Børne- og Skoleudvalget

12-01-2016

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Kim Hammer(O)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Hans Houmøller(Ø)

Fraværende

Kim Drejer Nielsen(C)

Sager 1 - 10

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Børne- og Skoleudvalget fra 21. november 2015 til 15. december 2015.

Legepladser på skolerne - renoveringspulje 2016
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

På driftsbudgettet i 2016 er der afsat en pulje på 10.850.000 kr. til renovering af legepladser på skolerne.

Forslag til anvendelse af puljen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til anvendelse af puljen samt tidsplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som oplæg til budget 2016 blev skolernes legepladser gennemgået med henblik på behov for forbedringer udover de investeringsforslag, der er indeholdt i handleplanen for skoleudbygning.

Der er foretaget en besigtigelse af skolerne med en vurdering af udearealernes tilstand og med forslag til forbedringer, jfr. vedlagte forslag til anvendelse af puljen med beskrivelse og økonomi for den enkelte skole.

Ved gennemgangen blev der lagt særlig vægt på muligheder for leg, motion og bevægelse samt muligheder for udendørs undervisning.

Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse.
Den nærmere planlægning og gennemførelse vil ske i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen samt skolerne og med inddragelse af børnene fra skolerne.
Desuden vil muligheden for klimatilpasning blive vurderet og indarbejdet.

For de skoler, hvor en renovering på grund af beløbets størrelse og opgavens omfang skal udbydes i begrænset licitation, vil der blive tilknyttet eksterne rådgivere (Hendriksholm, Nyager og Tinderhøj skoler samt Skovmoseskolen).

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglement.
Byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Gennemførelsen af forslaget finansieres af den afsatte driftspulje på i alt 10.850.000 kr. i budget 2016 under Børne- og Skoleudvalgets område på Folkeskoler.

De projekter, der er medtaget i skolernes helhedsplaner samt investeringsoversigten, er ikke indeholdt i ovennævnte driftspulje.

Tidsplan

Størstedelen af arbejderne tænkes udført i løbet af 2016.
Det skal bemærkes, at tidsplanen er koordineret i forhold til de kommende renoveringer og ombygninger på skolerne, hvilket betyder, at arbejdet på Tinderhøj Skole udføres i sommeren 2017 efter den planlagte udbygning af H-fløjen.

Børne- og Skoleudvalget: 12. januar 2016
Projektering og udbud: januar - november 2016
Udførelse: april 2016 - sommer 2017

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings notat af 20. november 2015 med forslag, beskrivelser og økonomi
Bilag 2: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 10. december 2015

Legepladser på daginstitutioner - renoveringspulje 2016
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

På driftsbudgettet i 2016 er der afsat en pulje på 9.550.000 kr. til renovering af legepladser på daginstitutionerne.

Forslag til anvendelse af puljen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til anvendelse af puljen samt tidsplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som oplæg til budget 2016 blev dagsinstitutionernes legepladser gennemgået med henblik på behov for forbedringer.

Der er foretaget en besigtigelse af legepladserne med en vurdering af udearealernes tilstand og med forslag til forbedringer, jfr. vedlagte forslag til anvendelse af puljen med beskrivelse og økonomi for den enkelte institution.

Ved gennemgangen er der lagt særlig vægt på muligheder for leg, motion og bevægelse.

Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse.
Den nærmere planlægning og gennemførelse vil ske i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen samt institutionerne.
Desuden vil muligheden for klimatilpasning blive vurderet og indarbejdet.

For de institutioner, hvor en renovering på grund af beløbets størrelse og opgavens omfang skal udbydes i begrænset licitation, vil der blive tilknyttet eksterne rådgivere (Broparken og Rønneholm daginstitutioner).

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglement.
Byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Gennemførelse af forslaget finansieres af den afsatte driftspulje på i alt 9.550.000 kr. i budget 2016 under Børne- og Skoleudvalgets område på Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 12. januar 2016
Projektering og udbud: januar - november 2016
Udførelse: marts - december 2016

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings notat af 15. december 2015 med forslag, beskrivelser og økonomi
Bilag 2: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 10. december 2015

Forventet behov for daginstitutionspladser - januar 2016
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra januar 2016 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden januar 2016 - december 2016.

