Børne- og Skoleudvalget

06-03-2018

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 15 - 22

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Børne- og Skoleudvalget for perioden 19. januar 2018 til 16. februar 2018

Anlægsregnskab for ombygning på Hendriksholm Skole
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2015 og 2016 bevilget i alt 17.085.000 kr. til ombygning af nordfløjen på Hendriksholm Skole samt udvidelse af nordre sal og etablering af støjmur. Der er forbrugt 17.846.706 kr., svarende til et merforbrug på 761.706 kr.

Indstilling

 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet godkendes samt
  2. at merforbruget på 761.706 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Skolens indskolingsområde er udvidet og ombygget til 12 store klasselokaler og forbedret med ventilation og solafskærmning.

Endvidere er skolens nordre sal/Teatersalen blevet udvidet med ca. 50%, så det nu er muligt at samle hele indskolingsområdet.

De udendørs arealer er genetableret efter byggeriet med nye cykelstativer mv., og der er etableret støjskærm mod Tårnvej.

Merforbruget skyldes, at der har været forholdsvis mange uforudsete omkostninger, herunder udgifter til miljøsanering, ekstra fundering i forbindelse med udvidelse af salen samt udgifter vedrørende forlængelse af byggepladsdrift.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på 761.706 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings anlægsregnskab af 6. februar 2018

Forventet behov for daginstitutionspladser marts 2018
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra marts 2018 til december 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pladserne for marts er færdigvisiterede. Der er i marts måned 103 merindskrivninger i kommunens daginstitutioner, hvilket ligger lidt under det forventede. Det antages, at der vil være cirka 105 merindskrivninger i april måned. En forklaring på det færre antal merindskrivninger kan blandt andet findes i udsættelse af behovsdato, sådan at børn med pladsgaranti i månederne marts og april udskyder deres behovsdato til maj, hvor de kommende skolebørn går ud, og der bliver flere ledige pladser i institutionerne.

Der er på nuværende tidspunkt 45 vuggestuebørn samt 26 børnehavebørn med pladsgaranti i maj.

I behovsoversigten er tilføjet rækken "Tilgang af børn (fyldt 3 år - faktisk/KMD inst)", som er baseret på faktiske tal.

Økonomi og Analyse offentliggør i marts den nye befolkningsprognose for kommunen, og behovsprognosen vil derfor blive opdateret med de nyeste befolkningstal i april måned.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt 2018- 2019

Status på sprogvurderinger i dagtilbud 2018
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler status på sprogvurderinger på daginstitutionsområdet 2018.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2010 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at gennemsnitligt halvdelen af kommunens 3-årige skulle sprogvurderes. Rambølls seneste rapport ”Sprogvurdering, kommunale tal – 2017” (bilag 1) viser, at kommunens institutioner i lighed med tidligere år har sprogvurderet en større andel af de 3-årige. Således er der i 2017 sprogvurderet 408 3-årige af årgang 2014, svarende til 88 %. Sprogvurdering ved 3-årsalderen giver pædagogerne mulighed for at målrette arbejdet med børnenes sprogudvikling frem til skolestart, samtidig med at den bidrager til dialog med forældrene.

Derudover er 162 kommende skolebørn blevet sprogvurderet i 2017. Sprogvurderingen inden skolestart bliver enten gennemført som et led i opfølgningen af de tidligere vurderingsresultater og det efterfølgende sprogstimulerende arbejde eller på grund af et ønske eller en bekymring fra forældrenes eller pædagogernes side. De børn, der starter i institutionerne indenfor et år før skolestart, bliver som udgangspunkt også sprogvurderet. Vurderingsresultaterne indgår blandt andet i forældresamtaler, ligesom materialet kan indgå i overgangsskemaerne til SFO.

Siden 2013 har Rødovre Kommunes institutioner benyttet Rambølls netbaserede sprogvurderingsmaterialer udviklet af Undervisningsministeriet i samarbejde med en række forskere fra bl.a. Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Rapporten præsenterer normscoren (s. 3), der ikke har været tilpasset, siden materialet blev lanceret (2013). Til gengæld er det nu blevet muligt at sammenligne de kommunale resultater med gennemsnittet for alle børn i Rambøllrapporten for det forgangne år (figur 2.1.2 s. 4). Denne sammenligning viser, at fordelingen af sprogvurderingsresultaterne i Rødovre stort set svarer til resultatfordelingen i den samlede rapport – differencen udgør således 1-2 %.

