Børne- og Skoleudvalget

10-09-2019

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Fraværende

Kenneth Rasmussen (F), sag 60-66

Sager 60 - 66

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 2. Notat om indeklima på skolerne.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste (september 2019)
Bilag 2: Notat vedrørende indeklimaløsninger til skolerne august 2019

Forventet behov for daginstitutionspladser september 2019
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra september 2019 til april 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Visitering af pladser til september er afsluttet og visitering af pladser til oktober er i gang.

I september 2019 er indskrevet 965 børn under tre år og 1.315 børn på tre år og opefter. I september 2018 var indskrevet 937 børn under tre år og 1.255 børn på tre år og opefter. Dermed er der 28 flere 0-2-årige og 60 flere 3-5-årige i Rødovre Kommunes dagtilbud i september 2019 end på samme tidspunkt i 2018.

Ved udarbejdelsen af denne sag er den opdaterede befolkningsprognose endnu ikke udsendt, og tallene herfra vil derfor først blive opdateret i behovsprognosen i oktobersagen.

Der er nu åbnet for visitation af børn til de nye pladser i Børnehuset Slottet fra oktober. Åbningen af Børnehuset Kæret er forventeligt udskudt til 1. december 2019. Kapaciteten er justeret herefter i behovsoversigten.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt 2019 - 2020

Forslag vedrørende omlægning af skovtilbuddene i Skanderup-Valhøj og Søtorp
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Dagtilbudsområdet foreslår at omlægge de nuværende to skovbørnehaver i kommunen, så de pr. 1. maj 2020 bliver en integreret del af institutionerne Skanderup og Søtorp. Samtidig omdannes Søtorp og Skanderup til skovprofilinstitutioner. På denne måde får flere af kommunens børn gavn af de to skovtilbud, hvilket er i tråd med den oprindelige politiske intention med skovbørnehaverne. Ved en omlægning vil kommunen desuden kunne efterleve dagtilbudslovens ventelisteregler. Det foreslås endvidere, at Friluftsbørnehaven Valhøj sammenlægges med det øvrige Skanderup i Skanderups nuværende lokaler.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at sagen sendes i høring hos de berørte forældrebestyrelser, personalegrupper og de relevante faglige organisationer med høringsfrist den 11. oktober 2019
 2. at der, indtil en endelig politisk beslutning foreligger, lukkes for indskrivning i Skanderup, Friluftsbørnehaven Valhøj og Skanderup Skov, samt
 3. at der ligeledes lukkes for ventelisteopskrivning til Friluftsbørnehaven Valhøj, Søtorp Skov og Skanderup Skov.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nye profilinstitutioner

I dag rummer daginstitutionerne Søtorp og Skanderup hver en skovgruppe. For at imødekomme et politisk ønske om, at flere børn kan få glæde af kommunens skovtilbud, har Dagtilbudsområdet udarbejdet forslag om, at skovgrupperne omlægges og integreres i Søtorp og Skanderups almene tilbud. I forbindelse med omlægningen skabes to nye skovprofiler i Søtorp og Skanderup, hvor alle børnehavebørn kommer i skoven som en del af et rul.

Skovbørnehavernes nuværende lejemål fastholdes og vil også i fremtiden være udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i skoven. Derudover er lejemålene nødvendige for at kunne opretholde den eksisterende børnesammensætning i institutionerne, så der er plads til alle vuggestuebørn, når de overgår til børnehave.

Med de nye skovprofilinstitutioner skabes pædagogiske rammer med nye muligheder for børnefællesskaber og læringsmiljøer. Det vil være nødvendigt at igangsætte en proces i de to dagtilbud, hvor organiseringen og principperne for den enkelte profilinstitution udvikles. Arbejdet udlægges til den enkelte institution, hvor ledelsen igangsætter en proces, der inddrager både personalet og det lokale MED-udvalg. Derudover inddrages forældrebestyrelserne i udarbejdelsen af overordnede, lokale principper, som institutionens ledelse og medarbejdere kan udfolde i det daglige arbejde. Forvaltningen inddrages i det omfang, det bliver relevant.

