Børne- og Skoleudvalget

14-03-2017

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Kim Hammer(O)

Fraværende

Hans Houmøller(Ø)

Sager 19 - 28

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
  2. Orientering om naturkonsulentens arbejde 2016

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget for perioden 28. januar til 24. februar 2017
Bilag 2: Orientering om naturkonsulentens arbejde 2016.

Forventet behov for daginstitutionspladser - marts 2017
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra marts 2017 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I lighed med sidste måned er der en del børnehavepladser, der benyttes af vuggestuebørn. Derudover forventes det at blive nødvendigt med merindskrivninger svarende til cirka 80 enheder i april måned.

På nuværende tidspunkt er pladserne for april næsten færdigvisiterede. 11 børn/familier har indtil videre udsat deres behovsdato til maj.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt marts 2017 - februar 2018

Statusrapport for folkeskolerne i Rødovre, skoleåret 2015/2016
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet statusrapport for skolerne med afsæt i skoleåret 2015/2016.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der hvert andet år fremlægges en kvalitetsrapport. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten i kommunalbestyrelsen er den 31. marts i lige kalenderår og skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før. I Rødovre Kommune er det blevet besluttet, at der i ulige år udarbejdes en kortere statusrapport for det forgangne skoleår.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger således, med særligt fokus på de politiske målsætninger for området, en statusrapport for skoleåret 2015/2016.

I det omfang data har været tilgængelige fra Styrelsen for IT og Læring (LIS ), belyses karakterer ved afgangsprøverne, kvalificering af optaget på en ungdomsuddannelse, udviklingen i de nationale tests med særligt fokus på bund og top samt elevernes undervisningsmiljø. Endvidere er medtaget en række kvalitetsparametre så som kompetencedækning med afsæt i undervisningskompetencer.

Fremdriften i det faglige niveau har ikke været som ønsket. Eleverne har placeret sig på eller under landsgennemsnittet ved afgangsprøverne, og der er ikke sket markant fremgang i de nationale tests. Skolelederne har angivet forskellige årsager til dette, og fokus på de faglige fremskridt fortsættes i indeværende skoleår. Et særligt fokus rettes på faget matematik, og der er udarbejdet en matematikhandleplan med henblik på at løfte elevernes resultater i de nationale tests og ved folkeskolens afsluttende prøver i faget.

95 % af eleverne har aflagt alle prøver ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse (landstallet er på 92 %), og 94 % af eleverne har fået karakteren 02 eller derover (landstallet er på 92 %).

Elevernes trivsel, tilfredshed med lærere, klasser og det faglige indhold er i stigning. Dog bør der sættes fokus på mobning i de yngste klasser, da der her er en stigning på 2 %. Der er en pæn stigning i elevernes tilfredshed omkring ro og orden.

Inklusionsgraden ligger uændret i Rødovre Kommune på 93 % (landstallet er på 95 %).

Det har i år ikke været muligt at se på progression i "hurtige og sikre læsere", idet skolerne fra skoleåret 2015/2016 har taget et nyt testmateriale i brug.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen
Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Rapporten gør status for skoleåret 2015/2016

Bilag

Bilag 1: Statusrapport Rødovre Kommune 20152016

Udvikling af Ungecenter2610 - etape 2
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler udviklingen af Ungecenter2610 siden beslutningen om etablering i september 2014.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Ungecenter2610 videreudvikles som beskrevet i sagen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2014 blev det vedtaget at etablere et Ungecenter bestående af Ungdomsskolen og 10. klasserne. Det blev ligeledes besluttet, at en arbejdsgruppe skulle vurdere hvilke rådgivningsfunktioner, der skulle tilknyttes Ungecenteret.