Opmærksomheden henledes på, at der er sket en stigning i antallet af de 3-årige tosprogede børn. I 2017 blev 34 tosprogede børn sprogvurderet ved 3-årsalderen, hvilket er en fordobling i antallet af tosprogede i forhold til 2016 og 2015, hvor der kun var 17 tosprogede børn pr. år. Dette skyldes blandt andet, at flere flygtningefamilier med småbørn er flyttet ind i kommunen. Desuden oplevede nogle institutioner en stigning i antallet af tosprogede børn, der er kommet til Rødovre som konsekvens af familiesammenføring med forældre, der opholder sig i Danmark via Green Card-ordningen. Flere af disse tosprogede børn er ankommet til Danmark inden for relativt kort tid og har derfor begrænset dansk sprogudvikling.

Tallene viser, at fordelingen af de tosprogede børns score er anderledes end hos de øvrige børn. Det gælder, at 79,4 % af de 3-årige har brug for særlig indsats (tabel 3.2.1 s.11). Fordelingen ser bedre ud i forhold til de tosprogede kommende skolestartere (tabel 4.2.1 s. 23) – her har 41,7 % brug for særlig indsats.

På baggrund af ovenstående justeres fordelingen af midler til sprogvurderingsarbejdet i 2018, således at beløbet pr. barn i forbindelse med gennemførelse af sprogvurdering reduceres, og at der i stedet tildeles øgede midler til konkrete institutioner med særlig behov for sprogstimulering af tosprogede børn. Denne fordeling vurderes fra år til år.

Rødovre Kommune arbejder fortsat på at forbedre den sprogstimulerende indsats i kommunens daginstitutioner. I 2017 blev der udbudt sprogefteruddannelser både for dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagoger. I 2018 er det planlagt at gennemføre efteruddannelser for flere hold af dagplejere og pædagogmedhjælpere. Desuden udbydes der et udvidet forløb for pædagoger. Der afholdes fortsat to netværksmøder om året for de pædagoger, der har tovholderfunktion ift. sprogarbejde på institutionerne. Her har pædagogerne mulighed for at dele deres erfaringer med hinanden, få ny viden og inspiration til udvikling af sprogstimulerende praksis.

Afslutningsvis skal orienteres om, at Rødovre Kommune fra 1. januar 2018 er overgået til en forbedret og udvidet version af sprogvurderingsmaterialet, som blandt andet giver mulighed for at sprogvurdere børn i 4-årsalderen og dermed følge op på 3-årssprogvurderingen på et tidligere tidspunkt, end det har været muligt hidtil.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven § 11

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommune - Sprogvurdering - Kommunale tal 2017

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2019-20
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplan for skoleåret 2019/2020. Ferie- og fridagsplanen har været sendt til udtalelse på de seks folkeskoler, Helhedstilbuddet Skovmoseskolen og Ungecenter2610.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2019/2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt med 4 stemmer for (A og F) og 1 stemme imod (C) med begrundelsen at 1. maj ikke ønskes medtaget som en fridag.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 1998 følgende vedrørende ferie- og fridagsplanerne for skolerne:

  • at der er 200 skoledage
  • at ferie- og fridagsplanen fastlægges centralt
  • at 1. maj og 5. juni bliver skolefridage
  • at vinterferien afholdes i uge 8

Det skal bemærkes, at vinterferien i kommunerne omkring os ligger som følger:

Uge 7: Brøndby*, Hvidovre, København, Herlev og Ballerup 
Uge 8: Brøndby*, Albertslund, Ishøj og Glostrup 
*Brøndby skifter mellem uge 7 og 8.

Placeringen af vinterferien blev senest drøftet politisk i foråret 2016, hvor det bl.a. på baggrund af høringssvar fra skolebestyrelserne og tilbagemeldinger via skoleintra fra forældre på de seks almene folkeskoler, blev besluttet at bibeholde placeringen i uge 8.

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplan for skoleåret 2019/2020. Ferie- og fridagsplanen har været sendt til udtalelse i skolebestyrelserne på de seks almene folkeskoler, Helhedstilbuddet Skovmoseskolen samt bestyrelsen på Ungecenter2610.

Skolebestyrelsen på Rødovre Skole ønsker, at eleverne begynder skoleåret 2019/2020 torsdag den 8. august 2019. De to dage (den 8. og 9. august 2019) ønskes omlagt til skolefridage den 2. og 3. januar 2020, da skolebestyrelsen ser det som en fordel for eleverne, at skoleåret ikke begynder med en hel skoleuge.