Friluftsbørnehaven Valhøj

Friluftsbørnehaven Valhøj er i dag en del af den fællesledede daginstitution Skanderup-Valhøj, der rummer Børneinstitutionen Skanderup, Skanderup Skov og Friluftsbørnehaven Valhøj. Friluftsbørnehaven er placeret i en del af den gamle fløj på Valhøj Skole (tidligere Brandholm Skole). Friluftsbørnehaven blev oprindeligt etableret midlertidigt som vuggestue i en periode med mangel på 0-2-årspladser. Efterfølgende blev vuggestuen omdannet til en friluftsbørnehave, da der opstod mangel på pladser til de 3-5-årige. Teknisk Forvaltning oplyser, at bygningen i dag er i meget dårlig stand. Bygningen forventes endvidere at skulle inddrages i forbindelse med den kommende udbygning af Valhøj Skole.     

Dagtilbudsområdet foreslår derfor, at Friluftsbørnehaven Valhøj pr. 1. maj 2020 sammenlægges med Børneinstitutionen Skanderup i Skanderups fysiske rammer og indgår i den kommende profilinstitution. Da Valhøj allerede har fokus på natur og udeliv og er fællesledet med Skanderup, er det et godt grundlag for en sammenlægning. De nuværende børn i Valhøj vil på denne måde kunne tilbydes mere tidssvarende fysiske rammer.

Omlægning af ventelisterne

Søtorp og Skanderup vil fremadrettet være profilinstitutioner, og deres ventelister for skov og alment tilbud sammenlægges derfor til én venteliste pr. institution.

Ventelisten til Friluftsbørnehaven Valhøj nedlægges og opskrevne børn vil blive overført med anciennitet til Skanderups venteliste. Der er ved sagens udarbejdelse 23 børn opskrevet på venteliste med Friluftsbørnehaven Valhøj som førsteprioritet. Opskrivningerne dækker behovsdatoer frem til 31.12.2022.

Ved sammenlægningen af ventelisterne sikres samtidig, at kommunen overholder lovgivningen i henhold til opskrivning og gennemsigtighed på ventelisterne, jf. sag nr. 34 på Børne- og Skoleudvalgsmødet 14. maj 2019, bilag 3 ”Ventelister til skovbørnehaver”.   

Alle familier på ventelisterne orienteres om omlægningerne og deres fremtidige muligheder for opskrivning til og indskrivning i Skanderup og Søtorp.

Foreløbigt stop for ind- og opskrivning

Hvis Børne- og Skoleudvalget sender sagen i høring, lukkes der for indskrivning til Friluftsbørnehaven Valhøj umiddelbart herefter. Samtidig lukkes der for indskrivning i Børneinstitutionen Skanderup og Skanderup Skov for at sikre plads til børn fra Valhøj pr. 1. maj 2020. Det drejer sig om højst 17 børn. Ligeledes lukkes for opskrivning til og indskrivning i Søtorp Skov, indtil en endelig afgørelse foreligger.

Konsekvenser for allerede indskrevne børn

Alle indskrevne børn i Søtorp og Skanderup vil pr. 1. maj 2020 gå i en skovprofilinstitution med et øget fokus på skov og natur i børnelivet. Det sker som en naturlig konsekvens af, at flere børn og medarbejdere kommer i skoven som en del af et rul.

Skovprofilen implementeres som en del af de enkelte institutioners øvrige arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan, hvor der tages udgangspunkt i hjemmeinstitutionens pædagogiske initiativer og aktiviteter.  

Når Søtorp Skov er integreret i Børneinstitutionen Søtorp vil alle børnehavebørn være omfattet af den frokostordning, som i 2019 er opstartet i Søtorp.

Familier med børn i de berørte institutioner vil få fortrinsret til ledige pladser i kommunens øvrige dagtilbud, hvis de ikke ønsker at fortsætte i skovprofilinstitutionerne.

Konsekvenser for nuværende medarbejdere

Ledelsesstrukturen tilpasses den nye organisering i de to institutioner. I den sammenlagte institution Skanderup, bestående af den tidligere Friluftsbørnehave Valhøj Skanderup Skov og Børneinstitutionen Skanderup, kan det blive nødvendigt at omplacere enkelte medarbejdere. Dette forventes at kunne ske inden for Dagtilbudsområdet, hvor der til stadighed er ledige stillinger.

Der ydes funktionstillæg til personale, der arbejder i skovgrupper, jf. nuværende forhåndsaftaler. Med den nye struktur i institutionerne skal særlige tillæg genforhandles for fremtidige ansættelser.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Der vil muligvis være en mindre merindskrivning i Skanderup i 2020, hvis alle børn ønsker at forblive i det nye skovprofiltilbud Skanderup. Merudgifterne i 2020 forventes at kunne holdes inden for rammen, da friluftsbørnehavepladser har en højere normering end kommunens almene børnehavepladser.