Formålet med at etablere Ungecenter2610 var:

1. At styrke Rødovre Kommunes helhedsindsats for at få flere unge til at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Siden etableringen af Ungecenter2610 er der etableret et tæt samarbejde med Jobcenteret om et opkvalificeringstilbud til unge, der dropper ud af en ungdomsuddannelse, eller unge der ikke er kommet i gang og har brug for en helt særlig indsats for at starte. Dette tilbud er en succes, og tilbyder blandt andet unge, som har forladt folkeskolen uden en hel afgangsprøve, at de kan færdiggøre den her. Der har i en længere årrække i Rødovre været en stigende frekvens i forhold til, at unge starter og afslutter en ungdomsuddannelse. Denne frekvens har imidlertid været dalende de seneste to år.

2. At styrke og samle Rødovre Kommunes undervisningstilbud efter 9. klasse.
Ved etableringen af Ungecenter2610 blev kommunens 10. klassetilbud lagt ind i Ungecenteret. Det er et godt tilbud, hvor eleverne kan vælge linjer efter, om de ønsker gymnasierettet undervisning, erhvervsrettet undervisning eller noget, som er bredere funderet. Den nationale dagsorden med at få de uddannelsesparate unge i gang med en ungdomsuddannelse allerede efter 9. klasse kan være årsagen til, at der er 30 elever færre tilmeldte i 10. klasse end sidste år. Dette er en nedgang fra ca. 100 til ca. 70 elever, hvilket må forventes at være niveauet fremover. Den nuværende tildelingsmodel, som følger elevtallet, gør tilbuddet mere sårbart, da det er nødvendigt at ansætte og afskedige lærere i takt med udsvingene. Der foreslås derfor en ændret tildelingsmodel med en fast normering til disse almene 10. klasser på 6 lærerstillinger, som er niveauet nu.

Den nye lovgivning med skærpede adgangskrav til ungdomsuddannelserne har skabt et behov for særlige pædagogiske indsatser for at få restgruppen af ikke uddannelsesparate op på et niveau, så de kan leve op til de opstillede krav. Det er ikke længere nok at være god med sine hænder.

Rødovre Kommune har etableret forskellige gruppeordninger, der alle stopper ved 9. klasse. Det drejer sig om de pædagogiske centre for børn med autisme, børn med generelle indlæringsvanskeligheder og ordblinde. Endvidere har kommunen et skolebehandlingstilbud, Udviklingscenter Skiftesporet. For disse unge er der ligeledes et krav om et bestemt karakterniveau, for at de kan starte på en ungdomsuddannelse.

For unge med generelle indlæringsvanskeligheder, autismespektrum forstyrrelser, ordblinde og unge med ADHD, anbefales det derfor at etablere et 10.klasse specialtilbud i Ungecenter2610. Der forventes at være omkring 30 elever i denne gruppe af unge - med meget forskellige vanskeligheder og udfordringer. Tilbuddet er ikke tænkt som traditionelle specialklasser, men som et undervisningstilbud med fleksibel mulighed for at etablere mindre hold og til tider 1:1 undervisning. Herudover er der behov for en udbygget vejledningsindsats og samarbejde med de unge og deres forældre om uddannelsesplanlægningen, hjælp til samarbejde med rusmiddelcenter, sundhedsordning, psykologer og andre specialister. Behovet for lærere vil derfor være samme normering som i specialklasserne, på Skiftesporet og i Ungecenter2610's dagskole, hvilket svarer til 6 lærere til 30 unge.

KL har netop udgivet inspirationsmaterialet "Godt på vej - alle unge skal med", hvor der lægges vægt på den særlige indsats over for de svageste unge. Oprettelsen af en specialgruppe på Ungecenter2610 er tænkt i samme baner - med en ekstraordinær håndholdt indsats for unge, der efter 9. klasse har behov for yderligere faglige kompetencer, og med én kontaktperson for elever og forældre med henblik på at blive klar til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse efter det 10. skoleår.

En del af eleverne har tidligere modtaget op til fuld støtte for at kunne gennemføre en 10. klasse, andre har fået et 10. skoleår i en ekstern eller intern gruppeordning. Midlerne, som har været anvendt her, kan tilgå tilbuddet i Ungecenter2610 som medfinansiering.