Pr. 31. januar 2016 har der været 13 merindskrivninger.

Ud fra de nuværende kendte fødsler estimeres 2015 årgangen til at blive lidt større end 2014 årgangen. Det vil sige, at 2015 årgangen bliver på omkring 450 børn. Til sammenligning blev der i 2013 født lige under 400 børn.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt januar 2016 - december 2016.

Nednormering af børnetallet i Børneinstitutionen Tjørneparken
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

I forbindelse med renovering af Børneinstitutionen Tjørneparken foreslås institutionens børnetal nednormeret med 12 enheder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børneinstitutionen Tjørneparken nednormeres med 12 enheder med virkning fra 1. maj 2016.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med renoveringen af børneinstitutionen Tjørneparken er der etableret et nyt ventilationsanlæg, som nødvendiggør inddragelse af et areal i institutionens børnehaveafdeling. Dette sammenholdt med, at institutionen ikke er indrettet med rum til alternative pædagogiske tiltag, har givet anledning til at se nærmere på udnyttelsen af de fysiske rammer generelt.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at Tjørneparken nednormeres med 12 enheder. Det betyder, at der som grundnormering fremover arbejdes med tre vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper. Som udgangspunkt vil normeringen være 20 børn (vippenormering mellem 18 og 22 børn) i hver børnehavegruppe og 10 til 12 børn i hver vuggestuegruppe. Fordelingen mellem vuggestue- og børnehavebørn vil kunne tilpasses pladsbehovet i kommunen generelt.

Af forældrebestyrelsens kommentarer til sagen fremgår, at de ønsker en reduktion af børnetallet på henholdsvis 20 børnehavebørn, svarende til en stue i børnehaven, og 12 børn i vuggestuen - ligeledes svarende til en stue. Forældrene anfører endvidere bl.a., at de ikke finder det optimalt, at flere børn skal ”dele den samme plads” på stuerne. Forældrenes udtalelse vedlægges som bilag.

Institutionens MED-udvalg er ligeledes fremkommet med en udtalelse. Det fremgår heraf bl.a., at en nednormering på 20 børn vil være det optimale. MED-udvalgets udtalelse vedlægges som bilag.

For så vidt angår bemærkningerne om flere børn på stuerne, skal forvaltningen bemærke, at det omtalte maksimumsvip som udgangspunkt alene vil være gældende tre måneder om året. Samtidig bør det anføres, at institutionernes vippenormeringer ikke kan ”stå alene”, når man generelt skal vurdere antallet af børn på stuerne. Dette begrundes i, at kommunen de seneste mange år, har været nødt til at gennemføre merindskrivninger for at opfylde de gældende regler om pasningsgaranti. Kommunens øvrige institutioner har de seneste tre år haft indskrivninger i april måned med op til 11%, 8% og 15% over deres maksimumsvip.

En eventuel nednormering i Tjørneparken med 12 enheder vil betyde et øget pres på de øvrige institutioner i området, da antallet af børn ikke forventes at falde. Det fremgår således af Dynasofts seneste prognose fra august 2015, at der er stor tilflytning til området. Pladserne vil blive søgt oprettet som faste pladser i kommunens øvrige institutioner efter aftale med de enkelte ledere.

Som følge af en nednormering med 12 enheder, vil institutionen skulle reducere personaletimerne med 57 timer pr. uge - 40 pædagogtimer og 17 pædagogmedhjælpertimer, svarende til 377.000 kr. i 2016 og 565.000 kr. årligt ff.

Personalet søges omplaceret til andre dagtilbud efter gældende kommunal praksis.

