingsområde med basislokaler og fællesrum.

Skolen ombygges fra to til tre spor og tilpasses den ny folkeskolereform tilpasset en mere varieret og fleksibel skoledag med større integration af SFO-delen.

Eksisterende indretning

Indskolingsafsnittet og SFO'en er beliggende i en kamstruktur, hvor der i kammenes ryg er faglokaler, klasselokaler og SFO-lokaler mv.
Bygningen er i to etager med trappeforbindelser, der fremstår mørke.
I kammens fire tænder er der klasselokaler i de tre tænder og SFO i den sidste.
Ca. 200 meter fra bygningen ligger 'Det hvide Hus', som også fremover skal benyttes til SFO.

Projektforslag - ny indretning

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og Valhøj Skole udarbejdet vedlagte projektforslag.

Projektforslaget omfatter:

 • En klar struktur med ét klassetrin fra 0. - 3. klasse i hver af de fire klassefløje (kammene), fælles SFO og faglokaler i to etager i den lange bygning (kammens ryg) og musiklokale for enden af den ene klassefløj
 • Udgang til det fri fra hvert klasselokale
 • Bedre udnyttelse af de eksisterende arealer ved øget fleksibilitet og fælles anvendelser af især faglokaler til både skole- og SFO-formål
 • Bedre sammenhæng mellem underetagen ved trapperum med glasdøre og dagslys via ovenlys
 • Etablering af områder til gruppearbejde i klassefløjenes gangarealer
 • To klasser og separat SFO-område til elever med autisme
 • Værkstedsfaciliteter og køkkenområde
 • Plads til personalesamarbejde og lærerforberedelse.

Medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget modtager hver et trykt projektforslag.

Det endelige projekt vil blive udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen samt Valhøj Skole.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelsen af projektet er anslået til i alt 6.500.000 kr., hvoraf 600.000 kr. er disponeret til projektering, tilsyn mv.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Valhøj Skole, udarbejdet maj 2011.

Teknisk Forvaltning vurderer, at forslaget kun vil have marginal betydning for driftsudgifterne og dermed ikke giver anledning til justering af driftsbudgettet.

Tidsplan

Det forudsættes i tidsplanen, at ombygningen gennemføres i etaper, så bygningen i videst muligt omfang kan holdes i drift, og således at genhusning kan ske inden for skolens eksisterende rammer.

Børne- og Skoleudvalget: 03.06.2014
Økonomiudvalget: 11.06.2014
Kommunalbestyrelsen: 17.06.2014
Projektering og udbud: juni - oktober 2014
Udførelse: november 2014 - juni 2015
Ibrugtagning etapevis frem til: ultimo juni 2015

Bilag

Bilag 1: Projektforslag, ombygning af indskolingen på Valhøj Skole af maj 2014
Bilag 2: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 20.05.2014

Forventet behov for daginstitutionspladser - juni 2014
Sag nr. 73

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra juni 2014 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse for behovet for daginstitutionspladser for perioden juni 2014 - maj 2015.

Opgørelsen viser et stigende overskud af pladser i maj 2015 i forhold til maj 2014. I forlængelse heraf ser Børne- og Kulturforvaltningen fortsat på mulighederne for en midlertidig nedjustering i antallet af pladser.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt juni 2014 - maj 2015

Brugerundersøgelse af tilfredshed med folkeskolerne og SFO'erne
Sag nr. 74

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemført en brugerundersøgelse om tilfredsheden med folkeskolerne og SFO'erne. Undersøgelsen er foretaget ved spørgeskemaer til forældre fra 0. til 10. klasse, og elever fra 6. - 10. klasse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at brugerundersøgelsen tages til efterretning, og
 2. at den enkelte skole og SFO arbejder videre med relevante tiltag på baggrund af brugerundersøgelsens resultater.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I 2010 blev det i henhold til Børne- og Kulturforvaltningens udviklingsplan besluttet, at der hvert 3. år skulle gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse på forvaltningens institutioner. På skoleområdet blev der i 2011 foretaget en undersøgelse, og i år skulle der således foretages en ny. Undersøgelsen blev foretaget i perioden 10.03. - 02.04.2014. Svarperioden blev forlænget to gange på grund af for få tilbagemeldinger. På trods af dette er svarprocenten blandt forældrene væsentlig lavere end for 3 år siden, idet svarprocenten i år blandt forældrene er 24 % mod 47 % i 2011. Svarprocenten blandt eleverne er 79 % i år mod 73 % i 2011.