3. At styrke Rødovre Kommunes brobygningsindsats, herunder etablering af en EUD klasse.
I Ungecenter2610 lægges der stor vægt på brobygning til ungdomsuddannelserne, og ungecenteret udnytter de rammer, der gives i lovgivningen fuldt ud. Det vil sige, at nogle elever kan anvende en 20:20 ordning med 20 uger på skolen og 20 uger i praktik.

4. At samle og styrke indsatsen for at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse.
Rødovre Kommune ligger lavt i antallet af unge, som vælger en erhvervsuddannelse som deres første valg. Kommunen ligger på 14 %, og regeringen har et 2020 mål på 25 %. Kommunerne omkring Rødovre ligger på 18 - 20 %. På dette grundlag har forvaltningen undersøgt, om der kunne indgås en aftale om, at de almene 10. klasser blev drevet af Teknisk Skole på Tæbyvej, idet flere unge så måtte formodes at vælge erhvervsskolen som deres 1. prioritet. På grund af pladsproblemer havde Teknisk Skole dog ikke mulighed herfor.

Børne- og Kulturforvaltningen er bevidst om, at der ligger en stor opgave her, og vil have særligt fokus på dette i et samarbejde med Ungecenter2610, Jobcenteret, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og folkeskolerne.

Ved etableringen af Ungecenter2610 blev det endvidere besluttet, at det skulle vurderes, hvilke rådgivningsfunktioner der skulle tilknyttes Ungecenteret. Det er forvaltningens og Ungecenter2610s anbefaling, at Ungecenteret skal koncentrere sig om undervisningsdelen og samtidig være indgangen i kontakten til specialistfunktionerne og videreudvikle det gode tværfaglige samarbejde, der allerede er med Jobcenteret, Børne- Familieafdelingen, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning og UU, frem for at etablere parallelle vejledningsfunktioner på skolen.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen
Lov om Ungdomsskolen
Vejledningsloven
Lov om erhvervsuddannelser.

Økonomiske konsekvenser

Oprettelse af et specialpædagogisk 10. klassestilbud afholdes inden for den afsatte ramme til interne og eksterne gruppeordninger og specialklasser, svarende til en lærer pr. 5-6 elever.

Ressourcerne vil blive tilpasset efter det konkrete antal indmeldte i tilbuddet.

Tidsplan

Start 1. august 2017.

Udtrædelse af skolebestyrelsen på Hendriksholm Skole - Eva Bang-Hansen og Kristine Pedersen
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

To medlemmer af skolebestyrelsen på Hendriksholm Skole ønsker at udtræde.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at Eva Bang-Hansens ønske om at udtræde af skolebestyrelsen tages til efterretning,
  2. at Kristine Pedersens ønske om at udtræde af skolebestyrelsen tages til efterretning samt
  3. at to suppleanter indkaldes til at overtage pladserne for resten af perioden.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

To medlemmer ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Hendriksholm Skole. Det ene medlem er Eva Bang-Hansen, som ønsker at udtræde grundet personlige årsager. Det andet medlem er Kristina Pedersen, som ønsker at udtræde, da hendes datter, som pt. går på Hendriksholm Skole, starter på en anden skole efter sommerferien.

Suppleanter indkaldes til at overtage pladserne for resten af perioden.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

For resten af skolebestyrelsens valgperiode.

Bilag

Bilag 1: Eva Bang-Hansen - Udtrædelse af skolebestyrelsen.
Bilag 2: Kristine Pedersen - Udtrædelse af skolebestyrelsen.

