Børne- og Skoleudvalget

14-08-2018

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 52 - 71

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Børne- og Skoleudvalget 24. maj - 31. juli 2018

Anlægsbevilling og forslag til udvidelse af Børneinstitutionen Søtorp
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er et aktuelt behov for udvidelse af den eksisterende pladskapacitet på daginstitutionsområdet.

Med henblik på at overholde pladsgarantien for det stigende antal børn fremlægges forslag til en udvidelse af Børneinstitutionen Søtorp med 40 enheder i et midlertidigt anneks som opstart til en permanent udvidelse med en tilbygning.

Udgiften til den midlertidige udvidelse er anslået til i alt 1.250.000 kr. Der er ikke i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb i projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan for udvidelsen af Børneinstitutionen Søtorp med 40 enheder godkendes,
 2. at opgaven udbydes som hovedentreprise,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse,
 4. at der gives en anlægsbevilling til udvidelsen på 1,250 mio. kr. og afsættes rådighedsbeløb på 1,250 mio. kr. i 2018, som finansieres af kassebeholdningen,
 5. at der i 2018 gives en tillægsbevilling til drift af de 40 enheder og leje af pavillon mv. på i alt 725.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af kassebeholdningen samt
 6. at driftsomkostninger på 500.000 kr. til leje af pavillon samt rengøring, el og varme mv. indarbejdes i budget 2019, og 250.000 kr. i 2020.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Behovet for daginstitutionspladser er stigende, og der er derfor behov for udvidelse af antal pladser, således at pladsgarantien kan overholdes.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejdet vedlagte forslag til en midlertidig udvidelse af Søtorp med 40 enheder i en pavillonløsning på boldbanen på Søtorps grund som opstart til en senere permanent udvidelse med en tilbygning til institutionen mod sydvest.

Pavillonen vil indeholde to grupperum på hver ca. 40 m2 med tilhørende puslerum, garderober, depoter og gang/fællesrum, jfr. vedlagte forslag fra Teknisk Forvaltning til indretning af pavillonen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenører.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling finansieret af kassebeholdningen i 2018 på 1,250 mio. kr. til opsætning og indretning af pavillonen, herunder tilpasning af udearealer.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Endvidere skal driftsbudgettet for 2018 forhøjes med 725.000 kr. til børnerelaterede udgifter samt bygningsdrift og udgift til leje af pavillon.

Med udvidelsen af Søtorp med 40 enheder skal driftbudgettet forhøjes med 500.000 kr. i 2019 og med 250.000 kr. i 2020 til udgifter til energi, rengøring og vedligeholdelse samt leje af pavillon.

Der vil endvidere være børnerelaterede udgifter på årligt 3,200 mio. kr. (incl. centrale udgifter), der allerede er indarbejdet i budgetforslag 2019 i demografipuljen på dagtilbudsområdet.

Udgift til nedtagning af pavillon mv. vil blive medtaget i forbindelse med en senere ansøgning om anlægsbevilling vedrørende opførelse af tilbygning som permanent udvidelse af institutionen.

Tidsplan

Projektering og udbud:

September 2018

Udførelse:

September - oktober 2018

Ibrugtagning:

November 2018

Bilag

Bilag 1: Forslag til placering af pavillon
Bilag 2: Forslag til indretning af pavillon
Bilag 3: Overblik over finansiering af udvidelser

Ansøgning om bevilling til renovering af sydfacaden i Ungecenter2610/Milestedet
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af dispositionsforslag til renovering af sydfacaden med vinduesudskiftning i Ungecenter 2610/Milestedet.

 Der søges om, at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 3,700 mio. i 2018 kr.

Indstilling

 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at dispositionsforslag og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse,
 3. at opgaven udbydes i fagentrepriser samt
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 3,700 mio. kr. i 2018.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Skolens sydfacade har gennem flere år trængt til udskiftning, og renoveringen omfatter vinduesudskiftning og istandsættelse af facadeplader samt etablering af manglende solafskærmning på den ene af etagerne.

Dispositionsforslag:

Teknisk Forvaltning anbefaler,

 • at tidsplan godkendes, 
 • at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgaven og gennemførelse med hjælp fra ekstern rådgiver samt
 • at anlægsbevilling på 3.700.000 kr. til projektet frigives.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenører.

Arbejdstilsynet har den 2. juli 2018 fremsendt påbud om udbedring af skolens klimaskærm. 

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

På anlægsbudgettet i budget 2018 er der i 2019 afsat 3,700 mio. kr. til renoveringen. Det er den bevilling som fremrykkes.

Udgiften vedrører hovedfunktion 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

Der er en forventning om, at der opnås en energibesparelse ved renoveringen. Besparelsen bliver indarbejdet i budget 2020.

Tidsplan

Projektering og udbud:

August - september 2018

Udførelse:

Oktober - december 2018

Bilag

Bilag 1: Renovering af sydfacaden i Ungecenter 2610-Milestedet- Bevillingsoplæg

Anlægsbevilling til udskiftning af udstyr i Tandplejen
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Tandplejens specialudstyr lever ikke længere op til gældende standard og krav til bl.a. patientsikkerhed.

Der ansøges derfor om en anlægsbevilling på 3,965 mio. kr. i 2018 til nødvendig udskiftning af udstyr i Tandplejehuset og tandklinikkerne på skolerne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 3.965 mio. kr. og afsættes rådighedsbeløb på 3.965 mio. kr. i 2018, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

En stor del af tandplejens specialudstyr lever ikke op til nugældende standard og krav til bl.a. patientsikkerhed.

Der opstår hyppige driftsstop, da udstyret er nedslidt og desværre ikke længere kan repareres.

Tandplejen benytter i øjeblikket tandlægestole og andet udstyr tilbage fra 1991. Normalt regnes en afskrivningstid på 10-15 år for dentaludstyr.

Herudover er der udfordringer specielt vedrørende desinfektionsprocedure og strålehygiejne.

Tandplejehuset på Rødovrevej

De nødvendige udskiftninger i Tandplejehuset vedrører bl.a. tandlægestole, kompressor, sugemotor, dentalopvaskemaskine og 3D-scanner.

Tandklinikkerne på Hendriksholm, Valhøj, Nyager, Tinderhøj og Islev skoler

De nødvendige udskiftninger i de fem tandklinikker på skolerne vedrører bl.a. tandlægestole, kompressorer, sugemotorer, dentalopvaskemaskiner, autoklaver (sterilationsmaskiner) og røntgenudstyr.

