Børne- og Skoleudvalget

12-09-2017

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Hans Houmøller (Ø)
Kim Hammer (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 60 - 68

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. SSP Strategiplan 2017 (udleveres på mødet)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget 1. august til 29. august 2017

Udvidelse af pladskapacitet på daginstitutionsområdet
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er et aktuelt behov for en udvidelse af den eksisterende pladskapacitet på daginstitutionsområdet.

For at overholde pladsgarantien for det stigende antal børn søges om godkendelse til udvidelse af kapaciteten i Broparken med 20 enheder og i Skanderup med 20 enheder.

Endvidere søges om godkendelse til at arbejde videre med en udvidelse af kapaciteten i Slottet med 40 enheder, herunder forhandlinger med boligselskabet om køb af et mindre areal.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til ovennævnte udvidelser.

De respektive bestyrelser fremsender deres kommentarer.

Indstilling

 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Broparken udvides med 20 enheder ved en ombygning til anslået 935.000 kr.,
 2. at der gives en anlægsbevilling hertil på 935.000 kr. og afsættes rådighedsbeløb på 935.000 kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen,
 3. at Skanderup udvides med 20 enheder ved en ombygning til anslået 580.000 kr.,
 4. at der gives en anlægsbevilling hertil på 580.000 kr. og afsættes rådighedsbeløb på 580.000 kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen,
 5. at ombygningerne på Broparken og Skanderup udbydes til lokale håndværkere i underhåndsbud samt
 6. at der arbejdes videre med en udvidelse af Slottet med 40 enheder, herunder forhandlinger med boligselskabet om køb af areal.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det forventede behov for daginstitutionspladser er stigende, og der er derfor behov for udvidelse af antal pladser til fortrinsvis vuggestuebørn, således at pladsgarantien kan overholdes.

Børne- og Kulturforvaltningen har derfor i samarbejde med Teknisk Forvaltning undersøgt mulighederne for udvidelser af pladskapaciteten i kommunens eksisterende dagsinstitutioner, og der vil umiddelbart være mulighed for udvidelser ved ombygning i Broparken og Skanderup samt en mulighed for udvidelse i Slottet med en tilbygning.

Broparken - ombygning, udvidelse med 20 enheder

Broparkens nuværende kapacitet: 217 enheder.

Ved ombygning af bl.a. blå stue, der pt. anvendes til aflastning og ekstra plads ved merindskrivninger, kan der indrettes et grupperum med tilhørende puslerum og adgang til legeplads.

Anslået anlægsudgift på 935.000 kr. til ombygning, jfr vedlagte oplæg fra Teknisk Forvaltning.

Skanderup - ombygning, udvidelse med 20 enheder

Skanderups nuværende kapacitet: 96 enheder (ekskl. Skovgruppen på 20 enheder og Friluftsbørnehaven Valhøj på 38 enheder).

Ved en mindre ombygning af lokaler med flytning af vægge mv. kan der etableres et yderligere grupperum og tilhørende puslerum.

Anslået anlægsudgift på 580.000 kr. til ombygning, jfr. vedlagte oplæg fra Teknisk Forvaltning.

Slottet - tilbygning, udvidelse med 40 enheder

Slottets nuværende kapacitet: 105 enheder.

Såfremt der kan tilkøbes det nødvendige areal af boligselskabet, vil der nord for Slottets eksisterende bygning være mulighed for opførelse af en tilbygning til Slottet, bestående af to grupperum med tilhørende puslerum.

Det foreslås, at der arbejdes videre med dette projekt, herunder at der igangsættes forhandlinger med boligselskabet vedrørende køb af areal.

Anslået anlægsudgift på 4.800.000 kr. til opførelse af tilbygning (ekskl. udgift til køb af grund), jfr. vedlagte oplæg fra Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

 Rødovre Kommune byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til ombygning af Broparken på 935.000 kr. og Skanderup på 580.000 kr., finansieret af kassebeholdningen i 2017.

