Børne- og Skoleudvalget

15-05-2018

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 35 - 42

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Børne- og Skoleudvalget for perioden 15. marts til 23. april 2018.

Forventet behov for daginstitutionspladser maj 2018
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra  maj 2018 til december 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pladserne for maj er færdigvisiterede.

Der er indskrevet 40 enheder i Børnehuset Slottet fordelt med 30 enheder i januar 2019 og 10 enheder i februar 2019. Derudover er de 180 enheder i Børnehuset Espelunden indskrevet i månederne maj til september 2019, hvilket er en korrigering fra sidste måned, da institutionen nu først forventes klar til at blive taget i brug i maj 2019.

Da det forventes, at presset på pladser allerede i sommeren 2018 er stort, vil det være nødvendigt at fremrykke maksimumvippet i behovsprognosen, så det afspejler virkeligheden. Dette vil blive justeret i næste prognose, hvor der foreligger flere oplysninger om behovet i august, som almindeligvis er en måned med stor tilgang.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt 2018- 2019

Forslag om ændring af skoledistrikter
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed forslag til ændrede skoledistriktsgrænser. Da distriktsændringer er en ændring af bilag til skolestyrelsesvedtægterne, skal de sendes i høring i skolebestyrelserne. Ifølge skoleprognosen vil Rødovre Kommune opleve stor elevtilvækst på kommunens skoler de kommende år. Den største elevtilgang forventes på Valhøj Skole, hvor den øgede elevtilvækst allerede gør sig gældende. For at mindske tilgangen til især Valhøj Skole, anbefales det, i kombination med kommende udbygninger, at foretage nogle ændringer af de nuværende skoledistrikter.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen sender forslaget til de nye skoledistrikter i høring i skolebestyrelserne.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ifølge prognosen på skoleområdet forventes der en stor elevtilvækst i Rødovre Kommune i de kommende år. Samlet set forventes ca. 900 flere elever i de kommende 5 år stigende til ca. 1.400 flere elever over de næste 10 år. Heraf vil de ca. 1.000 elever høre til Valhøj Skole, som distriktsgrænserne er placeret i dag.

Det øgede elevtal er større, end skolerne kan rumme i dag. Der vil derfor være brug for at udbygge nogle af skolerne i de kommende år. Desuden anbefales det at foretage en ny fordeling af eleverne for at mindske tilgangen til Valhøj Skole. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger derfor forslag til, hvordan skoledistrikterne kan ændres. Forslagets konsekvenser for fordelingen af elever er vurderet på grundlag af skoleprognosen opdateret med den seneste viden om indskrivningen til skoleåret 2018/2019.

Forslaget til de nye distrikter, som Børne- og Kulturforvaltningen foreslår sendt i høring i skolebestyrelserne, er beskrevet herunder og er vedlagt som bilag i form af et oversigtskort.

Da der kan være en vis usikkerhed forbundet med langsigtede prognoser, har Børne- og Kulturforvaltningen i første omgang fokus på de kommende fem år frem til og med skoleåret 2023/2024.

Der foreslås følgende ændringer:

Grænsen mellem Nyager Skole og Valhøj Skole

Grænsen mellem Nyager Skole og Valhøj Skole flyttes mod syd, så den går igennem Lucernevej. Den sidste del af villakvarteret vil dermed gå til Nyager Skole. Rækkehusene i Carlsro forbliver i Valhøjs distrikt, ligesom Carlsro "Langhuset" forbliver i Nyagers distrikt.

Grænsen mellem Rødovre Skole og Valhøj Skole

Valhøj Skole afgiver området øst for Tårnvej til Rødovre Skole. Derudover flyttes en mindre del af Valhøj Skoles distrikt, således at hele området vest for Tårnvej, til den eksisterende grænse fra Rødager Allé til Roskildevej, hører til Rødovre Skoles distrikt.

Hvis de foreslåede ændringer bliver godkendt, vil situationen på de enkelte skoler se ud således:

Hendriksholm Skole:

Distriktet ændres ikke. Hendriksholm Skole ser ud til at skulle modtage ca. 90 flere elever i løbet af de næste fem år. Skolen har flere muligheder for udbygning. Første gang skolen skal starte op med fire 0. klasser vil ifølge prognosen være i 2022/2023.

Islev Skole:

Distriktet ændres ikke. Islev Skole vil modtage ca. 80 elever i løbet af de næste fem år. Skolen har mulighed for udbygning, men vurderes i første omgang at kunne rumme eleverne med en ændret lokaleløsning. Første gang skolen skal starte op med fire 0. klasser vil ifølge prognosen være i 2020/2021.