Lov- og plangrundlag

Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Institut for Strålehygiejne fører tilsyn på kommunens tandklinikker.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til den nødvendige udskiftning af tandplejens udstyr er anslået til 3,965 mio. kr. ved samlet indkøb.

Udgiften vedrører hovedfunktion 04.62 Sundhedsudgifter mv.

Som alternativ til anlægsbevilling vil udstyret kunne leases. En leasingaftale på f.eks. 6 år vil koste ca. 680.000 kr. om året i driftsudgifter, i alt 4,080 mio. kr.

Tidsplan

Indkøb og udskiftning vil blive igangsat snarest muligt.

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til vuggestuen Bybjerget
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har til vuggestuen Bybjerget modtaget i alt 1.483.016 kr. i tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner. Tilskuddet dækker perioden 1. september 2018 til 31. august 2021.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2018 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 266.434 kr. til vuggestuen Bybjerget samt
 2. at der i budget 2019, 2020 og 2021 indarbejdes en bevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på årligt 486.633 kr. til vuggestuen Bybjerget.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Vuggestuen Bybjerget modtager over de næste 3 år 1.483.016 kr. til at ansætte flere pædagoger. Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 254,0 mio. kr., som kommuner kan søge på vegne af daginstitutioner til at ansætte flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner. Formålet med ansøgningspuljen er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger.

Rødovre Kommune har søgt om midler fra puljen på vegne af fire institutioner i kommunen. Socialstyrelsen har oplyst, at kun institutioner med en andel af børn i udsatte positioner på 46,43 pct. eller derovre har modtaget tilskud fra puljen. Kun en institution i Rødovre Kommune, vuggestuen Bybjerget, opfylder dette kriterium, og det er derfor kun vuggestuen Bybjerget, der har modtaget tilskud fra puljen. Rødovre Kommune har som den eneste Vestegnskommune fået bevilliget støtte til en institution.

Vuggestuen Bybjerget har besluttet at bruge pengene til at ansætte en erfaren inklusionspædagog, der skal arbejde med udviklingstiltag og inklusion på tværs af stuerne. En lille andel af tilskuddet vil desuden blive anvendt til lovpligtig revision mv.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 120 af 22. februar 2018 om ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 05.25 dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Tilskuddet skal anvendes i perioden 1. september 2018 til 31. august 2021.

Forventet behov for daginstitutionspladser august 2018
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra august 2018 til december 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pladserne for august er færdigvisiterede, og anvisningen af pladser for september er påbegyndt.

Denne måneds opgørelse tyder på, at der siden juni måneds prognose er sket en forskydning i tilflytningsmønstret, idet der har været lavere tilgang i juli og august end forventet.

I behovsoversigten er indskrevet 30 ekstra enheder under kapacitet som følge af den besluttede udvidelse i Børneinstitutionen Rønneholm. Pladserne tiltænkes vuggestuebørn og tages i brug fra oktober.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt 2018- 2019

Madordning i daginstitutionerne 1. januar 2019
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til Dagtilbudsloven er der foretaget afstemning i forældrebestyrelserne om fra- eller tilvalg af forældrefinansieret frokostordning for børnehavebørnene i daginstitutionerne for den næste toårige periode, som løber fra 1. januar 2019 – 31. december 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forældrebestyrelsernes beslutninger tages til efterretning
 2. at der gives en anlægsbevilling til tilpasning af eksisterende køkkener i Æblehaven og Søtorp på i alt 1, 060 mio kr. og afsættes rådighedsbeløb på 1,060 mio. kr. i 2018, som finansieres af kassebeholdningen
 3. at opgaven udbydes som underhåndsbud samt
 4. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2010 retningslinjerne for fravalg/etablering af fleksibel frokostordning i daginstitutionerne. Ordningen trådte i kraft 1. august 2011.

Forældrebestyrelserne i kommunens daginstitutioner skal give meddelelse om eventuelt fravalg hvert andet år inden udgangen af juni måned med ikrafttræden den efterfølgende 1. januar.

I Børneinstitutionerne Søtorp og Æblehaven har man nu valgt, at man ønsker at etablere frokostordning for børnehavebørnene.

I Æblehaven er tilvalget under forudsætning af, at maden kan produceres i institutionens eget køkken af eget køkkenpersonale. Derudover er tilvalget med forbehold for, at ordningen ved eventuel ombygning først træder i kraft herefter.

For at kunne producere mad til børnehavebørn i egne køkkener på lige fod med de institutioner i kommunen, der på nuværende tidspunkt tilbyder mad til børnehavebørn, skal der foretages opgraderinger af køkkenerne i Søtorp og Æblehaven.

Æblehavens køkken skal ændres fra modtagerkøkken til produktionskøkken, hvilket kræver flytning af eksisterende inventar samt ekstra inventar og nyt dørhul.

Dette er budgetteret til 160.000 kr.

Søtorps køkken skal opgraderes fra modtagerkøkken til produktionskøkken, hvilket kræver nyt inventar, ændringer i eksisterende køkken samt en mindre tilbygning til eksisterende køkken mod nord. Køkkenet vil herefter også have kapacitet til at producere mad til de 40 ekstra enheder, jf. sag vedrørende "Anlægsbevilling og forslag til udvidelse af Børneinstitutionen Søtorp".

Dette er budgetteret til 900.000 kr.

Udover Æblehaven og Søtorp er det planlagt, at Børnehuset Espelunden skal have frokostordning til børnehavebørn, når institutionen er færdigbygget og åbner pr. maj 2019. Der indrettes derfor passende køkkenfaciliteter i det nye byggeri.

Børnehuset Græshoppen, Børneinstitutionen Regnbuen og Børneinstitutionen Rønneholm har valgt fortsat at tilbyde mad til børnehavebørn.

I 2018 koster frokostordningen, som er fuldt ud forældrefinansieret, 749 kroner om måneden ved 11 måneders betaling. Ordningen er omfattet af friplads- og søskenderabatordningen.

I de resterende institutioner har forældrebestyrelserne (bestyrelsen i den selvejende institution) fravalgt frokostordningen.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Frokostordningen er forældrefinansieret.

De samlede udgifter til gennemførelse af opgradering af Æblehavens køkken samt udvidelse af Søtorps køkken er anslået til 1.060 mio. kr. Fordelt med 160.000 til Æblehaven og 900.000 til Søtorp. Der søges om en anlægsbevilling på 1,060 mio. kr. i 2018 finansieret af kassebeholdningen.

Tidsplan

Frokostordning 1. januar 2019 – 31. december 2020.

Køkkenerne er klar til ibrugtagning fra januar 2019.