I beløbene er indeholdt udgifter til projektledelse og uforudseelige udgifter.

Udgiften til anlægsbevillingerne vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Der er til budget 2018 afsat midler til 120 ekstra enheder. Der vurderes for nuværende ikke at være behov for yderligere.

Udgifterne til drift til budget 2019 vil blive vurderet i forbindelse med budgetlægningen for 2019 og fremefter.

Tidsplan

 Tidsplan for ombygningerne af Broparken og Skanderup:

Politisk behandling af forslag og anlægsbevilling:

September møderækken 2017

Udbud og udførelse:

Oktober - december 2017

Ibrugtagning:

Primo januar 2018

Etableringstiden til udvidelse af Slottet forventes at tage ca. 5 måneder efter køb af grund m.v.

Bilag

Bilag 1: Broparken, oplæg fra Teknisk Forvaltning
Bilag 2: Skanderup, oplæg fra Teknisk Forvaltning
Bilag 3: Slottet, oplæg fra Teknisk Forvaltning

Forventet behov for daginstitutionspladser - september 2017
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra september 2017 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pladserne for september er nu færdigvisiterede.

Som nævnt på Børne- og Skoleudvalgsmødet i august, er der fra september måned nu vedlagt en ny behovsoversigt, der tager udgangspunkt i den aktuelle befolkningsprognose.

Den nye behovsoversigt er udarbejdet i samarbejde med Økonomi- og Analyseafdelingen. Behovsoversigten indeholder prognoser for månederne januar 2017 til og med august 2018. Månederne januar til og med september 2017 er suppleret med den faktiske udvikling.

Udgangspunktet i befolkningsprognosen betyder en lavere forventet tilgang til vuggestuerne end Børne- og Kulturforvaltningens opgørelse på forrige møde. En del af forklaringen ligger i en korrektion på 6 vuggestuebørn den forløbne måned. Samtidig forudser den nye behovsoversigt en forøgelse af indmeldte vuggestuebørn fra september 2017 til 30. april 2018 på 5, mens Børne- og Kulturforvaltningen har opereret med en forøgelse på 27 for den samme periode.

Til sammenligning var den faktiske forøgelse fra 1. januar 2017 til 31. august 2017 på 52 vuggestuebørn. Opmærksomheden henledes dog på, at sammenligningsperioden indeholder august måned 2017, hvor der var særligt mange indskrivninger.

Opmærksomheden henledes endvidere på en større forventet stigning i antallet af børnehavebørn end oprindeligt antaget - særligt fra januar 2018 og frem.

Afslutningsvis bemærkes, at befolkningsprognosen vurderer antallet af børn pr. 1. januar i de kommende år. Prognosen kan ikke bruges til at forudsige de naturlige udsving, der er i løbet af året i anvisningen af pladser. Prognosen er fra marts 2017, og den næste prognose fremlægges for Kommunalbestyrelsen i foråret 2018. Prognosens forudsætninger følges løbende, og der er særligt fokus på udviklingen på 0-5 års området, herunder tilflytningen til kommunen.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt september 2017 - august 2018

Lov om ændring af dagtilbudsloven
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Folketinget har vedtaget en ændring af dagtilbudsloven, som får indflydelse på kommunens fremtidige arbejde med sprogvurdering og sprogstimulering. Endvidere medfører ændringen, at der stilles nye krav til private pasningsordninger om dansk og fokus på demokrati og medbestemmelse.

