Børne- og Skoleudvalget

06-10-2015

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Hammer (O)
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 114 - 118

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 114

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
  2. UU-Vestegnen, beretning og status for 2014/2015
  3. Orientering om ombygninger i børneinstitutionen Tjørneparken

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Børne- og Skoleudvalget fra 1.09-15 til 28.09-15.
Bilag 2: UU-Vestegnen-Beretning 2015.
Bilag 3: Orientering om ombygninger i børneinstitutionen Tjørneparken

Forventet behov for daginstitutionspladser - oktober 2015
Sag nr. 115

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra oktober 2015 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden oktober 2015 til september 2016.

Antallet af forventede skolebørn er blevet revurderet. Det forventes nu, at der er 432 børn, der starter i SFO i maj 2016 i modsætning til tidligere, hvor det påregnedes, at der var 450, der skulle starte i SFO. Det vil sige, at der er færre ledige pladser i maj end tidligere forventet.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt oktober 2015 - september 2016.

Omlægning af skoledistriktet for Islev Skole og Tinderhøj Skole
Sag nr. 116

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til omlægning af skoledistrikterne for Tinderhøj Skole og Islev Skole. Baggrunden for forslaget er, at der vil være et meget stort elevgrundlag til Islev Skole de kommende år, samtidig med at elevgrundlaget til Tinderhøj Skole ikke er stort nok. Reguleringen af skoledistrikterne, som Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. oktober 2014, har ikke haft den fornødne effekt. Sagen er sendt i høring i skolebestyrelserne på Islev Skole og Tinderhøj Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at området afgrænset syd for Slotsherrensvej, vest for Tårnvej og nord for Jyllingevej overflyttes fra Islev Skoles distrikt til Tinderhøj Skoles distrikt fra og med indskrivningen til skoleåret 2016/2017 samt
  2. at der som en overgangsordning i forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse for skoleårene 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019 dispenseres fra de vedtagne regler vedrørende frit skolevalg, således at børn i det flyttede område, der vil have søskende i indskolingen på Islev Skole, kan indskrives her. Herefter vil distriktsændringen have fuldt gennemslag.

Beslutning

Anbefales, idet udvalget foreslår indsat et pkt. 3: ", at overgangsordningen kun gælder for forældre, der ved indskrivningen i november 2015 har børn på Islev Skole i 0.-, 1.- og 2. klasse."

Sagsfremstilling

Der foreslås en yderligere omlægning af skoledistrikterne for Islev Skole og Tinderhøj Skole, da den sidste regulering af skoledistrikterne i indeværende år ikke har haft den fornødne effekt. Der har i indeværende år været en hurtigere ændring af befolkningssammensætningen i Islev Skoles distrikt end forventet. Der er således flyttet flere børnefamilier til, end det kunne forudses. Islev Skole er derfor fortsat presset af et for stort elevgrundlag. Skolen kan maksimalt rumme 84 elever pr. årgang. Desuden forventes der på sigt en stigning i børnetallet for Islevdistriktet på grund af de forventede udbygninger på 'SPF-grunden' og på 'Danmarksgrunden', samt en udskiftning i beboersammensætningen i Islev generelt.

Ulempen vil for nogle elever være, at de får længere til skole. Reglerne for frit skolevalg vil være gældende for de elever i området, som vil søge Islev Skole.

Der henvises til bilag 1, der viser fordelingen af børn, årgang 2010, 2011 og 2012 ved de eksisterende distrikter, samt til bilag 2 som viser de eksisterende distrikter. Der henvises derudover til bilag 3 og bilag 4, som viser forslag til omlægning af skoledistrikterne. Bilag 5 viser antallet af børn i det område, som overvejes flyttet til Tinderhøj skoledistrikt.

Sagen har været behandlet i henholdsvis Islev Skoles skolebestyrelse og Tinderhøj Skoles skolebestyrelse, som har nedenstående kommentarer.

I høringssvaret fra Tinderhøj Skole udtrykker skolebestyrelsen stor glæde over forslaget om omlægning af skoledistrikterne, og bestyrelsen anbefaler at implementere forslaget, som fremgår af bilag 3 fra 2016/2017. Omlægningen vil betyde, at skolens økonomi og samlede drift forbedres hen over de kommende år. Skolen vil dog først kunne være fuldt tresporet om 9 år, og skolebestyrelsen håber på, at skolen indtil da kan understøttes økonomisk på anden vis.

