Børne- og Skoleudvalget

04-10-2016

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Kim Hammer(O)
Kim Drejer Nielsen(C)
Hans Houmøller(Ø)

Sager 79 - 83

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 79

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for BSU perioden 2. september til 22. september 2016.

Forventet behov for daginstitutionspladser - oktober 2016
Sag nr. 80

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra oktober 2016 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Visitering af pladser for december er endnu ikke påbegyndt, og der er derfor ikke sket væsentlige ændringer siden sidste opgørelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt oktober 2016 - september 2017

Orientering om udtrædelse af skolebestyrelsen ved Islev Skole
Sag nr. 81

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Islev Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Jeppe Frederiksen gives tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen på Islev Skole.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jeppe Frederiksen har anmodet om udtrædelse af skolebestyrelsen, da hans ægtefælle er tiltrådt en lederstilling på Islev Skole. Der er ingen suppleanter til at varetage opgaven, men ønsket om udtrædelse falder godt sammen med det kommende suppleringsvalg på Islev Skole dette efterår.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Valg af ny suppleant til bestyrelsen i efteråret 2016.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Islev Skole.

Udkast til Rødovre Kommunes nye handicappolitik
Sag nr. 82

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til Rødovre Kommunes nye handicappolitik "Lige muligheder i livet", inden det sendes i høring.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til Rødovre Kommunes nye handicappolitik "Lige muligheder i livet" drøftes og sendes i høring.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A,O,Ø) og 1 stemme  imod (C).

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 10. november 2015 (sag nr. 76) procesplanen for udarbejdelse af ny handicappolitik 2015-16. Nu forelægges et udkast til politikken til drøftelse, inden det sendes i høring hos borgere og informanter samt i Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet. De indkomne bemærkninger vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til december sammen med det endelig forslag til politikken.

Målgruppen for den nye politik er børn, unge, voksne og ældre med fysisk, intellektuel, sensorisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Forud for udarbejdelsen af politikken er der gennemført en inddragende proces, hvor borgere med handicap, pårørende, interesseorganisationer, frivillige sociale foreninger, kultur- og fritidsforeninger, idrætsforeninger, politikere samt medarbejdere har bidraget med viden og erfaringer. Social- og Sundhedsforvaltningen har afholdt et kick off borgermøde for ca. 80 deltagere, fem dialogmøder med otte til ti deltagere samt tre interviews med i alt seks unge med handicap. Derudover har der været en temadrøftelse af politikken på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. august 2016 (sag nr. 43).

Input fra disse møder og interviews samt øvrig viden på området danner baggrund for politikkens værdier, vision og strategimål. Ligesom det også vil indgå i udarbejdelsen af den efterfølgende handleplan på området.

På baggrund af de indsamlede data er der formuleret fire tilgange og værdier:

  • Vi behandler alle lige - men ikke ens
  • Vi har positive forventninger til alle
  • Vi finder holdbare løsninger
  • Vi har fokus på habilitering.

Derudover er der formuleret en vision: Alle borgere i Rødovre har lige muligheder i livet.

For at realisere visionen foreslås det at arbejde med følgende fire strategimål:

  • Et ligeværdigt liv
  • Sammenhæng skaber tryghed
  • Stærke lokale fællesskaber
  • Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger.

Strategimålene er de langsigtede mål, der styres imod gennem forskellige konkrete indsatser. Der vil blive udarbejdet en toårig handleplan for indsatsen på handicapområdet, som beskriver konkrete tiltag og aktiviteter inden for de fire strategimål. Hvert år gøres der status på handleplanens indsatser.

Når politikken er endelig godkendt, vil den tekstmæssige del, som dette udkast repræsenterer, desuden blive tilført layout, billeder og citater fra borgere og pårørende i Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service
FN´s Handicapkonvention
Dansk Handicappolitiks grundprincipper
Rødovre Kommunes politikker
Rødovre Kommunes velfærdsprojekt "Sammen om Rødovre".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

November 2016: Udkast sendes i høring
December 2016: Kommunalbestyrelsen behandler endeligt forslag til Rødovre Kommunes nye handicappolitik
Marts 2017: Forslag til handleplan for handicappolitikken forelægges.

Bilag

Bilag 1: Udkast til ny handicappolitik "Lige muligheder i livet"

Diverse
Sag nr. 83

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt.

Mødet afsluttet kl.: 17:00.