Ved fraflytningen af Valhøjs lokaler vil der fra 2021 være en nettobesparelse på i alt 214.000 kroner på bygningsdriften til energi, rengøring mv. Besparelsen vedrører Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget og udgør henholdsvis 157.000 og 57.000 kroner. Besparelsen vil blive indarbejdet i budget 2021 og fremefter. Budgettet ligger på hovedfunktion 05.05 Dagtilbud til børn og unge.

De nyeste befolkningsprognoser viser, at udviklingen i antallet af 3-5-årige fra 2019 til 2020 er uændret, men vil stige igen fra 2021. Det forventes, at de nyåbnede institutioner, Espelunden og Kæret, kan modtage det stigende antal børnehavebørn fra 2021, hvorfor friluftsbørnehavens pladser kan udfases.

Tidsplan

4. september 2019: Orientering af de berørte medarbejdere.

5. september 2019: Sagen offentliggøres på Rødovre Kommunes hjemmeside.

10. september 2019: Sagen behandles på Børne- og Skoleudvalgsmødet.

11. september 2019: Sagen sendes i høring i forældrebestyrelser, MED-udvalg og relevante faglige organisationer.

11. oktober 2019: Høringsfrist.

November 2019: Sagen genoptages på den politiske møderække efter høring.

December 2019 - april 2020: Proces for omplacering af børn og personale.

1. maj 2020: Omlægningerne træder i kraft.

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Islev Skole
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med et medlems udtrædelse af skolebestyrelsen på Islev Skole har skolebestyrelsen behov for at supplere sig, hvorfor der anmodes om at udskrive suppleringsvalg i efteråret 2019 for Islev Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Martin Kehlet Gross' udtrædelse som medlem af skolebestyrelsen på Islev Skole tages til efterretning,
 2. at udskrivelse af suppleringsvalg herunder frister for valget godkendes, samt
 3. at det godkendes at, valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, den siddende bestyrelsesformand samt et forældrevalgt medlem af den nuværende skolebestyrelse.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Martin Kehlet Gross ønsker at udtræde som medlem af skolebestyrelsen på Islev Skole, da han ikke længere har børn på skolen. Da der ikke findes suppleanter, der ønsker at indtræde i skolebestyrelsen, ønsker skolebestyrelsen at afholde suppleringsvalg.

De indstillede frister omfatter valgperioden frem til et eventuelt valg, som vil blive afholdt den 13. november 2019. Den nye skolebestyrelse vil tiltræde den 1. december 2019.

Der henvises endvidere til det fulde regelsæt vedrørende skolebestyrelsesvalg, som kan findes i styrelsesvedtægterne for Rødovre Kommunes skoler.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 1074 af 14/09/2017.

Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Uge 40: Skolen udskriver valgliste og informerer om skolebestyrelsesvalget.

Uge 43: Der afholdes valgmøde på skolen.

Den 6. november: Frist for kandidatopstilling.

Den 13. november: Eventuel valghandling.

Den 1. december: Den nye skolebestyrelse tiltræder.

Bilag

Bilag 1: Frister for suppleringsvalget Islev Skole

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til projektet Unge med kant
Sag nr. 64

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ungecenter2610 har indgået et samarbejde om at deltage som partner i udviklingsprojektet ’Unge med kant’. Ungecenter2610 forventer at modtage 4.504.828 kr. i løbet af projektperioden.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2019 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 1.501.609 kr. til Ungecenter2610 samt
 2. at der i budget 2020 og 2021 indarbejdes en bevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på årligt 1.501.609 kr. til Ungecenter2610.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har indgået et samarbejde om at deltage som partner i udviklingsprojektet ’Unge med kant’, som forankres i Ungecenter2610. Projektet blev fremlagt som en meddelelsessag i juni 2019 (BSU sag nr. 42).

’Unge med kant’ er et udviklingsprojekt, som skal hjælpe de mest udsatte unge til at gennemgå og opnå en tilsigtet progression, så flest mulige af de unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse.