Bilag

Bilag 1: Æblehaven og Søtorp - Bevillingsoplæg

Implementering af den ændrede dagtilbudslov
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Folketinget har vedtaget en ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen. Forvaltningen har udarbejdet forslag til en plan for gennemførelsen af de ændrede regler.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forvaltningens forslag til implementeringsplan godkendes. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 24. maj 2018 vedtog Folketinget en ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen. Formålet med ændringen er styrket kvalitet i dagtilbuddene, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.

Som bilag vedlægges en implementeringsplan, der indeholder en oversigt over ikrafttræden, overordnede tiltag og gennemførelse af lovens individuelle dele i kommunen, jfr. bilag 1.

Som følge af de nye regler skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser på området. Det indebærer, at Kommunalbestyrelsen ikke længere skal fastsætte mål for dagtilbudsområdet.

1. De nye regler medfører:

 • en ændret formålsbestemmelse,
 • nyt indhold i arbejdet med de pædagogiske læreplaner,
 • at Kommunalbestyrelsens behandling af institutionernes læreplaner og prioriterede indsatser erstattes af en politisk behandling af udvalgte emner hver andet år,
 • krav om, at der skal oprettes deltidspladser til børn af forældre på barselsorlov samt
 • krav om kombinationstilbud til forældre med skæve arbejdstider.

2. Endvidere indeholder loven et krav til Kommunalbestyrelsen om at fastsætte retningslinjer for:

 • samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen,
 • samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder Sundhedsplejen og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning),
 • videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra Sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til SFO og/eller skole.

3. Loven indeholder desuden grundlag for en styrket forældreindflydelse i kraft af,

 • at forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem,
 • at forældrebestyrelsen skal deltage i arbejdet med at skabe en god sammenhæng i overgang fra hjem til dagtilbud mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole,
 • inddragelse i arbejdet med den pædagogiske læreplan samt
 • ændrede regler i forhold til repræsentation i forældrebestyrelsen.

Disse punkter behandles særskilt i sagen ”Ny styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Rødovre Kommune”.

4. Endelig indeholder loven en række nye krav til indhold, betegnelser og tilsyn, ligesom der stilles krav om offentliggørelse på en lang række områder jfr. bilag 2.

Den videre sagsfremstilling vil alene tage udgangspunkt i de foranstaltninger, der anses for nødvendige for at implementere lovændringerne i Rødovre Kommune. Der er derfor ikke medtaget lovændringer, hvis indhold allerede indgår enten som følge af en politisk beslutning eller som en del af den gældende praksis i institutionerne.

1.1 Ændringer i formålsbestemmelsen

De nye regler medfører ændringer i formålsbestemmelsen (dagtilbudslovens § 7). Det fremgår således af Ændring af dagtilbudsloven – Lov nr. 554 af 29. maj 2018: ”Som følge af ændringen er det fastsat, at tilbuddene skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge pædagogiske læringsmiljøer. For at understrege legens betydning er det videre fastsat i formålsbestemmelsen, at legen er grundlæggende, og at der skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv”, jfr. bilag 3.

1.2 De pædagogiske læreplaner

De rammer, der udstikkes i de nye pædagogiske læreplaner, udfyldes på nuværende tidspunkt i vidt omfang af den pædagogiske praksis, der allerede er i kommunen. Der vil derfor være mulighed for – og tid til – at inddrage institutionernes ledelse og personale i den kommunale og lokale udvikling af læreplanernes forskellige elementer, jfr. nærmere under implementeringsplanen, bilag 1.

På tværs af de forskellige læreplanstemaer tilsiger den nye lov, at der generelt skal arbejdes med læringsmiljøer og den løbende evaluering, der er nødvendig for til stadighed at forbedre læringsmiljøerne. Det er f.eks. nævnt i Ændring af dagtilbudsloven – Lov nr. 554 af 29. maj 2018, at der som følge af de nye lovkrav skal etableres en evalueringskultur som udgangspunkt for den løbende udvikling og kvalificering af de pædagogiske læringsmiljøer.

Indsatsen på de to områder imødekommes i de kommende år i kraft af ansættelse af en pædagogisk konsulent, hvis arbejdsområde fortrinsvist kommer til at ligge i de enkelte institutioner. Vedkommendes arbejdsopgave bliver bl.a, at være tovholder på forskellige udviklingstiltag i daginstitutionerne bl.a. i forbindelse med indførelsen af den nye dagtilbudslov.

Børne- og Kulturforvaltningen har søgt og fået godt 1,3 mill. kr. fordelt over fire år fra ministeriets pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Der er således bl.a. til pædagogiske fyrtårne søgt midler til i alt 15 uddannelsesforløb gennemført som diplommoduler med udgangspunkt i det pædagogiske arbejde med henblik på at realisere den styrkede pædagogiske læreplan. Til ledelserne søges midler til i alt 15 uddannelsesforløb gennemført som diplommoduler med udgangspunkt i faglig ledelse/evaluering af praksis. Endvidere er der til dagplejen søgt midler til gennemførelse af PAU-uddannelse samt generelle kurser. Der er medtaget vikardækning i forbindelse med uddannelserne.

I praksis vil den løbende evaluering også blive understøttet af den særlige model, der i Rødovre er valgt til det pædagogiske tilsyn, jfr. sagen: ”Oversigt over tiltag på daginstitutionsområdet” behandlet på Børne- og Skoleudvalgsmødet januar 2017. Denne tilsynsmodel indeholder mulighed for at understøtte og udvikle den faglige ledelse i institutionerne og dermed også udviklingen af den pædagogiske praksis.

Endvidere vil institutionerne i hverdagen fortsætte med deres hidtidige evalueringspraksis. Denne forventes understøttet af et nyligt udsendt refleksions- og analyseredskab, der er udarbejdet af Børne- og Socialministeriet som bidrag til dagtilbuddenes egen-analyse.

Lovændringen medfører endvidere, at Kommunalbestyrelsen ikke længere skal godkende den pædagogiske læreplan eller drøfte dagtilbuddenes evalueringer af læreplanerne. I stedet skal Kommunalbestyrelsen (eller Børne- og Skoleudvalget, hvis det besluttes at delegere kompetencen) hvert andet år sikre en politisk drøftelse af den generelle udvikling med fokus på udvalgte emner på dagtilbudsområdet. Første gang foreslås denne drøftelse at finde sted i sommeren 2020, jfr. nærmere under implementeringsplan, bilag 1.

1.3 Deltidspladser til børn af forældre på barselsorlov

Forvaltningen vil udarbejde sag om etablering af deltidspladser til børn af forældre på barselsorlov, jfr. bilag 1. I forslaget vil indgå en nærmere beskrivelse af den praktiske gennemførelse og de økonomiske konsekvenser i forbindelse med oprettelse af pladserne.

