Børne- og Skoleudvalget

06-10-2020

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 82 - 87

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 82

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

 1. Status på COVID-19.
 2. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Indkomne love og bekendtgørelser

Anlægsbevilling Nyager Skole, solafskærmning
Sag nr. 83

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten til budget 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. til solafskærmning på Nyager Skole.

Formålet er at skærme særligt udsatte lokaler for sol og varme, så indeklimaet bliver forbedret.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes som underhåndsbud i fagentreprise,
 3. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning med ekstern bistand samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. i 2020 til Nyager, Solafskærmning mod syd/vest.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det afsatte rådighedsbeløb til solafskærmning på Nyager Skole er der i løbet af maj-august afprøvet forskellige scenarier for at finde frem til den bedste løsning.

Solafskærmning etableres kun, hvor der er behov i nogle af lokalerne mod syd/vest samt øst. Forskellige typer af solfilm er blevet sat på ruderne for at finde frem til en løsning, som skolens brugere er tilfredse med.

Forslaget indeholder en udskiftning af glasset i de øverste ruder til glas med indbygget solfilm. Man har valgt en type solfilm, som forhindrer en del af varmen i at slippe ind, men som ikke mørklægger lokalet.

Dertil bliver vinduesrammerne i de udvalgte lokaler renoveret.

Nogle vinduer skiftes til faste rammer og andre bliver åben-/lukkelige med styring og motor.

Løsningen er fundet i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen, Teknisk Forvaltning samt leder og medarbejdere på skolen.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 afsat et rådighedsbeløb på 2.300.000 kr. til solafskærmning på Nyager Skole.

I 2020 vil der blive forbrugt 1.000.000 kr. De resterende 1.300.000 kr. vil blive søgt overført til 2021.

Udgiften vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering og udbud: april - maj 2020

Udførelse: november 2020 til april 2021.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg (åben dagsorden) Nyager Skole - Facader og solafskærmning mod syd og vest

Udtrædelse af skolebestyrelserne på Nyager Skole og Rødovre Skole, samt fremadrettet procedureændring i forhold til udtrædelser og suppleringsvalg
Sag nr. 84

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Et medlem af skolebestyrelsen på Nyager Skole samt et medlem af skolebestyrelsen på Rødovre Skole ønsker at udtræde af de pågældende skolebestyrelser. I forlængelse heraf foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at proceduren for udtrædelse og eventuelle suppleringsvalg ændres, således at disse sager fremadrettet ikke forelægges Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Susanne Fiskers udtrædelse som medlem af skolebestyrelsen på Nyager Skole tages til efterretning,
 2. at Christian Güttlers udtrædelse som medlem af skolebestyrelsen på Rødovre Skole tages til efterretning,
 3. at meddelelser om udtrædelse af skolebestyrelsen fremover tages til efterretning af skolechefen,
 4. at kompetencen til at godkende suppleringsvalg til skolebestyrelserne delegeres til skolechefen samt
 5. at Kommunalbestyrelsen årligt orienteres om ud- og tiltrædelser i skolernes bestyrelser.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Susanne Fisker ønsker at udtræde som medlem af skolebestyrelsen på Nyager Skole, og Christian Güttler ønsker at udtræde som medlem af skolebestyrelsen på Rødovre Skole.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår at ændre den nuværende procedure for udtrædelse af en skolebestyrelse samt suppleringsvalg. Proceduren er administrativ tung, og skolebestyrelserne giver udtryk for, at det er en langsommelig proces, som må afvente den politiske sagsgang, når et suppleringsvalg skal godkendes. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at kompetencen til at behandle de pågældende sager delegeres til skolechefen, og at Kommunalbestyrelsen fremadrettet hvert år i august vil blive orienteret om samtlige ud- og tiltrædelser i skolernes bestyrelser i det netop afsluttede skoleår.

Børne- og Kulturforvaltningen reviderer Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler, såfremt indstillingen bliver godkendt.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen og Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag: Henvendelse fra Nyager Skolebestyrelse

Diverse
Sag nr. 85

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste, Nyager Skole - solafskærmning
Sag nr. 86

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 87

Beslutningskompetence: BSU

Beslutning

Taget til efterretning.