Målgruppen er unge i alderen 15 til 29 år med udpræget mangel på forudsætninger for at kunne deltage i uddannelse og beskæftigelse, herunder diverse uddannelsesforberedende aktiviteter. Det vil sige unge, der af kognitive, personlige og sociale årsager - for nuværende - ikke er i stand til at vælge, påbegynde eller gennemføre et uddannelsesforløb eller et job, uden at der foruden er iværksat særlige foranstaltninger af individuel karakter.

Formålet med projektet er, at de unge skal hjælpes videre på en bæredygtig måde i en personlig og social identitetsudvikling. Der vil være tale om indsatser, der ikke kan foranstaltes via de eksisterende ordninger. Det vil sige helt unikke tiltag og indsatser, der tilpasses den unge efter individuelt behov.

Det forventes, at 60 unge vil blive fulgt gennem hele projektperioden. Ved fraflytning eller ved et ”positivt” ophør vil disse pladser blive erstattet af andre unge.

Projektmidlerne kommer fra EU-Socialfond og Erhvervsstyrelsen. Det er UU Danmark, der har ansøgt om midlerne, som er udmøntet direkte til aktiviteter med de unge. 

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune forventer at modtage 4.504.828 kr. i løbet af projektperioden. Der vil derudover være en samlet medfinansiering i projektperioden på 1.801.931 kr., som kan være i form af timer/medgået arbejdstid, og som vil blive holdt inden for den økonomiske ramme.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektet forløber fra 1. august 2019 til 31. december 2021.

Høringssvar til KKR's udkast til strategi og inspirationskatalog for unges fysiske og mentale sundhed
Sag nr. 65

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

KKR Hovedstaden vedtog i 2017 KKR-mål for sundhed, godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 25. april 2017 (sag nr. 68). Et af målene var "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge".

KKR Hovedstaden har nu sendt udkast til fælles strategi og inspirationskatalog for unges fysiske og mentale sundhed til høring i de politiske udvalg i kommunerne. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til høringssvar til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til høringssvar til udkast til fælles kommunal strategi og inspirationskatalog i forhold til unges fysiske og mental sundhed drøftes og godkendes. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden afholdt i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundheds- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor de drøftede fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet.

Dette arbejde resulterede i vedtagelse af "KKR-mål for sundhed - kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske område i Region Hovedstaden" som indholder tre fælles mål for sundhed. Det ene af disse mål er "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Heraf fremgår det, at KKR skal:

 • Etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser
 • Udarbejde et idékatalog med konkrete eksempler

Embedsmandsudvalget for Sundhed har nu udarbejdet et udkast til strategi og inspirationskatalog, hvor den røde tråd er at fremme lokale samarbejder mellem kommuner og ungdomsuddannelser med henblik på at skabe bedre fysisk og mental trivsel og videreformidle eksempler på lokale eller tværgående indsatser på området til kommunerne.

Strategien har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. For at kunne gennemføre strategien er der fokus på kommunale initiativer som:

 • Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak
 • Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne (f.eks. ryge- og alkoholpolitikker)
 • Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne, uanset hvor stor en andel der kommer fra andre kommuner
 • Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser
 • Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner
 • Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategien omsat til virkelighed.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår følgende høringssvar:

"Rødovre Kommune hilser både strategi og inspirationskataloget velkomment. De indeholder begge rigtig mange gode elementer. For at kunne påvirke unges fysiske og mentale sundhed er det af afgørende betydning at indgå i samarbejde med ungdomsuddannelserne, som er de rammer, de unge befinder sig i.  Det er vigtigt at inddrage uddannelsesinstitutionerne på et tidligt tidspunkt i processen, og det er ligeledes vigtigt, at kommunerne kan samarbejde på tværs i samspillet med uddannelsesinstitutionerne."

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Efter høringsperiodens udløb den 21. oktober vil Embedsmandsudvalget for Sundhed behandle de indkomne input med hendblik på, at KKR Hovedstaden kan godkende strategi og inspirationskatalog primo 2020. Herefter vil den endeligt vedtagne strategi og inspirationskataloget blive udsendt til kommunerne for at styrke samarbejdet lokalt og give gensidig inspiration til nye indsatser.

Bilag

Bilag 1: Følgebrev til høring af KKR-mål strategi for unges sundhed_fagudvalg
Bilag 2: KKR strategi - unges sundhed_FINAL
Bilag 3: KKR strategi - unges sundhed - inspirationskatalog

Diverse
Sag nr. 66

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.