Børne- og Skoleudvalget

16-09-2014

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Kim Hammer (O)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)

Fraværende

Hans Houmøller(Ø)

Sager 92 - 99

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 92

Sagens kerne

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for BSU perioden 25.07.15 til 10.09.14

Forventet behov for daginstitutionspladser - september 2014
Sag nr. 94

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra september 2014 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden september 2014 til august 2015.

Pladsanvisningen er nu begyndt visitering af pladserne fra november 2014. Generelt er institutionerne endnu ikke på deres max-vip, ligesom der er ledige pladser i Dagplejen, som heller ikke har indskrevet 4. barn.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt september 2014 - august 2015

Ny Børne- og Ungepolitik
Sag nr. 95

Sagens kerne

På kommunalbestyrelsens møde 25.02.2014 blev det besluttet, at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en ny overordnet børne- og ungepolitik for børn og unge i alderen 0-18 år i Rødovre Kommune.

Børne- og Kulturforvaltningen har nu - i et bredt samarbejde med mange forskellige faggrupper såvel centralt som decentralt - udarbejdet forslag til den nye politik.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslaget til Rødovre Kommunes nye børne- og ungepolitik sendes i høring i alle relevante bestyrelser, udvalg og råd, samt
 2. at sagen genoptages på decembermøderækken.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Processen med udarbejdelse af en ny børne- og ungepolitik blev igangsat 26.09.2013, hvor der blev afholdt borgermøde på Rødovregaard mellem Børne- og Skoleudvalget, rødovreborgere, ledere og ansatte i kommunen. På mødet blev der blandt andet afholdt en cafédebat med input til en ny politik på området, og der fremkom en række gode og spændende forslag til det videre arbejde med en ny politik for børn og unge i kommunen.

Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen i februar 2014 at bygge den nye politik op om følgende temaer:

 • Læring og Trivsel
 • Personlig og social udvikling
 • Sundhed og bevægelse
 • Børnekultur
 • Brobygning og netværk
 • Medansvar og indflydelse

Formålet med den nye børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune er at beskrive visioner, mål og værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i alderen 0-18 år. Den nye politik skal - i lighed med den nugældende - sikre sammenhæng i opgaveløsningen på 0-18 årsområdet, den skal være et anvendeligt styringsredskab i det daglige arbejde med børn og unge i kommunen, og den skal kvalificere den faglige indsats. Politikken skal desuden fungere som et værktøj til at sikre videndeling og skabe dialog mellem forskellige interessenter.

Målgruppen er borgere og brugere, politikere, bestyrelser samt fagpersoner, som arbejder med børn og unge i kommunens institutioner, skoler og andre kommunale tilbud.

Der har i perioden marts-august 2014 været nedsat seks arbejdsgrupper, som har været tværfagligt sammensat med repræsentanter fra de forskellige fagområder. Børne- og Kulturforvaltningens chefgruppe og børnefamiliechefen har udgjort styregruppen. Arbejdsgrupperne og styregruppen fremlægger hermed deres forslag til den nye politik.

Til den endelige udgave af politikken vil der blive taget fotos fra relevante aktiviteter og steder i Rødovre, således at politikken underbygges med eksemplariske fotos fra egen kommune. Desuden er det i styregruppen aftalt, at der skal udarbejdes en pixi-udgave af politikken, som er målrettet børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

1. behandling af politikforslag: September 2014
Høring i forældrebestyrelser samt relevante udvalg og råd: Oktober - november 2014
2. behandling af politikforslag / politisk godkendelse: December 2014