Bestyrelserne på de øvrige skoler har taget ferie- og fridagsplanen til efterretning uden ændringsforslag, hvorfor forvaltningen anbefaler at fastholde det udsendte forslag.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skoleåret 2019/2020.

Bilag

Bilag 1: Ferie- og fridagskalender 2019-2020.pdf
Bilag 2: Høringssvar feriefridage 2019.20

Resultatet af indskrivning til 0.-klasse for skoleåret 2018/2019
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger tallene for indskrivning til 0. klasse for skoleåret 2018/2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Grundlaget for planlægningen af det kommende skoleår for 0. klasserne bygger på Kommunalbestyrelsens beslutning af 26.10.2004 vedrørende Lov om folkeskolen (mere frit skolevalg indenfor og over kommunegrænserne), løbende ændringer af skoledistrikterne, antallet af børn samt udsættelse af undervisningspligten.

Tallene i orienteringen er et øjebliksbillede, og de kan løbende ændre sig i takt med ind- og udflytninger i kommunen, yderligere visiteringer til specialtilbud mv.

Forældre, der ikke har fået deres 1. eller 2. prioritet opfyldt, og som fortsat ønsker en anden skole, kan henvende sig på skolerne med henblik på at få deres barn optaget på venteliste. Skolernes ventelister oprettes umiddelbart efter forvaltningens fordeling af børnene, og de opretholdes frem til skolestart. Ledige pladser fordeles løbende og sker ud fra de samme kriterier, som forvaltningen fordeler efter.

Indskrivningsresultater

Der er pt. indskrevet 445 elever til skolestart i august 2018. Der oprettes tre spor på kommunens seks almene folkeskoler. Det vil sige en klassekvotient på 24,7 elever pr. klasse i gennemsnit.

Valhøj Skole og Nyager Skole har kun taget imod egne distriktselever. Det betyder, at det ikke har været muligt at tilbyde en plads til de børn, som har søskende på de to skoler, hvis de bor udenfor skoledistriktet. Dog er der givet en særlig pædagogisk dispensation til en enkelt elev, som dermed har fået plads på Valhøj Skole, mens to børn har fået en særlig pædagogisk dispensation til at starte på Nyager Skole.

Rødovre Skole har udover egne distriktselever haft plads til alle børn med søskende på skolen, selvom de bor udenfor distriktet. Efter forvaltningens fordeling af børnene er der desuden optaget to børn fra skolens venteliste. De to elever indgår derfor i denne opgørelse.

Islev Skole har kun haft plads til egne distriktselever samt børn, som har fået dispensation. I forbindelse med de seneste ændringer af skoledistrikterne blev det vedtaget at give børn i Tinderhøjs skoledistrikt dispensation til at få en plads på Islev Skole, hvis de på tidspunktet for distriktsomlægningen havde søskende i indskolingen på Islev Skole. Dispensationsordningen udløber efter denne indskrivning, hvor fem børn fra Tinderhøj Skoles distrikt har fået plads på Islev Skole pga. søskendedispensationen. Derudover er der to børn, som har fået hhv. en særlig dispensation og en særlig pædagogisk dispensation.

Alle, der har ønsket optag på Hendriksholm Skole eller Tinderhøj Skole, har fået plads. Det gælder også børn, som bor uden for kommunen.

Alt i alt har 30 børn fået opfyldt deres 1. eller 2. ønske om en anden skole end distriktsskolen. For 44 elever har det ikke været muligt at imødekomme deres ønske om en anden skole end distriktsskolen. 36 elever har valgt en anden skole end en skole i Rødovre Kommune, og 27 elever har fået udsat undervisningspligten et år. Pt. står 10 elever til at blive indskrevet i et specialtilbud - visiteringerne er dog endnu ikke afsluttet.

Tidligere år

Til sammenligning kan det oplyses, at der til skolestart 2017 var indskrevet 403 elever i de seks folkeskoler, og til skolestart 2016 var der indskrevet 452 elever. 38 elever valgte i 2017 en anden skole end en i Rødovre. I 2016 var dette tal 32. I 2017 havde 24 elever fået udsat undervisningspligten et år. I 2016 var tallet 25.