Afslutningsvis bemærkes, at Tjørneparken i lighed med tidligere år forventes at kunne merindskrive enkelte børn i kortere perioder op til SFO-start.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Reduktion af lønbudgettet på 377.000 kr. i 2016 og 565.000 kr. årligt ff foreslås overført til daginstitutionsområdets centrale pulje ”Pasningsgaranti” med henblik på merindskrivninger/opnormering i andre af kommunens institutioner.

Tidsplan

1. maj 2016

Bilag

Bilag 1: Kommentarer fra forældrebestyrelsen i Tjørneparken.

Frigivelse af anlægsbevilling til indkøb af IT på skoleområdet
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2016 er der afsat en anlægsbevilling på 10.792.000 kr. til indkøb af IT på skoleområdet. Børne- og Kulturforvaltningen anmoder hermed om, at beløbet frigives til de i sagsfremstillingen skitserede indkøb.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 10.792.000 kr. til indkøb af IT-udstyr på skoleområdet som beskrevet i sagen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 10.792.000 kr. til indkøb af Hybrid PC'ere til eleverne i 4.-5. klasse, klassesæt til 0.-3. klasse samt udbygning og vedligeholdelse af netværk.

I forbindelse med behandlingen af IT-handleplanen 2012-2015 "Skolen altid online" blev der besluttet en 1:1 strategi, hvor Rødovre Kommune indkøber IT hardware, således at hver elev har sin egen PC/Tablet. Der blev i 2013 indkøbt Hybrid PC'ere til alle elever i 6.-10. klasse. Denne udvikling fortsættes nu med bevilling til indkøb af Hybrid PC'ere til eleverne på 4.-5. klassetrin, således at 1:1 strategien fra 2016 vil være opfyldt for 4.-10. klasse. Der er tillige i budgetvedtagelsen givet bevilling til, at der indkøbes et klassesæt Hybrid PC'ere pr. årgang 0.-3. klasse på hver skole. Derudover indkøbes det fornødne antal Hybrid PC'ere, så de lærere og pædagoger, som har behov for det i undervisningen, kan låne en sådan.

Pilotprojektet på Tinderhøj Skole, hvor alle eleverne i 0.-5. klasse fik udleveret iPads, er tidligere evalueret, og skolen overgår fremadrettet til samme IT-platform og hardware som kommunens øvrige skoler.

Visionen i "Skolen altid online" opdateres samtidig hermed.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen
Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016 - 2020

Økonomiske konsekvenser

Der er, i de i sagsfremstillingen skitserede indkøb samt den skitserede udbygning og vedligehold af netværk, afsat 10.792.000 kr. i budget 2016. Beløbet indgår i investeringsoversigten.
De enkelte poster er skitseret i vedlagte bilag.

Tidsplan

De skitserede indkøb gennemføres i foråret 2016, således at det nye Hardware kan udleveres senest 1. august 2016.

Bilag

Bilag 1: Udbygning af netværk på skolerne.

Skolen altid online - handleplan for skolernes digitale indsats 2016 - 2018
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har revideret den eksisterende handleplan for skolernes digitale indsats, "Skolen altid online".

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at handleplan for Rødovre Kommunes Pædagogiske Læringscentre og digitaliseringen af undervisningen2016 - 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den digitale udvikling løber stærkt, også i skolerne.

Rødovre Kommunes 1:1 satsning fra 6. til 10. klasse udvides i 2016 til også at gælde 4. og 5. klasse, og der kommer nye klassesæt med hybrid PC'ere til indskolingsklasserne.
På nationalt niveau er der kommet en Ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi 2016 - 2020, der blandt andet indeholder Brugerportalsinitiativet på skoleområdet.

Indsatsen omkring Brugerportalsinitiativet vil skabe nye arbejdsgange på skolerne, skærpe behovet for en 1:1 indsats, og øge den digitale indsats omkring den enkelte elev og elevens læringsmiljø.

Med afsæt i ovenstående tiltag har Børne- og Kulturforvaltningen set på den eksisterende handleplan for skolernes digitalisering, "Skolen altid online", en handleplan der er udløbet ved udgangen af 2015.
Hardwaredelen er implementeret, og der forestår en ny implementering i 2016 i forhold til 4. og 5. klasse.

