Børne- og Skoleudvalget

01-12-2015

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Kim Hammer(O)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Drejer Nielsen(C)

Sager 125 - 131

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 125

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
  2. Orientering om naturkonsulentens arbejde 2015

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for undervisning for perioden 28. oktober 2015 til 20. november 2015.
Bilag 2: Orientering til politikerne om naturkonsulentens arbejde 2015.

Forventet behov for daginstitutionspladser - december 2015
Sag nr. 126

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra december 2015 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltning indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for december 2015 - november 2016.

Kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2016 er indarbejdet i kapaciteten fra januar 2016 og frem.

Pr. 31. december 2015 har der været otte merindskrivninger i daginstitutionerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt december 2015 - november 2016.

Forslag om nednormering af børnetallet i Børneinstitutionen Tjørneparken
Sag nr. 127

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

I forbindelse med renovering af Børneinstitutionen Tjørneparken foreslås institutionens børnetal nednormeret med 12 enheder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børneinstitutionen Tjørneparken nednormeres med 12 enheder med virkning fra 1. maj 2016.

Beslutning

Sagen udsat til januar 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med renoveringen af børneinstitutionen Tjørneparken er der etableret et nyt ventilationsanlæg, som nødvendiggør inddragelse af et areal i institutionens børnehaveafdeling. Dette sammenholdt med, at institutionen ikke er indrettet med rum til alternative pædagogiske tiltag, har givet anledning til at se nærmere på udnyttelsen af de fysiske rammer generelt.

På baggrund heraf foreslås det, at Tjørneparken nednormeres med 12 enheder. Det betyder, at der som grundnormering fremover arbejdes med tre vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper. Som udgangspunkt vil normeringen være 20 børn (vippenormering mellem 18 og 22 børn) i hver børnehavegruppe og 10 til 12 børn i hver vuggestuegruppe. Fordelingen mellem vuggestue- og børnehavebørn vil kunne tilpasses pladsbehovet i kommunen generelt.

En eventuel nednormering i Tjørneparken vil betyde et øget pres på de øvrige institutioner i området, da antallet af børn ikke forventes at falde. Det fremgår således af Dynasofts seneste prognose fra august 2015, at der er stor tilflytning til området. Som følge af nednormeringen vil institutionen skulle reducere personaletimerne med 57 timer pr. uge - 40 pædagogtimer og 17 pædagogmedhjælpertimer, svarende til 377.000 kr. i 2016 og 565.000 kr. årligt ff.

Personalet søges omplaceret til andre dagtilbud efter gældende kommunal praksis.

Bemærkninger til forslaget fra forældrebestyrelsen og institutionens MED-udvalg vil foreligge på mødet.

Afslutningsvis bemærkes, at Tjørneparken i lighed med tidligere år forventes at kunne merindskrive enkelte børn i kortere perioder op til SFO-start.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Reduktion af lønbudgettet på 377.000 kr. i 2016 og 565.000 kr. årligt ff foreslås overført til daginstitutionsområdets centrale pulje ”Pasningsgaranti” med henblik på merindskrivninger i andre af kommunens institutioner.

Tidsplan

1. maj 2016

Faglige resultater i folkeskolen 2014/2015
Sag nr. 128

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet oversigt over elevernes karakterer i henholdsvis 8. og 9. klasse med henblik på at kunne følge elevernes/klassernes progression i de forskellige fag.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med folkeskolereformen er der sat et skærpet fokus på, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Dette fokus er sat på landsplan, i den enkelte kommune, i forvaltningen og på den enkelte skole.

Afgangskaraktererne 2014/2015

Ifølge de seneste tilgængelige oplysninger er der følgende resultater ved afgangskaraktererne i sommeren 2014/2015.

Gennemsnitlige afgangskarakterer:
Hele landet: 7,0
Rødovre: 6,7

Udvikling i de gennemsnitlige afgangskarakterer fra 2013/2014 - 2014/2015:
Hele landet: 0,3
Rødovre: 0,2

Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik 2014/2015:
Hele landet: 89,8 %
Rødovre: 92,1 %

Udvikling i andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik 2013/2014 - 2014/2015:
Hele landet: 3,2 %
Rødovre: 3,7 %

På ovenstående parametre ses der således en positiv udvikling/progression, selv om Rødovre Kommunes skoler endnu ikke er på landsgennemsnittet (som også har løftet sig). Sammenlignes der med sammenlignelige kommuner og kommunerne på Vestegnen ligger Rødovre Kommune generelt højt. Især bør det fremhæves, at andelen med karakteren 2 eller derover i matematik ligger 2,3 % over landsgennemsnittet.

Karaktererne 2014/2015 sammenholdt med året før

En måde at følge elevernes progression på kan være at sætte fokus på udviklingen af elevernes/klassernes karakterer i henholdsvis 8. og 9. klasse.

Børne- og Kulturforvaltningen har derfor indhentet standpunktskarakterer opnået ved afslutningen af 8. klasse i 2014 og 2015, samt karaktererne opnået ved 9. klasse afgangsprøver ved prøveterminerne i maj, juni 2014 og 2015.

