Børne- og Skoleudvalget

13-11-2018

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 83 - 87

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 83

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Susanne B. Eilsø giver en kort introduktion til Byggelegepladsen Broparken
  2. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
  3. Notat vedrørende børnemiljøvurderinger 2018
  4. Beretning og status – UU-Vestegnen 2017/2018.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Børne- og Skoleudvalget i perioden 25. september -30. oktober 2018
Bilag 2: Børnemiljøvurderinger 2018
Bilag 3: Borgmesterberetning 2017-18

Forventet behov for daginstitutionspladser november 2018
Sag nr. 84

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra november 2018 til december 2020

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over det forventede behov for daginstitutionspladser for perioden november 2018 til december 2020.

Anvisningen af pladser for november er afsluttet. December måneds anvisning er i gang og forventes at gå op.

I denne måneds behovsoversigt er indlagt prognosetal frem til december 2020, og pladserne i den nye midlertidige institution ved Kærhuset er nu indskrevet i prognosen.

I november måned er cirka halvdelen af institutionerne, som forventet, nået op på deres max-vip eller over. I december forventes det, at op mod 2/3 af institutionerne vil nå deres max-vip eller derover.

Ved sagens udarbejdelse er det stadig muligt at blive skrevet på ventelisten med garanti i januar. Der er på nuværende tidspunkt 11 børnehavebørn og 59 vuggestuebørn med garanti i januar 2019. I januar 2018 var der 15 børnehavebørn og 77 vuggestuebørn med pladsgaranti.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsprognose 2018 - 2020

Deltidspladser og kombinationstilbud
Sag nr. 85

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen omhandler implementeringen af de nye regler i dagtilbudsloven for så vidt angår deltidspladser og kombinationstilbud.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at forvaltningens forslag til retningslinjer for anvendelse af kombinationstilbud godkendes,
  2. at forvaltningens forslag til retningslinjer for anvendelse af deltidspladser godkendes,
  3. at forvaltningens forslag til takster for deltidspladser og kombinationstilbud godkendes, jf. tabel 1 og 2 samt
  4. at forvaltningens forslag om klagemuligheder til formanden for Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med tildeling af hhv. kombinationstilbud og deltidspladser godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I fortsættelse af sag om implementering af den ændrede dagtilbudslov behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. august 2018 har forvaltningen udarbejdet retningslinjer og takster for deltidspladser og kombinationstilbud i kommunens dagtilbud.

Deltidspladser

Efter den nye dagtilbudslov skal det fra 1. januar 2019 være muligt for forældre på barsel at benytte sig af deltidspladser på 30 timer ugentligt til reduceret forældretakst. Pladserne kan benyttes af husstandens øvrige børn i det dagtilbud, de er eller bliver indmeldt i.

Forvaltningen foreslår, at Rødovre Kommune fastsætter tidsrummet for pasning til kl. 09.00 – 15.00. Dette for at sikre, at barnet har mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som finder sted i institutionernes dagligdag.

Forvaltningen foreslår derudover, at Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer om, at forældre, der ansøger om en deltidsplads, skal indgive ansøgningen senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes, og at perioden for benyttelse af deltidspladsen skal være fra d. 1. i en måned til den sidste hverdag i en måned, jf. i øvrigt bilag 2.

Visse daglige tilbud vil være de samme for en fuldtids- og deltidsplads, fx mad, forældrekonsultationer, gennemførelse af sprogvurderinger osv. Dette gælder også for kombinationstilbud, jf. nedenfor.

Kombinationstilbud

I forbindelse med den nye dagtilbudslov blev det vedtaget, at forældre til børn i dagtilbud med et dokumenteret arbejdsrelateret behov skulle kunne benytte sig af et kombinationstilbud. Dette tilbud retter sig mod forældre med behov for pasning uden for almindelig åbningstid og består af en deltidsplads i et dagtilbud kombineret med økonomisk tilskud til en fleksibel pasningsordning uden for daginstitutionernes almindelige åbningstid.

Et kombinationstilbud skal bestå af minimum 10 timers fleksibel pasning og op til 39 timers pasning i barnets sædvanlige dagtilbud mellem kl. 7 og 17 mandag til torsdag samt 7 og 16 om fredagen. Pasningen i dagtilbud skal foregå inden for daginstitutionernes almindelige åbningstid.

Forvaltningen foreslår, at den gennemsnitlige fordeling af timer om ugen i henholdsvis fleksibel pasning og barnets dagtilbud udregnes på baggrund af en kalendermåneds behov i lighed med øvrige takstberegninger ved dagtilbudsplads og privat pasning.