Bilag

Bilag 1: Ny B&U politik samlet dok 24.07.2014

Etablering af Ungecenter
Sag nr. 96

Sagens kerne

Sagen om etablering af et Ungecenter i Ungdomsskolens regi har nu været i høring og genoptages med henblik på endelig beslutning.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der pr. 01.01.2015 etableres et ungecenter bestående af 10. klasserne, som overflyttes fra Valhøj Skole, og Rødovre Kommunale Ungdomsskole under den nuværende ungdomsskoles ledelse,
 2. at der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at vurdere hvilke øvrige rådgivningsfunktioner, ungecenteret skal indeholde,
 3. at vedtægterne for sammensætning og valg af ungdomsskolebestyrelsen tilrettes således, at der sikres repræsentation for 10. klasseafdelingen, samt
 4. at vedtægterne for styrelse af Rødovre Kommunes skolevæsen tilrettes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Børne- og Skoleudvalget indstiller at anbefalingerne i RLF's høringssvar indgår i det kommende udvalgsarbejde.

Sagsfremstilling

Formålet

Målet med at etablere et ungecenter er:

 1. at styrke Rødovre Kommunes helhedsindsats for at få flere unge til at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse,
 2. at styrke og samle Rødovre Kommunes undervisningstilbud efter 9. klasse,
 3. at styrke Rødovre Kommunes brobygningsindsats, herunder etablering af en EUD klasse, og
 4. at samle og styrke indsatsen for at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse.

Et ungecenter vil skabe en større sammenhæng i de eksisterende tilbud til unge, og det vil være en god ramme for en mere målrettet brobygningsindsats. Netop sammenhæng og helhed er nøgleord i Rødovre Kommunes børne- og ungepolitik.

I forhold til vejlednings- og beskæftigelsesreformerne, som enten er på vej eller er vedtaget, er det Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at en centrering af indsatsen for overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse for de elever, der ikke går direkte i ungdomsuddannelse efter 9. klasse, vil styrke indsatsen i forhold til at få dem i uddannelse. Sagen skal endvidere ses i lyset af, at 10. klasse ikke er omfattet af folkeskolereformen.

Etableringen af et ungecenter sker ved

 1. at sammenlægge 10. klasse og Rødovre Kommunale Ungdomsskole under ungdomsskoleloven, jf. § 3 stk. 5, og
 2. at samle rådgivnings- og vejledningsindsatsen for Rødovre Kommunes unge i forhold til uddannelses- og erhvervsvalg.

Ved at samle forskellige uddannelses- og brobygningstilbud, forebyggelsestilbud, rådgivnings- og vejledningstilbud kan der i højere grad arbejdes målrettet mod, at så mange unge som muligt fastholdes i relevante uddannelsesforløb, uanset hvilke forudsætninger og livssituationer de har. Herudover vil et ungecenter bedre kunne sikre de unges medindflydelse på deres eget liv og uddannelsesforløb, og der vil kunne arbejdes konkret med ungeinddragelse, medborgerskab og deltagelse. Desuden vil et ungecenter give mulighed for, at viden om og gode erfaringer med de unge kan samles, systematiseres og udbredes. Derved skabes et videnscenter, der kan bidrage aktivt til andre kommunale institutioner og skoler, herunder f.eks. konkret at støtte inklusionsopgaven i folkeskolen.

Etableringsprocessen

Der lægges op til en etablering, der forløber over to etaper.

 1. I første etape sammenlægges 10. klasseskolen og Ungdomsskolen ledelsesmæssigt og organisatorisk. Fysisk er de i forvejen begge beliggende på Skolen ved Milestedet.
 2. I anden etape kobles diverse rådgivnings- og vejledningsfunktioner på ungecenterets aktiviteter. Der kunne f.eks. være tale om SSP, PPR, Jobcenteret, Ungdommens Uddannelsesvejledning og andet. Der nedsættes en arbejdsgruppe med det kommissorium at komme med forslag til, hvilke rådgivningsfunktioner, der med fordel vil kunne tilknyttes ungecenteret.

Der er enighed mellem Valhøj Skoles ledelse og Ungdomsskolens ledelse om, at etablering af et ungecenter er en god ide.

Der er indkommet 8 høringssvar fra skolebestyrelser og MED-udvalg, som alle tilslutter sig forslaget.

