Børne- og Skoleudvalget

07-10-2014

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kim Hammer (O)
Marianne Christensen(Ø)
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 102 - 107

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 102

Sagens kerne

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
  2. Brev fra Undervisningsministeriet om den nye folkeskolereform.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for BSU perioden 11.09.14 til 25.09.14
Bilag 2: brev til kommunalbestyrelserne

Forventet behov for daginstitutionspladser - oktober 2014
Sag nr. 103

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra oktober 2014 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden oktober 2014 - september 2015.

Besparelserne i budgetforliget er indarbejdet i opgørelsen fra januar 2015, Børnehaven Barnets Hus indgår med fuld normering.

Der er fra august 2014 indhentet en ny prognose fra Dynasoft, hvoraf uddrag vedlægges som bilag. Da budgetforliget ikke forelå på daværende tidspunkt, er normeringsændringerne ikke medregnet i Dynasofts prognose.

Ifølge Dynasoft har "fødselstallet for 2014 stabiliseret sig og ved årets udgang forventes 2014-årgangen at ende på 417 børn". Forvaltningen skal hertil bemærke, at der den 18. september er født 313 børn i indeværende år. Hvis denne fødselsrate udbredes til resten af året, vil det betyde et noget større fødselstal (436 børn).

På baggrund af denne divergens vil forvaltningen løbende orientere Børne- og Skoleudvalget om udviklingen.

Ifølge Dynasofts prognose skønnes det lave fødselstal i 2013 at være atypisk, og det bemærkes hertil, at Dynasoft skønner antallet af de 0-1 årige i 2018 at være 464 eksklusiv Irmagrunden.

Der er stor tilflytning i nord, mens tilflytning i syd og midt er mindre.

Dækningsgraden synes at være konstant og ligger på 91% for vuggestuebørn og 96% for børnehavebørn.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt oktober 2014 - september 2015
Bilag 2: Prognose fra Dynasoft
Bilag 3: Generelle betragtninger fra Dynasoft

Det fortsatte arbejde med science på 0-6 års området
Sag nr. 104

Sagens kerne

En evaluering af pilotprojektet om science for kommende skolebørn og forslag til det fremtidige arbejde på området.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltning indstiller,

  1. at Børne- og Skoleudvalget godkender, at der i 2015 og 2016 fortsat arbejdes med science,
  2. at der pædagogisk lægges vægt på børnenes nysgerrighed, kreativitet og lyst til at lære,
  3. at det fremtidige arbejde med matematik, f.eks. "den logiske tankegang", tal og former styrkes,
  4. at Børne -og Kulturforvaltningen ved udgangen i 2016 fremlægger en evaluering af implementeringen af arbejdet med science, og at forvaltningen samtidigt med evalueringen fremsætter forslag til nye fokusområder for daginstitutionsområdet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede i august 2013 at gennemføre et pilotprojekt med særlig fokus på science-indsats til førskolebørn. Der henvises til sag nr. 55 på udvalgets møde den 13. august 2013 punktet ”Science i fremtiden”, hvor projektet er nærmere beskrevet.

På baggrund af den politiske beslutning har der været gennemført en særlig science-indsats i børnehaven Bybjerget og børneinstitutionen Broparken fra august 2013 til maj 2014. I perioden er yderligere en børneinstitution - Æblehaven - blevet inddraget i forløbet. Dog kun i 5 måneder.

De børn, der har deltaget, er efterfølgende begyndt i børnehaveklasse på henholdsvis Islev Skole og Valhøj Skole.

Børnehaveklasselederne har set børnene arbejde med science i daginstitutionerne og har efter børnenes skolestart kommenteret den særlige indsats.

Knap 30 børn har deltaget i det samlede projekt. Børnene er på begge skoler blevet fordelt på flere klasser, hvilket har vanskeliggjort børnehaveklasseledernes mulighed for at vurdere virkningen af børneinstitutionernes indsats. Desuden har børnene kun været i skole i kort tid. Imidlertid vurderer børnehaveklasselederne, at den tidlige indsats generelt er noget børnene kan profitere af i skolen. Til orientering vedlægges som bilag et uddrag af udtalelserne fra børnehaveklasselederne.

Skolernes vurderinger er blevet sammenholdt med sciencekonsulentens og sciencepædagogernes erfaringer i forhold til daginstitutionernes samlede arbejde med science de sidste par år. I den forbindelse er der inddraget erfaringer med den pædagogiske faglige implementering af science.