Indstilling

 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at den nuværende sprogvurdering ved tre-års-alderen fastholdes,
 2. at udvalgte institutioner gennemfører et pilotprojekt der medfører fremrykning af sprogvurdering til to-års-alderen,
 3. at Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence i forhold til undtagelse fra sprogvurdering af børn af udlændinge, der har midlertidigt ophold i Danmark delegeres til Børne- og Kulturforvaltningen, og at delegeringen optages i Rødovre Kommunes delegationsregler,
 4. at sagen om sprogvurderingsalderen genbehandles af Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2019,
 5. at sprogstimuleringstilbuddet i Sesam udvides fra 15 til 30 timer om ugen, og at ordningen genvurderes i efteråret 2019, samt
 6. at tilsynet med private pasningsordninger udvides i overensstemmelse med lovændringen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Børne- og Socialministeriets orienteringsskrivelse af 16. maj 2017, at ”formålet med loven er at sikre, at alle børn så tidligt som muligt hører og lærer dansk og får forståelse for værdier som f.eks. demokrati, medbestemmelse, dialog, respekt for mangfoldighed samt ligestilling mellem kønnene. Hermed får børnene tidligt mulighed for at få en tilknytning til det danske samfund, ligesom børnene gives forudsætninger for et godt børneliv og senere skolegang”.

Fremrykning af sprogvurderingerne til to-års-alderen.

Lovændringen indebærer bl.a. at kommunerne gives mulighed for at fremrykke sprogvurderingen i tre-års-alderen til to-års-alderen. Begrundelse for en eventuel fremrykning er at understøtte kommunens arbejde for at identificere de børn, der har behov for sprogstimulering, og hermed tidligt iværksætte sprogstimulering, så børnenes dansksproglige udvikling styrkes.

Efter de oplysninger, der er tilgået Børne- og Kulturforvaltningen er der endnu ikke udarbejdet materiale til at sprogvurdere børn i to-års-alderen, ligesom der ikke foreligger resultater fra afprøvning af en tidlig sprogvurdering.

I Rødovre Kommunes vuggestuegrupper anvendes det hidtidige vurderingsmateriale TRAS i forhold til småbørn, hvor personalet finder det påkrævet.

Efter en drøftelse på et ledermøde for daginstitutionerne, skal det foreslås, at kommunen foreløbig udvider TRAS-vurderingerne til at gælde alle 2-årige i to af kommunens institutioner (Tjørneparken og Bybjergets Vuggestue) i en forsøgsperiode på to år. Når der udgives sprogvurderingsmateriale til de to-årige vil dette erstatte TRAS i de samme institutioner. Erfaringerne herfra sammenholdes efterfølgende med erfaringerne i to kontrolinstitutioner (Skibet og Rønneholm) og vil kunne indgå i forbindelse med en senere stillingtagen til eventuel generel fremrykning af sprogvurderingerne.

Det bemærkes at reglerne for sprogstimulering af børn – herunder børn der ikke går i dagtilbud – følger en eventuel fremrykning af sprogvurderingerne.

Derfor forslår forvaltningen, at Børne- og Skoleudvalget afventer en endelig stillingtagen til en eventuel fremrykning af sprogvurderingerne til efteråret 2019. Dermed kan de erfaringer, der er gjort dels lokalt og dels på landsplan med hhv. materiale og identificering af børn med behov for sprogstimulering indgå i beslutningen.

DUT midlerne forventes at udgøre ca. 57.000,- kr. (halvårligt) i 2017 og ca. 117.000,- kr. 2018 og foreslås fremadrettet overført til de institutioner, som deltager i afprøvningen af en fremrykning af sprogvurderingerne.

Undtagelse fra sprogvurdering af børn af udlændinge, der har midlertidigt ophold i Danmark.

Lovændringen giver endvidere Kommunalbestyrelsen mulighed for på baggrund af en konkret vurdering at beslutte, at børn af udlændinge, der har midlertidigt ophold i Danmark eller i henhold til EU-retten, ikke skal have foretaget sprogvurdering.

Ifølge ministeriets oplysninger retter bestemmelsen sig mod børn af forældre, der arbejder som sæsonarbejder, er specialist i en virksomhed, arbejder i Danmark på forskningsordninger eller lignende.

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsens kompetence i denne forbindelse delegeres til Børne- og Kulturforvaltningen.

30 timers sprogstimulering til alle tosprogede børn med behov for sprogstimulering, og som ikke er optaget i et dagtilbud.

