Børne- og Skoleudvalget

10-02-2015

Medlemmer

Kim Drejer Nielsen (C)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Hammer (O)
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Fraværende

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Sager 10 - 15

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 10

Sagens kerne

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
  2. Orientering om naturkonsulentens arbejde 2014

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget perioden 20.12.2014 til 29.1.2014.
Bilag 2: Orientering til politikerne om naturkonsulentens arbejde 2014.

Forventet behov for daginstitutionspladser - februar 2015
Sag nr. 11

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra januar 2015 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltning indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for februar 2015 - januar 2016.

I 2014 blev der i alt født 439 børn i Rødovre Kommune, derfor er den samlede tilgang af børn tilrettet i prognosen, så den stemmer overens med fødselstallet.

Det skal bemærkes, at Børnehaven Barnets Hus fortsat ikke er med i den samlede kapacitet.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventede behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt februar 2015 - januar 2016.

Uddelegering af Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence i forbindelse med standsning af børneydelse
Sag nr. 12

Sagens kerne

Uddelegering af Kommunalbestyrelsens kompetence til at standse børneydelsen ved forældres tilsidesættelse af pligten til at lade deres børn deltage i sprogvurderingen eller i en eventuel sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves af den sprogstimulering, som kommunen tilbyder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence til - efter Dagtilbudslovens § 12, stk. 1-3 - at standse børneydelsen ved forældres tilsidesættelse af pligten til sprogvurdering og sprogstimulering af deres barn uddelegeres til Børne- og Kulturforvaltningen, og at uddelegeringen optages i Rødovre Kommunes delegationsregler.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Efter Dagtilbudslovens § 11 har Kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres sprogvurdering af børn omkring 3 års alderen og sprogstimulering af børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogundersstøttende aktiviteter.

Det fremgår endvidere af samme lov § 12, stk. 1og 2, at kommunen skal træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis forældrene ikke overholder deres pligt til at lade deres børn deltage i sprogvurderingen og en eventuel sprogstimulering eller i en sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves af den sprogstimulering, som kommunen tilbyder.

Endelig er det oplyst i § 12, stk. 3, at kommunen skal oplyse barnets forældre om, at manglende overholdelse af pligten i forbindelse med barnets deltagelse i sprogvurdering og eventuel sprogstimulering kan medføre, at Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om standsning af børneydelsen.

Den foreslåede uddelegering af Kommunalbestyrelsens kompetence er blevet aktuel på baggrund af en konkret sag, hvor forældre har nægtet at gennemføre en sprogvurdering af et barn, som personalet i en af kommunens daginstitutioner formoder har behov for sprogstimulering.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven §§ 11 og 12.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om en statsfinansieret ydelse, som ved standsning vil få konsekvenser for den enkelte familie.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Dagtilbudslovens §§ 11 og 12.

Midlertidig udflytning af Tjørneparkens vuggestuebørn til lokaler på Islev Bibliotek
Sag nr. 13

Sagens kerne

I forbindelse med en større renovering af Børneinstitutionen Tjørneparken foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at institutionens vuggestuebørn midlertidigt flytter til lokaler på Islev Bibliotek i perioden 1. maj til 15. august 2015.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at den foreslåede midlertidige udflytning af vuggestuebørnene godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Børneinstitutionen Tjørneparken er normeret til max. 100 børnehavebørn og 32 vuggestuebørn. Institutionen er beliggende på Rådmand Billes Vej i en ejendom, som Rødovre Kommune lejer af Boligselskabet Lejerbo.

Der har gennem længere tid været planlagt en udskiftning af institutionens tag og vinduer på 1. sal samt eventuel udskiftning af ventilationen. Det er aftalt med Lejerbo, at byggeperioden kommer til at ligge fra den 1. maj til den 15. august 2015, hvor der påregnes at være færrest børn i institutionen.

For børnehavebørnenes vedkommende vil der i den omhandlende periode som udgangspunkt være lukket for indskrivninger, det vil sige, at der påregnes at være ca. 30 ledige børnehavepladser. De børn, der er tilbage i institutionen, vil i størst muligt omfang blive tilbudt aktiviteter uden for institutionens område, da byggeriet bl.a. vil betyde opstilling af stilladser rundt om bygningen. Institutionen vil bl.a. blive tilbudt daginstitutionsområdets minibus.

På grund af ombygningens omfang er det ikke muligt for vuggestuebørnene at blive i institutionen, mens renoveringen finder sted.

Det har imidlertid vist sig vanskeligt at finde egnede lokaler i nærheden til de 30 vuggestuebørn, der vil være indskrevet i Tjørneparken. Forvaltningen foreslår, at vuggestuebørnene flytter ind i lokaler på Islev Bibliotek under ombygningen.

For borgerne vil det fortsat være muligt at benytte biblioteksfaciliteterne i forbindelse med udlån samt brug af computere m.v., idet vuggestuebørnene alene vil komme til at befinde sig i arrangementslokalet og depotrum samt en del af børnebibliotekets areal.

Institutionens børn og forældre vil få adgang til lokalerne ad "bagindgangen", og der vil blive placeret nogle letvogne med pusle- og toiletfaciliteter på bagsiden af biblioteksbygningen.

Forvaltningen vil kontakte de omkringliggende boligselskaber med henblik på lån af legepladsområder.

I forbindelse med sagens behandling er der indhentet supplerende oplysninger fra bibliotekets sekretariat, hvoraf det bl.a. fremgår, at arrangementslokalet i 2014 var benyttet i alt 16 gange til arrangementer i perioden 5. maj til 1. september.

Det er endvidere oplyst, at Musikskolen kontinuerligt anvender arrangementslokalet til rytmik for småbørn. Musikskolens undervisning følger skoleåret, og skolen er blevet varskoet om muligheden for at Tjørneparken skulle flytte på Islev Bibliotek i en periode.

Bibliotekets sekretariat har afslutningsvis oplyst, at renoveringen af Hovedbiblioteket forventes afsluttet februar/marts 2015, hvor der igen vil blive åbnet for bookinger af Lille og Store Sal, ligesom det fortsat er muligt for en forening af booke sig ind på Rødovregård.

Forslaget har været forelagt Tjørneparkens forældrebestyrelse, og bestyrelsens bemærkninger vedlægges som bilag.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i forbindelse med udflytningen vil blive afholdt indenfor forvaltningens samlede ramme.

Tidsplan

Den 1. maj til 15. august 2015.

Bilag

Bilag 1: Tjørneparkens forældrebestyrelses kommentarer.

Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 14

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2014 for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2014.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 – Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2014

Diverse
Sag nr. 15

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 16:30.