Det generelle billede af tilfredsheden er, at den blandt forældrene stadig er stor. 77 % er overordnet set enten meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole, og 80 % er meget tilfredse eller tilfredse med SFO. I 2011 var tallet 77 % for så vidt angår tilfredsheden med både skolen og SFO'en. Der ses således en lille stigning i tilfredsheden på SFO-området.

For eleverne er tilfredsheden steget, idet 75 % overordnet set er enten meget tilfredse eller tilfredse, mod 70 % i 2011.

Det kan således konkluderes, at den overordnede tilfredshed med Rødovre Kommunes skoler og SFO'er fortsat er høj, og at den har taget et skridt i den positive retning.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forældrebesvarelser
Bilag 2: Elevbesvarelser

Etablering af Ungecenter
Sag nr. 75

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der etableres et ungecenter på Milestedet. Det foreslås, at ungecenteret etableres i to etaper således, at folkeskolens 10. klasser, som nu hører under Valhøj Skole, overflyttes til Rødovre Kommunale Ungdomsskole (1. etape), og at der efterfølgende tilknyttes forskellige rådgivningsfunktioner (2. etape). Ungecenteret vil således bestå af Ungdomsskolen, 10. klasserne og diverse rådgivningsfunktioner.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der pr. 01.01.2015 etableres et ungecenter bestående af 10. klasserne, som overflyttes fra Valhøj Skole, og Rødovre Kommunale Ungdomsskole under den nuværende ungdomsskoles ledelse,
 2. at der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at vurdere hvilke øvrige rådgivningsfunktioner, ungecenteret skal indeholde, og
 3. at sagen sendes i høring i skolebestyrelserne, ungdomsskolebestyrelsen og i de relevante MED-udvalg.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Formålet

Målet med at etablere et ungecenter er:

 • at styrke Rødovre Kommunes helhedsindsats for at få flere unge til at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse,
 • at styrke og samle Rødovre Kommunes undervisningstilbud efter 9. klasse,
 • at styrke Rødovre Kommunes brobygningsindsats, herunder etablering af en EUD klasse, og
 • at samle og styrke indsatsen for at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse.

Et ungecenter vil skabe en større sammenhæng i de eksisterende tilbud til unge, og det vil være en god ramme for en mere målrettet brobygningsindsats. Netop sammenhæng og helhed er nøgleord i Rødovre Kommune børne- og ungepolitik.

I forhold til vejlednings- og beskæftigelsesreformerne, som enten er på vej eller er vedtaget, er det Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at en centrering af indsatsen for overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse for de elever, der ikke går direkte i ungdomsuddannelse efter 9. klasse, vil styrke indsatsen i forhold til at få dem i uddannelse. Sagen skal endvidere ses i lyset at, at 10. klasse ikke er omfattet af folkeskolereformen.

Etableringen af et ungecenter sker ved

 1. at sammenlægge 10. klasse og Rødovre Kommunale Ungdomsskole under ungdomsskoleloven, jf. § 3 stk. 5, og
 2. at samle rådgivnings- og vejledningsindsatsen for Rødovre Kommunes unge i forhold til uddannelses- og erhvervsvalg.

Ved at samle forskellige uddannelses- og brobygningstilbud, forebyggelsestilbud, rådgivnings- og vejledningstilbud kan der i højere grad arbejdes målrettet mod, at så mange unge som muligt fastholdes i relevante uddannelsesforløb, uanset hvilke forudsætninger og livssituationer de har. Herudover vil et ungecenter bedre kunne sikre de unges medindflydelse på deres eget liv og uddannelsesforløb, og der vil kunne arbejdes konkret med ungeinddragelse, medborgerskab og deltagelse. Desuden vil et ungecenter give mulighed for, at viden om og gode erfaringer med de unge kan samles, systematiseres og udbredes. Derved skabes et videnscenter, der kan bidrage aktivt til andre kommunale institutioner og skoler, herunder f.eks. konkret at støtte inklusionsopgaven i folkeskolen.

Etableringsprocessen

Der lægges op til en etablering, der forløber over to etaper.