Denne lovændring medfører, at Rødovre Kommunes hidtidige 15-timers tilbud (Sesam), der varetages i den selvejende institution Carlsro Børnehus, nu skal udvides til 30 timer ugentligt samtidig med, at det hidtidige beskæftigelseskriterium til forældrene bortfalder.

I den hidtidige ordning, har Carlsro Børnehus haft succes med at lade børnene overgå til ordinære pladser i børnehaven i takt med at forældrene ytrede ønske herom, hvilket har været tilfældet for en stor del af de børn, som er begyndt i institutionen.

Denne praksis forventes at være vanskelig at fastholde i takt med, at tilbuddet ændres til 30-timer, og dermed i langt højere grad tilgodeser børnenes sociale og udviklingsmæssige behov.

Ud over det faste tilbud, til børn som ikke er optaget i et pasningstilbud, har personalet hidtil haft en udgående funktion i forhold til tosprogede børn i kommunens øvrige institutioner. En udvidelse til et 30 timers tilbud betyder som udgangspunkt, at denne ydelse bortfalder.

Det er efter forvaltningens opfattelse usikkert, hvilken betydning udvidelsen sammenholdt med de ændrede beskæftigelseskriterier vil få for det fremtidige antal af indmeldte børn i Sesam.

Forvaltningen foreslår derfor, at der fremtidig arbejdes med et gennemsnit på seks børn i Sesam (svarende til det antal der var udgangspunktet, da Carlsro Børnehus overtog funktionen fra PUC).

Såfremt gennemsnittet overstiger seks børn, vil ekstrabørn normeringsmæssigt indgå som en andel af de almindelige børnehavepladser i Sesam.

Såfremt gennemsnittet ligger under seks børn, vil Sesams udgående funktion blive forholdsvis genoptaget.

Forvaltningen forslår endvidere, at sagen genoptages i efteråret 2019, når antallet af indmeldte børn i Sesam har stabiliseret sig og de nærmere konsekvenser af den ændrede funktion er kendte.

Som et led i behandlingen af sagen, har ovennævnte forslag være sendt til høring i institutionens bestyrelse, hvis bemærkninger vil foreligge senest på Børne- og Skoleudvalgets møde.

Krav om dansk og fokus på demokrati og medbestemmelse mv. i private pasningsordninger.

For så vidt angår private pasningsordninger - hvor forældre har indgået en aftale med en privat børnepasser - har lovændringen indført krav om at hovedsproget skal være dansk.

Efter de hidtidige regler, har Kommunalbestyrelsen bl.a. skullet godkende den private passers kvalifikationer. Med de ændrede regler bliver det et krav, at den private passer som forudsætning for kommunens godkendelse kan dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne kommunikere med barnet på et niveau, der understøtter at barnet kan udvikle sine dansksproglige kompetencer.

Dette indebærer, at kommunen fremadrettet skal føre tilsyn med, at den private pasning er tilrettelagt i overensstemmelse med de nye krav. Dette gælder både i forbindelse med den konkrete godkendelse af aftalen og i forbindelse med det løbende tilsyn.

Lov- og plangrundlag

Lov nummer 427 af 3. maj 2017 om ændring af dagtilbudsloven.

Ændringerne træder i kraft 1. juli 2017.

Økonomiske konsekvenser

DUT midlerne forventes at udgøre ca. 57.000,- kr. (halvårligt) i 2017 og ca. 117.000,- kr. 2018.

Tidsplan

Ændringerne vil træde i kraft umiddelbart efter sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Lov nummer 427 af 3. maj 2017 om ændring af dagtilbudsloven.

Den nationale klageinstans mod mobning
Sag nr. 64

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Den nationale klageinstans mod mobning trådte i kraft den 1. august 2017. Lovændringerne medfører desuden skærpede krav til skolernes antimobbestrategier og giver klageadgang til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at arbejdet med skolernes antimobbestrategier tages til efterretning, samt
 2. at der sker en delegering af klagesagsbehandlingen, så henvendelser fremadrettet behandles af Børne- og Skoleudvalget og ikke af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

KL har skrevet til kommunalbestyrelserne i landets kommuner for at informere om den nationale klageinstans, der trådte i kraft 1. august 2017.