Det skal bemærkes, at Rødovre Kommune på nuværende tidspunkt har 22 korttidspladser i Rønneholm som en mulighed for forældre med et lille pasningsbehov. Disse har imidlertid i årevis været anvendt som fuldtidspladser, da der ikke har været behov for den korte pasning. Der vil derfor være mulighed for at nedlægge ordningen med korttidspladser samtidig med, at lovændringen på området gennemføres.

1.4 Kombinationstilbud

Disse tilbud retter sig mod forældre med behov for pasning uden for almindelig åbningstid.

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud samt tilskud til ”fleksibel pasning”.

Det er alene forældre, som har et dokumenteret behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, der er berettiget til et sådant tilbud.

Forvaltningen udarbejder snarest – og senest i forbindelse med sagen om deltidstidspladser til børn af forældre på orlov – retningslinjer for beregning af pris for deltidsplads og tilskud til pasning udenfor dagtilbuddets almindelige åbningstid. Modtager kommunen forinden konkrete ansøgninger, vil disse blive behandlet individuelt.

2.1 Samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen

Børne- og Skoleudvalget har ved behandlingen af sagen ”Overgang fra daginstitution til Skole/SFO” behandlet på Børne- og Skoleudvalgsmødet november 2018 besluttet at udarbejde fælles procedure for overgang fra daginstitution til skole/SFO.

2.2 Samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder Sundhedsplejen og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Der er i kommunen etableret samarbejde indenfor de nævnte områder herunder BØFA. Dette foregår i forskellige fora som Åben Rådgivning, Lokalisering og et løbende samarbejde i forhold til konkrete børn. Der er ligeledes udformet indstillingsskemaer som led i sagsbehandlingen. Forvaltningen vil tage kontakt til Sundhedsplejen for at undersøge mulighederne for at intensivere samarbejdet.

2.3 Videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra Sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til SFO og/eller skole.

Alle oplysninger underskrives i dag af forældrene, som giver samtykke til videregivelse. Skemaerne, der er udarbejdet i den forbindelse, bliver for tiden gennemgået og tilrettet, så de lever op til betingelserne i den nye persondataforordning.

Undtaget herfra er visse sociale sager.

Afslutningsvis bemærkes, at de ændrede dagtilbudsregler indebærer krav om læringsfokus i SFO indtil skolestart. I den forbindelse henvises til sagen om overgange, jfr. ovenfor, hvor Børne- og Skoleudvalget, ud over en fælles procedure for overgang fra daginstitution til skole/SFO, besluttede, at der fremover skulle arbejdes med et fælles tema.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at der arbejdes med dette, indtil sommeren 2019, hvor daginstitutionerne fremlægger resultatet af arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven

Lov nr. 554 af 29.maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen

Folkeskolelovens § 40, stk. 4

Økonomiske konsekvenser

Uddannelsesmidler fra Børne- og Socialministeriet for perioden august 2018 til august 2022 er på i alt 1.316.596 kr.

DUT-midler dækker merudgifter til implementering af den nye dagtilbudslov med:

2018: 248.000 kr., 2019: 257.000 kr., 2020: 239.000 kr., 2021: 235.000 kr.

Tidsplan

Implementeringsplan ny dagtilbudslov 2018, Jfr. bilag 1.

Bilag

Bilag 1: Implementeringsplan ny dagtilbudslov
Bilag 2: Offentliggørelse af oplysninger
Bilag 3: Orienteringsskrivelse - Ændring af dagtilbudsloven – Lov nr. 554 af 29. maj 2018

Ny styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Rødovre Kommune
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen, som bl.a. indebærer en styrket forældreindflydelse.

Forvaltningen har udarbejdet ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud – ændret i overensstemmelse med de nye regler.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til ny styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Foruden de ændringer, som følger af de nye regler, er der foretaget mindre korrektioner, ligesom der er konsekvensrettet i forhold til tidligere lovændringer f.eks. beslutning om fravalg af et sundt frokostmåltid.

Nedenfor gennemgås de lovændringer, der indgår som en del af forslaget til ny styrelsesvedtægt – vedlægges som bilag.

Ret til repræsentation i forældrebestyrelsen

Som følge af de nye regler er det et krav, at forældre med børn i kommunale daginstitutioner, som består af flere enheder (efter lovændringen vil en enhed i en daginstitution være lig med de enheder, som kommunen anvender i relation til forældrenes beslutning om fravalg af frokostmåltidet i enheder), skal have adgang til at blive repræsenteret i den fælles forældrebestyrelse.

Rødovre Kommunes hidtidige styrelsesvedtægt indeholder allerede en adgang til repræsentation, som er mere omfattende end den, der fremgår af de nye regler. Det har således været bestemt, at daginstitutionens afdelinger og eventuelle specialgrupper har ret til at være repræsenteret i forældrebestyrelsen.

Forvaltningen foreslår en fastholdelse af den hidtidige og mere omfattende sikring af en bred repræsentation.

Forældrebestyrelser på tværs af kommunale dagtilbud

Det fremgår endvidere af lovændringen, at der kan etableres forældrebestyrelser på tværs af kommunale dagtilbud, hvis de enkelte bestyrelser beslutter det.

Denne mulighed fremgår nu af forvaltningens forslag til ny styrelsesvedtægt.

Udvidelse af forældrebestyrelsens minimumskompetence

Med de nye regler udvides forældrebestyrelsens minimumskompetence i såvel daginstitutioner som dagplejen, idet forældrebestyrelsen også skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.

Eksempler på forældresamarbejdet mellem dagtilbud og hjem fremgår af Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen.

Ændringen indgår i forvaltningens forslag til ny styrelsesvedtægt.

Forældrebestyrelsens inddragelse i den pædagogiske læreplan

Forældrebestyrelsen i kommunale daginstitutioner og dagplejen skal i overensstemmelse med de gældende regler inddrages i udarbejdelse, evaluering af og opfølgning på den pædagogiske læreplan.

Som følge af, at der er vedtaget en ny lovgivningsmæssig ramme for den pædagogiske læreplan i dagtilbud, skal forældrebestyrelsen nu også inddrages i de nye opgaver, der knytter sig til den pædagogiske læreplan. Den konkrete udarbejdelse, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan foretages af ledelsen og personalet. Forældrebestyrelsen skal inddrages aktivt i drøftelserne af processen i relation til arbejdet med den pædagogiske læreplan, så forældrebestyrelsen har mulighed for at blive hørt og komme med input og forslag til arbejdet.

