Børne- og Skoleudvalget

07-11-2017

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Hans Houmøller (Ø)
Kim Hammer (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 74 - 80

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Børne- og Skoleudvalget 27. september til 24. oktober 2017

Opførelse af ny børneinstitution ved Espevang
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2017 dispositionsforslag til opførelse af ny børneinstitution ved Espevang samt udbud i totalentreprise.

Orientering om licitationsresultatet og forslag til gennemførelse af opførelsen samt fremlæggelse af skitseforslag vedr. etablering af udearealer.

Der søges om en anlægsbevilling på 34.000.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at licitationsresultatet tages efterretning,
 2. at forslag til gennemførelse af opførelsen af børneinstitutionen godkendes,
 3. at skitseforslag vedrørende udearealer godkendes,
 4. at tidsplanen godkendes samt
 5. at der gives en anlægsbevilling på 34.000.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 29.000.000 kr. i 2018 og 5.000.000 kr. i 2019.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev på Kommunalbestyrelsens møder i februar og juni 2017 givet projekteringsbevillinger på i alt 10.000.000 kr.

Projektet omfatter:

 • Opførelse af ny børneinstitution
 • Parkering incl. vejtilslutning til Risterivej
 • Etablering af udearealer med legeplads

Opførelse af børneinstitutionen:

Projektet til opførelse af institutionen blev udbudt i totalentreprise, og der blev den 9. oktober 2017 afholdt licitation.

Ordren tildeles efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud med mulighed for forhandling.

Kriterierne er fordelt således:

 • 60% - Pris
 • 30% - Arkitektur, kvalitet, bæredygtighed og drift
 • 10% - Projektorganisation, nøglemedarbejdere og procesbeskrivelse.

Efter bedømmelse af tilbuddene er JPF Murer og Tømrer A/S valgt som det økonomisk mest fordelagtige tilbud med en score på 9 ud af 10 mulige point.

Uddrag af tilbudsmaterialet fra JPF Murer & Tømrer A/S vedlagt som bilag.

Tilbuddet er inden for rammen af det afsatte beløb til byggeudgifter.

I tilbuddet indgår etablering af sedumtag (grønt tag).

Bilag med illustration af sedumtag vil blive tilakteret sagen efter Børne- og Skoleudvalgets møde.

Ved at undlade etablering af sedumtag vil der kunne opnås en besparelse på 500.000 kr.

Ved vurderingen af tilbuddet ønskes de tilbudte køkkenelementer opgraderet til en bedre kvalitet, og løsningen af liggehal på 1. sal ændret til en selvstændig enhed. Disse emner indarbejdes i kontrakten og udgifterne hertil er indeholdt i det afsatte beløb.

Etablering af udearealer:

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og den nedsatte projektgruppe udarbejdet vedlagte skitseforslag til etablering af udearealer ved den nye børneinstitution og en omlægning af den eksisterende legeplads ved Espevang.

Forslaget er tilpasset områdets unikke karakter og tager udgangspunkt i en videreførelse af Espevangs eksisterende parklandskab.

Der er i forslaget lagt vægt på at skabe en sammenhæng mellem den nye legeplads og den eksisterende legeplads ved Espevang.

Arealet mod bebyggelsen i Irmabyen planlægges etableret til brug for de mindste børn, og vil således blive legepladsens mest rolige sted.

Udfordringer for de større børn som klatring, boldspil, kørsel med cykler mv. etableres fortrinsvis i området ved den eksisterende legeplads ved Espevang.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste for de udendørs arealer.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan nr. 083 om område til offentlige formål ved Espevang.

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Bygningsreglement vedrørende legeudstyr og adgangsforhold.

Økonomiske konsekvenser

På anlægsbudgettet er der i 2017 afsat et samlet rådighedsbeløb på 44.000.000 kr.
Der er i 2017 givet projekteringsbevillinger på i alt 10.000.000 kr. og der søges nu om en anlægsbevilling på 34.000.000 kr. fordelt med rådighedsbeløb på 29.000.000 kr. i 2018 og 5.000.000 kr. i 2019.
Der er afsat driftsmidler i forbindelse med budget 2018.

Tidsplan

Opførelse af bygning:

December 2017 - december 2018

Ibrugtagning af bygning:

December 2018

Projektering og udbud af udeareal:

December 2017 - juni 2018

Anlægsperiode udeareal:

August 2018 - forår/sommer 2019

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg vedr. licitation af 27.10.2016
Bilag 2: Uddrag af tilbudsmateriale fra JPF Murer & Tømrer A/S
Bilag 3: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg vedr. udearealer af 12.10.2017
Bilag 4: Skitseforslag vedr. udearealer af oktober 2017
Bilag 5: Illustration med grønt tag

Forventet behov for daginstitutionspladser november 2017
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra november 2017 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Pladserne for november måned er færdigvisiterede.

Der er fortsat cirka to tredjedele af institutionerne, der ligger på eller over deres max-vip. November måned endte med 43 merindskrivninger mod de forventede 45 merindskrivninger.

Det forventes, at der i december måned vil være 63 merindskrivninger.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt november 2017

Forventet regnskab - Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo september 2017
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2017 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2017 for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo september 2017.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo september 2017.

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre kommune

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab- Børne- og Skoleudvalget pr ultimo september 2017

Diverse
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Opførelse af ny børneinstitution ved Espevang, økonomioversigt og entreprenørliste
Sag nr. 79

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 80

Beslutningskompetence: BSU

Beslutning

Taget til efterretning.