Nyager Skole:

Med de foreslåede distriktsændringer vil Nyager Skole modtage ca. 90 flere elever over fem år. Det er umiddelbart vurderingen, at skolen vil kunne rumme de ekstra elever ved ombygninger og tilpasninger af eksisterende lokaler. Ifølge prognosen forventes der fire 0. klasser i 2020/2021.

Rødovre Skole:

Med de foreslåede distriktsændringer vil Rødovre Skole modtage ca. 80 flere elever over fem år. I følge prognosen skal der første gang oprettes fire 0. klasser i 2020/2021. Skolen vil kunne udbygges med et nyt indskolingsspor, hvilket vil kunne imødekomme behovet.

Tinderhøj Skole:

Distriktet ændres ikke. Tinderhøj Skole ser ud til at modtage ca. 140 flere elever i løbet af de næste fem år. Der arbejdes på, at skolen skal være fuldt tre-sporet, og det falder derfor fint i tråd med denne øgede elevtilvækst. Skolen kan rumme den forventede vækst. I 2023/2024 vil der for første gang være behov for fire 0. klasser.

Valhøj Skole:

Med de foreslåede distriktsændringer vil Valhøj Skole modtage ca. 470 flere elever i løbet af den kommende femårige periode. Første gang skolen skal oprette fire 0. klasser forventes at være i 2019/2020. I 2022/2023 forventes der elever til seks 0. klasser. Det vil derfor være nødvendigt at udbygge skolen i de kommende år. Udbygning af skolen til det kommende elevantal vurderes at være mulig.

Generelt kan nævnes, at med de foreslåede distriktsændringer og den forventede øgede elevtilvækst vil Valhøj Skole på sigt blive en sekssporet skole med knap 1.400 elever over den kommende tiårige periode. De øvrige fem skoler vil blive omtrent lige store med et elevtal på mellem ca. 700 og 800 elever.  

Oversigtskort over de nuværende distrikter samt forslaget til nye distrikter er vedlagt som bilag. Derudover er skoleprognoserne, som de ser ud med hhv. de nuværende og nye distrikter, også vedlagt som bilag.

Tallene er baseret på de seneste prognoser, og disse vil naturligvis kunne ændre sig i takt med konjunkturer, den generelle samfundsudvikling, eventuelle yderligere udbygninger i Rødovre m.v.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen og Skolestyrelsesvedtægterne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skoledistrikterne foreslås gældende pr. 1. oktober 2018.

Bilag

Bilag 1: Kort over nuværende skoledistrikter
Bilag 3: Skoleprognose med nuværende distrikter
Bilag 4: Kort over ændrede skoledistrikter
Bilag 4: Skoleprognose med ændrede distrikter

Etablering af FGU- institution på Vestegnen
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

"Aftale om bedre veje til uddannelse og job" blev offentliggjort den 13. oktober 2017.  Aftalen indeholder beskrivelse af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og stiller krav om etablering af en ny institutionsstruktur, der skal samle de forberedende uddannelser.

Forslaget til lov om Forberedende Grunduddannelse blev fremsat for Folketinget den 21. marts og er til 1. behandling den 17. april 2018.  Lovens endelige vedtagelse er således en forudsætning for sagens gennemførelse.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at Rødovre Kommune sammen med Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk kommuner etablerer en FGU-institution, hvor de eksisterende produktionsskoler og VUC'er tilknyttes som satellitskoler
  2. at alle syv kommuner tildeles en plads i bestyrelsen samt
  3. at der nedsættes en faglig følgegruppe til den kommende bestyrelse.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse. FGU skal være et tilbud til unge, der har behov for afklaring om deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej. Uddannelsen skal bidrage til at fremme social mobilitet og medvirke til, at alle unge får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale uanset baggrund. FGU skal bestå af tre spor: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse og skal tilrettelægges fleksibelt. Det primære mål med FGU er at give de unge kompetencer til at gå i gang med en ordinær uddannelse.

Af aftalen fremgår det, at kommunerne/Kommunekontaktrådet (KKR) senest den 1. juni 2018 skal stille forslag om dækningsområder samt placering af skoler efter en lokal proces. Den lokale proces på Vestegnen er mundet ud i en indstilling, hvor det foreslås, at der etableres et samarbejde mellem Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner. I dækningsområdet er der fem eksisterende produktionsskoler og to VUC'er.