Tallene fra 2017 er hentet fra opgørelsen ved skolestart i august, og tallene er derfor ikke helt sammenlignelige med resultaterne fra den netop overståede indskrivning. Det skyldes, at der sandsynligvis sker flere ind- og udflytninger, ligesom nogle elever muligvis vil få tilbudt plads på privatskole/anden skole helt frem til skolestart.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen udover det i budgettet fastsatte beløb.

Tidsplan

Indskrivningen gælder skoleåret 2018/2019.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over de indskrevne 0-klasser, skoleåret 2018-2019

Kvalitetsrapport for Rødovre Kommunes folkeskoler 2016/2017
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune 2016/2017. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med kommunens skoler og fremlægges hermed.

Indstilling

  Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at kvalitetsrapporten 2016/2017 tages til efterretning, og
  2. at resultaterne indgår i Rødovre Kommunes videre udvikling af skolerne med fortsat fokus på høj faglighed, læring og trivsel.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Årets kvalitetsrapport viser, at skolerne tager opgaven omkring elevernes læring og trivsel alvorligt, og at Rødovre Kommune har gode skoler, hvor personale, ledelse og bestyrelser dagligt gør en stor indsats.

Rødovre Kommune har skoler, der summer af liv og spændende aktiviteter med elevernes læring for øje. For året kan nævnes Mediepatruljen, der understøtter skolernes digitale arbejde, arbejdet med 'Leg på streg' i skolegården til fremme af bevægelse og ikke mindst udviklingen af en plan for arbejdet med Åben skole.

Kvalitetsrapporten bygger på data fra LIS, Undervisningsministeriets eget data-warehouse. Størstedelen af disse data hentes i skolernes administrative systemer, og Børne- og Kulturforvaltningen har løbende fokus på validering og en ensrettet tilgang til skolernes anvendelse af de administrative systemer.

Igennem de seneste år er der udviklet handleplaner indenfor bl.a. læsning og matematik, begge områder som fordrede et fagligt løft. I denne rapport kan man, via de kontinuerlige testresultater i de nationale test, se en positiv udvikling. Særligt 6. årgang kan fremhæves i matematik og 8. årgang kan fremhæves i læsning. Skolerne oplever generelt et stabilt niveau i de nationale tests set i forhold til tidligere år. Alt i alt viser resultaterne af de nationale tests, at arbejdet med den kommunale målsætning om en kontinuerlig udvikling med særligt fokus på top og bund er godt i gang, både hvad angår dansk og matematik.

96 % af kommunens 9. klasseelever har aflagt alle prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve, hvor landstallet er på 91 %. Samlet set ligger Rødovre Kommune en smule under landsgennemsnittet ift. det samlede karaktergennemsnit i henholdsvis dansk, matematik og de bundne prøvefag. Den høje andel af elever, der aflægger afgangsprøver, vurderes som overordentlig positivt, idet dette er den direkte adgangsvej til en ungdomsuddannelse, men det kan samtidig have en betydning for det samlede karaktergennemsnit, når flere af de bogligt svagere elever aflægger prøverne.

Ved afgangsprøverne ligger skolernes samlede karaktergennemsnit på 6,8 i dansk til sammenligning med landsgennemsnittet, som ligger på 6,9.  I matematik ligger skolernes samlede karaktergennemsnit på 5,9 i matematik og landsgennemsnittet på 6,7. I de bundne prøvefag ligger skolerne på 6,9, og landsgennemsnittet på 7,0. Med afsæt i den socioøkonomiske reference præsterer tre skoler som eller lidt over forventet, mens de resterende skoler ligger en smule under den socioøkonomiske reference. 

Den nationale trivselsmåling viser, at langt de fleste elever, 97 %, i Rødovre Kommune er glade for deres klasse, og 98 % er glade for deres lærere.

Inklusionsgraden i Rødovre Kommune ligger stabilt på 93 %.

95 % af eleverne vurderes at være uddannelsesparate efter 9. klasse, hvilket er en stigning fra 91 % i 2015/2016 og 90 % i 2014/2015.

Der er lokale udsving, og Kvalitetsrapporten og dens resultater vil danne afsæt for opfølgende møder mellem Børne- og Kulturforvaltningen og de enkelte skolers ledelser, hvor de respektive skolers resultater og fremtidige tiltag vil blive drøftet.

Der henvises i øvrigt til sammenfatningen af "Kvalitetsrapport 2016/2017 for Rødovre Kommune" samt de enkelte skolers rapporter, der er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. BEK nr. 698.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kvalitetsrapporten vedrører skoleåret 2016/2017.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsrapport 2016/17

Diverse
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.