Tilfredshedsundersøgelse af skolerne og SFO'erne 2017
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen igangsætter en brugerundersøgelse blandt elever og forældre om tilfredsheden med folkeskolerne og SFO'erne. Undersøgelsen er en gentagelse af den seneste fra foråret 2014.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at igangsættelse af undersøgelsen samt tidsplan og spørgsmål godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tilfredshedsundersøgelsen gennemføres ved spørgeskemaer til forældre med børn i kommunens folkeskoler fra 0.-9. klasse samt til eleverne i 6.-9. klasse. Spørgeskemaerne er tilpasset de to forskellige målgrupper. Undersøgelsen finder sted i uge 13, 14 og 15, marts-april 2017. Forældre og elever modtager et link til spørgeskemaerne via forældreintra og elevintra. Spørgeskemaerne kan tilgås uden kode. Ved den seneste undersøgelse modtog forældrene et brev via e-boks med en unik kode, som skulle benyttes for at komme til spørgeskemaet. Eleverne modtog ligeledes brev med en unik kode. Forvaltningen har denne gang valgt at kommunikere via forældre- og elevintra uden brug af koder. Både forældre- og elevintra er værktøjer, som brugerne er vant til at orientere sig i. Det er let at tilgå, og det vil derfor lette brugeradgangen, som forhåbentlig kan resultere i en højere svarprocent.

Skolereformen

Da der er tale om den første tilfredshedsundersøgelse, efter den nye skolereform er trådt i kraft, er der tilføjet seks nye spørgsmål i relation til reformen.

10. klasse

Elever i 10. klasse og forældre til elever i 10. klasse er ikke medtaget i modsætning til de forrige tilfredshedsundersøgelser. Det skyldes, at der i mellemtiden er foretaget en organisatorisk ændring, således at 10. klasse nu hører under Ungecenter2610, som selv gennemfører tilfredshedsundersøgelser.

Baggrund

I 2010 blev det i henhold til Børne- og Kulturforvaltningens udviklingsplan besluttet, at der hvert 3. år skulle gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse på forvaltningens institutioner. På skoleområdet blev der i 2011 foretaget den første undersøgelse. Undersøgelsen blev gentaget i 2014. Formålet med undersøgelsen er at videreudvikle Rødovre Kommunes folkeskoler og SFO'er, således at de kan blive endnu bedre og endnu mere attraktive. Resultatet af tilfredshedsundersøgelsen skal være med til at belyse, hvordan den service og kvalitet, der ydes i skolerne og SFO'erne, opleves.

Lov- og plangrundlag

Kommuneplan 2010-2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Februar-april 2017: Dialog med skoler og andre aktører.

Marts 2017: Mødesag til politisk behandling.

Marts-april 2017: Forældre- og elevundersøgelsen gennemføres i uge 13, 14 og 15.

April-maj 2017: Efterbehandling og analyse af resultaterne.

Juni 2017: Resultater fra forældre- og elevundersøgelsen forelægges til politisk behandling.


Bilag

Bilag 1: Spørgsmål til eleverne
Bilag 2: Spørgsmål til forældrene

Overflytning af Særlig Tilrettelagt Ungdomssuddannelse
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det foreslås, at tilbuddet om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), som er en del af Helhedstilbuddet ved Skovmoseskolens tilbud, overflyttes fra Børne- og Kulturforvaltningen til Social- og Sundhedsforvaltningen med virkning fra det kommende skoleår.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at tilbuddet om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på Skovmoseskolen overflyttes til Social- og Sundhedsforvaltningen fra 1. august 2017.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2012 blev det besluttet at oprette et tilbud om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på Helhedstilbuddet ved Skovmoseskolen. Målgruppen var de elever, som havde afsluttet deres skolegang på Helhedstilbuddet ved Skovmoseskolen samt de af Rødovre Kommunes unge, som havde behov for et sådant tilbud. Det har imidlertid vist sig, at der gennem årene ikke har været den forventede søgning fra de elever, som har forladt Helhedstilbuddet ved Skovmoseskolen, men at det primært er øvrige unge fra kommunen, der er blevet visiteret til tilbuddet.Tilbuddet har til huse på Espevang, 1. sal.

Social- og Sundhedsforvaltningen er primærvisitator til tilbuddet, og det samlede budget til visitation af Rødovre Kommunes unge, som har brug for et STU-tilbud, ligger her. Forvaltningerne foreslår derfor, at STU-tilbuddet under Helhedstilbuddet ved Skovmoseskolen flyttes fra Børne- og Kulturforvaltningen til Social- og Sundhedsforvaltningen, og at det ansvarlige udvalg fremover bliver Social- og Sundhedsudvalget.