Herudover skal forældrebestyrelsen inddrages i daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud (dagpleje), mellem dagtilbud og fra dagtilbud til SFO/skole.

Disse ændringer er indarbejdet i forvaltningens forslag til ny styrelsesvedtægt.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at en bestyrelse flere gange på dialogmøderne har anmodet om, at der i styrelsesvedtægterne skabes mulighed for, at suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne.

Dette indgår ikke i de ændrede styrelsesvedtægter, idet forvaltningen som udgangspunkt foreslår, at de samme regler er gældende for kommunens skole- og daginstitutionsbestyrelser.  

Ovenstående lovændringer gælder også for selvejende daginstitutioner. Såfremt de nye styrelsesvedtægter godkendes, vil forvaltningen derfor anmode kommunens selvejende børnehave om at tilrette institutionens styrelsesvedtægt, så den svarer til den, der er gældende for de kommunale daginstitutioner og dagplejen.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven

Ændring af dagtilbudsloven – Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Styrelsesvedtægten vil være gældende i de enkelte dagtilbud i takt med, at den bliver behandlet og underskrevet på de kommende forældrebestyrelsesmøder.

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Rødovre Kommune
Bilag 2: Forslag til forretningsorden

Ændring af skoledistrikterne for Valhøj Skole, Nyager Skole og Rødovre Skole
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til ændring af skoledistrikterne for Valhøj Skole, Nyager Skole og Rødovre Skole. Baggrunden for ændringerne er, at Rødovre Kommune ifølge den seneste befolkningsprognose står til at opleve en meget stor elevtilvækst de kommende år. Valhøj Skole er særlig udfordret, da størstedelen af eleverne vil høre til Valhøj Skoles distrikt.

Sagen er en opfølgning på sag 81 behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2018.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at grænsen mellem Nyager Skole og Valhøj Skole flyttes mod syd, så den går igennem Lucernevej. Den sidste del af villakvarteret vil dermed gå til Nyager Skole. Rækkehusene i Carlsro forbliver i Valhøj distrikt, ligesom Carlsro "Langhuset" forbliver i Nyagers distrikt samt
 2. at grænsen mellem Valhøj Skole og Rødovre Skole flyttes, så Valhøj Skole afgiver området øst for Tårnvej til Rødovre Skole. Derudover flyttes en mindre del af Valhøj Skoles distrikt, således at hele området vest for Tårnvej, til den eksisterende grænse fra Rødager Allé til Roskildevej, hører til Rødovre Skoles distrikt.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslaget har været i høring i skolebestyrelserne på Valhøj Skole, Nyager Skole og Rødovre Skole. Skolebestyrelserne har taget forslaget til efterretning med følgende bemærkninger:

Skolebestyrelsen ved Valhøj Skole:

Skolebestyrelsen har modtaget høringsforslaget med glæde, da skoledistriktsændringerne er nødvendige. Valhøj Skole har gennem de seneste år oplevet et stort pres fra nye elever, og skolebestyrelsen er glad for, at distrikterne ændres, så tilstrømningen til Valhøj formindskes noget. Skolen bliver Rødovres suverænt største skole, hvilket bestyrelsen udtrykker bekymring over. Derudover rummer skolen også Pædagogisk Center for Autisme og modtageklasserne, hvilket stiller krav til skolens indretning og organisering. Skolens værdier Faglighed, Ansvar, Engagement, Respekt og Bevægelse kan umiddelbart godt skaleres op, men det vil kræve rigtig gode rammer, og bestyrelsen anfører, at udbygningen derfor ikke må blive set som en mulighed for effektivisering.

Skolebestyrelsen har oplistet nogle eksempler på vigtige fokusområder, som skal overvejes ved udbygningen, bl.a. mulighederne for skolens SFO, faglokaler, idræts- og bevægelsesrum og trafikforhold generelt. Skolebestyrelsen anbefaler, at der tænkes stort og nyt, og vil gerne inddrages som aktive medspillere sammen med personale, ledelse og elever for at bevare og udvikle ånden på Valhøj Skole.

Skolebestyrelsen ved Rødovre Skole:

Rødovre Skole ser frem til at modtage flere børn fra skoledistriktet, men er samtidig bekymret i forhold til pladskapaciteten. Skolen er bygget som en to- til tresporet skole, hvor der ikke er mulighed for at oprette delelokaler på mellemtrinnet og i indskolingen. Generelt er klasselokalerne ikke store, og en udbygning med et ekstra klassespor allerede fra skoleåret 2020/2021 virker uoverskueligt, når de konkrete byggeplaner ikke kendes. Skolebestyrelsen er endvidere bekymret for, om de nye skoledistrikter vil kunne få den konsekvens, at elever, der for nuværende går på andre skoler, vælger at flytte til Rødovre Skole, da det vil kunne betyde oprettelse af ekstra klasser.

Skolen ønsker at blive taget med på råd i hele byggeprocessen, og skolebestyrelsen kommer med tre konkrete forslag til, hvordan muligheden for at udbygge pladskapaciteten til en 4-sporet skole kan realiseres.

Skolebestyrelsen ved Nyager Skole:

Skolebestyrelsen er bekymret for en øget tilgang af elever til de enkelte klasser, da klassekvotienten i forvejen er meget høj på flere klassetrin. Det kan betyde, at skolen skal oprette ekstra klasser, når tallet overstiger 28 elever, hvilket både er en fysisk og økonomisk udfordring for skolen. Skolebestyrelsen opfordrer til, at det undtagelsesvis bliver muligt at ansøge om, at klasser i en periode på op til to år kan rumme 29 elever. I sådanne situationer ville skolen sætte ekstra støttepersonale ind i en del af timerne.

Skolen er indrettet som en tre-sporet skole, og det kan derfor blive en pædagogisk indgribende situation med flere klasser i forhold til den nuværende drift. Skolebestyrelsen vil gerne hjælpe med at løse udfordringen med de mange nye elever og foreslår, at skolens helhedsplan iværksættes sammen med muligheden for dispensation til 29 elever i klasser.

Det videre forløb

Høringssvarene har ikke givet forvaltningen anledning til at ændre i de foreslåede omlægninger af skoledistrikterne. Børne- og Kulturforvaltningen vil sikre, at skolebestyrelser, elever og personale på de berørte skoler bliver inddraget i den videre planlægning og udmøntning af de kommende udbygninger, så snart det bliver politisk besluttet at igangsætte byggerierne.

De tre høringssvar samt kort over nye skoledistrikter er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen og Skolestyrelsesvedtægterne.