Hver FGU-institution består af en moderinstitution og et antal tilhørende satellitskoler, som placeres på de adresser, hvor der i dag findes produktionsskoler og VUC'er. Moderinstitutionen er den matrikel, hvor administrationen for den kommende FGU-institution bliver placeret. I henhold til brev fra Undervisningsministeriet af 19. april 2018 skal den kommende bestyrelse for FGU-institutionen beslutte hjemkommune.

FGU-institutionerne bliver selvejende med selvstændige bestyrelser på 7-11 medlemmer.  Det foreslås, at alle syv kommuner tildeles en plads i bestyrelsen. Det foreslås, at der derudover nedsættes en faglig følgegruppe til bestyrelsen for at sikre kommunikation og samarbejde mellem bestyrelsen og de visiterende kommuner. Den faglige følgegruppe skal ligeledes understøtte bestyrelsen i forhold til faglighed og kendskab til de unge.

I perioden 1. september 2018 til 1. marts 2019 nedsættes interimbestyrelser, som er udpeget af ministeren, hvorefter de selvstændige bestyrelser nedsættes. Af høringsnotatet fra Undervisningsministeriet fremgår: "Det bemærkes, at de midlertidige bestyrelser skal virke i en periode, hvor institutionen for forberedende grunduddannelse endnu ikke er idriftsat, og hvor fokus skal være forberedelse af institutionens idriftsættelse". Det fremgår endvidere, at den midlertidige bestyrelsesformand varetager funktionen som institutionens leder, indtil bestyrelsen tiltræder.

Undervisningsministeriet har estimeret, at hver FGU-institutution i gennemsnit forventes at have 470 årselever. De syv kommuner forventes at få et elevgrundlag på i alt 589 årselever. Rødovre Kommune er opgjort til 86 årselever.

Den Forberedende Grunduddannelse skal være klar til at modtage elever i august 2019.

I "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" beskrives desuden en sammenhængende kommunal ungeindsats, hvor kommunerne skal have det fulde ansvar for at gøre alle unge parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Målet er at tydeliggøre ansvaret for ungevejledningen og at præcisere mydighedsansvaret i den forbindelse. Der vil efterfølgende blive fremsat en særskilt sag herom.

Lov- og plangrundlag

Loven forventes vedtaget i juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien belyses i et samarbejde mellem KL og KKR Hovedstaden.  

Udgangspunktet er, at kommunerne afholder 65 % af de faktiske udgifter til FGU, og staten afholder de resterende 35 %.

De økonomiske konsekvenser for Rødovre kommune er endnu ukendte.

Tidsplan

FGU-institutionerne skal optage elever fra og med august 2019.

Bilag

Bilag 1: Brev til kommunerne om FGU.
Bilag 2: Tidsplan
Bilag 2: Notat vedrørende etablering af FGU-institution på Vestegnen
Bilag 4: Oversigt produktionsskoler og VUC'er
Bilag 4: Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner
Bilag 5: Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Tandpleje til særligt udsatte borgere
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På baggrund af budgetresolution 2018 er forvaltningen blevet anmodet om "at undersøge muligheden for at udvide målgruppen for omsorgstandplejen til også at omfatte udsatte borgere på overførselsindkomster. Undersøgelsen skal medtænke muligheden for, at omsorgstandplejen for den nye målgruppe, kobles på sundhedscenterets opsøgende arbejde med udsatte borgere".

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at undersøgelsen tages til efterretning,
  2. at det i forbindelse med budgetlægningen til 2019 vurderes, hvorvidt der skal fremsendes ansøgning om forsøgsprojekt til Sundheds- og Ældreministeriet til den foreslåede målgruppe samt
  3. at de nødvendige driftsmidler i givet fald afsættes til projektet.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetresolution 2018 har Børne- og Kulturforvaltningen undersøgt muligheden for at udvide målgruppen for omsorgstandplejen til også at omfatte udsatte borgere på overførselsindkomster. Undersøgelsen skal medtænke muligheden for, at omsorgstandplejen for den nye målgruppe, kobles på sundhedscenterets opsøgende arbejde med udsatte borgere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen.

Målgruppe

I samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen foreslås målgruppen at være følgende:

  • Socialt udsatte, misbrugere og psykisk syge, der allerede har støtte-kontaktperson eller er omfattet af målgruppen for bevilling af støtte-kontaktperson - skønsmæssigt 200 borgere.
  • Familier med børn der vurderes at være udsatte og i risikogruppe for dårlig tandsundhed hos såvel børnene som de voksne - f.eks. fra projeket "sammen om familien" - skønsmæssigt 30 - 40 familier.
  • Borgere med andre psykiske - eller andre problemstillinger som skønnes at kunne profitere af tilbuddet efter en konkret vurdering i Social- og Psykiatriafdelingen.