Som følge af ovenstående organisatoriske ændring vil de ansatte i STU-tilbuddet på Skovmoseskolen overgå til ansættelse i Social- og Sundhedsforvaltningen. De berørte medarbejdere er blevet informeret om dette 1. marts 2017.

Lov- og plangrundlag

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Økonomiske konsekvenser

Overflytningen af STU-tilbuddet fra Børne- og Kulturforvaltningen til Social- og Sundhedsforvaltningen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
Ved tilbuddets oprettelse var det en forudsætning, at tilbuddet var fuldt takstfinansieret.

Medarbejderne (tre pædagoger, en lærer samt en flex-medarbejder) overgår som følge af overflytningen til ansættelse i Social- og Sundhedsforvaltningen på uændrede vilkår.

Tidsplan

Ændringen får virkning fra 1. august 2017.

Dispensation for reglerne om undervisningstid på Udviklingscenter Skiftesporet
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Folkeskoleloven fastlægger et minimums timetal for undervisning af eleverne, men giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere for dette.

Undervisningen på Udviklingscenteret Skiftesporet er tæt koblet med en behandlingsmæssig indsats. En optimal sammenhængende indsats stiller krav om daglig koordinering af indsatsen i forhold til det enkelte barn. For fortsat at sikre den fornødne tid til koordinering søges der, i lighed med de sidste tre år, om dispensation for reglerne om mindste varighed af undervisningstiden. Det betyder, at undervisningstiden bliver 30 timer for alle klassetrin.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver dispensation til at undervisningstiden på Udviklingscenter Skiftesporet i skoleåret 2017-2018 fastlægges til 30 timer pr. uge for alle klassetrin.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den nye folkeskolereform, som trådte i kraft den 1. august 2014, fastlægger minimums timetal for børnenes årlige samlede skoletid. For Udviklingscenter Skiftesporets vedkommende vil den fulde implementering af den øgede åbningstid for eleverne få alvorlige konsekvenser for muligheden for at fastholde den behandlingsorienterede tilgang til arbejdet med eleverne og deres familier.

Arbejdet i Udviklingscenter Skiftesporet indeholder foruden undervisning:

  • individuelle samtaler med børn, unge og deres familier,
  • undervisning og supervision af personalet samt
  • eksterne møder med samarbejdspartnere som PPR, folkeskoler, fritidsinstitutioner og Børne- og Familieafdelingen.

"Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love" (L51 vedtaget den 20. december 2013) indeholder mulighed for at ansøge Kommunalbestyrelsen om et reduceret timetal inden for den understøttende undervisning, hvis der ydes yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstrapersonale i klassen.

Da tæt faglig støtte og undervisningsdifferentiering allerede i dag indgår som en integreret del af dagligdagen på Udviklingscenter Skiftesporet, hvor alle undervisningslektioner typisk er bemandet med to medarbejdere, ansøges der, i lighed med de sidste tre år, om reduktion af timetallet for eleverne på 4. til 6. klassetrin og 7. til 9. klassetrin, så alle elever fortsat har en samlet skoledag fra kl. 8.00 til kl. 14.00 (30 timer om ugen).

Det opfylder kravene for 0. til 3. klassetrin, som er 28 undervisningstimer og to timers lektiecafé. For eleverne på 4. til 6. klassetrin betyder det tre timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 30 timers ugentlig undervisning og tre timers lektiecafe. For de ældste elever betyder fem timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 33 timers undervisning og to timers lektiecafe om ugen.

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden kan ifølge loven bevilges i op til et år.

Lov- og plangrundlag

L51: "Forslag til Lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og 16b, som blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20 december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden for eleverne på 4. til 9. klassetrin på Udviklingscenter Skiftesporet gælder fra 1. august 2017 og frem til 31. juli 2018.

