Børne- og Skoleudvalget

02-12-2014

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Kim Hammer (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Marianne Christensen(Ø)
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 117 - 125

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 117

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. Notat om: Antal børn i SFO, november 2014

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for BSU perioden 30.10.14 til 24.11.14
Bilag 2: Antal børn i SFO, november 2014

Islev Skole - renovering af varmeanlæg, etablering af CTS-anlæg. Anlægsregnskab 2014
Sag nr. 118

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Anlægsbevilling 24.04.2012

4.400.700 kr.

Forbrug/Regnskab

4.168.728 kr.

Mindreforbrug

231.972 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 231.972 kr. tilgår kassebeholdningen 2014.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Gennemførelse af renoveringen af varmeanlægget og etablering af CTS-anlæg på Islev Skole er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

Installeringen af CTS-anlægget gør det muligt at styre varmen i det enkelte lokale, styre lys i fælleslokaler og styre driftstider på både varme og ventilation.
Herudover er der bl.a. skiftet pumper og ventiler i varmecentralen.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der blev den 24.04.2012 givet en anlægsbevilling på 4.400.700 kr. til gennemførelse af projektet, og mindreforbruget på 231.972 kr. tilgår kassebeholdningen.
Mindreforbruget skyldes, at den tilbudte udbudspris var lavere end det forventede overslag.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Regnskab Islev Skole

Digitalisering af skolerne 'Skolen altid online' - anlægsregnskab 2014
Sag nr. 119

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Anlægsbevilling 29.01.2013

13.540.000 kr.

Forbrug/Regnskab

13.719.519 kr.

Merforbrug

179.519 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at merforbruget på 179.519 kr. finansieres af de afsatte driftsmidler for området.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Gennemførelsen af digitalisering af folkeskolen er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

Beløbet blev afsat på grundlag af visionsplanen 'Skolen altid online', fremlagt juni 2012.
I alt blev der afsat 19.256.000 kr., hvoraf de 13.540.000 kr. var anlægsmidler, og de 5.716.000 kr. var driftsmidler.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og Ministeriet for Børn og Unge om digitalisering i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Der blev den 29.01.2013 givet en anlægsbevilling på 13.540.000 kr. til indkøb af computere/tablets til eleverne, og der er forbrugt 13.719.519 kr.
Merforbruget på anlæg på 179.519 kr. finansieres af de til visionsplanen afsatte driftsmidler.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Regnskab Folkeskoler digitalisering

Forventet behov for daginstitutionspladser - december 2014
Sag nr. 120

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra december 2014 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden december 2014 - november 2015.

Børnehaven Barnets Hus indgår fortsat i behovskapaciteten.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventede behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt december 2014 - november 2015

Godkendelsekriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner
Sag nr. 121

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremsætter hermed forslag til nye godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Rødovre Kommune.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at godkendelseskriterierne godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til nye godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner.

Kommunens nuværende kriterier blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. september 2005, da mulighederne for etablering af disse institutioner opstod gennem en ændring af Serviceloven.

Efterfølgende er Serviceloven blevet ændret, således at den alene omfatter børn med særlige behov, mens reglerne for den øvrige del af dagtilbudsområdet nu behandles i Dagtilbudsloven.

Den ændrede lovgivning og en etableret praksis for godkendelse af privatinstitutioner i andre kommuner, har dannet grundlag for forvaltningens forslag til nye godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Rødovre Kommune. Kriterierne indeholder derfor, som noget nyt, krav om depositum og driftsgaranti.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven, Serviceloven og bekendtgørelse om dagtilbud nr. 441 af 6. maj 2014.

Bilag

Bilag 1: Ansøgningsskema til oprettelse af privatinstitution.
Bilag 2: Godkendelseskriterier for oprettelse af drift af privatinstitutioner 2014

Etablering af Ungecenter - forslag til navn
Sag nr. 122

Sagens kerne

På mødet den 30.09.2014 godkendte Kommunalbestyrelsen etableringen af et nyt ungecenter på Rødovre Kommunale Ungdomsskole. Som et led i denne proces er skolens ledelse og bestyrelsen blevet bedt om, at komme med et forslag til navn for det kommende ungecenter.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at det nye ungecenter får navnet "Ungecenter2610".

