Børne- og Skoleudvalget

09-10-2018

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Fraværende

Kenneth Rasmussen (F), sag 78-82

Sager 78 - 82

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Børne- og Skoleudvalget i perioden 23. august til 24. september 2018

Forventet behov for daginstitutionspladser oktober 2018
Sag nr. 79

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra oktober 2018 til december 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over det forventede behov for daginstitutionspladser for perioden oktober 2018 til december 2019.

Anvisningen af pladser til oktober er afsluttet, og anvisningen af pladser til november er i gang. I oktober måned vil en tredjedel af institutionerne have nået deres max-vip eller over, mens det i november forventes, at over halvdelen af institutionerne vil nå deres max-vip eller derover.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt 2018 - 2019

Oversigt over karaktergennemsnit for 8. og 9. klasserne i 2016/2017 og 2017/2018
Sag nr. 80

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en oversigt over karaktergennemsnit i 8. og 9. klasse på de seks folkeskoler i dansk, matematik og de bundne prøvefag for henholdsvis skoleåret 2016/2017 og 2017/2018 med henblik på, at kunne følge elevernes progression i de forskellige fag.

Oversigten fremlægges hermed til orientering.

Indstilling

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Karaktergennemsnit for 8. og 9. klassetrin for 2016/2017 og 2017/2018 fremlægges hermed.

For 8. klasserne er der tale om standpunktskaraktererne givet ved skoleårets afslutning. Specialelever indgår ikke. For Tinderhøj Skole indgår eleverne i ordblindeklassen. Det skal bemærkes, at standpunktskarakteren afspejler elevernes standpunkt, på det tidspunkt karakteren gives. En sammenligning af karakterer fra år til år skal derfor ske med forbehold.

For 9. klasserne er der tale om karakterer opnået ved Folkeskolens afgangsprøve ved årets prøveterminer i maj/juni 2018. Såfremt elever fra specialklasserne har aflagt prøve i det pågældende fag, indgår deres karakter i skolens samlede gennemsnit. Et tomt felt i oversigten er udtryk for, at der ikke er afgivet standpunktskarakter eller afholdt prøve i faget.

Oversigten viser karaktergennemsnittet i de forskellige discipliner inden for de respektive fag på hver af de seks folkeskoler i henholdsvis skoleårene 2016/2017 og 2017/2018, såvel som et overordnet gennemsnit samlet for Rødovre Kommune.

Oversigten viser også lokale udsving fra årgang til årgang, og fra fagdisciplin til fagdisciplin.

Sidste år fremlagde forvaltningen resultaterne af de bundne prøvefag. Der var dog ikke taget højde for ny fælles afprøvning i biologi, fysik-kemi og geografi som samlet prøve i skoleåret 2016/2017. Disse tal er derfor ændret i bilaget, så de nu er sammenlignelige.

Elevernes progression

Det er ligeledes muligt at følge en elevgruppes faglige udvikling ved at se på 8. klassetrins karakterer ved afslutningen af skoleåret 2016/2017 og sammenligne det med afgangsprøvekaraktererne på 9. klassetrin det efterfølgende skoleår 2017/2018. Der må nødvendigvis tages forbehold for elevgruppens sammensætning, som fra år til år kan variere på grund af fra- og tilflyttere, samt at standpunktskaraktererne er givet ved skoleårets afslutning, hvorimod afgangsprøvekaraktererne er givet med afsæt i en aflagt prøve.

For så vidt angår 9. klassernes karakterudvikling sammenlignet med deres standpunktskarakter året før i faget dansk (skoleåret 2016/2017 til 2017/2018) har karakteren været stort set uændret - med et minimalt fald på 0,07. Samtidig har 9. klasserne haft en særdeles positiv udvikling i faget matematik med en stigning på 1,10. I forhold til de bundne prøvefag havde 9. klasserne i 2017/2018 et gennemsnit, der var 0,54 højere end deres standpunktskarakter i 2016/2017. Der ses altså ligeledes en positiv udvikling i de bundne prøvefag.

I det følgende ses nærmere på de specifikke fagdiscipliner.