Målgruppen vil kunne komme til at omfatte ca. 300 borgere, men kan også udgøre dele af ovenstående.

Sundhedscenterets rolle

Arbejdsgruppen vurderer, at rekruttering til tilbuddet vil ske fra Social- og Sundhedsforvaltningens Social- og Psykiatriafdeling, og at samarbejdet til Sundhedscenteret vil blive mere ad hoc og målrettet den enkelte borger. Social- og psykiatriafdelingen kan være opsøgende i forhold til at opspore målgruppen og vil være behjælpelig med kontakt til behandling, herunder også se lempeligt på f.eks. afdragsordning i forbindelse med egenbetaling.

Rødovre Udsatteråd

Tandpleje til udsatte borgere ligger i fin tråd med Udsattepolitikkens strategimål om, at alle skal kunne leve et sundt liv med høj livskvalitet uanset livssituation. Helt konkret har Rødovre Udsatteråd i den sidste måned sat fokus på udsatte borgeres tandsundhed for at bidrage til at skabe større lighed i sundhed. Rødovre Lokalnyt, Udsatterådet, lokale tandlæger og andre samarbejdsparter har arrangeret en kampagne, hvor de blandt andet samler penge ind til at hjælpe udsatte borgere til tandlægen.

Formålet er at sætte fokus på, at psykisk og socialt sårbare borgere ofte har problemer med deres tænder. Vi ved, at mange har dårlige tænder, og det kan være med til at isolere og marginalisere gruppen yderligere og gå ud over jobmulighederne.

Lovgrundlag 

Den gruppe af borgere, der politisk er et ønske om at behandle, er imidlertid ikke omfattet af omsorgstandplejen, og en kommune kan ikke vælge at yde omsorgstandpleje til andre end den i loven definerede personkreds. Kommunen har således som udgangspunkt ikke mulighed for at tilbyde kommunal tandpleje til den ønskede gruppe af borgere.

Kommunalbestyrelsen skal derfor ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om at gennemføre et forsøgsprojekt. Forudsætningen for godkendelse af et sådant projekt vil være, at man kan dokumentere, at projektet vil tilføre ny viden til området.

Der er de seneste år gennemført en del tandplejeprojekter (satspuljeprojekter) med fokus på netop socialt udsatte. Det vil derfor være afgørende, at projektet defineres nærmere, og at det får et innovativt indhold.  

Forsøg i andre kommuner

Projekter i andre kommuner har på forskellig vis vist, at det er muligt at hjælpe mennesker til et bedre liv ved at yde kommunal tandpleje. F.eks. har Herlev Kommune haft et kommunalt finansieret projekt med kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, Brøndby Kommune har haft et projekt med de svagest stillede borgere i et kommunalt opholdssted for misbrugere, og Svendborg Kommune har haft et projekt for hjemløse, misbrugere og andre særligt socialt udsatte borgere.  

Forvaltningen har kendskab til i alt 21 projekter, hvoraf de 5 er tidsubegrænsede kommunalt finansierede, 6 projekter har været 3-årige forsøgsprojekter finansieret af satspuljemidler, og de resterende 10 projekter har været frivillige projekter med eller uden delfinansiering fra satspulje eller andre kilder.

Enkelte forsøgsprojekter er af ældre dato, og de har fået lov at køre videre. Senest har der været satspuljeprojekter i perioden 2012 - 2015.

Uddrag af lovtekster

Sundhedsloven:

"§ 131. Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud."

Sundhedsstyrelsen:

"Omsorgstandpleje:

Kommunerne skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Målgruppen for omsorgstandpleje er oprindeligt defineret som personer, der bor på plejehjem samt personer, der bor i eget hjem/ældrebolig eller lignende med mange hjælpeforanstaltninger, hvis selvhjulpne kapacitet er så begrænset, at de reelt kan sidestilles med plejehjemsbeboere.

Ud over den oprindeligt definerede målgruppe består målgruppen i dag også af de udviklingshæmmede og sindslidende patienter, hos hvem der ikke er særlige odontologiske problemer, men hvor personen ikke i tilstrækkeligt omfang på eget initiativ er i stand til at benytte de eksisterende tandplejetilbud i sygesikringstandplejen."