Bilag

Bilag 1: Lov 51 "Forslag til lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og §16b.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 til godkendelse.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Handleplan for sundhedsindsatsen 2016 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. marts 2016 (sag nr. 57). Status på handleplanen forelægges hermed.

Langt de fleste af de fastsatte mål er nået. En enkel indsats er ikke gennemført. Det er sundhedsformidlerne, som måtte opgive deres funktion i Rødovre på grund af ændringer i deres jobsituation. Derudover er der få indsatser, der ikke er fuldt opnået, hvilket primært skyldes manglende efterspørgsel.

Følgende indsatser har været særligt i fokus i 2016.

Lighed i sundhed blandt andet ved at styrke det tværfaglige samarbejde

Der har i alle indsatser været fokus på samarbejde på tværs af fagligheder, da det er en vigtig forudsætning i arbejdet med sundhed for alle. Derudover har sundhedscenteret været aktiv i lokalmiljøet og tilrettelagt nogle af deres forløb for særlige grupper.

Nyt koncept i forhold til rygestopkurser

Udover rygestopforløb i grupper og individuelle forløb har der i 2016 været afprøvet en ny metode ”Rødovre kvitter smøgerne” tilrettelagt som et cafearrangement. Forløbet bestod af en kombination af rygestoprådgivning med en fastlagt rygestopdato for alle, oplæg samt en konkurrence. 21 deltog i forløbet, og 71% af deltagerne var stoppet med at ryge ved indsatsens ophør. Tilbuddet blev givet i et samarbejde mellem Lokalafdelingen for Kræftens Bekæmpelse, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Styrket indsats for overvægtige børn og unge

Fra juni 2016 er der sket en systematisk henvisning af børn og unge til behandling i ”Enheden for overvægtige børn og unge”. I alt 110 børn er en del af projektet og for størstedelen af børnene er deres BMI faldet. Projektet tilbyder også de børn, der ikke allerede er medlem af en sportsklub fysisk aktivitet, så de kan blive en del af kommunens foreningsliv.

Synliggørelse af indsatserne på sundhedsområdet

Sundhedscenteret har været synligt i magasinet ”Sammen om Rødovre”, vejskærme, infoskærme, facebook og Rødovre Lokalnyt. Facebooksiden er nu oppe på godt 500 følgere og er et godt afsæt for at nå flere nye brugere af sundhedscenterets mange tilbud. Hjemmesiden har fået nyt overskueligt design, herunder en side målrettet de praktiserende læger.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 bliver præsenteret i en skematisk oversigt over mål og opfølgning på mål som bilag til sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev behandlet i alle udvalg på møderækken i februar 2017 med følgende beslutninger:

Beskæftigelsesudvalget 07-02-2017:
Anbefales med 3 stemmer for (A og O) og 1 stemme imod (C).
Gruppe C tog forbehold, idet de ønsker yderligere forklaring på afvigelser i forhold til målopfyldelse.

Børne- og Skoleudvalget 07-02-2017:
Anbefales med 3 stemmer for (A,Ø og O) og et medlem tog forbehold (C).

Social- og Sundhedsudvalget 07-02-2017:
Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget 07-02-2017:
Anbefales med 3 stemmer for (A og O) og et medlem tog forbehold (C).

Teknik- og Miljøudvalget 07-02-2017:
Anbefales.

Økonomiudvalget 15-02-2017:
Da der i forlængelse af udvalgsmøderne er fremsendt supplerende spørgsmål sendes sagen tilbage til fornyet drøftelse og behandling i fagudvalgene.

På baggrund af ovenstående beslutning i Økonomiudvalget, har Social- og Sundhedsforvaltningen efterfølgende udarbejdet notat med svar på spørgsmålene vedlagt som bilag 2 til mødesagen, som grundlag for den fornyede behandling i fagudvalgene.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret inden for det afsatte budget for 2016.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1: Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2016
Bilag 2: Bilag 2: Svar på spørgsmål til handleplan 2016

Diverse
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning. Protokollen oplæst og godkendt.

Mødet afsluttet kl.: 16:50.