Børne- og Skoleudvalget

04-02-2020

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Fraværende

Annie Arnoldsen Petersen (A), sag 6-12

Sager 6 - 12

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
  2. Orientering om udsættelse af kommunal brugertilfredshedsundersøgelse på skolerne.
  3. Fælleskommunal gave til Dronning Margrethes 80-års fødselsdag.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste februar 2020
Bilag 2: Orientering om udsættelse af brugertilfredshedsundersøgelse på skolerne
Bilag 3: Rødovre Kommunes fødselsdagsgave til dronningen
Bilag 4: Konkurrence for 3. klasserne - billedkunst

Anlægsbevilling - renovering af skolekøkken på Rødovre Skole
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges en anlægsbevilling på 900.000 kr. til renovering af skolekøkkenet på Rødovre Skole, da det nuværende er nedslidt og utidssvarende.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at forslag og tidsplan godkendes,
  2. at opgaven udbydes som underhåndsbud,
  3. at Teknisk Forvaltning varetager opgaven med bistand fra ekstern rådgiver samt
  4. at der gives en anlægsbevilling på 900.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 900.000 kr. i 2020 til renovering af nedslidt skolekøkken på Rødovre Skole.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det nuværende skolekøkken fremstår nedslidt og utidssvarende, samt svært at rengøre.

Renoveringen omfatter en istandsættelse og nyindretning af det eksisterende lokale. Der vil blive disponeret med to områder til undervisningspladser med plads til fælles spisning i midten. Hvert område vil dække over to borde/undervisningspladser (fire samlet set). Der vil være plads til 28 elever i lokalet.

Bordpladerne udføres i rustfrit stål. Der vil være skuffer til diverse arbejdsredskaber samt en hylde til opbevaring af diverse. I bordet integreres kogebord med induktion og vaske, samt der vil være en ovn ved hvert bord.

Da der etableres flere arbejdspladser end hidtil, skal ventilation og emhætter fornyes og tilpasses de nye forhold.

Der udføres ny gulvbelægning af linoleum og væggene bliver malet. Således vil lokalet fremstå pænt og rengøringsvenligt.

Foreningernes/fritidsbrugernes brug af lokalet er indtænkt i projektet.

Plantegning er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 afsat 900.000 kr. til renovering af nedslidt skolekøkken på Rødovre Skole. Der søges om en anlægsbevilling på 900.000 kr. til renovering af skolekøkkenet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Udgiften på 900.000 kr. vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering og udbud: januar - marts 2020

Byggearbejder: april - juni 2020

Ibrugtagning: august 2020.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg Rødovre Skole - Renovering af skolek
Bilag 2: Plantegning skolekøkken

Anlægsregnskab for renovering af skolegård på Hendriksholm Skole
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2018 bevilget 3,4 mio. kr. til renovering af skolegård og nordligt legeareal efter ombygning af nordfløjen på Hendriksholm Skole.

Der er forbrugt i alt 3.398.791 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.209 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet godkendes samt
  2. at mindreforbruget på 1.209 kr. tilgår kassebeholdningen i 2019.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Indskolingens skolegård på Hendriksholm Skole ved nordfløjen var nedslidt med gamle jernbanesveller og asfaltfliser, og ved legearealet mod nord ved SFO'en var der behov for udskiftning af nedslidt legeudstyr med videre.

Midt i skolegården er der etableret et område med aktivitetsmuligheder, og det tidligere legeudstyr, der var i god stand, har fået en anden placering på nyt faldunderlag af gummi.

Endvidere blev hockeybanen bibeholdt og anlagt i asfalt.

Legearealet mod nord er blevet lidt større, da trådhegnet mod Hendriksholm Boulevard blev flyttet. Endvidere blev der etableret bøgehæk langs hegnet samt en græsrabat mod vejen.

Der blev opsat nye legehuse til erstatning for de gamle, der var nedslidte samt etableret ny sandkasse og areal med gynge.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 1.209 kr. tilgår kassebeholdningen i 2019.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning af 7. januar 2020

Status på indskrivning af børn i dagtilbud
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen giver en status på indskrivningen af børn i dagtilbud i februar 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I februar 2020 er der indskrevet 1.516 børn over 3 år i Rødovre Kommunes dagtilbud, mens der er indskrevet 920 børn under 3 år.  

I februar 2019 var der indskrevet 1.452 børn over 3 år, og der var 935 børn under 3 år. Det vil sige, at der er en stigning på 64 3-5 årige og et fald på 15 0-2 årige. Dette er lidt flere børn, end de seneste prognoser viste, og der forventes en fortsat vækst i børnetallet. Det er fortsat forvaltningens vurdering, at der er et tilstrækkeligt antal pladser i 2020.

I øjeblikket samarbejder Borgerservice og Dagtilbudsområdet om at implementere et nyt IT-system og udvikle nye arbejdsgange, så der minimum kan visiteres tre måneder frem i tiden. Dette vil give dagtilbuddene et bedre overblik over kommende indskrivninger, og der vil kunne opleves en bedre borgerservice.  På nuværende tidspunkt visiteres pladserne en til halvanden måned frem i tiden.

Det er forventningen, at der vil kunne fremlægges nye og mere informative oversigter til Børne- og Skoleudvalget fra marts 2020, hvor også den nyeste befolkningsprognose kan medtages.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritid- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til kompentenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har fået bevilliget i alt 718.000 kr. i tilskud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tildelingspulje. Midlerne skal anvendes til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier. Tilskuddet dækker perioden december 2019 - 31. december 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i budget 2021 indarbejdes en bevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 718.000 kr. til Dagtilbudsområdet.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunes tilskud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tildelingspulje vil blive brugt til uddannelsesforløb for pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere. Puljemidlerne er tildelt efter objektive kriterier. Tildelingspuljens formål er at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af såvel pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner som dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier.

31 procent af midlerne skal anvendes til kompentenceløft af dagplejere og 69 procent af midlerne skal anvendes til pædagoger og pædagogiske assistenter.

Midlerne skal anvendes til kompetenceløft med fokus på barnets første 1.000 dage gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for henholdsvis pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere og til vikardækning i forbindelse hermed. Midlerne udbetales bagudrettet.

Deltagelse i et diplommodul forventes at koste cirka 10.000 kr., mens vikardækning forventes at udgøre en udgift på cirka 13.500 kr. pr. deltagende pædagog. Deltagelse i et læringsforløb forventes at koste cirka 6.000 kr., mens vikardækning forventes at udgøre en udgift på cirka 10.300 kr. pr. deltager for dagplejere og pædagogiske assistenter.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 05.25 dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

2020 - Planlægning af uddannelsesforløb.

2021 - Afvikling af uddannelsesforløb og afrapportering.

Forventet regnskab pr. ultimo december 2019 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2019 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo december 2019".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2019

Diverse
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.