Børne- og Skoleudvalget

12-04-2016

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Kim Hammer(O)
Hans Houmøller(Ø)

Sager 37 - 44

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. Læringsfestival
 3. Forslag til dialogmøder 2017

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Børne- og Skoleudvalget 17.februar til 31.marts 2016.
Bilag 2: Læringsfestival
Bilag 3: Forslag til dialogmøder 2017

Rødovre Skole, indretning af holdlokaler - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til indretning af holdlokaler på Rødovre Skole.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 1.100.000 kr. til projektet.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Rødovre Skole, udarbejdet august 2014.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.100.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Rødovre Skoles helhedsplan for skoleudbygning er der medtaget indretning af holdlokaler, da skolen mangler plads til værkstedsaktiviteter og holdarbejde.

Forslaget/ombygningen er planlagt til at omfatte:

 • Nedlæggelse af håndarbejdslokalet på 2.sal i Gl. Vestfløj og etablering af nyt tekstilområde i forbindelse med træområdet (sløjdlokale) i Nordfløjens kælderetage
 • Flytning af natur/tekniklokalet fra stueetagen i Gl. Vestfløj til nuværende håndarbejdslokale
 • Indretning af nuværende natur/tekniklokale til holdlokale for mellemtrinnet
 • Fjernelse af væg mellem to små lokaler og indretning til et stort lokale

Gennemførelse af projektet varetages af Teknisk Forvaltning.
Den nærmere planlægning vil ske i samarbejde med Rødovre Skole og Børne- og Kulturforvaltningen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til 1.100.000 kr.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget:

12. april 2016
Økonomiudvalget: 20. april 2016
Kommunalbestyrelsen: 26. april 2016
Projektering og udbud: maj - juni 2016
Udførelse: juli - august 2016
Ibrugtagning: medio august 2016

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 16. marts 2016
Bilag 2: Revideret helhedsplan for Rødovre Skole, august 2014

Islev Skole, renovering af tagetage - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af byggeprogram til brug for udarbejdelse af projektforslag til renovering af tagetagen på Islev Skoles hovedbygning.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. til renovering af taget, herunder bedre udnyttelse af arealet.

Der søges om en projekteringsbevilling på 1.200.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes samt
 2. at der gives en projekteringsbevilling på 1.200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Tagkonstruktionen på hovedbygningen på Islev Skole er i ringe forfatning med omfattende skader i tagetagen fra fugt og skimmelsvamp.
Endvidere er tagetagen ringe udnyttet på grund af den lave taghældning.
Ved totaludskiftning af taget kan det udnyttede areal udvides fra ca. 800m2 til ca. 1.200 m2, hvorved der kan indrettes et nyt samlet tidssvarende udskolingsafsnit i etagen.

Byggeprogrammet/ombygningen er bl.a. planlagt til at omfatte:

 • Udskiftning af tagetage på hovedbygningen
 • Etablering af klasser, gruppearbejdsområdet og opholdsarealer
 • Generel renovering af de berørte områder.

Udarbejdelse af projektforslaget vil ske i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen samt Islev Skole.

Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra eksterne rådgivere.
Som eksterne rådgivere til forundersøgelser, udarbejdelse af projektforslag samt tilsyn er valgt Kullegaard Arkitekter, Valby samt rådgivende ingeniører A.B. Clausen, Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på i alt 12.000.000 kr., hvoraf der er disponeret 1.200.000 kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af projektforslag mv.
Det resterende beløb til renoveringen udgør herefter 10.800.000 kr.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget:

12. april 2016
Økonomiudvalget: 20. april 2016
Kommunalbestyrelsen. 26. april 2016
Udarbejdelse af projektforslag og udbudsmateriale: maj - september 2016
Godkendelse af projektforslag, ansøgning om bevilling: september 2016
Udbud: oktober - november 2016
Udførelse: november 2016 - juli 2017
Ibrugtagning: primo august 2017

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 15. marts 2016

Forventet behov for daginstitutionspladser - april 2016
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra april 2016 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Alle børn med pladsgaranti i april måned er nu tilbudt plads.

Da foråret 2016 ikke har været voldsomt presset kapacitetsmæssigt, har forvaltningen haft mulighed for at imødekomme pladsbehovet alene ved at tage de pladser i brug, som institutionerne selv har budt ind med.

Behovet for vuggestuepladser forventes at stige i den kommende tid, mens der samtidig forventes et mindre midlertidigt fald i behovet for børnehavepladser. Derfor undersøger forvaltningen, sammen med Pladsanvisningen, mulighederne for omkonvertering af pladser.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt april 2016 - marts 2017

Konvertering af understøttende undervisning til to-lærertimer
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Ungecenter2610 om tilladelse til at konvertere understøttende undervisning til to-lærertimer.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Ungecenter2610 gives tilladelse til at konvertere 80 timers understøttende undervisning til to-lærertimer for skoleåret 2016/2017.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til Folkeskolelovens § 16b kan en skole ansøge Kommunalbestyrelsen om tilladelse til at konvertere dele af den understøttende undervisning for en klasse for et år ad gangen, såfremt særlige forhold gør sig gældende.

Ungecenter2610 ansøger i brev af 11. marts 2016 om at konvertere 80 ud af 250 timer fra understøttende undervisning til to-lærerundervisning i de boglige fag for Dagskolens 8. og 9. klasse i skoleåret 2016/2017. Med folkeskolereformens udvidelse af undervisningstiden har eleverne fået flere undervisningstimer med kun én lærer i klassen.

På Dagskolen er elevgruppen betegnet ved at have behov for ekstra støtte i deres faglige, personlige og sociale udvikling. Erfaringen fra undervisningen på Dagskolen viser, at eleverne får større mulighed for fordybelse, udvikling og faglig sparring, når der er flere lærere i klassen i den faglige undervisning. De opgaver, der ligger i den understøttende undervisning, som bevægelse og faglig fordybelse vil blive varetaget inden for undervisningen.

Ved en reduktion af den understøttende undervisning med 80 timer om året, vil elevernes samlede undervisningstid blive 1320 timer pr. år svarende til 33 timer pr. uge i gennemsnit.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen § 16b.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ansøgningen gælder skoleåret 2016/2017.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om afkortning af undervisningstiden i Dagskolen, Ungecenter2610 for skoleåret 2016-2017.

Diverse
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Skole, indretning af holdlokaler - økonomioversigt, godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Diverse
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: BSU

Beslutning

Taget til efterretning.
Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 16:30.