Det er umiddelbart ikke lovligt at tilbyde denne personkreds af borgere tandbehandling i kommunalt regi jf. sundhedsloven og som yderligere beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning, som er vedlagt sagen til orientering.

I kapitel 72 - Forsøg med fravigelse af lovens regler § 233 står følgende:

"Sundheds- og ældreministeren kan efter ansøgning fra et regionsråd eller en kommunalbestyrelse godkende, at der iværksættes forsøg, der indebærer fravigelse af lovens bestemmelser bortset fra bestemmelserne i afsnit II og III samt §§ 77 og 79, § 81, stk. 1, og §§ 82 og 83.

Stk. 2. Forsøg skal have til formål at fremme omstilling i sundhedsvæsenet, herunder med nye organisations- og behandlingsformer, ændrede tilskud eller ændrede honoreringssystemer m.v. Ved godkendelse af forsøg skal der lægges afgørende vægt på hensynet til borgernes retssikkerhed og velfærd.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 kan også gives til forsøg med opkrævning af gebyr for udeblivelse fra aftalt sygehusbehandling."

En forudsætning for at få en forsøgsordning godkendt er, at det bringer ny viden eller erfaring. Det er således afgørende, at et forsøgsprojekt i givet fald adskiller sig fra tidligere (og igangværende) forsøg.

Åbningstider/lokation

Såfremt det besluttes at ansøge om et forsøgsprojektet hos Sundheds- og Ældreministeriet, vil tandbehandlingen kunne foregå hver anden torsdag i tidsrummet fra kl. 15 - 18 (udvidet åbningstid) i Centraltandklinikken.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt projektet godkendes hos ministeren for området, skal der afsættes ressourcer i form af tandlæger, klinikassistenter, samt udgifter til materialer. Udgifterne til materiale bliver formodentlig noget højere end til eksempelvis skolebørn, da målgruppen kan have større tandudfordringer.

Opsummeret ville der skulle afsættes 300.000 kr. til løn, uddannelse, oplæring samt 200.000 kr. til materialer. I alt 500.000 kr. pr. år.

Tidsplan

Opstart er mulig pr. 1. januar 2019, såfremt projektet kan godkendes.

Bilag

Bilag 1: Bekendtgørelse vedrørende omsorgstandpleje

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2017
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2017 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2017 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I handleplanen for 2017 har de overordnede fokusområder været: sundhed hvor borgerne er, overvægt, tobaksforebyggelse, mental sundhed, kronisk sygdom, og kræftrehabilitering.

Ulighed i sundhed har været et centralt element i alle indsatser, og der har været fokus på sunde rammer og indsatser for særlige sårbare grupper.

Der er i 2017 arbejdet med sunde rammer i kultur- og idrætsforeningerne, indsatsen for overvægtige børn og deres familier er blevet videreudviklet, og der har været afholdt Fars Køkkenskole på to skoler samt for familierne i "Sammen om Familien".

Der har været sat fokus på cykling, og vi har fået et årligt cykelløb i Rødovre med social profil. Der har været en bred indsats på tobaksområdet med en særlig indsats for de unge og forskellige tilbud om rygestop, og der er gennemført "Styrke til vægttabshold" til voksne borgere, der gerne vil tabe sig.

Borgere med stress har kunnet deltage i tre forløb "Mental balance" i sundhedscenteret, ligesom at jobcenteret og sundhedscenteret er gået sammen om at tilbyde et samlet forløb for borgere, som er sygemeldt med stress.

Trekantsgrunden ved Islev Bibliotek er lavet til et grønt åndehul, indsatsen for borgere med kronisk sygdom er opkvalificeret, og kræftrehabiliteringen er styrket med pårørendegrupper og fokus på samarbejde på tværs.

Udarbejdelse af en model for sundere rammer på bofællesskaber og væresteder er udskudt til 2018, da metoderne fra "Sammen om borgeren" skal bruges i arbejdet med at udvikle modellen, så der sikres høj grad af inddragelse af borgere og medarbejdere.

Mange af de indsatser som er sat i gang i 2017 vil fortsætte i 2018. Tilgangen og metoderne fra "Sammen med borgeren" vil blive brugt i den videre udvikling af indsatserne.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret inden for det afsatte budget i 2017.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2017

Forventet regnskab - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2018 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsbevillinger i 2018 for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status pr. marts 2018.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltnignen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2018 for Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2018 for Børne- og Skoleudvalget

Diverse
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.