I den nye handleplan for området fastholdes elementerne på det didaktiske område, da den eksisterende plan har vist sig at være meget fremsynet. Der arbejdes således fortsat under 4 hovedområder, og handleplanen er suppleret med yderligere indsatser under disse.

Under didaktik 2,0 og pædagogik sættes der fremadrettet yderligere fokus på begrebet 21. århundredes kompetencer, der vægter, at eleverne styrkes i samarbejde, IT og læring, videnskonstruktion, innovation, selvevaluering og kommunikation. Der arbejdes på, at elevens læring øges via en mere aktiv indsats og ejerskab omkring egen læring.

Under 1:1 indsatsen udvides nu med 4. og 5. årgang. Der sættes fokus på optimering af udnyttelse af PC'ernes muligheder via den lokale infrastruktur, ligesom tilgængeligheden til læremiddelressourcerne hele tiden optimeres.

Via videndeling og kompetenceudvikling, styrkes Læringscenterets (tidligere skolebibliotek) rolle, blandt andet faciliteres fagteams herfra. Der skal sættes fokus på videndeling blandt eleverne, og alle kompetencer, hvad enten de ligger hos eleverne eller hos det pædagogiske personale, skal bringes i spil.

Skolens Læringscenter (PLC) skal fortsat arbejde med at udvide og udvikle elevernes læring, trivsel og udvikling ved at understøtte lærings- og trivselsfremmende aktiviteter, samt inspirere og understøtte fagteams fokus på udvikling af nye læreprocesser. Der skal være en mere proaktiv indsats omkring kollegavejledning og skolens læringsrum. Endvidere skal Læringscentrene understøtte de digitale læremiddelsressourcer, og være centrale aktører i forbindelse med det kommende Brugerportalsinitiativ. Læringscenteret har således en central placering i Folkeskolereformen, hvorfor digitaliseringsområdet er indarbejdet i handleplanen for de pædagogiske læringscentre.

Endelig er handleplanen udvidet med et afsnit omkring det kommende Brugerportalsinitiativ, der skal være fuldt implementeret med udgangen af 2017.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi 2016 - 2020.
Bekendtgørelsen nr. 665 af 20 juni 2014 om folkeskolens pædagogiske læringscentre.

Økonomiske konsekvenser

Brugerportalsinitiativet fremlægges i særskilt sag i foråret 2016.

Økonomi til handleplanen er vedtaget i budget 2016 og afsat i overslagsårene.

Tidsplan

Visionen løber fra 2016 - 2018.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for Pædagogiske Læringscentre 2016-2018

Rettelse til ferie- og fridagsplanen for året 2016/2017
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Rettelse til ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2016/2017.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at rettelse til ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2016/2017 godkendes, således at første skoledag i skoleåret 2016/2017 bliver mandag den 8. august 2016, og sidste skoledag bliver fredag den 23. juni 2017.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beklageligvis har Børne- og Kulturforvaltningen opdaget en fejl i elevernes ferie- og fridagsplan for skolåret 2016/2017. Skoleafdelingen har fejlagtigt haft den overbevisning, at skoleåret sluttede den sidste fredag i juni måned, hvilket således ville være fredag d. 30. juni 2017. Det korrekte er, at ferien starter den sidste lørdag i juni måned, hvilket er lørdag den 24. juni 2017, jævnfør lov om folkeskolen § 14a stk. 2. "Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni". Skoleåret er dermed forskubbet en uge.

For at overholde loven og samtidig få 200 skoledage, skal der enten findes 5 enkeltstående fridage i løbet af året, eller skolernes starttidspunkt skal rykkes en uge frem, således at den første skoledag bliver mandag den 8. august 2016 og ikke mandag den 15. august 2016. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at skolernes starttidspunkt rykkes en uge frem.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skoleåret 2016/2017.

Bilag

Bilag 1: Ferieplan 2016-2017

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.
Strategien skal indeholde:

  • oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen,
  • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt
  • en beslutning om revisionsmetode.

Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst otte uger for fremsættelse af ideer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter tager Kommunalbestyrelsen stilling til fremkomne bemærkninger og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelse med strategien.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger fra februar til april 2016 samt
  2. at der afholdes borgermøde i forbindelse med kommuneplanstrategiens høringsperiode.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 26. april 2011, sag nr. 60, at revidere Kommuneplan 2010 delvist efter temaet ”Vækst gennem bæredygtig udvikling”. Det betød ændringer i nogle af kommuneplanens afsnit, og der foreligger nu Rødovre Kommuneplan 2010 og Rødovre Kommuneplan 2014.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. maj 2015, sag nr. 97, at foretage en fuld revision af Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014.

Baggrunden for beslutningen om en fuld revision er, at der er behov for en gennemgående revision af samtlige af kommunens rammeområder samt en generel ajourføring af den hidtil gældende kommuneplanlægning for alle de emner, der skal medtages i en kommuneplan, jf. Planlovens § 11a. Derudover skaber det også unødig forvirring for borgere og andre interessenter med mange forskellige plandokumenter.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Rødovre Kommuneplan 2014 har Rødovre Kommune aftalt med Naturstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen), at Rødovre Kommune i forbindelse med den kommende revision ændrer på rammeområdernes afgrænsning i forhold til stationsnærhed.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 indeholder en beskrivelse af de emner, der skal arbejdes med de næste år frem mod en ny Kommuneplan 2018.

Kommuneplanstrategiens indhold

I Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 beskrives det valgte tema om hvordan Rødovre Kommune har tænkt sig at behandle temaet. Derudover beskrives målet for arbejdet.

Udover beskrivelse af temaets vision og mål indeholder kommuneplanstrategien status på den aktuelle situation, og en identificering af Rødovres potentialer og udfordringer.

I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommuneplan 2010-2022 med titlen ”Det rige hverdagsliv”. I 2014 fik temarevisionen om bæredygtig udvikling undertitlen ”Fremtidens forstad – Vækst gennem bæredygtig udvikling”. Fælles for de foregående temaer er udgangspunktet, at Rødovre er et godt sted at bo, arbejde og drive forretning. Noget der skal sikres i mange år fremover. Derfor er det nødvendigt at sikre en udvikling, hvor hverdagslivet stadig kan udspille sig.
Derudover er det også stadig nødvendigt at have fokus på vækst. Både i forhold til at fastholde og tiltrække nye virksomheder, men også borgere. Rødovre Kommune har over de seneste år oplevet en befolkningstilvækst. Som prognoserne ser ud på nuværende tidspunkt, er det også tilfældet fremadrettet. Derudover kan lægges en forventet befolkningstilvækst på op mod 4.500 borgere i to af kommuneplanens byudviklingsområder.

I den kommende planperiode vil der være fokus på en bæredygtig byudvikling.

Visionen ”Sammen om Rødovre" går på tværs af alle forvaltninger og handler om at nytænke velfærdskommunen, så vi også er en moderne velfærdskommune med et stærkt fællesskab om 20 år.
Dette er også udgangspunktet for den kommende planperiode.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 er et bud på, hvordan velfærdskommunen Rødovre skal udvikle sig fremover. I Kommuneplanstrategien er der et naturligt fokus på den fysiske udvikling af byen, som i høj grad defineres af kommuneplanens temaer og rammer. I Rødovre er der tradition for, at kommuneplanen er langt mere end blot en arealplan med optegninger af, hvor der kan være forskellige funktioner.

Den fysiske udvikling er vigtig for at opnå mål for kommunens samlede udvikling. For eksempel er det afgørende, hvordan byen er indrettet, hvis det skal være lettere at leve et sundt og fysisk aktivt liv i Rødovre. Ved at indrette grønne områder, stier og veje så de er attraktive og sikre at færdes i, og inviterer til bevægelse, kan flere lokkes til at bruge cyklen i dagligdagen eller måske gå en tur.

