Børne- og Skoleudvalget

11-09-2018

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 72 - 77

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Allan E. Laurents giver en kort introduktion til Skovmoseskolen
  2. Ingen nyheder fra Schultz Lovguide i perioden 1. august til 27. august 2019
  3. Årsregnskab UU-Vestegnen 2017.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: 2017 UU årsregnskab

Ved Kærhuset - anlægsbevilling og forslag til etablering af midlertidig børneinstitution
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er et aktuelt behov for udvidelse af den eksisterende pladskapacitet på daginstitutionsområdet.

Med henblik på at overholde pladsgarantien for det stigende antal børn fremlægges forslag til etablering af en midlertidig institution 'Ved Kærhuset' med 160 enheder på grund ejet af Rødovre Kommune, beliggende syd for 'SFO Kærhuset'.

Udgiften til etableringen er anslået til i alt 9.950.000 kr. Der er ikke i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb til projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at forslag og tidsplan for etablering af midlertidig institution 'Ved Kærhuset' med 160 enheder godkendes,
  2. at opgaven udbydes som hovedentreprise,
  3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse,
  4. at der gives en anlægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget til etableringen på 9.950.000 kr. og afsættes rådighedsbeløb på 9.950.000 kr. i 2018, som finansieres af kassebeholdningen samt
  5. at driftsomkostninger på 3.900.000 kr. pr. år til leje af pavilloner samt bygningsdrift indarbejdes i budget 2019 ff.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejdet forslag til opførelse af en midlertidig institution på areal ejet af Rødovre Kommune, beliggende på Ruskær syd for SFO Kærhuset. Institutionen forventes at være i brug i ca. fem år.

Den midlertidige børneinstitution 'Ved Kærhuset' vil blive opført som pavillonbyggeri i to etager med plads til 160 enheder (ca. 120 børn) i alderen 0 - 6 år.

Pavillonen vil indeholde otte grupperum med tilhørende puslerum, garderober, depoter og fællesrum mv. Endvidere vil der blive etableret udenomsarealer til leg og ophold.

Pavillonen placeres så langt mod syd på grunden som muligt, således at der bliver mulighed for etablering af lege- og opholdsareal til brug for børneinstitutionen og SFO'en mellem de to institutioner.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne og lokalplan 108 for bebyggelsen Milestedet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling finansieret af kassebeholdningen i 2018 på 9.950.000 kr. til opsætning og indretning samt etablering af udearealer.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

De børnerelaterede udgifter er indarbejdet i budgetforslag 2019 i demografipuljen på dagtilbudsområdet.

Der skal i driftsbudgettet i årene 2019 - 2023 indarbejdes 3.900.000 kr. pr. år til leje af pavilloner samt bygningsdrift, herunder udvendig vedligeholdelse. De fordeles med 425.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget, 3.250.000 kr. til Økonomiudvalget og 225.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget.

Endvidere skal der i 2023 afsættes 1.500.000 kr. til nedtagning af pavillon.

Tidsplan

Udbud og udførelse:

Oktober 2018 - februar 2019

Ibrugtagning:

Februar 2019

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 20.08.2018.
Bilag 2: Forslag til placering af midlertidig institution ved Kærhuset

Forventet behov for daginstitutionspladser september 2018
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser september 2018 til december 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pladserne for september er færdigvisterede og Pladsanvisningen er gået i gang med at fordele pladserne til oktober.

I behovsoversigten er indskrevet 40 ekstra enheder under kapacitet som følge af beslutningen om at udvide Børneinstitutionen Søtorp. Pladserne tiltænkes fortrinsvis indskrevet med vuggestuebørn og tages i brug med 10 pladser i november og alle 20 pladser fra december.

Det skal bemærkes, at prognosetallene har ændret sig, idet væksten antages at være lavere end oprindelig forudsat. Behovstallene er derfor korrigeret i 2019 med udgangspunkt i det lidt mindre behov. Den resterende del af 2018 er uændret, da der kun er en mindre del af året tilbage.

I marts 2019 udkommer den nye befolkningsprognose, og resultatet af denne vil blive indarbejdet i prognoserne herefter.  

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for dagtilbudspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt 2018- 2019

Diverse
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Ved Kærhuset - entreprenørliste og økonomioversigt
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: BSU

Beslutning

Taget til efterretning.