Børne- og Skoleudvalget

06-02-2018

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Fraværende

Annie Arnoldsen Petersen (A), sag 6-14
Kenneth Rasmussen (F), sag 6-14

Sager 6 - 14

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Børne- og Skoleudvalget for perioden 21. december 2017 til 18. januar 2018.

Forventet behov for daginstitutionspladser - februar 2018
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra februar 2018 til december 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pladserne for februar 2018 er færdigvisiterede. Der er i februar måned 83 merindskrevne enheder, og det forventes, at der i marts 2018 vil være indskrevet op mod 120 ekstra enheder.

De 30 nye vuggestuepladser i den midlertidige institution er nu indført  i behovsoversigten med 15 pladser fra marts 2018 og yderligere 15 pladser fra maj 2018.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt 2018- 2019

Forslag til navn til ny børneinstitution ved Irmabyen / Espevang
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

I forbindelse med den nye institution ved Irmabyen/Espevang indstilles forslag til institutionens navn.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at institutionen får navnet Børnehuset Espelunden.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af institutionens geografiske beliggenhed indstiller forvaltningen, at institutionen navngives Børnehuset Espelunden, som samtidig passer godt med institutionens beliggenhed i grønne omgivelser.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Institutionen begynder at optage vuggestuebørn primo 2018 i midlertidige lokaler, og navnet forventes derfor at blive taget i brug allerede på dette tidspunkt.

Skolebestyrelsesvalg 2018
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2018 skal der udpeges en valgbestyrelse på hver skole, som har ansvar for at gennemføre skolebestyrelsesvalgene. Derudover foreslås, at afstemningen til skolebestyrelsesvalg 2018 og fremtidige skolebestyrelsesvalg foregår elektronisk, og de vedtagne regler for valg af repræsentanter til skolebestyrelserne i Rødovre Kommune i den forbindelse revideres. Endelig forelægges tidsplanen for skolebestyrelsesvalg 2018 til orientering.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse,
  2. at afstemningen til skolebestyrelsesvalg i 2018 og fremover foregår elektronisk, og bilag til Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler om regler for skolebestyrelsesvalg rettes i henhold hertil samt
  3. at tidsplanen for skolebestyrelsesvalget 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2018 skal der udpeges en valgbestyrelse. Ifølge skolebestyrelsesbekendtgørelsen består valgbestyrelsen af skolens leder som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse samt et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

Herudover kan Kommunalbestyrelsen vælge at udpege et medlem af Kommunalbestyrelsen til at sidde i valgbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan tillige vælge at kommunalbestyrelsesmedlemmet er formand for valgbestyrelsen.

I april 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen, i forbindelse med ændringer af Lov om Folkeskolen, de reviderede styrelsesvedtægter for skoleområdet, herunder regler for valg af repræsentanter til skolebestyrelserne i Rødovre Kommune. Blandt andet på baggrund af ønske fra skolebestyrelserne indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at reglernes punkt 3.6 om afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning ændres, således at afstemningen til skolebestyrelsesvalg i Rødovre Kommune foregår elektronisk.

Tidsplanen for skolebestyrelsesvalget 2018 fremgår af vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen § 42, og § 43 jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017.

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skolebestyrelsesvalget skal bekendtgøres ultimo februar 2018. Den nye skolebestyrelse tiltræder 1. august 2018.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan skolebestyrelsesvalg 2018

Udpegning af repræsentanter til skolebestyrelserne og selvejende institutioner
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Udpegning af kommunalbestyrelserepræsentanter til skolebestyrelserne og til bestyrelserne i Børnehuset Carlsro samt Rødovre Byggeplads.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der udpeges medlemmer til de i sagen beskrevne institutioner.

Beslutning

Følgende repræsentanter blev udpeget:

Skolebestyrelsen ved Islev Skole: Kim Drejer Nielsen

Skolebestyrelsen ved Nyager Skole: Flemmning Lunde Østergaard Hansen

Skolebestyrelsen ved Hendriksholm Skole: Annie Arnoldsen Petersen

Skolebestyrelsen ved Rødovre Skole: Kenneth Rasmussen

Skolebestyrelsen ved Skovmoseskolen: Flemming Lunde Østergaard Hansen

Skolebestyrelsen ved Tinderhøj Skole: Ahmed Dhaqane

Skolebestyrelsen ved Valhøj Skole: Annie Arnoldsen Petersen

Bestyrelsen ved Børnehuset Carlsro: Kim Drejer Nielsen

Bestyrelsen ved Rødovre Byggelegeplads: Kenneth Rasmussen

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen kan anmode om, at et medlem af Kommunalbestyrelsen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, jf. Lov om folkeskolen § 42, stk. 4. Skolebestyrelserne ved Islev, Skole, Hendriksholm Skole, Rødovre Skole, Skovmoseskolen, Tinderhøj Skole og Valhøj Skole anmoder om, at der udpeges medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at deltage i skolebestyrelsens møder. Den resterende bestyrelsesperiode er frem til 31. juli 2018.

Pr. 1. august 2018 tiltræder der nye skolebestyrelser for en 4-årig periode. Den enkelte bestyrelse vil derefter tage stilling til, om det fortsat ønskes, at et medlem af Kommunalbestyrelsen deltager i bestyrelsens møder.