 1. I første etape sammenlægges 10. klasseskolen og Ungdomsskolen ledelsesmæssigt og organisatorisk. Fysisk er de i forvejen begge beliggende på Skolen ved Milestedet.
 2. I anden etape kobles diverse rådgivnings- og vejledningsfunktioner på ungecenterets aktiviteter. Der kunne f.eks. være tale om SSP, PPR, Jobcenteret, Ungdommens Uddannelsesvejledning og andet. Der nedsættes en arbejdsgruppe med det kommisorium at komme med forslag til, hvilke rådgivningsfunktioner, der med fordel vil kunne tilknyttes ungecenteret.

Der er enighed mellem Valhøj Skoles ledelse og Ungdomsskolens ledelse om, at etablering af et ungecenter er en god ide.

Lov- og plangrundlag

Lov om Ungdomsskolen.
Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Etableringen af ungecenteret er udgiftsneutral i forhold til etape 1. Den økonomi, der er afsat i forvejen til 10. klasse, overføres pr. 01.01.2015 til Rødovre Kommunale Ungdomsskole.
I forhold til etape 2 kan der være omkostninger til indretning af kontorfaciliteter.

Tidsplan

August 2014 - januar 2015:
Planlægning, indretning af fysiske rammer, ansættelse af ny afdelingsleder til 10. klasseskolen samt etablering af et nyt samlet ledelsesteam.

Januar 2015:
Ungecenteret etableres formelt, og 10. klasseskolen lægges organisatorisk sammen med Ungdomsskolen.

Januar - august 2015:
Forberedelser til implementering af de tværfaglige indsatser i samarbejde med øvrige involverede aktører og inden for de politisk definerede rammer for indsatserne.

Forældreinformationsfolder vedrørende folkeskolereformen
Sag nr. 76

Sagens kerne

Udlevering af forældreinformationsfolder vedrørende folkeskolereformen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturvaltningen og Pædagogisk Udviklingscenter har udarbejdet en informationsfolder med henblik på at give forældrene svar på nogle af de spørgsmål, som de har omkring folkeskolereformen. Informationsfolderen skal give forældrene et overblik over hvilke gode muligheder, der ligger i den nye reform, og hvilke ændringer det vil give i forhold til deres børns skolehverdag.

Folderen indeholder følgende overskrifter:

 • Fleksibel skoledag
 • Lektiecafé/faglig fordybelse
 • Understøttende undervisning
 • Den åbne skole/samarbejdspartnere
 • Skole-hjemsamarbejdet
 • Bevægelse i skolen
 • Kontaktperson
 • SFO
 • Ny timefordeling og nye fag
 • Skolebestyrelsen
 • Hensigten med folkeskolen

Folderen giver ikke svar på alle spørgsmål, da udmøntningen af reformen kan have forskellige nuancer fra skole til skole. Forældrene vil derfor modtage øvrigt materiale fra skolerne om, hvorledes det ser ud på netop deres barns skole. Folderen vil blive distribueret via skolerne, ligesom et eksemplar vil være at finde på skoleintra samt rk.dk.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til trykning er afholdt af Børne- og Kulturforvaltningen.

Tidsplan

Ændringerne beskrevet i folderen træder i kraft i skoleåret 2014/2015.

Bilag

Bilag 1: Forældreinformationsfolder

Styring af folkeskolerne i Rødovre Kommune
Sag nr. 77

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til målstyring af Folkeskolerne i Rødovre Kommune. Regeringen har endnu ikke færdiggjort lovgivningen omkring styringsredskaber som kvalitetsrapport, nationale tests samt datagenerering.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at elevernes karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve for Rødovre Kommunes skoler som helhed mindst er på landsgennemsnittet i alle fag,
 2. at alle elever opnår et karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve, således at de kan optages på en ungdomsuddannelse,
 3. at resultaterne i de nationale tests fortsat udviser en kontinuerlig udvikling med særligt fokus på top og bund,
 4. at måling på elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden udviser en opadgående, positiv udvikling, og
 5. at resultaterne omkring "hurtige og sikre" læsere målt ved læsetest i 2. klasse udviser fortsat fremdrift.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen ønsker fremadrettet at styre folkeskolerne med afsæt i nedenstående områder.

Karakterer ved Folkeskolens Afgangsprøve

Det er et mål, at gennemsnitskaraktererne i Rødovre Kommune er mindst på landsgennemsnittet i alle fag, og at alle elever opnår et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik, så de kan sikres optagelse på en ungdomsuddannelse, jf. reformen om 'Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser'.