Kommuneplanen skal også sikre muligheden for at imødekomme fremtidige servicebehov ved at reservere plads til nye institutioner og skoler. Eller blot sikre mulighed for at de eksisterende udpegninger kan udvikles. I Kommuneplanen sættes rammerne for hvor meget byggeri, der kan være i kommunens forskellige områder, hvor der kan være boliger og erhverv, men også hvor der skal sikres plads til grønne områder.

I Rødovre er der en lang tradition for, at borgere engagerer sig i lokalsamfundet. Borgerne har sammen med Rødovre Kommune skabt den by, vi ser i dag. Sådan skal det også være fremover. Rødovre Kommune, virksomhederne og borgerne har et fælles ansvar for, at Rødovre også i fremtiden er en attraktiv by – både at bo i, arbejde i, besøge og drive forretning i.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 omhandler følgende deltemaer:

  • Flere borgere - en kommune i vækst
  • Erhvervsliv i vækst
  • Bæredygtige og attraktive byrum
  • Det grønne Rødovre
  • Effektiv mobilitet

Byområder i udvikling

I den kommende planperiode er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at der er nogle områder med særlig gode muligheder for udvikling.
Derfor udpeges 4 byudviklingsområder. Alle 4 områder har også været udpeget i Kommuneplan 2014. Det drejer sig om Rødovre Nord, Islevdal Erhvervskvarter, Bykernen og Rødovre Syd.

I 2014 var IrmaByen også udpeget som byudviklingsområde. Det er ikke længere udpeget, da det ud fra et planlægningsmæssigt synspunkt er udviklet. Der blev i 2015 vedtaget en lokalplan for området og der er nu gang i byggesagsbehandlingen. Det forventes, at IrmaByen bygges over de næste 5 til 10 år.

Strategiens forudsætninger

Kommuneplanstrategien skal forholde sig til en lang række planer og projekter for områder, der varetages af andre myndigheder som f.eks. Erhvervs- og Vækstministeriet. Herunder også samarbejder med andre kommuner og regioner.

Den internationale konkurrence er intensiveret og Rødovre Kommune indgår derfor i et erhvervspolitisk samarbejde omkring "Greater Copenhagen” med andre kommuner og regioner. Projektet er en fælles platform for 46 østdanske kommuner og dele af Skåne, hvor der er mulighed for at brande sig ud mod verden og skabe en konkurrencedygtig storby. Der er udarbejdet et fælles opslag til de deltagende kommuners planstrategier. Dette indgår også i Kommuneplanstrategi 2015.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for sin strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Ligesom det var tilfældet i Kommuneplanstrategi 2012 er der udarbejdet en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi. Dette skal ses i forlængelse af Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014, der fastslår, at Rødovre Kommune skal tænke og arbejde bæredygtigt.

Ved at lave en kombineret strategi sikres det på et meget tidligt tidspunkt, at de visioner, mål og udviklingsmuligheder der planlægges for, som udgangspunkt er bæredygtige.

Borgermøde i høringsperioden

Teknisk Forvaltning foreslår, at der afholdes et borgermøde for eksempel som en cafédebat, som det var tilfældet ved den offentlige høring af Kommuneplanstrategi 2012.
Mødet planlægges og afholdes i koordinering med projektet "Demokratisk laboratorium".

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Kommuneplanstrategi 2016 fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Plandokumentet er derfor ikke omfattet af § 3, stk. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Lov- og plangrundlag

Planlovens § 5, 10, 11, 23 og 33.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 vedtages af Kommunalbestyrelsen i januar 2016.
Forslag til Kommuneplanstrategien offentliggøres i februar 2016.
Forslag til Kommuneplanstrategien fremlægges i offentlig høring i 8 uger fra februar til april 2016.
Afholdelse af et borgermøde i høringsperioden.
Bearbejdning af indkomne høringssvar og forberedelse til politisk behandling.
Endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2015 på Kommunalbestyrelsens møde i juni 2016.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Kommuneplanstrategi

Diverse
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 16:50.