I 2016 fremlagde Børns Vilkår, Børnerådet, Red Barnet og Undervisningsministeriet "Aktionsplan for at forebygge og forhindre mobning". På baggrund af anbefalingerne i aktionsplanen blev undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven ændret. Ændringerne betyder bl.a. skærpede krav til antimobbestrategier på skolerne, samt at kommunalbestyrelsen fra 1. august 2017 skal behandle sager om mobning, hvis eleven eller forældremyndighedsindehavere er utilfredse med skolens handlingsplan til at håndtere en konkret mobbesag. Hvis klagerne ikke får fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at delegere vurderingen af klagerne.

KL anbefaler, at der tages stilling til fire konkrete tiltag i den politiske og administrative proces:

 • Fastlæg en antimobbestrategi. I Rødovre Kommune arbejder alle skolerne aktivt med forebyggelse af mobning, og alle seks skoler har således allerede en antimobbestrategi.
 • Fastlæg arbejdsgange, der sikrer, at alle henvendelser om mobning straks videreformidles til skolens ledelse. Børne- og Kulturforvaltningen har allerede en veletableret praksis, som gør, at alle henvendelser, som skolen selv skal håndtere, herunder mobning, bliver henvist og videreformidlet til skolens ledelse. Denne praksis vil forvaltningen fortsætte med.
 • Fastlæg procedure for klagebehandling, herunder afklaring af delegering af kompetencen. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til klagebehandlingen til Børne- og Skoleudvalget. 
 • Fastlæg kommunalbestyrelsens inddragelsesniveau. Eventuelle klager vil blive behandlet i Børne- og Skoleudvalget, og Kommunalbestyrelsen inddrages således ikke i sagsbehandlingen.

Lov- og plangrundlag

Undervisningsmiljøloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lovændringerne trådte i kraft pr. 1. august 2017.

Den nationale klageinstans mod mobning træder i kraft pr. 1. august 2017.

Bilag

Bilag 1: Brev fra KL vedrørende national klageinstans

Opfølgning på indskrivningen til 0. klasse, skoleåret 2017/2018
Sag nr. 65

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

På Børne- og Skoleudvalgets møde i april 2017 blev det besluttet at give en opfølgende orientering på udvalgssag nr. 32: Indskrivning til 0. klasser for skoleåret 2017/2018 for at få et overblik over den endelige klassedannelse ved skolestart.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I bilaget fremgår det, hvordan 0. klasseeleverne fordeler sig ved skoleårets start, august 2017. Tallene viser, hvor mange elever der er indskrevet i hhv. Rødovre Kommunes folkeskoler, privat eller anden skole uden for kommunen, specialtilbud, eller som er blevet skoleudsat. Nye tilflyttere til kommunen er medtaget, mens elever, der ved indskrivningstidspunktet boede i Rødovre, men som nu er flyttet ud af kommunen, ikke længere er medtaget. Derudover er skemaet udvidet med en angivelse af, hvilke distrikter alle eleverne kommer fra.

Status ved skolestart august 2017

Der er pt. indskrevet 403 elever i kommunens seks folkeskoler. Derudover starter fem elever i en af kommunens gruppeordninger - én elev i specialklassen på Hendriksholm Skole, to elever i ADHD-klassen på Islev Skole samt to elever i autismeklassen på Valhøj Skole. Der oprettes tre spor på kommunens almenskoler med undtagelse af Islev Skole, som dette år blot har to spor. Det vil sige i alt 17 klasser med en klassekvotient på 23,7 elever pr. klasse i gennemsnit.