De nationale tests

Det er et mål, at resultaterne viser en fortsat kontinuerlig udvikling med særlig fokus i top og bund, idet Rødovre Kommunes midtergrupper erfaringsmæssigt er placeret på eller over landsgennemsnittet.

Elevernes trivsel

Skolerne anvender i dag 'Termometeret', et elektronisk spørge- og benchmarking-værktøj, der måler fysiske, psykiske og æstetiske parametre i undervisningsmiljøet. Termometeret er udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø. Der er ikke foretaget trivselsmålinger i skoleåret 2013/2014, idet 'Termometeret' p.t. opdateres.

Fremadrettet stiller Undervisningsministeriet et digitalt målredskab med klare og obligatoriske indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden til rådighed for skolerne.
De tilbagevendende målinger af elevernes trivsel vil udgøre grundlaget for, at kommunen og skolerne kan arbejde systematisk med trivsel og undervisningsmiljø. Det betyder, at elevernes trivsel vil blive fulgt blandt andet gennem Undervisningsministeriets årlige statusredegørelse.

Den første måling, der foretages i det nye digitale måleredskab, vil fremadrettet være afsættet for udviklingen i elevernes trivsel.

Læsetests

Der har igennem en længere årrække i Rødovre Kommune, været gennemført læsetests på henholdsvis 1., 2. og 3. årgang. Disse tests fortsættes, og det er et mål, at andelen af 'hurtige og sikre læsere' i 2. klasse er i årlig fremdrift.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at den kommende Kvalitetsrapport 2013/2014 danner afsæt for Rødovre Kommunes målinger, således at karakterniveauet ved prøveterminerne maj/juni 2014, de nationale tests afholdt i skoleåret 2013/2014 samt resultaterne i de kommunale læsetests fremadrettet betragtes som fundamentet for Rødovres målinger.

Vurdering af uddannelsesparathed af elever i 8. klasse

I forbindelse med den kommende reformering af Uddannelsesvejledningen, skal elever erklæres 'foreløbig uddannelsesparate' i 8. klasse. Karakteren 4 eller derover i gennemsnit i de karakterer, der gives i efterårsterminen, sikrer at eleven erklæres 'foreløbig uddannelsesparat'.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger målsætningen på området i en senere sag, såfremt loven endeligt vedtages.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Målene er gældende fra og med skoleåret 2014/2015.

Lærerarbejdspladser
Sag nr. 78

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har indrettet arbejdspladser for det pædagogiske personale på skolerne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Status for arbejdet med indretning af lærerarbejdspladserne er her ved skoleårets afslutning, at der er oprettet nye lærerarbejdspladser på alle skolerne. Tilgangen til arbejdet og selve indretningen er tilgået forskelligt fra skole til skole.
Målet for arbejdet har været en kontorarbejdsplads pr. 2 lærere, ligesom der er indrettet ekstra møderum m.v. på skolerne.

Status er:

Hendriksholm Skole: Der er taget afsæt i en fleksibel indretning, 2 medarbejdere pr. arbejdsplads, hæve-sænkeborde, kontorstole, lamper, el-stik. Smartboard i lokalerne. Der er et personligt skab til alle medarbejderne. Arbejdspladserne er indrettet i skolens forskellige afdelinger. Der er ligeledes indrettet grupperum i alle afdelingerne.

Nyager Skole: Lærerværelset er opdelt med spiseafdeling og område til arbejdspladser via glasvæg. Yderligere andre lokaler er indrettet med arbejdspladser. Der findes hylde og skab til alle medarbejderne. Endvidere personlige arbejdspladser til ansatte med sælige funktioner, biblioteksområdet mv. Samlet råder skolen over 51 arbejdspladser til det pædagogiske personale.

Rødovre Skole: Har indrettet 35 arbejdspladser med hæve-sænkeborde, stole m.m. i forbindelse med overbygningen, samt i Portbygningen og i Personalebygningen. Der er skabe til alle, adgang til Smartsboards m.v. Endvidere er der indrettet ekstra grupperum til fællesforberedelse og møder.

Tinderhøj Skole: I tidligere klasselokaler og i forlængelse af personalerummet er der indrettet arbejdspladser med hæve-sænkeborde, stole og reoler. Alle lærere har personligt skab til opbevaring af egne ting.