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som et led i etableringen af det kommende ungecenter på Rødovre Kommunale Ungdomsskole har skolens ledelse samt bestyrelse haft mulighed for at komme med deres bud på et navn til ungecentret.

Nedenstående er ledelsens samt bestyrelsens forslag til navn:

"Ung2610" eller "Ungecenter2610".

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Januar 2015.

Ny Børne- og Ungepolitik
Sag nr. 123

Sagens kerne

På kommunalbestyrelsens møde den 25.02.2014 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en ny overordnet børne- og ungepolitik for børn og unge i alderen 0-18 år i Rødovre Kommune. Børne- og Kulturforvaltningen i et bredt samarbejde med mange forskellige faggrupper såvel centralt som decentralt udarbejdet forslag til den nye politik. Børn, unge og forældre har på forskellig vis været inddraget i processen undervejs.

På mødet den 30.09.2014 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende forslaget til den nye børne- og ungepolitik i høring frem til den 14.11.2014. Sagen genoptages nu med henblik på en endelig vedtagelse af politikken.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at den nye overordnede børne- og ungepolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I alt er indkommet 13 høringssvar, og de generelle tilbagemeldinger er langt overvejende positive med udsagn som:

"Vi glæder os til at se politikken udmøntet i konkrete handlinger og tiltag i dagligdagen",
"Skolebestyrelsen er positiv over for indholdet i Ny Børne- og Ungepolitik",
"MED-udvalget ser frem til at skulle arbejde med politikken i de kommende år",
"Den er overskueligt sat op, og den er formuleret i et klart og let forståeligt sprog" og
"Der er mange gode tanker i den overordnede børne- og ungepolitik".

Enkelte høringssvar peger på besparelserne i 2015 og 2016, og på hvordan målene skal opfyldes. Der vil - i lighed med den tidligere politik - blive arbejdet konkret med målene via blandt andet udviklingsplanerne, ligesom der vil blive udarbejdet handleplaner efter behov.

På baggrund af forslag og bemærkninger i høringssvarene og ved den politiske behandling er der indarbejdet et afsnit om miljø og bæredygtighed under afsnittet 'Medansvar og indflydelse', der er tilføjet mål om børns sproglige udvikling, der er sat større fokus på børns leg, og der er foretaget nogle sproglige tilretninger og tilføjelser.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik forelægges hermed til endelig godkendelse, og den erstatter dermed den hidtil gældende overordnede børne- og ungepolitik fra 2007. Desuden er der udarbejdet en PIXI-udgave af politikken, som er målrettet de yngre børn.

Børne- og Kulturforvaltningen forventer, at den nye politik vil være tilgængelig i en endelig udgave primo januar 2015, hvor den vil være sat op med fotos af børn og unge fra Rødovre. PIXI-udgaven vil blive sat op med illustrationer.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ikrafttræden ved Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Ny B&U politik november 2014
Bilag 2: Høringssvar Folkeoplysningsudvalgets
Bilag 3: Høringssvar Tinderhøj Skole
Bilag 4: Høringssvar Rødovre Skole
Bilag 5: Handicaprådets høringssvar oktober 2014 vedrørende Børne Ungepolitik
Bilag 6: Høringsvar Islev Skole
Bilag 7: Høringssvar Hendriksholmskole MED udvalg
Bilag 8: Høringssvar Hendriksholmskole skolebestyrelsen
Bilag 9: Høringssvar BKF Fælles MED
Bilag 10: Høringssvar integrationsrådet
Bilag 11: Høringssvar Egegården forældrebestyrelse
Bilag 12: Høringssvar Børnehuset Solsikken forældrebestyrelse
Bilag 13: Høringssvar Broparken forældrebestyrelse
Bilag 14: Høringssvar Nyager

1. udkast til revideret sundhedspolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 124

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger 1. udkast til revideret sundhedspolitik for Rødovre Kommune.

1. udkast til revideret sundhedspolitik i Rødovre Kommune forelægges samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at 1. udkast til revideret sundhedspolitik for Rødovre Kommune "Sammen om sundhed" drøftes og sendes til høring

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af handleplan for sundhedsindsatsen 2013 på kommunalbestyrelsesmødet den 26. februar 2013 (sag nr. 27) blev det besluttet at tilrettelægge en proces for revidering af sundhedspolitikken for Rødovre Kommune. Den nuværende sundhedspolitik er fra 2006.