Økonomiske konsekvenser

Etableringen af ungecenteret er udgiftsneutral i forhold til etape 1. Den økonomi, der er afsat i forvejen til 10. klasse, overføres pr. 01.01.2015 til Rødovre Kommunale Ungdomsskole.
I forhold til etape 2 kan der være omkostninger til indretning af kontorfaciliteter.

Tidsplan

August 2014 - januar 2015:
Planlægning, indretning af fysiske rammer, ansættelse af ny afdelingsleder til 10. klasseskolen samt etablering af et nyt samlet ledelsesteam.

Januar 2015:
Ungecenteret etableres formelt, og 10. klasseskolen lægges organisatorisk sammen med Ungdomsskolen.

Januar - august 2015:
Forberedelser til implementering af de tværfaglige indsatser i samarbejde med øvrige involverede aktører og inden for de politisk definerede rammer for indsatserne.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar MED udvalget - Hendriksholm Skole
Bilag 2: Høringssvar MED udvalget - Valhøj Skole
Bilag 3: Høringssvar Skolebestyrelsen - Nyager Skole
Bilag 4: Høringssvar Skolebestyrelsen - Rødovre Skole
Bilag 5: Høringssvar Skolebestyrelsen - Tinderhøj Skole
Bilag 6: Høringssvar Skolebestyrelsen - Valhøj Skole
Bilag 7: Høringssvar Skolebestyrelsen - Ungdomsskolen
Bilag 8: Høringssvar RLF

Godkendelse af Styringsaftale 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning
Sag nr. 97

Sagens kerne

Den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2015 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2014 (sag nr. 130).

Styringsaftalen er behandlet i KKR Hovedstaden den 11. juni 2014 og anbefalet til godkendelse i kommunerne - dog med forbehold fra SF vedrørende den foreslående takstbesparelse.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at styringsaftalen for 2015 godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Formålet med styringsaftalen er at sætte rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for kommunerne i hovedstadsregionen.

I oplægget til aftalen for 2015 påkalder primært to forhold sig opmærksomhed:

 1. Takstniveauerne reduceres med 1% i perioden 2014-2016
 2. KKR opfordrer kommunerne som driftsherrer til at arbejde systematisk med en række forhold med henblik på at sikre effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbuddene på området.

Ad 1:
Reduktionen er indarbejdet i Rødovre Kommunes budgetforslag for 2015ff, idet institutionernes driftsbudgetter og takstniveauer er sat ned. I takstgrundlaget er der dog samtidig indarbejdet en andel af den fælles barselspulje, hvilket der er adgang til i henhold til Styringsaftalen, men som hidtil ikke har været praksis i Rødovre. Endvidere er Skovmoseskolen og Fritidshjemmet Espevang lagt sammen som følge af skolereformen, og der er beregnet en ny takst for helhedstilbuddet. Derudover er der foretaget andre reguleringer af taksterne - alle i overensstemmelse med retningslinjerne i styringsaftalen.

Ad 2:
Anbefalingerne (aftalens side 11) omhandler blandt andet anvendelse af differentierede takster på de enkelte tilbud samt fokus på sammenhæng mellem økonomi og effekt, på dokumentation af indsatsernes effekt og på anvendelse af velfærdsteknologi. Direktionen har som tema for Rødovre Kommunes Udviklingsaftaler for 2015-16 valgt "effektmåling" som fokusområde, og velfærdsteknologi er et af projekterne under visionen for velfærdsfornyelse - "Sammen om Rødovre".

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse 1021 af 20-08-2013 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Styringsaftalen er en del af Den sociale Rammeaftale for Hovedstadsregionen.

Der forventes en ny takstbekendstbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Lovforslaget er dog ikke fremsat endnu, hvorfor det kan blive aktuelt med et tillæg til Styringsaftalen for 2015.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budgetforslaget for 2015ff.

Tidsplan

Styringsaftalerne skal indgås årligt inden den 15. oktober med virkning fra 1. januar det følgende år.

Bilag

Bilag 1: Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015

Diverse
Sag nr. 99

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.