Dette blandt andet for at understøtte dagtilbuddets mulighed for at planlægge de bedste rammer for barnets ophold i institutionen, både med hensyn til pædagogiske aktiviteter og barnets tilknytning til personalet.

Nærmere retningslinjer for tildeling og anvendelse af kombinationstilbuddet fremgår af bilag 2.

Det foreslås endelig, at administrative afgørelser i forbindelse med anvendelse af kombinationstilbud kan indbringes for formanden for Børne- og Skoleudvalget i lighed med øvrige visitationsafgørelser.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Takst for deltidspladser

Ifølge loven skal der være en reduceret takst ved deltidspladser. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i, at en deltidsplads udgør 30 timer om ugen, men i lighed med fuldtidspladser ikke udnyttes fuldt ud, jf. nærmere beregninger i bilag 1.

Taksten for en deltidsplads er derfor beregnet som en 80,6% af en fuldtidstakst.

I institutioner, hvor der er frokostordning for børnehavebørnene, betales dog samme frokosttakst som ved fuldtidspladser. Taksterne ses nedenfor.

Tabel 1. Takster i 2019 i daginstitutioner, pr. måned

 

Dagpleje

Vuggestue

Børnehave

Takst for fuldtidsplads

3.248 kr.

3.419 kr.

1.921 kr.

Takst for deltidsplads

på 30 timer om ugen

2.617 kr.

2.754 kr.

1.548 kr.

Forskel mellem fuldtids-

og deltidsplads

632 kr.

665 kr.

374 kr.

 

Takst for kombinationspladser

Takst for kombinationsplads udregnes pr. time i dagtilbud om ugen. Hvor timetallet er et gennemsnit set over 30 dage. I institutioner med frokostordning til børnehavebørn udregnes taksten for frokostordningen på baggrund af de konkrete dage, hvor barnet er i dagtilbud ved frokosttid.

Taksten for en kombinationsplads er beregnet pr. time med udgangspunkt i taksten for en deltidsplads, jf. eksempler i tabel 2. Dog således at der maksimalt kan betales samme takst som for en fuldtidsplads.

Tilskud til en fleksibel pasningsordning er beregnet på samme måde som kommunens tilskud til en privat pasningsordning. For en fuld takstoversigt jf. bilag 1.

Tabel 2. Kombinationspladser - takster og tilskud pr. måned

Timer i dagtilbud/timer

i fleksibel pasning

Vuggestue

Børnehave

Månedligt tilskud pr. time

om ugen i fleksibel pasning

137 kr.

75 kr.

38 timer om ugen i

dagtilbud.

11 timer om

ugen i fleksibel pasning.

3.419 kr.

i dagtilbudstakst.

1.504 kr.

i tilskud

til fleksibel

pasning.

1.921 kr.

i dagtilbudstakst.

822 kr. i tilskud

til fleksibel

pasning

30 timer om ugen i

dagtilbud.

19 timer om ugen i

fleksibel pasning.

2.754 kr.

i dagtilbudstakst.

2.598 kr.

i tilskud til fleksibel

pasning.

1.548 kr. i

dagtilbudstakst.

1.420 kr.

i tilskud

til fleksibel

pasning.

Der forventes ikke den store efterspørgsel på de nye tilbud. I 2019 er der derfor taget udgangspunkt i et gennemsnit på 48 børn i deltidspladser, fordelt på 40 børnehavebørn og 8 vuggestue- og dagplejebørn. Desuden er beregnet 3 børn i kombinationspladser. Kommunen har fået tilført DUT-midler, som er tilgået Dagtilbudsområdet i budget 2019 og frem. Udgiften til pladserne vil kunne dækkes inden for DUT-midlerne.

Tidsplan

1. juli 2018 – lovgivningen om mulighed for kombinationstilbud trådt i kraft.

1. januar 2019 – lovgivning om mulighed for deltidsplads træder i kraft.

August 2019 – Forvaltningen orienterer om foreløbige udgifter til deltidspladser og kombinationstilbud for første halve år af 2019.

Bilag

Bilag 1: Takster i 2019 for deltidspladser og kombinationstilbud
Bilag 2: Retningslinjer for deltidspladser og kombinationstilbud

Forventet regnskab pr. ultimo september 2018 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 86

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2018 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2018 for Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i status pr. ultimo september 2018.

Indstilling

Børne og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo september 2018 for Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo september 2018 for Børne- og Skoleudvalget

Diverse
Sag nr. 87

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.