På baggrund heraf finder forvaltningen og daginstitutionslederne, at det fremtidige arbejde generelt bør vægtes højt i forhold til børn i alderen 3-6 år. Det skal dog fortsat være muligt at rekvirere rådgivning fra sciencekonsulenten til vuggestue- og dagplejebørnene. Desuden vil konsulenten implementere det aktivitetsmateriale, som er udarbejdet særligt med henblik på de ældste børnehavebørn. Samtidig vil der blive lagt vægt på, at alle institutioner har mindst to sciencepædagoger tilknyttet netværket.

Det skal bemærkes, at vægten på formidling i forhold til børn og voksne særligt vil blive lagt på børnenes nysgerrighed, kreativitet og lyst til at lære. Ligesom arbejdet med matematik, f.eks. ”den logiske tankegang”, tal og former vil blive styrket.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af børnehaveklasseledernes udsagn om pilotprojektet

Omlægning af distrikterne for Tinderhøj Skole og Islev Skole
Sag nr. 105

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til omlægning af skoledistrikterne for Tinderhøj Skole og Islev Skole. Baggrunden for forslaget er, at der er et meget stort elevgrundlag til Islev Skole de kommende år, hvilket kan betyde, at Islev Skole vil skulle oprette 4 spor, samtidig med at elevgrundlaget til Tinderhøj Skole ikke er stort nok.

Sagen genfremsendes hermed efter at have været i høring hos skolebestyrelserne på Tinderhøj Skole og Islev Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at området som afgrænses af Ved Volden i vest og af Slotsherrensvej i syd overflyttes fra Islev Skoles distrikt til Tinderhøj Skoles distrikt fra og med skoleåret 2015/2016.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Der foreslås en omlægning af skoledistrikterne for Islev Skole og Tinderhøj Skole. Aktuelt er Islev Skole presset af et for stort elevgrundlag i forhold til, at skolen er 3-sporet. En 3-sporet skole kan maksimalt rumme 84 elever pr. årgang. Samtidig er elevgrundlaget til Tinderhøj Skole for lille i forhold til, at skolen kan have en sund økonomi jf. den elevafhængige tildelingsmodel, de økonomiske resurser fordeles efter. Endvidere forventes der på sigt en stigning i børnetallet for Islevdistriktet, på grund af de forventede udbygninger på 'SPF-grunden' og på 'Danmarks-grunden', samt en udskiftning i beboersammensætningen i 'Brunevang'.

Omlægningen af distrikterne kan berøre to områder:

1. Området som afgrænses af Ved Volden i vest og af Slotsherrensvej i syd.

2. Området som afgrænses af Volden i øst, Jyllingevej i syd og Slotsherrensvej i nord excl. området ved Krogsbækvej/Brandstrupvej.

Ad forslag 1. Fordelen ved at pege på forslag 1 er, at det er et mindre område, hvor eleverne ikke vil få længere til skole i nævneværdig grad. Ulempen er, at eleverne skal krydse Slotsherrensvej, som er en bred befærdet vej.

Ad forslag 2. Fordelen ved at pege på forslag 2 er, at eleverne ikke skal krydse befærdede veje. Ulempen er, at det er et stort område, hvilket vil betyde, at nogen elever vil få en væsentlig længere skolevej.

Hvis hastigheden i udbygningsplanerne og ændringerne i beboersammensætningen tilsiger det, vil det være muligt at overføre begge områderne fra Islev Skole til Tinderhøj Skole. Det er imidlertid vanskeligt at forudse, hvornår byggerierne starter, samt hvor mange børn, der flytter ind i udbygningsområderne, hvorfor der i første omgang foreslås den nødvendige ændring i forhold til det aktuelle elevtal.

Der henvises til bilag 1, der viser elevtallene ved de aktuelle distrikter samt ved overflytning af de skitserede områder, samt til bilag 2 som viser de eksisterende distrikter, og bilag 3 som viser de skitserede omlægninger af distrikterne.

Sagen har været i høring ved skolebestyrelserne ved Tinderhøj Skole samt Islev Skole. Skolebestyrelserne støtter Børne- og Kulturforvaltningen i forslaget om omlægning af skoledistrikterne med følgende kommentarer;

Skolebestyrelsen ved Islev Skole støtter Børne- og Kulturforvaltningen indstilling om, at området, som afgrænses af Vestvolden i vest og Slotsherrensvej i syd, skal overflyttes fra Islev Skoles skoledistrikt til Tinderhøj Skoles skoledistrikt med virkning fra indskrivningen til skoleåret 2015/2016, primo november 2014. Skolebestyrelsen ser dog en ulempe i, at en del børn ved en eventuel omlægning skal krydse Slotsherrensvej. Dette opvejes dog ved, at disse børn herved ikke skal krydse Islevhusvej, som også er en trafikeret vej.

