Børne- og Skoleudvalget

13-01-2015

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Marianne Christensen(Ø)
Kim Hammer (O)

Sager 1 - 9

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. Artikel fra Politiken den 29.december 2014 vedrørende vredeshåndtering. Artiklen bliver uddelt til mødet den 13. januar 2015

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget perioden 25.11.2014 til 19.12.2014

Hendriksholm Skole - Nordfløj, ombygning til indskolingsområde samt udvidelse af nordre sal - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 2

Sagens kerne

Godkendelse af byggeprogram til brug for udarbejdelse af projektforslag til ombygning af nordfløjen på Hendriksholm Skole til indskolingsområde samt udvidelse af nordre sal (eksisterende teatersal).

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 15.050.000 kr., fordelt med 12.100.000 kr. til ombygning af nordfløjen og 2.950.000 kr. til udvidelse af salen.

Beløbene er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Hendriksholm Skole, udarbejdet august 2014.

Der søges om en projekteringsbevilling på 500.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra teknisk rådgiver, og
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I Hendriksholm Skoles helhedsplan for skoleudbygning er der medtaget ombygning og udvidelse af nordfløjen, så den kan rumme hele indskolingen samt en udvidelse af nordre sal (teatersalen), således at den kan benyttes som samlingssal, bl.a. for den samlede indskoling samt til andre arrangementer.

Byggeprogrammet /ombygningen er bl.a. planlagt til at omfatte:

 • Udvidelse af eksisterende klasseværelser.
 • Udvidelse af fælleslokalet mod nord.
 • Ombygning af eksisterende SFO-lokaler.
 • Generel indvendig istandsættelse af det berørte område.
 • Udvidelse af eksisterende sal.

Projektforslaget vil blive udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen samt Hendriksholm Skole.

Det nordlige areal ved indskolingen mod Avedøre Havnevej er støjbelastet som følge af beliggenheden, og for at gøre forholdene bedre for børnene er der et ønske om etablering af en støjmur.
Det foreslås derfor, at etablering af en støjmur medtages i projektforslaget, og at der i forbindelse med udbud indhentes pris herpå.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til 15.050.000 kr., hvoraf 500.000 kr. er disponeret til projektering.

Tidsplan

Det forudsættes i tidsplanen, at ombygningen gennemføres i etaper, så bygningen i videst muligt omfang kan holdes i drift, og således at genhusning kan ske inden for skolens eksisterende rammer.

Børne- og Skoleudvalget: 13. januar 2015
Økonomiudvalget: 21. januar 2015
Kommunalbestyrelsen: 27. januar 2015
Udarbejdelse af projektforslag: februar - maj 2015
Godkendelse af projektforslag, ansøgning om bevilling: juni 2015
Projektering og udbud: august - december 2015
Udførelse: januar - august 2016
Ibrugtagning etapevis frem til: primo august 2016

 

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 12. december 2014
Bilag 2: Revideret helhedsplan for Hendriksholm Skole, august 2014

Nyager Skole, renovering af stor skolegård og areal mod nord - Anlægsregnskab 2014
Sag nr. 3

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Anlægsbevilling 17.12.2013

2.276.000 kr.

Tilskud fra Nyager Skole

300.000 kr.

Anlægsbevilling i alt 2.576.000 kr.
Forbrug/Regnskab

2.571.633 kr.

Mindreforbrug

4.367 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 4.367 kr. tilgår kassebeholdningen i 2014.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Gennemførelse af renoveringen af den store skolegård og arealet mod nord er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

Den store skolegård er blevet nyindrettet med forskellige rum til leg og bevægelse samt til læring og ophold. På arealet mod nord er der indrettet læringsrum samt etableret cykelparkering for eleverne.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der blev den 17.12.2013 givet en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet på i alt 2.276.000 kr.
Herudover har Nyager Skole overført 300.000 kr. af deres opsparede midler til anlægssagen, hvorefter den samlede bevilling udgør 2.576.000 kr.
Mindreforbruget på 4.367 kr. tilgår kassebeholdningen i 2014.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning af 09.12.2014

Forventet behov for daginstitutionspladser - januar 2015
Sag nr. 4

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra januar 2015 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden januar 2015 - december 2015.

Pladserne fra Børnehaven Barnets Hus er indtil videre fratrukket i pladskapaciteten fra maj 2015.

På nuværende tidspunkt visiteres pladserne til februar måned. Antallet af børnehavepladser er sparsomt, og det er derfor svært at imødekomme forældrenes ønsker i de kommende måneder. Da der samtidig er ledige 4. børnspladser i dagplejen, arbejdes der med en midlertidig visitationsmodel, hvor dagplejebørnene bliver hos deres dagplejer nogle måneder efter, de er fyldt tre år. Familien sikres samtidig en børnehaveplads i en af de ønskede institutioner fra maj måned.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt januar 2015 - december 2015.

Fremrykning af sammenlægningen af Vuggestuen Sommerfuglen og Børneinstitutionen Vårfluen
Sag nr. 5

Sagens kerne

Forslag om fremrykning af sammenlægningen af Vuggestuen Sommerfuglen og Børneinstitutionen Vårfluen med én fælles ledelse og på sigt én forældrebestyrelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sammenlægningen pr. 1. februar 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 26. august 2014 blev det besluttet at sammenlægge Vuggestuen Sommerfuglen og Børneinstitutionen Vårfluen med én fælles ledelse fra 1. juli 2015 i forbindelse med forventet ledelsesophør. Da den tidligere leder imidlertid valgte at fratræde sin stilling allerede i september 2014, har Sommerfuglen siden 1. oktober 2014 været tilknyttet lederen af Vårfluen. Sammenlægningen anbefales derfor fremrykket til den 1. februar 2015.