Økonomiske konsekvenser

Den øgede elevtilvækst i Rødovre Kommune medfører behov for såvel anlægs- som driftsudvidelser.

Ændringen af skoledistrikterne alene har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Skoledistrikterne ændres pr. 1. oktober 2018.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra Valhøj Skole
Bilag 2: Høringssvar fra Nyager Skole
Bilag 3: Høringssvar fra Rødovre Skole
Bilag 4: Kort over ændrede skoledistrikter

Klubbernes indhold, opgaveløsning og struktur
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har haft nedsat en arbejdsgruppe, som har set på klubbernes indhold, opgaveløsning og struktur. Arbejdsgruppen har haft repræsentation af ledere fra ungdomsklubberne, SFO-ledere, SSP-konsulenter og pædagogiske konsulenter.

Der er i skoleåret 2018/19 aftalt et udviklingsforløb for personalet i ungdomsklubberne med Undervisningsministeriets Læringskonsulenter.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed arbejdsgruppens resultater.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen om arbejdet med ungdomsklubbernes indhold, opgaveløsning og struktur tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Klubberne i Rødovre Kommune har en særlig udfordring med at udbrede kendskabet til ungdomsklubberne for 6. klasseseleverne. Det gælder særligt på de skoler, hvor der ikke er direkte sammenhæng mellem en ungdomsklub og en SFO II. Dette har arbejdsgruppen forholdt sig til som opfølgning på budgetresolutionssagen "Analyse af sammenhængen for børnene mellem SFO II/7. klasse og ungdomsklubberne", som blev behandlet på aprilmødet 2018.

Udviklingsforløb for ungdomsklubbernes personale

Arbejdsgruppen har haft fokus på at få en fælles faglig opkvalificering til personalet i ungdomsklubberne, som matcher ungekulturen i dag. På denne baggrund har Undervisningsministeriet i skoleåret 2018/19 bevilget et kombineret udviklings- og kompetenceudviklingsforløb for personalet i ungdomsklubberne med Undervisningsministeriets Læringskonsulenter. Med indsatsen arbejdes der med demokrati og medborgerskab.

Målet er at give personalet på klubområdet en fælles faglig viden og indsigt - dels i forhold til indsatsen i egen klub og dels som et grundlag for et forpligtende samarbejde klubberne imellem, således at de unge i højere grad engageres, involveres og ansvarligøres i forhold til deres indflydelse og medbestemmelse i og udenfor klubberne.    

Deltagere i udviklingsforløbet er klubbernes ledere og medarbejdere, SSP-konsulenter, en PUC-konsulent og en pædagogisk konsulent. Herudover foreslår arbejdsgruppen, at politiets 'Forebygger' samt den kommende 'Brobygger' i Børn- og Familieafdelingen tilknyttes, så der sikres organisatorisk forankring af forløbet.

Faglig opkvalificering og samarbejde

Arbejdsgruppen har haft fokus på, hvordan der kan skabes et fælles fagligt afsæt for udvikling af personalet i ungdomsklubberne. Derudover har der været fokus på, hvordan klubberne kan indgå i et forpligtende samarbejde klubberne imellem og med eksterne samarbejdspartnere, med henblik på at engagere, inddrage og ansvarliggøre de unge i forhold til klubbernes arrangementer og aktiviteter.   

Med Undervisningsministeriets bevilling af et helhedsorienteret forløb får medarbejderne i ungdomsklubberne i Rødovre Kommune ny viden og indsigt, som vil ændre på klubbernes praksis samt tilgodese de unges engagement, forståelse og indsigt i forhold til demokrati og medborgerskab.

Aftalen med Undervisningsministeriet er gældende for skoleåret 2018/19 med mulighed for forlængelse.  

Vision, mål og evaluering

Vision:

Det er visionen, at de unge i højere grad bliver aktive og medskabende aktører i ungdomsklubberne med henblik på at opbygge og understøtte de unges viden, dannelse og selvstændighed i forhold til medborgerskab og demokrati. De unges skal have lyst til at indgå aktivt i frivillige og forudbestemte fællesskaber.

Med udgangspunkt i de unges interesser og motivation og ud fra en fritidspædagogisk ramme inviteres og udfordres de unge til medbestemmelse gennem ungeskabte projekter og ungestyrede processer. De unges indsigt i demokratiske rettigheder styrkes, og deres lyst til og evner i forhold til at være ansvarlige og samskabende i nære (klubberne) og større fællesskaber (by/samfund) udvikles.

Mål:

Mål for personalet:

 • Medarbejdere og ledelse har fået en fælles fortælling og forståelse af medborgerskab
 • Medarbejdere og ledelse har fået opbygget en fælles kultur og et fælles fagsprog i forhold til medborgerskab
 • Visionen har fået praksisbetydning, således at visionen afspejles i lokale projekter i klubberne.

Mål for de unge:

 • De unge er motiverede, engagerede og ansvarlige
 • De unges medbestemmelse og medejerskab ses og opleves i praksis
 • De unge indgår i nye rammer og fællesskaber.

Evaluering:

I sammenhæng med visionen udarbejdes der delmål for forløbet.

Den enkelte klub beskriver egne styrker og udfordringer i forhold til indsatsen, som læringskonsulenterne giver sparring på.

Forløbet evalueres i foråret 2019, hvor det vurderes, om målene er opnået, og om samarbejdet og indsatsen skal fortsætte evt. med nye tiltag.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen og Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Arbejdsgruppen har været nedsat i perioden november 2017 - juni 2018.

Den 24. august 2018 er der kick-off på forløbet.

Udviklingsforløbet gennemføres i skoleåret 2018/2019.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 Oversigt over klubber i Rødovre Kommune
Bilag 2: Bilag 2 Konklusion fra analyse af sammenhængen mellem børnene i SFO II - 7. Klasse og ungdomsklubberne, BSU sag nr. 28

Ophør af § 60 selskabet UU-Vestegnen
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med vedtagelsen af den nye lovgivning om Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den sammenhængende kommunale ungeindsats har kommunerne fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Hidtil har ansvaret været delt mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), skolerne og jobcentrene bl.a. afhængig af den unges alder og beskæftigelsessituation.

Med de nye love fjernes kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af UU. Det vil derfor fremadrettet være den enkelte kommune, der beslutter, hvordan uddannelsesvejledningen skal organiseres i sammenhæng med den kommunale ungeindsats.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at UU-Vestegnen ophæves pr. 31. juli 2019 samt
 2. at Rødovre Kommunes afsatte budget til UU-Vestegnen fra 1. august 2019 anvendes til den fremadrettede ungeindsats i kommunalt regi.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen (UU-Vestegnen) er etableret på baggrund af § 60 i Kommunestyrelsesloven. Det fremgår af § 14 i aftalen om etablering af UU-Vestegnen, at kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner kan beslutte at ophæve fællesskabet, såfremt de fem deltagende kommuner er enige herom.