I udvalgssagen fra april 2017 blev det oplyst, at Hendriksholm Skole var den eneste skole, som kun kunne modtage distriktsbørn. Det betød, at heller ikke børn med søskende på skolen kunne få plads, hvis de havde bopæl uden for distriktet. Dog er der nu givet en særlig pædagogisk dispensation til tre elever uden for distriktet, som dermed har fået plads på Hendriksholm Skole. Derudover har to andre elever uden for distriktet efterfølgende fået plads på skolen. Den ene elev - som ikke har bopæl i Rødovre - har en søskende på skolen, mens den anden elev kunne få plads, da ingen børn var skrevet på venteliste efter indskrivningen. Én elev er desuden flyttet ud af distriktet efter optag på skolen.

Siden den seneste orientering i april er der henover sommeren optaget yderligere 12 elever på privatskole/anden skole. I alt har 38 elever valgt en privat skole/anden skole uden for Rødovre Kommune, svarende til 9,4 % af de indskrevne i folkeskolerne. 24 elever har fået udsat undervisningspligten, mens 14 elever er indskrevet i et specialtilbud - heriblandt de 5 elever i gruppeordningerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen udover det i budgettet fastsatte beløb.

Tidsplan

Indskrivningen gælder skoleåret 2017/2018.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over de indskrevne 0.-klasser, skoleåret 20172018

Oversigt over karaktergennemsnit for 8. og 9. klasse i skoleårene 2015/16 og 2016/17
Sag nr. 66

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en oversigt over karaktergennemsnit i 8. og 9. klasse på de seks folkeskoler i dansk, matematik og de bundne prøvefag for henholdsvis skoleåret 2015/16 og 2016/17 med henblik på at kunne følge elevernes progression i de forskellige fag. Oversigten fremlægges hermed til orientering.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Karaktergennemsnit for 8. og 9. klasser i skoleårene 2015/16 og 2016/17 fremlægges hermed.

For 8. klasserne er der tale om standpunktskaraktererne givet ved skoleårets afslutning. Specialelever indgår ikke. For Tinderhøj Skole indgår eleverne i ordblindeklassen.
Det skal bemærkes, at standpunktskarakteren afspejler elevernes standpunkt, på det tidspunkt karakteren gives. En sammenligning af karakterer fra år til år skal derfor ske med varsomhed.

For 9. klasserne er der tale om karaktererne opnået ved Folkeskolens afgangsprøve ved årets prøveterminer i maj/juni. Såfremt elever fra specialklasserne har aflagt prøve i det pågældende fag, medgår deres karakterer i skolens samlede gennemsnit.


Et tomt felt i oversigten er udtryk for, at der ikke er afgivet standpunktskarakter eller afholdt prøve i faget.

Oversigten viser karaktergennemsnittet i de forskellige discipliner indenfor de respektive fag på hver af de seks skoler i henholdsvis skoleåret 2015/16 og 2016/17, såvel som et overordnet gennemsnit samlet for Rødovre Kommune. Således fremgår udviklingen i karakterer afgivet til både 8. klassetrin og 9. klassetrin, hvor det blandt andet kan iagttages, at 9. klasserne i 2016/17 klarer sig bedre i de bundne prøvefag og i matematik end 9. klasserne i 2015/16, men dog lidt dårligere i faget dansk. Oversigten viser også lokale udsving fra årgang til årgang, og fra fagdisciplin til fagdisciplin.

Elevernes progression 

Det er ligeledes muligt at følge en elevgruppes faglige udvikling ved at se på standpunktskaraktererne givet på 8. klassetrin i skoleåret 2015/16 sammenholdt med afgangsprøvekaraktererne på 9. klassetrin det efterfølgende skoleår 2016/17. Der skal dog tages forbehold for elevgruppens sammensætning, som fra år til år kan variere pga. fra- og tilflyttere, samt at standpunktskaraktererne gives ved skoleårets afslutning, hvorimod afgangsprøvekaraktererne er givet med afsæt i aflagt prøve.