Islev Skole: Lærerværelset er opdelt med glasvæg, kælderrum inddraget. 35 lærerarbejdspladser med hæve-sænkeborde, stole m.v. Reol og personligt skab til alle lærere.

Valhøj Skole: Lærerværelset er opdelt med glasvæg. Personlige arbejdspladser indrettet, men pt. er arbejdet endnu ikke færdiggjort. Skolen har oprettet en del grupperum for at øge mulighederne for samarbejdet mellem personalet, og det er besluttet at indrette den tidligere pedelbolig til personalearbejdspladser til individuel og fælles forberedelse.

Skovmoseskolen: Skolen arbejder på sin sammenlægning med Espevangen, og der vil ske lokalerokeringer hen over sommeren. Skolen har derfor valgt, at indretning af lærerarbejdspladser kommer i anden fase og tager fat på opgaven til august.

Rødovre Kommunale Ungdomsskole: Der er indrettet nye pauserum til personalet, og der er 5 lærerarbejdspladser på skolen. Alle lærere har personligt skab samt reol til deres rådighed.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

2.400.000 kr. i budget 2013, finansieret via lockoutmidler.

Rødovre Kommuneplan 2014 - endelig vedtagelse
Sag nr. 79

Sagens kerne

Rødovre Kommuneplan 2014, en temarevision om bæredygtig byudvikling, foreligger til endelig vedtagelse efter forslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 29.01.2014 til den 25.03.2014.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Kommuneplan 2014, en temarevision om bæredygtig byudvikling, vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen,
 2. at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser, samt
 3. at temarevisionen integreres i Kommuneplan 2010-2022, som offentlig bekendtgøres.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Rødovre Kommuneplan 2014 er en temarevision om bæredygtig byudvikling. Det er en delvis revision af den nuværende Kommuneplan 2010-2022. Forslaget er revideret på baggrund af Kommuneplanstrategi 2012. Den omfatter således en revision af 5 udvalgte byudviklingsområder med bolig- og erhvervsudvikling som vækstgenerator. Udviklingsområderne Rødovre Nord og Islevdal Erhvervskvarter får stationsnær status på grund af den kommende letbane i Ring 3. Dette medfører nye og udvidede byggemuligheder i disse to udviklingsområder. Herudover omhandler forslaget byudvikling i Korsdalskvarteret, Bykernen, samt Rødovre Syd. Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 29.01.2014 til 25.03.2014. Kommuneplanforslaget er miljøvurderet vedrørende de ændringer, som er anbefalet i forhold til Kommuneplan 2010-2022. På baggrund af de indkomne høringssvar, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

Høringssvar

Teknisk Forvaltning har modtaget ialt 33 høringssvar. Heraf er 7 bemærkninger fra statslige- eller kommunale myndigheder. Endvidere er der indkommet bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Agenda 21 Gruppen i Rødovre, Rødovre Kirke, Boligforeningen AAB, 2 grundejerforeninger, samt en lokal virksomhed.

De fremsendte bemærkninger fra borgere, foreninger og virksomheder, handler om:

 • Højere bebyggelsesprocenter og tilladte byggehøjder i den nordlige del af Islevdal erhvervsområde og i Bykernen.
 • Øget trafikbelastning som følge af byvækst. Særligt på Jyllingevej, Slotsherrensvej, Brandstrupvej og Hendriksholms Boulevard.
 • Trafikstøjbelastning af nærliggende boligområder på grund af en højere bebyggelsesprocent i den nordlige del af erhvervsområdet Islevdal 1E01.
 • Belastning af eksisterende kloakker ved byvækst.
 • Integration af klimatilpasning og bæredygtighed ved byvækst.
 • Manglende beskyttelse af eksisterende grønne områder.
 • For få udlagte nye grønne områder i byudviklingsområder.

De fremførte bemærkninger fra Naturstyrelsen handler om:

 • Udbygning af tekst i rammerne vedr. stationsnærhed.
 • Mere præcis afgrænsning af rammeområder med stationsnærhed.
 • Udbygning af tekstafsnit i kommuneplanforslaget, hvor de konkrete ændringer i rammerne, vurderes i forhold til grundvandsinteresser.

Der er indgået aftale med Naturstyrelsen om ovenstående punkter, jf. aftalenotat af 25.03.2014.