Ved slutningen af 8. klasse gives der standpunktskarakterer i alle fag. Faget idræt var ikke et prøveforberedende fag i skoleåret 2013/2014, hvorfor der ikke er givet standpunktskarakterer i faget.

Det skal iagttages, at standpunktskarakteren afspejler elevens standpunkt på det tidspunkt karakteren gives.

I 9. klasse oplyses karaktererne fra prøverne. Der er således i vedlagte bilag fag, hvor der ikke optræder en karakter, idet ikke alle fag udtrækkes til prøve. Et tomt felt er således udtryk for manglende prøveafholdelse i faget.

Opgørelsen fremlægges skolevis.

Der ses lokale udsving fra klasse til klasse og fra fag til fag. Overordnet kan det dog konkluderes, at der er en stigning fra standpunktskaraktererne på 8. årgang til det efterfølgende års prøveaflæggelse, uden dog at det kan siges konsekvent.

Faglighed og progression

Der forskes i disse år meget i, hvordan man bedst kan måle elevernes progression. Der gennemføres nationale tests i fagene, og der anvendes diverse pædagogiske prøver og tests i det daglige arbejde. Karakterer er øjebliksbilleder, der måler et fagligt niveau på et givent tidspunkt, og der er ikke umiddelbart en sammenhæng mellem fagligt niveau og progression. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling oplyser i en pressemeddelelse, at sammenligning af karakterer fra år til år altid skal ske med en vis varsomhed.

For at sikre den enkelte elevs progression i fagene, er det afgørende, at lærerne i det daglige arbejde sætter mål for og sammen med eleven. Netop det at arbejde med individuelle læringsmål og formativ evaluering er fokus i det uddannelsesforløb, som Rødovre Kommunes lærere og pædagoger er i fuld gang med i det toårige udviklingsprojekt.

Børne- og Kulturforvaltningen vil i kvalitetsrapporten for skoleåret 2014/2015 fremlægge yderligere dokumentation for status på folkeskolereformen på skolerne i Rødovre. Her vil blandt andet også blive medtaget oplysninger om elevernes trivsel, elevfravær, inklusion, kompetencedækning samt opfølgning på de kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet.

Kvalitetsrapporten er under udarbejdelse og vil blive forelagt til politisk behandling på martsmøderækken 2016.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Karakterprogression 8. - 9.kl. skoleår14 - 15.
Bilag 2: Nøgletal for skoleåret 2014-2015, UVM.
Bilag 3: Rettet bilag Valhøj Skole - udleveret på mødet 1. december.

Forslag fra Enhedslisten vedrørende hyrdebrev om skoledagens længde
Sag nr. 129

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Enhedslisten ved Hans Houmøller, har den 2. november 2015 anmodet om at få hyrdebrev fra Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling, dateret 26. august 2015, drøftet på Børne- og Skoleudvalgets møde.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Forslag forkastet med stemmerne 4 imod (A,C og O) og 1 for (Ø). Hyrdebrevet udsendes til skolebestyrelserne med opfordring til drøftelse.

Sagsfremstilling

Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling udsendte den 26.08.2015 et hyrdebrev vedrørende skoledagens længde til landets kommunalbestyrelser. Borgmesterkontoret udsendte umiddelbart herefter hyrdebrevet til kommunalbestyrelsens og direktionens medlemmer til orientering.

I mail af 02.11.2015 til formanden for Børne- og Skoleudvalget foreslår Hans Houmøller, Enhedslisten, at Børne- og Kulturforvaltningen undersøger, citat: "

  1. holdningen hos vore folkeskolelærere til hyrdebrevet for at høre dem, hvad de mener om brevet i forhold til at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen.
  2. hvordan lærerne forestiller sig timerne anvendt (klassetrin og fag).
  3. andre af folkeskolens interessenter stiller sig til forslaget (pædagoger, forældre, elever, skoleledelserne, ...?)."

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Brev til kommunerne om skoledagens længde.
Bilag 2: Mail vedrørende hyrdebrev fra Hans Houmøller.

Rettelse til ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2016/2017
Sag nr. 130

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Rettelse til ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2016/2017.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at rettelse til ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2016/2017 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beklageligvis har Børne- og Kulturforvaltningen opdaget en fejl i antallet af skoledage i ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2016/2017. Jævnfør sag nr. 7 på Børne- og Skoleudvalgets møde den 13.01.2015, hvor ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2016/2017 blev fremlagt, var der talt 199 skoledage og ikke 200 skoledage, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af den 24.11.1998.

Som det fremgår af den nye plan, som er vedlagt, starter skolerne op efter juleferien tirsdag den 03.01.2017 i stedet for onsdag den 04.01.2017.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skoleåret 2016/2017.

Bilag

Bilag 1: Liste over ferie- og fridage for skoleåret 20162017
Bilag 2: Skolekalender for 2016-2017

Diverse
Sag nr. 131

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 17:00.