I høringssvaret fra Islev Skole efterlyser skolebestyrelsen prognose for antal og tidspunkt for tilflyttere til SPF-grunden. Skolebestyrelsen udtrykker desuden bekymring for, at skolen bliver tosporet det år, årgang 2011 skal starte i skole og for prognosen efter 2017. Den robuste økonomi, muligheden for linjefagsdækning og kvalificeret fag-faglig sparring risikerer skolen at miste, hvis den bliver tosporet. Skolebestyrelsen er samtidig bekymret for at miste sammenhængskraften i bydelen, hvis distriktet deles på midten, og bestyrelsen gør opmærksom på, at der skal tages hensyn til de trafikale forhold, eleverne udsættes for, når de skal i skole. Dertil ønskes forskellige alternativer til, hvordan skoledistriktet kunne omlægges. Islev Skoles bestyrelse kan således ikke anbefale forslaget i den nuværende form.

I begge skolebestyrelsers høringssvar nævnes søskendeperspektivet. Islev Skoles bestyrelse efterspørger tal på, hvor mange børn der har ældre søskende på Islev Skole, jf. bilag 5. Skolebestyrelsen mener, at børn skal have ret til at gå på samme skole som deres ældre søskende, uanset om skoledistrikterne ændres, da de ellers er bekymrede for, at forældrene vil vælge en helt tredje skole, hvor alle deres børn kan gå.

Tinderhøj Skoles skolebestyrelse skriver om søskendeperspektivet, at skolen i videst mulige omfang stiller sig til rådighed for, at alle søskende kan komme til at gå på Tinderhøj Skole. Islev Skoles skolebestyrelse mener, at det vil give uro i de øvrige klasser, hvis ældre søskende flytter skole, for at kunne gå på samme skole som deres mindre søskende.

Ved tidligere skoledistriktsændringer i Rødovre er der ikke givet søskendegaranti.

Ved en gennemgang af familierne i det område, som foreslås overflyttet fra Islev Skole til Tinderhøj Skole, fremgår det, at der for børn født i 2010 er 14 børn, som har søskende på Islev Skole, heraf 10 som stadig vil gå i indskolingen. For børn født i 2011 er der 5 børn, som har søskende på Islev Skole og for børn født i 2012 er der 4 børn, som har søskende på Islev Skole.

Da det konstateres, at der er en del indflytning af børnefamilier i kommunens nordlige del, er det vigtigt at skabe plads på begge distriktsskoler til nye tilflyttere. Som alternativ til en fuld distriktsændring vil der i en overgangsperiode på tre år kunne dispenseres, således at elever, der ved skolestart har søskende i indskolingen på Islev Skole, kan indskrives her. Dette vil tilgodese begge skoler og samtidig tilgodese en del af de forældre, der i overgangsperioden har Islev Skole som deres førstevalg.

De to høringssvar vedlægges som bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Med fastholdelse af Islev Skole med tre spor og med et større elevgrundlag til Tinderhøj Skole, vil der samlet set være en bedre ressourceudnyttelse på området.

Tidsplan

Iværksættes med indskrivningen til skoleåret 2016/2017.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra Tinderhøj Skoles skolebestyrelse.
Bilag 2: Høringssvar fra Islev Skoles skolebestyrelse.
Bilag 3: Bilag 1. Fordeling af børn, årgang 2010, 2011, 2012.
Bilag 4: Bilag 2. Eksisterende skoledistrikter.
Bilag 5: Bilag 3. Forslag til omlægning af skoledistrikter.
Bilag 6: Bilag 4. Forslag til omlægning af skoledistrikter.
Bilag 7: Bilag 5. Antallet af børn som overvejes flyttes, samt søskende-tal.

Udtrædelse af skolebestyrelsen på Islev Skole - Lone Jessen Skovsbøll
Sag nr. 117

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Islev Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at Lone Jessen Skovsbøll gives tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen samt
  2. at 1. suppleant Tine Raahauge indkaldes med fast plads for resten af perioden.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lone Jessen Skovsbøll har anmodet om udtrædelse af skolebestyrelsen, da familien flytter til en anden kommune, og børnene flytter til en ny skole.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

For resten af skoleåret 2015/2016.

Bilag

Bilag 1: Udtrædelse af skolebestyrelse.

Diverse
Sag nr. 118

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 16:45.