Alle udgifter i forbindelse med ophævelsen skal fordeles efter samme fordelingsnøgle som etablerings- og driftsudgifterne. Det betyder, at udgifterne skal fordeles på baggrund af antallet af borgere i de enkelte kommuner. Vilkårene for ophævelsen skal godkendes af Ankestyrelsen og evt. fastsættes af denne i tilfælde af uenighed mellem kommunerne.

Det anbefales at ophæve UU-Vestegnen pr. 31. juli 2019, da lov om den sammenhængende kommunale ungeindsats træder i kraft pr. 1. august 2019. Samtidig er foråret en travl periode for UU frem mod de unges uddannelsesvalg i marts måned, hvorfor en ophævelse af hensyn til driftssituationen er bedst placeret i forbindelse med skolestart frem for ved årsskiftet.

Dog træder lovgivningens stk. 2, § 2k omhandlende målgruppevurdering til den nye FGU i kraft allerede den 1. januar 2019. Målgruppevurderingen til den nye FGU foretages i hver enkelt kommune. Der udarbejdes en vejledning til medarbejderne i UU-Vestegnen om, hvordan de i overgangsperioden kan bidrage til kommunens vurdering med deres vejledningsfaglighed.

Virksomhedsoverdragelse

I forbindelse med ophævelsen af UU-Vestegnen skal der tages stilling til, hvad ophævelsen betyder for de ansatte.

Da UU-Vestegnen blev oprettet, blev et antal medarbejdere fra kommunerne virksomhedsoverdraget til løsning af opgaven. De opgaver, der løses af UU, vil efter en opløsning af fællesskabet skulle løses af kommunerne af ansatte med samme kompetencer fremadrettet, idet uddannelses- og erhvervsvejledning også fremover skal varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, der er godkendt af Undervisningsministeriet, eller kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau. Derfor vil medarbejderne skulle virksomhedsoverdrages til de fem kommuner.

Uanset hvordan kommunalbestyrelserne i de fem kommuner vælger at tilrettelægge den kommunale ungeindsats, vil medarbejderne i UU skulle være tilknyttet én kommune som følge af det nye lovkrav om en sammenhængende kommunal ungeindsats. I løbet af maj og juni måned 2018 har medarbejderne i UU-Vestegnen derfor kunnet tilkendegive hvilken kommune, de ønsker at blive tilknyttet fremadrettet. Herefter har UU-Vestegnens ledelse etableret kommuneteams med udgangspunkt i dels medarbejderønsker, dels hensynet til en bred kompetencedækning i alle fem kommuner. Disse teams vil danne udgangspunkt for virksomhedsoverdragelsen.

Medarbejderinddragelse

MED-udvalget i UU-Vestegnen har været inddraget i processen ved møder med bestyrelsen i henholdsvis december (efter offentliggørelsen af aftale mellem Folketingets partier) og i juni måned (efter vedtagelse af den nye lovgivning). Der har derudover været afholdt møde med alle medarbejdere i UU-Vestegnen for at orientere om, at kommunalbestyrelserne forelægges en sag om opløsning af fællesskabet.

Såfremt kommunalbestyrelserne beslutter at ophæve UU-Vestegnen, vil der blive afholdt orienteringsmøde med medarbejderne herom. Medarbejdere/ledelse fra UU-Vestegnen er i alle fem kommuner inddraget i arbejdet med, hvordan den sammenhængende ungeindsats bedst kan organiseres.

Økonomi ved opløsning af UU-Vestegnen

UU-Vestegnens budget er sammensat af tilskud fra de fem kommuner, der er i fællesskabet. Tilskuddene kan deles i basistilskud, der beregnes som beløb pr. indbygger i kommunen og i kommunale tilkøb, der varierer fra kommune til kommune. Disse to tilskud vil kommunerne ved en opløsning af UU-Vestegnen selv kunne prioritere i en ny kommunal uddannelsesvejledning.

Grundydelsen, der fås for disse midler, indeholder vejledningsindsats i grundskolen fra 7. klasse; denne består af både kollektive og individuelle uddannelsesvejledninger, introduktionskurser på uddannelsessteder, uddannelsesparathedsvurderinger, mentorer for udsatte unge, brobygning i 10. klasse, treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og opsøgende indsats for unge op til 24 år.

Egenkapitalen i UU-Vestegnen vil ved en opløsning blive fordelt mellem kommunerne efter ejerandele. I forbindelse med årsregnskab 2017 blev opgjort en negativ egenkapital på 143 kr.

Organisering af vejledningen i den kommunale ungeindsats

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver. Den kommunale ungeindsats skal sikre, at ansvaret for den unge indtil det fyldte 25. år er præcist og effektivt forankret, så de unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere egen sag og indsats.

Det bliver den enkelte kommunes ansvar at skabe en sammenhængende indsats, hvor uddannelsesvejledningen, skolerne, jobcentrets systemer og det sociale område i højere grad end hidtil skaber klarhed for den unge og koordinerer indsatserne med udgangspunkt i samme uddannelsesplan.

Forslag til organisering af den fremtidige kommunale ungeindsats i Rødovre fremlægges i en særskilt sag.

Økonomi og finansiering

Såfremt kommunalbestyrelserne i de fem kommuner træffer beslutning om ophævelse af UU-Vestegnen anvendes der 25.000 kr. til juridisk bistand fra KL i forbindelse med opløsning af §60 selskabet. Det finansieres af UU-Vestegnens drift.

Ved en opløsning af UU-Vestegnen fordeles de midler, som kommunerne har betalt i henholdsvis årligt tilskud og tilkøb til UU-Vestegnen samt kommunens andel af egenkapitalen forholdsmæssigt mellem kommunerne.

De samlede midler foreslås overført til den sammenhængende kommunale ungeindsats til løsning af vejledningsopgaven, der er uændret.

Lov- og plangrundlag

Kommunestyrelsesloven

Aftale om etablering af UU-Vestegnen, behandlet og godkendt af Rødovre Kommunalbestyrelse 26. oktober 2004.

Økonomiske konsekvenser

Af UU-Vestegnens regnskab fra det seneste afsluttede år fremgår følgende beløb i basistilskud, som kommunerne vil kunne omprioritere (tal for 2018 stammer fra UU-Vestegnens egen opgørelse):

Kommune

Basistilskud i 2017 (kr.)