Bemærkninger fra andre myndigheder handler om følgende:

 • Vejdirektoratet gør opmærksom på, at statens vejarealer fremstår med forskellige signaturer på retningslinjekortene i kommuneplanforslaget.
 • Energistyrelsen anbefaler, at kommuneplanen viser eksisterende og planlagte lednings- og kabelanlæg for højspænding.
 • Banedanmark ønsker at blive inddraget tidligt i processen, når der foreligger konkrete planer for udvikling af Rødovre Stationscenter, der har nærhed til Banedanmarks arealer.
 • Helsingør Stift påpeger, at kommuneplanforslaget muliggør projekter i rammeområde 5F07, som medfører en bebyggelse med en højde som overstiger de 8,5 m, der er tilladt indenfor kirkebeskyttelseslinjen omkring Rødovre Kirke.
 • Glostrup Kommune ønsker dialog med Rødovre Kommune om at skabe en sammenhæng mellem de 2 erhvervsområder Islevdal Erhvervskvarter i Rødovre og naboområdet Ejby Erhvervsområde i Glostrup.

Teknisk Forvaltnings vurderinger og anbefalinger er samlet i notat af 12.05.2014.
Sammenfattende anbefaler Teknisk Forvaltning følgende ændringer i kommuneplanforslaget.

Forslag til ændringer

1. Ændring af rammerne 1E01 og 1E04 - Erhvervsområdet Islevdal.

Fingerplan 2013 fastlægger et stationsnærhedsprincip. Stationsnærhedsprincippet bestemmer, at kontorbyggeri og andre byintensive funktioner over 1500 m² skal lokaliseres stationsnært. Fingerplanen opererer med to grader af stationsnær beliggenhed: Det stationsnære kerneområde, som har udstrækningen 600 m fra den nærmeste station og det stationsnære område, som har en udstrækning på 1000-1200 m fra den nærmeste station. På baggrund af aftale med Naturstyrelsen ændres rammerne 1E01 og 1E04 for Islevdal Erhvervskvarter således, at det tydeligt fremgår af rammerne for erhvervsområdet, hvilken grad af stationsnærhed det enkelte rammeområde har.

Rammeområderne for Islevdal erhvervsområde revideres således:

Ramme 1E01 bliver ramme for den nordlige del af erhvervsområdet, der er beliggende indenfor det stationsnære kerneområde.
Rammen følger afgrænsningen af det stationsnære kerneområde. Der må derfor indenfor området opføres kontorerhverv over 1500 m² og etableres funktioner af regional betydning. Rammen får en bebyggelsesprocent på 120 og der må bygges i max 5 etager.

Ramme 1E05 bliver ramme for den midterste del af erhvervsområdet, der er beliggende indenfor det stationsnære område. Der må derfor indenfor området opføres kontorerhverv over 1500 m², såfremt der i et kommuneplantillæg redegøres for anvendelsen af supplerende virkemidler, der kan fremme den kollektive trafik. Rammen følger afgrænsningen af det stationsnære kerneområde og det stationsnære område. Rammen får en bebyggelsesprocent på 120 og der må bygges i max 5 etager.

Ramme 1E04 bliver ramme for den sydlige del af Islevdal erhvervsområde. Området får status som ikke stationsnært område. Indenfor området må der således ikke opføres kontorerhverv over 1500 m². Rammen får en bebyggelsesprocent på 70 og der må bygges i en højde af max 8.5 m. Rammen giver stadig mulighed for butikker til særlig pladskrævende varer.

Rammernes præcise afgrænsning fremgår af bilag 3.

2. Aftale med Naturstyrelsen vedrørende afgrænsning af rammeområder, i forhold til stationsnærhed, i næste kommuneplanrevision.

På baggrund af Fingerplanens principper er det aftalt med Naturstyrelsen, at samtlige rammer gennemgås i næste kommuneplanrevision således, at de følger afgrænsningen mellem stationsnært kerneområde, stationsnært område og øvrige områder. Naturstyrelsen gjorde Rødovre Kommune opmærksom på, at planforslagets cirkelslag for stationsnær afgrænsning ikke er tilstrækkelig præcis afgrænsning. I denne forbindelse vurderer Teknisk Forvaltning, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en helhedsplan for Islevdal erhvervsområde, som baggrund for den bedst mulige afgrænsning af de stationsnære områder i Islevdal erhvervsområde.