Skolebestyrelsen ved Tinderhøj Skole ser meget positivt på Børne- og Kulturforvaltningens indstilling om en omlægning af distrikterne for Tinderhøj Skole og Islev Skole. Skolebestyrelsen anbefaler dog, at forslag 3 (begge disktrikter) implementeres, da dette vil give den mest ligelige fordeling af elever. Implementeres forslag 1 eller 2 mener skolebestyrelsen ved Tinderhøj Skole, at skolen igen efter tre år vil være to-sporet.

Skolebestyrelsen ser en del økonomiske udfordringer ved implementeringen af distriktsændringerne. Børne- og Kulturforvaltningen vil drøfte disse forhold med Tinderhøj Skole.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Med fastholdelse af Islev Skole med 3 spor og med et større elevgrundlag til Tinderhøj Skole, vil der samlet set være en bedre resurseudnyttelse på området.

Tidsplan

Iværksættes med indskrivningen til skoleåret 2015/2016.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar Tinderhøj Skole
Bilag 2: Høringssvar Islev Skole
Bilag 3: Bilag 1 fordeling af elever ved de aktuelle distrikter
Bilag 4: Bilag 2 kort over de eksisterende skoledistrikter
Bilag 5: Bilag 3 kort over nye skoledistrikter

Temarapport om børns trivsel ved indskolingen
Sag nr. 106

Sagens kerne

Temarapport om børn indskolingsunderssøgt i 2012-2013 om børns trivsel ved indskolingen forelægges hermed til orientering.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at temarapport om børn indskolingsundersøgt i 2012-2013 om børns trivsel ved indskolingen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Databasen Børns Sundhed er et samarbejde mellem sundhedsplejerskerne i 13 kommuner og Statens Institut for Folkesundhed. Databasen består af journaldata indberettet af sundhedsplejerskerne ved besøgene i 0-1 års alderen og ved indskolingsundersøgelsen i 0. klasse.

Sundhedsplejerskerne ser næsten alle børn i første leveår og ved indskolingen. Databasen er dermed en betydelig kilde til viden, om hvordan børn i førskolealderen har det.

Der bliver hvert år udgivet en årsberetning med basisinformationer om de 0-1 årige og indskolingsbørnene samt en temarapport om de 0-1 årige og en temarapport om indskolingsbørnene, med et tema valgt af de ledende sundhedsplejersker i kommunerne. Formålet med årsberetningen og temarapporterne er at orientere kommunens politiske og administrative ledelse, at udvikle sundhedsplejen og den forebyggende indsats, samt at følge børns sundhed lokalt.

Den nyeste temarapport om børn indskolingsundersøgt i 2012-2013 har fokus på børns trivsel, når de starter i skole. Temarapporten beskriver børnenes oplevelse af, hvordan de har det generelt og i skolen, samt forældrenes oplevelse af børnenes forhold til jævnaldrende. Derudover beskrives sammenhængen mellem disse tre indikatorer på mistrivsel og en række risikofaktorer i barnets liv.

Der indgår 359 børn i indskolingsundersøgelsen i Rødovre.Tallene viser, at børnene i Rødovre generelt har det godt. Kun 5,6 % af børnene svarer, at de ikke har det godt generelt. Det er en lille smule over gennemsnittet på 5,2 % for alle adspurgte børn i undersøgelsen. I forhold til hvordan de har det i skolen svarer kun 6,7 % af børnene i Rødovre, at de ikke har det godt. Det ligger væsentligt lavere end andelen på 11,3 % blandt alle adspurgte børn i undersøgelsen. 2,8 % af de adspurgte forældre vurderer, at deres barn har vanskeligheder i samspillet med jævnaldrende, hvilket ligger under de 3,7 % for alle adspurgte forældre i undersøgelsen.

Blandt børnene i Rødovre er der forhøjet risiko for lav generel trivsel blandt børn med en far, der er anden- eller tredjegenerationsindvandrer, blandt børn med en far der er over 35 år gammel ved barnets fødsel, blandt børn med sygdom og handicap, og blandt børn hvor sundhedsplejersken havde bemærkninger til mad- og måltidsvaner og barnets øvrige udvikling og trivsel. Ligesom der er forhøjet risiko for lav trivsel i skolen blandt børn, hvor sundhedsplejersken har haft bemærkninger til barnets sproglige udvikling ved indskolingen og barnets øvrige udvikling og trivsel.

Undersøgelsen tegner et positivt billede af de små skolebørns trivsel i Rødovre. Den understreger vigtigheden af det fortsatte arbejde i sundhedsplejen med styrkelse af familiernes trivsel og den nære tilknytning mellem forældre og børn tidligt i børnenes liv. En tidlig indsats i førskoleårene har stor betydning for børnenes trivsel senere i livet.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Børns Trivsel ved indskoling 2012-2013

Diverse
Sag nr. 107

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 17:45.