Børne- og Skoleudvalget

10-11-2015

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Hans Houmøller(Ø)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Kim Hammer(O)

Sager 119 - 124

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 119

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
  2. Brev til kommunerne om skoledagens længde

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 29.09.15 til 27.10.15.
Bilag 2: Brev til kommunerne om skoledagens længde

Rødovre Skole, bygningsprojekter - anlægsregnskab
Sag nr. 120

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ved udgangen af 2011 blev Rødovre Skoles opsparede driftsmidler på 2.196.361 kr. til bygningsprojekter overført til en konto under anlægsområdet.

Der er forbrugt i alt 2.196.049 kr. og mindreforbruget på 312 kr. er tilgået kassen i 2013.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

De opsparede midler er benyttet til diverse bygningsprojekter, herunder renovering af vinduer samt solafskærmning.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 312 kr. er tilgået kassen i 2013.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab

Forventet behov for daginstitutionspladser - november 2015
Sag nr. 121

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra november 2015 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse for behovet for daginstitutionspladser for perioden november 2015 - oktober 2016.

Fra maj 2015 og frem til dags dato har der i alt været seks merindskrivninger.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt november 2015 - oktober 2016.

Forslag til nyt navn efter sammenlægning af Børneinstitutionen Vårfluen og Vuggestuen Sommerfuglen
Sag nr. 122

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forslag til nyt navn fra forældre, børn og personale i Børneinstitutionen Vårfluen og Vuggestuen Sommerfuglen efter sammenlægningen 1. februar 2015.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børneinstitutionen Vårfluen og Vuggestuen Sommerfuglen navngives Børneinstitutionen Skibet - med 2 afdelinger som hedder Styrbord og Bagbord.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I kølvandet på sammenlægningen af Vårfluen og Sommerfuglen, har forældrebestyrelsen fremsendt 3 forslag til et nyt fælles navn. Både børn, personale og forældre har i processen haft mulighed for at komme med forslag. Forældrebestyrelsen har herefter udvalgt 10 navne, som efterfølgende har været til afstemning i en børnegruppe sammensat på tværs af alder og begge huse.

Det fælles navn skal symbolisere en ny fremtid med sammenhold, fælles tilhørsforhold og samtidig være opstarten på et nyt kapitel i den nye institutions historie.

De 3 udvalgte forslag er:

  • Børneinstitutionen Skibet med 2 afdelinger som hedder Styrbord og Bagbord. Her bliver den nye kurs sat for børnene, navnet emmer af natur og science, og stuerne får navne som f.eks. Gasterne, Piraterne, Sørøverne, Matroserne og Sirenerne.
  • Børneinstitutionen Savannen med 2 afdelinger som hedder Oasen og Steppen. Savannen som symbol på udearealerne med relation til naturen. Som udgangspunkt beholder stuerne deres nuværende navne.
  • Børneinstitutionen Lindehaven med 2 afdelinger som hedder Kronen og Stammen. Relation til naturen - der er mange lindetræer i Rødovre. Som udgangspunkt beholder stuerne deres nuværende navne.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Januar 2016.

Bilag

Bilag 1: Forslag fra forældrebestyrelsen i Vårfluen og Sommerfuglen om nyt navn.

Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 123

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2015 for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo september 2015.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 – Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning trekvartregnskab 2015 - Børne- og Skoleudvalget.

Diverse
Sag nr. 124

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.:16.40.