Det kan overordnet konkluderes, at 9. klasseeleverne i 2016/17 ved afgangsprøverne fik et gennemsnit på 6,56, hvilket er næsten magen til gennemsnittet (6,57) af deres standpunktskarakterer i 8. klasse året forinden i 2015/16. Derimod ses en positiv udvikling indenfor faget matematik, hvor gennemsnittet for samme elevgruppe er steget fra 6,25 i 8. klasse til 6,39 i 9. klasse det efterfølgende år. Også inden for de bundne prøvefag er elevgruppens samlede gennemsnit steget fra 6,17 til 6,70.

Mere specifikt for de enkelte fagdiscipliner ses en betydelig stigning fra 6,48 til 7,63 i mundtlig dansk og en stigning fra 6,27 til 7,21 i dansk retskrivning. I dansk læsning ses et fald fra 6,83 til 6,09, og i skriftlig fremstilling ses et fald fra 6,72 til 5,33 - det er dog særligt to skolers karakterer, der her får gennemsnittet til at falde i 2016/17. Det drejer sig om Tinderhøj Skole og Islev Skole, og sidstnævnte har i øjeblikket en sag i Undervisningsministeriet vedrørende ombedømning af den skriftlige danskprøve, da der er væsentlig forskel på elevernes årskarakterer og deres afgangsprøvekarakterer. Generelt er det en god årgang, så det forventes, at karaktererne vil blive ændret.

Inden for faget matematik ses et mindre fald inden for henholdsvis disciplinerne problemløsning og færdighedsregning, hvorimod der i mundtlig matematik kan iagttages en stigning fra 5,58 til 7,49.

Børne- og Kulturforvaltningen vil i Kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17 nærmere redegøre for udviklingen i fagene, ligesom karaktererne vil blive sammenholdt med karaktererne på landsplan.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: 310817 Bilag Karakterer 2015-16 og 2016-17

Godkendelse af Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde
Sag nr. 67

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunerne har ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden fremlægger Rammeaftale for 2018 til politisk godkendelse i kommunerne. Endvidere fremlægger KKR Hovedstaden forslag til fælles mål for det tværgående højt specialiserede og specialundervisningsområdet til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde godkendes, samt
 2. at Hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde, herunder udarbejdelse af en årlig rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde blev behandlet på KKR Hovedstadens møde den 14. juni 2017, hvor KKR anbefalede at sende rammeaftalen og de fælles mål til godkendelse i Kommunalbestyrelserne.

Rammeaftale 2018

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og udbud af pladser og ydelser for alle målgrupper. Det vurderes derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

På baggrund af de tendenser som kommunerne oplever, er der udvalgt to områder, der vil være i fokus i det tværgående samarbejde i 2018:

Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD.

Kommunerne oplever øget behov for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udviklie nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.

Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser.

I takt med at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug mv. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme. Det stiller krav om indsatser med nye kompetencer og højere grad af tværfaglighed end tidligere.

Styringsaftalen er en aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014 til 2018 og aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

I styringsaftalen for 2018 er principperne for takstdifferentiering blevet præciseret, opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU er blevet ændret fra 90 til 30 dage, og proceduren for fastsættelse og opkrævning af beboernes egenbetaling er blevet justeret (botilbud efter Servicelovens §§ 107-108 og §§ 109-110).

Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

I Rammeaftalen 2017 var udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde et særligt tema.

De fælles mål skal styrke og fokusere samarbejdet på tværs af kommuner og mellem kommuner og region. Ønsket er at fokusere på områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats.

De fælles mål behandles i KKR Hovedstaden, i de 29 kommuner og i Region Hovedstaden i perioden juni til oktober 2017. Når de fælles mål er politisk godkendt, vil målene udgøre rammen for samarbejdet i rammeaftalen i perioden 2018 til 2021. Målene vil blive indarbejdet i Rammeaftale 2018. De fælles mål fremgår af bilag til mødesagen. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018
Bilag 2: Fælles mål tværgående højt specialiserede tilbud

Diverse
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 16:50.