Basistilskud i 2018 (kr.)

Albertslund Kommune

2.409.589

2.459.980

Ballerup Kommune

4.167.865

4.253.000

Glostrup Kommune

1.941.241

1.986.608

Høje-Taastrup Kommune

4.317.900

4.430.891

Rødovre Kommune

3.284.405

3.394.377

I alt

16.121.000

16.525.056

De kommunale tilkøb udgjorde i 2017 i alt 3.869.641 kr. I 2018 udgør de indtil videre 2.678.000 kr., men der kan komme flere til i efteråret. Tilkøbene i 2018 fordeler sig på kommunerne som følger:

Albertslund Kommune

1.292.650

Ballerup Kommune

695.250

Glostrup Kommune

432.600

Høje-Taastrup Kommune

144.200

Rødovre Kommune

113.300

I alt

2.678.000

 Rødovre Kommunes betaling i 2018 forventes at udgøre i alt 3.507.677 kr.

Tidsplan

Ophævelse af UU-Vestegnen pr. 31. juli 2019.

Forslag til tilrettelæggelse af kommunal indsats for unge under 25 år
Sag nr. 64

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger model for tilrettelæggelse af den kommende vejledningsindsats i Rødovre Kommune for unge under 25 år til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at model for tilrettelæggelse af vejledningsindsatsen for unge under 25 år godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den nye vejledningslov (Lov om kommunal indsats for unge under 25 år) forudsætter, at kommunerne etablerer en sammenhængende koordineret ungeindsats, som skal gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, inden de fylder 25 år. Det forudsættes således, at der er sammenhæng mellem uddannelsesvejledningen og social- og beskæftigelsesindsatsen for de unge, der har behov.

Aftalen indeholder ligeledes oprettelse af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), der skal tilbydes unge mellem 15 og 25 år, som ikke begynder eller har en ungdomsuddannelse. Etablering af FGU-institution på Vestegnen blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. maj 2018 (sag nr. 82). Loven giver desuden kommunerne det fulde ansvar for ungeindsatsen – og dermed også det ansvar, der hidtil har påhvilet Ungdommens Uddannelsesvejledning.   

Der er i forlængelse af lovforslaget vedtaget nye mål for unges gennemførelse af ungdomsuddannelse, og som noget nyt deltagelse på arbejdsmarkedet.  Disse erstatter den hidtidige 95 % målsætning om Uddannelse til Alle. De nye mål er:

 • I 2025 skal 85 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • I 2025 skal andelen af unge under 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være reduceret med minimum 20 pct.
 • I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

Den samlede vejledningsindsats knytter sig dels til uddannelsesforberedende opgaver i grundskolen, herunder uddannelsesparathedsvurderinger og uddannelsesplaner for den enkelte elev ved afslutning. Dels til forberedende og understøttende aktiviteter, herunder socialpsykiatrisk behandling mv. for unge, der efter grundskolen ikke umiddelbart begynder ungdomsuddannelse eller FGU, samt opfølgning og justering af uddannelsesplaner for unge, som frafalder uddannelse eller i øvrigt har behov for støtte gennem social- og beskæftigelseslovgivningen.

Principper for tilrettelæggelse af ungeindsatsen

For at sikre den bedst mulige indsats for de unge, er det vigtigt, at den er sammenhængende og koordineret.

Social- og Sundhedsforvaltningen har undersøgt forskellige tilgange til at løse opgaven i en række andre kommuner.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund en samarbejdsmodel, hvor Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, i tæt samarbejde, tilrettelægger indsatsen i to spor. En almen uddannelsesvejledning i Børne- og Kulturforvaltningen, hvor vejledning i grundskolen og de tilknyttede opgaver udføres, samt en vejledningsenhed i Social- og Sundhedsforvaltningen for unge, der har særlige behov, og hvor særlig indsats forventes videreført i voksenlivet i sammenhæng med social- og beskæftigelsesindsatsen.

Det er vigtigt med en tæt koordinering, og det forudsættes, at der oprettes et fast tværgående koordineringsforum mellem de to forvaltninger på ledelses- og medarbejderniveau. Det tværgående koordineringsforum skal sikre den koordinerede overgang for unge der har brug for fortsat særlig vejledningsindsats efter grundskolen, så viden og foranstaltninger og evt. forældresamarbejde videreføres sammen med nye tilbud og foranstaltninger. Dette forum varetager desuden den vejledningsfaglige ensretning og faglige vedligeholdelse og udarbejder forslag til mål og strategier i vejledningsindsatsen til Kommunalbestyrelsen.

Ansvaret for vejledning i grundskolen ligger i Børne- og Kulturforvaltningens Skoleafdeling. Ansvaret for den efterfølgende vejledning, samt beskæftigelsesindsats, for unge som har forladt grundskolen ligger i Social- og Sundhedsforvaltningen, som etablerer et særskilt Ungecenter i en ny Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling. Ungecentret bliver etableret i eget lokaleafsnit i jobcentrets nuværende lokaler.

Vedlagt er diagram for unges vej i vejledningsindsatsen og den organisatoriske tilrettelæggelse.

Det foreslås, at forvaltningen arbejder videre med denne model, og at mødesag om endelig tilrettelæggelse mv. samt økonomisk fordeling forelægges fagudvalgene til orientering inden lovens ikrafttræden. Forvaltningen vil i det endelige design gennemføre en proces i forbindelse med projekt Sammen med Borgeren, hvor unges oplevelser og behov i mødet med forvaltningen indgår. En styregruppe på ledelsesniveau følger tilrettelæggelse og implementering i en toårig periode, hvorefter evaluering og evt. justering foretages.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ikrafttrædelse 1. august 2019

Bilag

Bilag 1: Den unges vej gennem uddannelse- og beskæftigelsessystemet.pptx

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 65

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2018 for Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i status pr. ultimo juni 2018.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltnignen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 for Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 for Børne- og Skoleudvalget

Budgetforslag 2019 - 2022
Sag nr. 66

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2019 - 2022, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22. august 2018

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herfter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag BSU - Grå bokse - effektiviseringer
Bilag 2: Bilag BSU - Hvide bokse

Diverse
Sag nr. 67

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste vedr. udvidelse af Børneinstitutionen Søtorp
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Entreprenørliste og økonomioversigt vedr. renovering af sydfacaden i Ungecenter2610/Milestedet
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Analyse af serviceniveauet på specialundervisningsområdet
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: ØU

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: BSU

Beslutning

Taget til efterretning.