Børne- og Skoleudvalget

06-12-2016

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Hammer(O)
Kim Drejer Nielsen(C)
Annie Arnoldsen Petersen(A)

Sager 98 - 101

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 98

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget for perioden 1. november til 25. november 2016

Anlægsregnskab for indkøb af IT på skoleområdet
Sag nr. 99

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for indkøb af IT på skoleområdet i 2016 til godkendelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet godkendes,
  2. at der foretages en budgetneutral omplacering fra Økonomiudvalget til Børne- og Skoleudvalget på 629.000 kr., samt
  3. at samlet mindreforbrug på 12.774 kr. tilgår kassen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen fik i januar 2016 frigivet 10.792.000 kr. til indkøb af hybrid-pc'er til eleverne i 4.-5. klasse, klassesæt til 0.-3. klasse samt udbygning og vedligeholdelse af skolernes netværk.

Rødovre Kommune har siden 2012 arbejdet med en 1:1-strategi for eleverne i 6.-10. klasse. Denne strategi blev med investeringen i 2016 udvidet til også at omfatte eleverne i 4. og 5. klasse. Strategien lægger vægt på en øget anvendelse af IT i undervisningen, og bl.a. har 1:1 strategien vist sig særdeles effektiv til understøttelse af arbejdet i læringsplatformen "Min uddannelse", som skolerne har startet implementeringen af pr. 1. august 2016.

Til elever i 0.-3. klasse er der indkøbt et klassesæt pr. årgang, ligesom skolepædagogerne har fået hybrid-pc'er. Investeringen har desuden understøttet en udbygning af skolernes netværk, idet kapacitetsbehovet har været stigende.

Da prisen pr. hybrid-pc ved indkøbet viste sig at blive lidt højere end anslået, er der, inden for den samlede bevilling, disponeret over 629.000 kr. fra driften. Beløbet var afsat som lønmidler til klargøring og drift af de ekstra enheder i Digitaliseringsafdelingen. Ansættelse af personale til disse opgaver skete senere end forventet, hvorfor en omdisponering i 2016 har været mulig, således at det samlede antal pc'er har kunnet indkøbes.

Anlægsbevilling 26. januar 2016

10.792.000 kr.

Forbrug

11.408.226 kr.

Merforbrug

616.226 kr.

Budgetneutral omplacering

629.000 kr.

Mindreforbrug

12.774 kr.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevillig udgør 11.421.000 kr., hvoraf 629.000 kr. er udgiftsneutral omplacering fra Økonomiudvalget til Børne- og Skoleudvalget.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Regnskab Anlæg 2016 Folkeskoler digitalisering.

Forventet behov for daginstitutionspladser - december 2016
Sag nr. 100

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra december 2016 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Behovsoversigten er korrigeret i forhold til novembermødet. Det blev oprindeligt forventet, at der ville være en tilgang på 37 vuggestue- og dagplejebørn i december måned 2016. I praksis er der pt. indmeldt 29 børn i december, mens 4 pladser endnu er i tilbud, og derfor først indgår i næste måneds opgørelse.

Ressource- og Serviceforvaltningen har udarbejdet en oversigt over "Befolkningsudvikling for de seneste 13 mdr. opdelt på måned og udvalgte aldersgrupper". Heraf fremgår, at antallet af 0-5-årige er steget med 45 børn fra oktober 2015 til oktober 2016.

Dette bør sammenholdes med, at den seneste befolkningsprognose fra december 2016 viser en samlet stigning i antallet af 0-5-årige, som omsat til pladser vil betyde et yderligere behov på cirka 60 enheder det kommende år. Dette vil snarest blive indarbejdet i forbindelse med kommende opgørelser over forventet kapacitet og behov for daginstitutionspladser.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt december 2016 - november 2017
Bilag 2: Befolkningsudvikling for de seneste 13 mdr opdelt på måned og udvalgt alder

Diverse
Sag nr. 101

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 16:35.