I faget dansk ses en positiv udvikling på 1,24 i dansk mundtlig, og 0,11 i dansk retskrivning. I dansk læsning ses til gengæld en tilbagegang på 1,04. Derudover er der i fagdisciplinen dansk skriftlig fremstilling en tilbagegang på 0,62.

Hvad angår de matematiske fagdiscipliner problemløsning, færdighed og mundtlig matematik er karakteren blevet forbedret med 0,54 i problemløsning, og der ses en mindre fremgang i matematik færdighed på 0,12. Endeligt ses et signifikant karakterløft i matematik mundtlig på hele 2,72 (fra 5,64 til 8,36) altså et meget stort løft i forhold til deres 8. klasses standpunktskarakterer.

Overordnet set er der således en positiv karakterudvikling fra 8. klasses standpunktskarakter i 2016/2017 til 9. klasses afgangsprøvekarakter i 2017/2018.

Ses der på 9. klassetrins afgangskarakterer sammenholdt med 9. klasse året før, har årgang 2017/18 klaret danskprøverne 0,59 dårligere end årgangen før, mens de har klaret matematikprøverne 0,80 bedre, og de bundne prøvefag 0,17 dårligere. Samlet set er årgangen således nogenlunde på samme niveau som årgangen før.  Dette vil blive behandlet mere indgående i årets kvalitetsrapport, som fremlægges til politisk behandling senere.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Karakterer 2016-17 og 2017-18

Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
Sag nr. 81

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunerne har ansvaret for at koordinere det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde for såvel børne- og ungeområdet som for voksenområdet.

KKR-Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftalen for 2019-2020. Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet forelægges hermed til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen 2019-2020 er to-årig og gældende for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020. Rammeaftalen indeholder fælles mål, en styringsaftale og en udviklingsstrategi. Fokusområdet for rammeaftalen er, at hovedstadsregionen her en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov.

De fælles mål er godkendt i KKR Hovedstaden, de 29 kommuner og Region Hovedstaden. De fælles mål skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs. I Rammeaftalen 2019-2020 er de fælles mål en central del af fokusområdet, som omhandler en relevant og aktuel tilbudsvifte.

Styringsaftalen består af en aftale mellem kommuner og driftsherrer om udviklingen i udgifter per dag og en række procedurer m.v. til brug ved konkrete forløb ved køb og salg af pladser. Formålet med styringsaftalen er, at den er med til at lægge rammerne for kapacitet- og prisudviklingen for området de næste to år. Derudover er styringsaftalen med til at styrke bevidstheden om de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænser og af Region Hovedstaden. Se mere i bilag 1 teknisk bilag til styringsaftalen.

Udviklingsstrategien tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer, som kommunerne og Region Hovedstaden oplever på området. Tilbagemeldingerne fra kommunerne er, at de oplever, at det kan være svært at finde det rette tilbud til visse typer borgere. Det kan være komplekse borgere med flere diagnoser, udadreagerende og lavtbegavede borgere og borgere der lider af angst, plejekrævende borgere med misbrug m.fl. På den baggrund har KKR Hovedstaden valgt en aktuel og relevant tilbudsvifte som fokusområde i rammeaftalen. Fokusområdet sigter mod at udvikle en kontraktsstyringsmodel, der sikrer at tilbuddene møder de kommunale kvalitetskrav og strategier og en økonomimodel for oprettelse af specialiserede tilbud. Se mere i bilag 2 teknisk bilag til udviklingsstrategi. 

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

I Styringsaftalen forpligter kommunerne sig til at sænke takstniveauerne med gennemsnitligt ½ procent årligt, det vil sige med 1 procent i alt fra 2018 til 2020. Det får dels betydning for Rødovre Kommunes egne institutioner, der er omfattet af rammeaftalen, og dels for de forventede udgifter, når vi køber pladser i andre kommuner i Region Hovedstaden.

De sænkede takstniveauer er indarbejdet i budget 2019ff på både udgifts- og indtægtssiden; for Skovmoseskolen indarbejdes hele besparelsen dog i budget 2020.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020
Bilag 2: Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020
Bilag 3: Bilag 2 Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020

Diverse
Sag nr. 82

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.