3. Præcisering af afsnit vedr. grundvandsinteresser.

Der er ingen udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder) i Rødovre Kommune. Naturstyrelsen ønsker dog oplyst hvorvidt, der sker ændringer af anvendelsesbestemmelserne indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Byudviklingsområderne 1, 3 og 5 i kommuneplanforslaget er beliggende indenfor indvindingsoplande til lokale vandværker i Rødovre Kommune. Der er derfor udarbejdet en analyse, hvor de eksisterende rammer holdes op mod de nye rammer i kommuneplanforslaget. De ændringer der sker, præciseres og konsekvensen i forhold til grundvandsinteresser vurderes for hver enkelt ramme. På baggrund af analysen konkluderes det, at den byudvikling som kommuneplanforslaget anbefaler ikke skønnes, at påvirke grundvandsinteresserne i Rødovre.

4. Kirkebyggelinjen ved Rødovre Kirke.

Naturbeskyttelseslovens § 19 fastlægger kirkebyggelinjer, der bestemmer, at indenfor en afstand af 300 meter fra en kirke må der ikke opføres bebyggelse, med en højde over 8,5 meter, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Rødovre Kirke er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Derfor anbefaler Teknisk Forvaltning, at kirkebyggelinjen ved Rødovre Kirke skønnes ikke, at være gældende i dette tilfælde, da der reelt er bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Derfor revideres teksten i miljøvurderingen af planforslaget således, at det fremgår, at Rødovre Kirke reelt er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Kirkebeskyttelseslinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 19 skønnes derfor ikke, at være gældende omkring Rødovre Kirke.

Herudover anbefaler Teknisk Forvaltning en række mindre redaktionelle tilpasninger og præciseringer i forhold til de enkelte afsnit i kommuneplanforslaget.

Sammenfattende vurdering

Teknisk Forvaltning vurderer, jf. notat af 12.05.2014, at der ikke er nogen høringssvar, der kræver yderligere ændringer i kommuneplanforslaget. De udvidede byggemuligheder, som kommuneplanforslaget omhandler, skønnes at fremme et alsidigt udvalg af boliger og erhverv. Dermed sikres vækst i Rødovre Kommune.

Kommunens byudviklingsområder, som omfatter Rødovre Nord, Bykernen, Korsdalskvarteret, Rødovre Syd og Islevdal erhvervskvarter har behov for fornyelse og omdannelse til mere tidssvarende bolig, butiks- og erhvervsområder. Som baggrund for kommuneplanforslaget er der udarbejdet helhedsplaner for de ovenfor nævnte byudviklingsområder med undtagelse af Islevdal erhvervsområde. Helhedsplanerne tager udgangspunkt i de enkelte områders særlige kvaliteter og muligheder og beskriver visioner for vækst ved, at skabe funktionelle og oplevelsesrige byrum, samt et alsidigt boligudbud og gode muligheder for erhvervslivet.

Byudviklingsområde 1 - Rødovre Nord

Rødovre Nord får udvidede byggemuligheder på grund af den kommende letbane i Ring 3. Flere områder i Rødovre Nord får derfor stationsnær status. Det har f.eks. givet nye udviklingsmuligheder på Statens Pædagogiske Forsøgscenters arealer. Her planlægges et nyt blandet bolig- og erhvervsområde. Endvidere planlægges en fornyelse af Islevbrovej med projektet ID- linjen. Langs Islevbrovej er de fleste grunde beliggende inden for det stationsnære område, hvilket åbner muligheder for byfortætning. På SPF grunden (ramme 1F05) sættes bebyggelsesprocenten derfor op fra 40 til 50. I ramme 1F02 øges etageantallet fra 2 etager til 3 etager.

Byudviklingsområde 2 - Bykernen

I bykernen er der visioner om at skabe en tæt, levende og funktionsblandet bydel med grønne byrum og arkitektur af høj kvalitet. Der er udarbejdet en helhedsplan for bykernen, der forventes offentliggjort i den kommende planperiode. Der ønskes en attraktiv bydel sammensat af forskellige funktioner, der skaber byliv, arkitektonisk kvalitet og et attraktivt boligudbud. Derfor øges bebyggelsesprocenterne i rammerne 5F06 og 5F07 fra 60 til 120 og etageantallet øges fra 3 etager til 7 etager.