Det fremgår af styrelsesvedtægterne for Børnehuset Carlsro og Rødovre Byggelegeplads, at der skal udpeges en repræsentant af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til bestyrelserne for en 4-årig periode.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Institutionernes styrelsesvedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skolebestyrelsesrepræsentanterne er udpeget for den resterende bestyrelsesperiode frem til 31. juli 2018.

Bestyrelserne i Børnehuset Carlsro samt Rødovre Byggeplads er udpeget for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Læseplan for Teknologi og Innovation
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en læseplan for faget Teknologi og Innovation, der indføres i Rødovres skoler pr. 1. august 2018.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at læseplanen godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I juni 2017 vedtog en enig Kommunalbestyrelse at indføre Teknologi og Innovation som fag og dimension i hele skoleforløbet. Indsatsen har til formål at udvikle elevernes evne til at forstå og anvende digitale teknologier, også i et kritisk perspektiv. Endvidere sættes der et stærkt fokus på innovation, idet der ønskes elever, der via innovative processer, kan skabe løsninger på lokale og globale udfordringer.

På 6. til 8. årgang indføres faget med en årsnorm på 60 lektioner pr. årgang. Tiden til faget genereres via den understøttende undervisning på de pågældende årgange. I læseplanen beskrives de seks kompetenceområder, som der arbejdes med: digital dannelse, innovation, kreativitet og produktion, computationel tænkning, programmering, systemer og netværk.

Teknologi og Innovation indgår desuden i den almene undervisning på alle årgange. Der arbejdes her indenfor tre kompetenceområder: digital dannelse, teknologi samt innovation. Målene knyttes til læringsforløb i den eksisterende fagrække som en dimension på lige fod med fagenes egne kompetencemål, og der er skabt en progression i kompetencemålene igennem skoleforløbet. Målene er fastsat for 0. - 2. klasse, fra 3. - 5. klasse, for 6. - 8- klasse samt 9. klasse. 

Læseplan er udarbejdet i et tæt samarbejde med skolernes IT-vejledere. Læseplanen har samme opbygning, som der anvendes i Fælles Mål, der danner afsæt for fagenes indhold, og er således skrevet ind i en, for lærere, kendt ramme.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat 1,05 mio. kr. til personaleressourcer, samt 6,0 mio. kr. til oprettelse af Teknologiexperimentariet TekX.

Tidsplan

Gældende fra 1. august 2018

Bilag

Bilag 1: LæseplanTeknologi og Innovation som dimension og fag i Rødovres skoler

Rødovre Skole, ansøgning om konvertering af to understøttende timer
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Skole ansøger om at afkorte skoledagen for en af deres 1. klasser. Skolen ønsker to gange ugentligt at afkorte skoledagen med en time for resten af skoleåret 2017/2018.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Skole ansøger Kommunalbestyrelsen om afkortning af skoledagen for en af deres 1. klasser. Skolen ønsker to gange ugentligt at afkorte skoledagen med en time resten af skoleåret 2017/2018.

I ansøgningen skriver Rødovre Skole, at der er 23 elever i klassen, og der er tale om en elevgruppe med mange forskellige udfordringer. Mange af eleverne får skabt uvenskaber og kommer i konfliktsituationer både i frikvartererne og i undervisningstiden. Særligt, når klassen begynder på de sidste timer, er mængden af konflikter kraftigt forhøjet.

Klassens lærere og pædagog har holdt møder og lavet flere aftaler omkring klasseledelse, faste rutiner og rammer. På trods af en stram struktur, tydelige rammer og forældreinddragelse har det vist sig svært at gennemføre en god klasse- og læringskultur med denne elevgruppe, når pædagogen eller læreren er alene i klassen - særligt i de sene eftermiddagstimer.

Klassen har derfor behov for at få nedsat timetallet, så personalet sammen kan få opbygget en god klassestruktur. Der er et stort potentiale for, at klassen kan blive en velfungerende og inkluderende klasse, men for at nå dertil, har personalet brug for at kunne være to voksne i klassen, så der kan skabes et trygt fællesskab og samarbejde omkring rammerne for læring og trivsel.

SFO'en vil holde åbent for klassen i de ekstra timer, og den øgede åbningstid vil blive finansieret inden for skolens ramme.

Skolen oplyser, at skolebestyrelsen har drøftet sagen den 11. januar 2018, og at bestyrelsen bakker op om ansøgningen.

Børne- og Kulturforvaltningen har den 17. januar 2018 fået bekræftet af Undervisningsministeriet, at "der ikke er noget til hinder for, at Kommunalbestyrelsen kan godkende, at en skole midt i skoleåret får lov til at nedskalere tiden til understøttende undervisning for den pågældende klasse med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen i fagundervisningen." Dette kan højst ske frem til udgangen af et skoleår.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen § 16 stk. b.

Økonomiske konsekvenser

Ressourcer til en øget åbning i SFO'en, som vil blive finansieret inden for skolens ramme.

Tidsplan

Skolen ønsker at afkorte skoledagen resten af skoleåret 2017/2018.

Forventet regnskab - Børne- og Skoleudvalget pr. 31. december 2017
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2017 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2017 for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2017.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo december 2017.

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab- Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo december 2017

Diverse
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.