Der er allerede nu et tæt samarbejde mellem de to personalegrupper, ligesom børnene ofte besøger hinanden. Endelig er der truffet beslutning om, at børnene i Sommerfuglen automatisk kan overflyttes til Vårfluen, i takt med at de fylder 3 år.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Som en konsekvens af den sammenlægning - som ledelses- og visitationsmæssigt har været gennemført fra 1. oktober 2014 - vil de to enheders økonomi blive vurderet "under et" i forbindelse med afslutningen af regnskabsåret 2014.

Fra 1. januar 2016 vil institutionerne formelt have et fælles budget.

Tidsplan

Sammenlægningen anbefales fremrykket til den 1. februar 2015.

Forældretilfredshedsundersøgelse af daginstitutioner og dagpleje
Sag nr. 6

Sagens kerne

Forældretilfredshedsundersøgelse af Rødovre Kommunes daginstitutioner og dagpleje er svarende til undersøgelsen, som blev afviklet i februar 2012.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at projekt og tidsplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen bliver afviklet i uge 7,8 og 9 2015. Der er taget udgangspunkt i spørgeskemaet, som blev brugt i 2012. Mindre justeringer er blevet foretaget for at optimere skemaet. Spørgeskemaet er blevet suppleret med to spørgsmål, som vedrører science. De spørgsmål, som vedrørte forældrenes baggrund, viste sig ved sidste undersøgelse ikke at være relevante i forhold til undersøgelsens formål. Derfor er de udeladt denne gang.

Formålet med undersøgelsen er at videreudvikle Rødovre Kommunes daginstitutioner og dagpleje, således at de kan blive endnu bedre og endnu mere attraktive. Resultatet af undersøgelsen skal være med til at belyse, hvordan den service og kvalitet, der ydes i daginstitutionerne og dagplejen, opleves, hvad der allerede er velfungerende, og hvor der kan ske forbedringer.

For at gøre deltagelsen i undersøgelsen ekstra spændende, udloves der en børneteaterforestilling til den institution/dagpleje med højeste svarprocent.

Resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen forventes forelagt Børne- og Skoleudvalget i april 2015. Umiddelbart efter orienteres forældrene og institutionerne om resultaterne.

Lov- og plangrundlag

Kommuneplan 2010-2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Processen starter - mødesag til politisk behandling 13. januar 2015
Afvikling af brugerundersøgelsen 2015 Fra 9 . februar til og med 1. marts 2015
Efterbehandling af resultater Fra 2. marts til 1. april 2015
Resultater fra undersøgelsen forelægges til politisk behandling 14. april 2015

 

Bilag

Bilag 1: Spørgeskema

Skolekalender 2016-2017
Sag nr. 7

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplan for skoleåret 2016/2017.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2016/2017 godkendes.

Beslutning

4 medlemmer, Flemming Lunder Østergaard Hansen (A) og Annie Arnoldsen Petersen (A), Kim Hammer (O) og Marianne Christensen (Ø), godkendte forvaltningens indstilling til skolekalenderen for 2016-2017.
Et medlem, Kim Drejer Nielsen (C), kunne ikke godkende skolekalenderen, da han ikke kunne tiltræde den del som medførte at 1. maj var skolefridag.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens beslutning af den 24.11.1998 vedrørende ferie- og fridagsplanerne for skolerne betyder:

 • at der er 200 skoledage,
 • at ferie- og fridagsplanen fastlægges centralt,
 • at 1. maj og 5. juni bliver skolefridage, og
 • at vinterferien afholdes i uge 8.

Ferie- og fridagsplanen har været sendt til høring på de syv folkeskoler samt Rødovre Lærerforening.

Der er i alt 8 høringssvar.

Der er to bemærkninger i høringssvarene, som fremhæves her:

 • MED udvalget på Hendriksholm Skole og Islev Skole ønsker for skoleåret 2016/2017, at vinterferien bliver rykket til uge 7. De mener, at det ville være hensigtsmæssigt at rykke den, da langt den overvejende del af omegnskommunerne og de fleste af ungdomsuddannelserne holder ferie i den uge. Logistisk er der mange familier, der får problemer med planlægning af ferie, hvis de har børn på skoler i forskellige kommuner eller har ældre søskende på ungdomsuddannelserne.
 • Derudover er der blandt de forældrevalgte i skolebestyrelsen på Islev Skole et ønske om at 1. maj afskaffes som kommunal fridag og erstattes af en lokal fastlagt fridag.

Det skal bemærkes, at vinterferien i kommunerne omkring os ligger som følger:

 • Uge 7: Brøndby, Hvidovre, København, Herlev og Ballerup
 • Uge 8: Brøndby, Albertslund, Ishøj og Glostrup.

Brøndby skifter mellem uge 7 og 8.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skoleåret 2016/2017.

Bilag

Bilag 1: Skolekalender 2016-2017

Status på Rødovre Kommunes sammenhængende Børnepolitik
Sag nr. 8

Sagens kerne

Status på den sammenhængende børnepolitik fremlægges til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Børne-og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at status på den sammenhængende børnepolitik i Rødovre Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I forbindelse med forelæggelse af redegørelse for arbejdet med mål og indsatser i den gældende overordnede børne- og ungepolitik 2007 (sag nr. 74) på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 11. november 2014, har Social- og Sundhedsudvalget udbedt sig en status på den sammenhængende børnepolitik i Rødovre Kommune. Den sammenhængende børnepolitik omhandler den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte.

Status på den sammenhængende børnepolitik forelægges hermed til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven § 19 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: En sammenhængende børnepolitik i Rødovre Kommune.
Bilag 2: Status på den sammenhængende børnepolitik i Rødovre Kommune

Diverse
Sag nr. 9

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 16:50