Byudviklingsområde 3 - Korsdalskvarteret

Korsdalskvarteret er under omdannelse fra et asfaltbelagt industriområde til et blandet bolig- og erhvervsområde. Der er udarbejdet en helhedsplan for området, der har til formål at fremme en blanding af funktioner, et attraktivt boligudbud, nye muligheder for erhvervslivet samt arkitektur og byrum af høj kvalitet. Derfor er området i kommuneplanforslaget udlagt som blandet bolig- og erhvervsområde med en bebyggelsesprocent, der øges fra 80 til 85. Antallet af etager øges fra 5 etager til 8 etager.

Byudviklingsområde 4 - Rødovre Syd

Rødovre Syd består af et større boligområde fra 1950erne, Rødovre Station og stationsområde samt flere uddannelsesinstitutioner. Der ønskes udvikling af både boliger, erhverv og centerfunktioner som detailhandel mv. Nærheden til Rødovre Station giver mulighed for fortætning og placering af funktioner af regional betydning. Som resultat af en arkitektkonkurrence er der udarbejdet en helhedsplan, der danner baggrund for rammerne i kommuneplanforslaget. På baggrund af projektforslagets intentioner øges bebyggelsesprocenten omkring boligbebyggelsen Milestedet, da det er stationsnært område og der ønskes fortætning. Bebyggelsesprocenten øges fra 60 til 250 og etageantallet reduceres fra 17 etager til 9 etager. I centerområdet 7C01 (tidligere 7C01 og 7F04) omkring Rødovre Station sættes bebyggelsesprocenten ned fra 500 og 900 til 300 for at fastholde en åben karakter. Etageantallet øges fra 8 etager til 9 etager.

Byudviklingsområde 5 - Islevdal Erhvervskvarter

Islevdal erhvervskvarter ønskes omdannet til et attraktivt erhvervsområde, der kan fremtidens ønsker om mere kontorerhverv og mindre industri. Den nordlige - og midterste del af Islevdal erhvervsområde får stationsnær beliggenhed i forbindelse med den kommende letbane i Ring 3. Det betyder, at der i store dele af Islevdal erhvervsområde kan placeres byintensive funktioner som større kontorvirksomheder over 1500 m² og funktioner af regional betydning. Bebyggelsesprocenten i den nordlige- og midterste del af Islevdal erhvervsområde er derfor øget fra 70 til 120 og etageantallet øges fra 2 etager til 5 etager.

Ved byudvikling i kommunen er der generelt fokus på klima-, social- og økonomisk bæredygtighed. At udviklingen sker med en bæredygtighed sikres, bl.a. via den nye klimatilpasningsplan, som er et tillæg til kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen sikrer rammerne for, at bestemmelser vedrørende bæredygtighed indarbejdes i handleplaner og kommende lokalplaner for nye byudviklingsområder. I lokalplaner kan der ligeledes stilles krav til støj ved nybyggeri, byggeriers udformning, samt visuel indpasning i området.

På denne baggrund anbefaler Teknisk Forvaltning, at den vækst og de nye byggemuligheder, som kommuneplanforslaget foreslår, bør fastholdes. De foreslåede ændringer i kommuneplanforslaget er ikke så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, jf. Planlovens § 27, stk. 2. Det anbefales derfor, at kommuneplanforslaget vedtages endeligt, med de ovenfor nævnte forslag til ændringer.

Note til bilag:

De afsnit i kommuneplanforslaget, hvor der er foretaget ændringer er vedhæftet som bilag. Det drejer sig om bilag 3 "Detaljerede rammer - revideret" og bilag 4 "Bysamfundet - revideret". Til sammenligning er kommuneplanforslaget, som har været i offentlig høring vedhæftet som bilag 6.

Lov- og plangrundlag

Planloven kapitel 4.
Fingerplan 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 • Endelig vedtagelse - 17.06.2014.
 • Offentliggørelse - medio august 2014.

Bilag

Bilag 1: Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer samt aftale med Naturstyrelsen.
Bilag 2: Samledokument samtlige indkomne høringssvar
Bilag 3: Detaljerede rammer - revideret
Bilag 4: Bysamfundet - revideret
Bilag 5: Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering
Bilag 6: Forslag til Kommuneplan 2014

Diverse
Sag nr. 80

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.