Forslag til proces for revidering af sundhedspolitikken blev vedtaget på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2013 (sag nr. 92).

1. udkast til revideret sundhedspolitik for Rødovre Kommune forelægges hermed til drøftelse, inden den sendes til høring hos borgere, lokale patientforeninger, Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet. Efter høringsfasen vil de indkomne høringssvar samt forslag til revideret sundhedspolitik blive forelagt kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Processen for revidering af sundhedspolitikken har haft til formål at skabe en bred fælles forståelse for de rammer, behov, ønsker, udfordringer og muligheder, der er på sundhedsområdet, gennem inddragelse af borgere, patientforeninger og medarbejdere i kommunen.

Der er blevet afholdt borgermøder om sundhedspolitikken i august 2013 og i juni 2014. Ud over borgermøderne er der blevet afholdt en række dialogmøder med borgere, hvor de i forvejen er samlet i forskellige fora. Det har været dialogmøder med deltagere af stolegymnastik, pårørende til demente, en bruger på et værested, skolebestyrelsen på Rødovre og Henriksholm skole, elevrådet på Islev Skole, elever på Milestedet, dagplejens forældrebestyrelse, Nyager Børnehave og en mødregruppe. Der er blevet afholdt workshops med medarbejderne på tværs af alle forvaltningsområder i februar og marts 2014.

På borgermøder, dialogmøder og workshops er der kommet mange input til den nye sundhedspolitik, som så vidt muligt er blevet indarbejdet i politikken. Nogle input har vist sig at være relevante at inddrage i forbindelse med udarbejdelse af handleplan for sundhedsindsatsen.

I udkast til sundhedspolitikken beskrives tilgangen, samt de bærende værdier på sundhedsområdet og vision og strategimål. Til sidst i politikken er der et afsnit om, hvordan sundhedspolitikken implementeres og gøres levende.

Visionen for sundhedsindsatsen i Rødovre Kommune er, at sundhed og livskvalitet skal være en lige mulighed for alle i Rødovre.

En af de store udfordringer på sundhedsområdet er den sociale ulighed i sundhed. Sygdomme og sundhedsrisici er skævt fordelt og jo dårligere borgerne er stillet socialt, jo højere sygelighed og dødelighed har de statistisk set. Ønsket med visionen er, at arbejde målrettet med at skabe mere lighed i sundhedsindsatsen.

For at komme nærmere visionen foreslås det i politikken at arbejde med fire strategimål:

 • Vi har sunde rammer, hvor borgerne færdes
 • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
 • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
 • Der er sammenhæng og helhed i indsatsen

For hvert strategimål er der opsat målsætninger for indsatsen, som danner rammen for den mere konkrete udmøntning af sundhedspolitikken i handleplan for sundhedsindsatsen.

Ved implementeringen af sundhedspolitikken vil der blive lagt vægt på samarbejde på tværs af forvaltningsområder, da sundhed vedrører mange kommunale fagområder, såsom eksempelvis miljø, læring, sport, kultur, beskæftigelsesindsatsen og byplanlægning.

Samtidig er det vigtigt at kombinere indsatser på højt fagligt niveau med inddragelse af borgere og brugere i planlægningen og udførelsen af indsatserne.

Implementering af sundhedspolitikken skal også kobles med forslag til indsatser fremkommet i kommunens tværgående velfærdsfornyelsesproces "Sammen om Rødovre".

Når udkast til sundhedspolitikken er endelig godkendt af kommunalbestyrelsen, vil der i forbindelse med layout for politikken blive indarbejdet udtalelser fra borgere, billeder, faktabokse og figurer.

Lov- og plangrundlag

Sundhedspolitikken er en udmøntning af sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2, som siger at:

 • Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og
 • Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

December 2014: 1. behandling i samtlige fagudvalg og kommunalbestyrelsen
Januar 2015: 4 ugers høringsfase
Marts 2015: Endelig godkendelse af sundhedspolitik for Rødovre Kommune "Sammen om sundhed"

Bilag

Bilag 1: Udkast til Sundhedspolitik - ny struktur(2)

Diverse
Sag nr. 125

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 18:15.